DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1965 str. 91     <-- 91 -->        PDF

sjetve limbe. — Su hanov a I. V.: Bolest
trepetljike. — N e č a e v a A. V.: Mikroelementi
za povišenje otpornosti ponika
bora spram polijeganja. — B e d n y j V. D.,
T a r a s e n k o I. M.: Osobine razvoja smolavog
borova savijača i mjere borbe s
njim. — Polte v V. I.: Određivanje oboljenja
sibirskog četnjaka granulozom. —
Žigaljceva M. I., Tereško L. I.,
Markelova E. M.: Cikade — šumski
štetnici. — Bukzeeva O. N.: Modri borov
surlaš (Magdalis frontalis Gyll) Savalskog
šumskog gospodarstva. — Karma zin
A. U., Sastin V. I.: Ekonomičnost
avijacije u transportu pri uređivanju sibirskih
šuma. — Klimov G. B., Boca rov


V. S.: Kompleksna mehanizacija u šumskim
rasadnicima.
3 — 1965. S a r a d ž i š v i 1: D. G.: Struktura
omorikovo-jelovih šuma Gruzije. —
Izoto v V. F.: Utjecaj zamočvarenih šuma
sjevera na temperaturu zraka. —
Smirno v V. V.: Prirast pojedinih dijelova
omorike obične tokom vegetacijske
periode. — Pozdnjakov L. K.: Određivanje
količine oborina, koju zadržava
sklop krošanja. — Berezin A. M., V a-
v i 1 o v E. I., K i r e e v D. M., T r u n ov I.
A.: Dešifriranje šumskih tala po aerosnimkama.
— Koval j I. P.: O iskorišćavanju
bukovih šuma. — Popo v I. D.: Provjeravanje
tačnosti određivanja kružne plohe
instrumentom Bitterlicha i prizmom Anučina.
— Demidko G. M.: Djelovanje vibracije
na čovjeka pri radu s mehaniziranim
alatom. — A n t o n j u k V. G.: Sabiranje
grana je mehanizirano.


4 — 1965. Smirnov M. N.: Sve snage u
borbu sa šumskim požarima. — K o s t i n


S. I.: Veza između kolebanja prirasta drveća
i sunčane aktivnosti. — P i n č u k A.
M.: Osvjetljenje u borovim kulturama razne
gustoće. — Š u t o v I. V.: Arboricidi pri
rekonstrukciji malo vrijednih mladika. —
B e d i k V. M.: Forma i punodrvnost stabala.
— K r i v e n k o v A. A.: Upotreba
taksacijskog lineala pri uređivanju šuma.
— Bertenev I. M., 2 d a n o v J. M.:
Zbijenost tla i njegov utjecaj na ponik. —
Jakubo v T. F.: Pijesci Jugoslavije, njihovo
pošumljavanje i iskorišćavanje.
LESNICKY ČASOPIS — Praha


11 — 1964. Vondra K.: Pitanje o reprodukciji
šumske transportne mreže. —


Ker n J.: Privlačenje čitavih crnogoričnih
stabala traktorima TDT-40 i Zetor 50 Super.
— Sobotk a A.: Utjecaj industrijskih
ekshalata na faunu u tlu omorikovih
sastojina Krušne hore. — Chira E.: Utjecaj
temperature na klijavost svježeg i godinu
dana pohranjenog peluda bora.


LESNICKA PRACE — Praha


11 — 1964. H r a 1 a M.: Kapitalna izgradnja
u šumskom gospodarstvu. — Macha niče
k J.: Kratkoročna pohrana bukvice i
jelova sjemena. — Longauer J.: Pošumljavanje
pokretnih pijesaka na Zahorskom
području. — DrapalD.: Sadnja
pod sklopom kao jedan način pomlađivanja
sastojina. — Rasimavičjus B.:
Šumoprivreda Litve. — Dlouh y V.: Mehanizacija
konverzije izdanačkih šuma.


12 — 1964. M e r v a r t J.: Principi novog
sistema planskog upravljanja i šumoprivreda.
— Jurca J., Vašiček F.: Mogućnost
primjene kemiziranja u njezi mladika.


— Kytk a J.: Razmišljanja o efektivnosti
pomlađivanja i njege sastojina. — H avelk
a M.: Povišenje nivoa organizacije
rada u šumoprivredi. — P r a c n a J.: Šume
i drvo Irana. — Zasmeta V.: Konferencija
o obrani šume i poljoprivrednih
kultura od divljači — Kun t A.: Problemi
povišenja kvalifikacija.SYLWAN — Varšava


1 — 1965. Mol end a T.: Evolucija
ekonomske funkcije šumoprivrede na osnovici
tehničkog i ekonomskog progresa.


— Zabielski B.: Neka pitanja sa područja
uređivanja šuma. — Prosinski
S., Przybylak A., Adamczak B,:
Utjecaj sumporne kiseline primjenjivane
kod smolarenja na kalofonij i terpentin. —
Chmielewski W.: Problem topola u
Bugarskoj. — Kocienck i S.: Sjemenske
plantacije iz kalema. Osnivanje i njega.
2 — 1965. Matyas K,: Neki važni problemi
kod organizacije izrade šume. —
Kozikovski K.: Novi materijali za historiju
poljačke šumarske nauke. — Š w iade
r J.: Kako se formira cijena u šumskoj
proizvodnji. — Partyk a T.: Smjernice
iskorišćavanja drva u Poljskoj na
osnovici šumarske politike.


Đ. K.