DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1965 str. 90     <-- 90 -->        PDF

sastojina i stabala u 6 grupa. Autor preporučuje
da šumskoprivredne organizacije izvrše
na taj način klasifikaciju svojih sastojina
kao i pojedinačnih stabala.


IV Opskrbljivanje šumskim sjemenom. U
ČSSR se sabere godišnje u prosjeku 40.000
q šumskog sjemena dok potrebe — uključujući
i izvoz — iznose približno 30.C00 q.
S tom razlikom se računa jer sjeme djelomično
gubi na vrijednosti, a uslijed isušenja
i na težini. U rodnim godinama sakuplja
se onoliko sjemena da bi se zadovoljile
potrebe i u nerodnim godinama. Opisana je
i tehnika sabiranja sjemena. Za mnoge vrste
prikazano je tabelarno doba sazrijevanja
te opadanje ploda.


V Trušenje ploda i čišćenje sjemena, Budući
da isu odabrane sjemenske sastojine
kao i matična stabla s kojih se sakuplja
sjeme za određena područja, nisu više poželjne
velike centralne trušnice. Zbog toga
autor preporučuje manje trušnice za pojedina
šumska područja. Isto tako i aparati
za čišćenje različnih tipova, koji služe za
trušenje i čišćenje sjemena.


VI Spremanje sjemena. Veoma je važno
svrsishodno spremanje sjemena. Autor je
sjeme šumskih vrsta podijelio u tri tipa s
obzirom na vijek života: markobiotsko,
mezobiotsko i mikrobiotsko. Opisan je način
spremanja sjemena za sva tri tipa.


VII Zaštita sjemena, Prikazani su štetnici
šumskog sjemena kao i zaštita od njih.
Opisana je i zaštita protiv gljivičnih oboljenja.
Osim toga opisani su i kemijski preparati
koji se upotrebljavaju kao insekticidi
ili fungicidi.


VIII Tretiranje sjemena prije sjetve. U
tom poglavlju opisane su različite metode
tretiranja i stratifikacije sjemena. Za va


cJtcani AlcućnVća&opiSi


LESNOE HOZJAJSTVO — Moskva


2 - 1965. Čist jakov A. R.: Širina sječina
u sirovinskim bazama šuma II grupe. —
Orlo v A. J.: Stabilnost korijenja drveća
pri obilju vlage u tlu. — M ž av i j a A. I.:
Povišenje produktivnosti šuma Kolhidske
nizine. — Buzykin A. I.: Obnova bora
u zavisnosti o razvitku travnog pokrova. —
Nječae v J. A.: Divlja trešnja i crveni
hrast (Q. eoceinea Münch.) na sjevernom
Kavkazu. — Spiridonov E. S.:__Utjecaj
šume na kakvoću vode površinskog protjecanja.
— Le b ko v V. F.: Metoda sasta


žnije vrste drveća prikazano je tretiranje
sjemena i pomoću tabela.


IX Kontrola šumskog sjemena. Kvaliteta
sjemena određuje se prema porijeklu i
prema sposobnosti za sjetvu. Zbog određivanja
sposobnosti za sjetvu prosječne probe
se analiziraju pri čemu se većinom
utvrđuje čistoća, klijavost čistog sjemena
kao i učešće gluhog sjemena. Kod analize
sjemena utvrđuje se i njegova težina. Za
određivanje kvalitete sjemena autor je detaljno
opisao sve postupke počevši od uzimanja
uzorka pa do ispitivanja vitalnosti
sjemena i težine sjemena. U tabelama su
za važnije vrste šumskog drveća navedeni
korisni podaci o kvaliteti sjemena.


X Prenošenje šumskog sjemena. Na
osnovi rezultata o pokusima s provenijencijama
sjemena dokazano je da je prenošenje
sjemenskog materijala potrebno usmj
eri vati prema dnevnom i sezonskom životnom
ritmu ekotipova koji se prenose.
Kod toga treba obratiti pažnju da ti ekotipovi
dođu na takve položaje gdje duljina
dana i duljina vegetacijske periode odgovaraju
duljini dana i duljini vegetacijske
periode gdje ti ekotipovi dolaze autohtono.
Na kraju poglavlja autor raspravlja i o
prenošenju i introdukciji egzota.


Knjiga dr G. Vincent a je po sadržaju
i razradi same materije vrijedan prilog
literaturi šumskog sjemenarstva. Šumari
uzgajivači imaju mogućnosti da u ovoj
knjizi nađu mnoge podatke koji se odnose
na manipulaciju sjemenom i na uzgoj biljaka
u rasadniku. Kniiga će dobro poslužiti
i u nastavne svrhe na srednjim šumarskim
školama i fakultetima. Uvjereni
smo da će je i naša stručna javnost pozitivno
ocijeniti i njome se koristiti.


Prof. dr Mirko Vidaković


vijanja tablica toka rasta i ustanovljivanja
optimalne gustoće sastojina. — B a r a e v


S. K : Inventarizacija sirovinskih baza
smolarenja. — Telegi n N. P.: O poboljšanju
taksacije limbinih šuma. — B e 1 e cki
I. B.: O sjetvenim osobinama borova
sjemena na Kolskom poluotoku. — M o-
sin V. I.: Predsjetvena priprema sjemena
bora u netaknutom području Ledina. —
Šepot´ev F. L., Lebedinec L. N.:
Utjecaj ultrazvuka na klijanje sjemena i
rast mladih biljčica nekih vrsta drveća. —
Hohri n A. V.: Nova sredstva za zaštitu
273
ŠUMARSKI LIST 5-6/1965 str. 91     <-- 91 -->        PDF

sjetve limbe. — Su hanov a I. V.: Bolest
trepetljike. — N e č a e v a A. V.: Mikroelementi
za povišenje otpornosti ponika
bora spram polijeganja. — B e d n y j V. D.,
T a r a s e n k o I. M.: Osobine razvoja smolavog
borova savijača i mjere borbe s
njim. — Polte v V. I.: Određivanje oboljenja
sibirskog četnjaka granulozom. —
Žigaljceva M. I., Tereško L. I.,
Markelova E. M.: Cikade — šumski
štetnici. — Bukzeeva O. N.: Modri borov
surlaš (Magdalis frontalis Gyll) Savalskog
šumskog gospodarstva. — Karma zin
A. U., Sastin V. I.: Ekonomičnost
avijacije u transportu pri uređivanju sibirskih
šuma. — Klimov G. B., Boca rov


V. S.: Kompleksna mehanizacija u šumskim
rasadnicima.
3 — 1965. S a r a d ž i š v i 1: D. G.: Struktura
omorikovo-jelovih šuma Gruzije. —
Izoto v V. F.: Utjecaj zamočvarenih šuma
sjevera na temperaturu zraka. —
Smirno v V. V.: Prirast pojedinih dijelova
omorike obične tokom vegetacijske
periode. — Pozdnjakov L. K.: Određivanje
količine oborina, koju zadržava
sklop krošanja. — Berezin A. M., V a-
v i 1 o v E. I., K i r e e v D. M., T r u n ov I.
A.: Dešifriranje šumskih tala po aerosnimkama.
— Koval j I. P.: O iskorišćavanju
bukovih šuma. — Popo v I. D.: Provjeravanje
tačnosti određivanja kružne plohe
instrumentom Bitterlicha i prizmom Anučina.
— Demidko G. M.: Djelovanje vibracije
na čovjeka pri radu s mehaniziranim
alatom. — A n t o n j u k V. G.: Sabiranje
grana je mehanizirano.


4 — 1965. Smirnov M. N.: Sve snage u
borbu sa šumskim požarima. — K o s t i n


S. I.: Veza između kolebanja prirasta drveća
i sunčane aktivnosti. — P i n č u k A.
M.: Osvjetljenje u borovim kulturama razne
gustoće. — Š u t o v I. V.: Arboricidi pri
rekonstrukciji malo vrijednih mladika. —
B e d i k V. M.: Forma i punodrvnost stabala.
— K r i v e n k o v A. A.: Upotreba
taksacijskog lineala pri uređivanju šuma.
— Bertenev I. M., 2 d a n o v J. M.:
Zbijenost tla i njegov utjecaj na ponik. —
Jakubo v T. F.: Pijesci Jugoslavije, njihovo
pošumljavanje i iskorišćavanje.
LESNICKY ČASOPIS — Praha


11 — 1964. Vondra K.: Pitanje o reprodukciji
šumske transportne mreže. —


Ker n J.: Privlačenje čitavih crnogoričnih
stabala traktorima TDT-40 i Zetor 50 Super.
— Sobotk a A.: Utjecaj industrijskih
ekshalata na faunu u tlu omorikovih
sastojina Krušne hore. — Chira E.: Utjecaj
temperature na klijavost svježeg i godinu
dana pohranjenog peluda bora.


LESNICKA PRACE — Praha


11 — 1964. H r a 1 a M.: Kapitalna izgradnja
u šumskom gospodarstvu. — Macha niče
k J.: Kratkoročna pohrana bukvice i
jelova sjemena. — Longauer J.: Pošumljavanje
pokretnih pijesaka na Zahorskom
području. — DrapalD.: Sadnja
pod sklopom kao jedan način pomlađivanja
sastojina. — Rasimavičjus B.:
Šumoprivreda Litve. — Dlouh y V.: Mehanizacija
konverzije izdanačkih šuma.


12 — 1964. M e r v a r t J.: Principi novog
sistema planskog upravljanja i šumoprivreda.
— Jurca J., Vašiček F.: Mogućnost
primjene kemiziranja u njezi mladika.


— Kytk a J.: Razmišljanja o efektivnosti
pomlađivanja i njege sastojina. — H avelk
a M.: Povišenje nivoa organizacije
rada u šumoprivredi. — P r a c n a J.: Šume
i drvo Irana. — Zasmeta V.: Konferencija
o obrani šume i poljoprivrednih
kultura od divljači — Kun t A.: Problemi
povišenja kvalifikacija.SYLWAN — Varšava


1 — 1965. Mol end a T.: Evolucija
ekonomske funkcije šumoprivrede na osnovici
tehničkog i ekonomskog progresa.


— Zabielski B.: Neka pitanja sa područja
uređivanja šuma. — Prosinski
S., Przybylak A., Adamczak B,:
Utjecaj sumporne kiseline primjenjivane
kod smolarenja na kalofonij i terpentin. —
Chmielewski W.: Problem topola u
Bugarskoj. — Kocienck i S.: Sjemenske
plantacije iz kalema. Osnivanje i njega.
2 — 1965. Matyas K,: Neki važni problemi
kod organizacije izrade šume. —
Kozikovski K.: Novi materijali za historiju
poljačke šumarske nauke. — Š w iade
r J.: Kako se formira cijena u šumskoj
proizvodnji. — Partyk a T.: Smjernice
iskorišćavanja drva u Poljskoj na
osnovici šumarske politike.


Đ. K.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1965 str. 92     <-- 92 -->        PDF

Broj: 01-190/2-1965.
Zagreb, 2. VII 1965.


Savjet i Vijeće Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu raspisuje


NATJEČAJ


za upis u I. godinu 3. stupnja nastave


Na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu vršit će se u škol. godini
1965/66. nastava u I. godini 3. stupnja iz ovih nastavnih grupa:


A. na ŠUMSKO-GOSPODARSKOM ODJELU
1. Uzgajanje šuma
2. Iskorišćivanje šuma
3. Zaštita šuma
4. Uređivanje šuma
5. Parkiranje i ozelenjivanje naselja
6. Organizacija rada i ekonomika u šumarstvu
B. na DRVARSKO-INDUSTRIJSKOM ODJELU
1. Mehanička prerada drva
2. Kemijska prerada drva
3. Proizvodnja namještaja
4. Organizacija rada i ekonomika u drvnoj industriji
U okviru nastave izučavaju se novija dostignuća, npr.: u grupi A. 1. i područje
iz genetike, rasadničarske proizvodnje, plantažiranje te fitocenologi je;
u grupi A. 4. i područja iz fotogrametrije; u grupi A. 6. i B. 6. i područja iz
nauke o radu, racionalizacija rada te knjigovodstva; u grupama A. 1-—6. i


B.
1—4. i područja iz mehanizacije, te automatizacije.
Nastava 3. stupnja izvodi se iz navedenih širih oblasti šumarstva, s tim da
se unutar njih mogu vršiti diferenciranja i usmjeravanja, prema užim oblastima
ili prema pojedinim disciplinama.
Studij nastave 3. stupnja traje 2 godine, odnosno 4 semestra. Po završenom
studiju i obranjene samostalne radnje kandidati dobivaju diplomu i stječu prava
na akademski stupanj magistra, odnosno specijaliste, odgovarajućeg naučnog,
odnosno stručnog područja.
Natjecati se mogu kandidati, koji su završili studij drugog stupnja Fakulteta
odgovarajuće ili srodne struke.
Kandidati treba da se služe jednim od svjetskih jezika (engleski, ruski,
francuski, njemački).
Kandidati trebaju imati praksu.
Troškove nastave snose polaznici, odnosno njihovi poslodavci.
Molbe biljegovane sa Din 50 taksene marke sa priloženom diplomom o završenom
studiju drugog stupnja, biografijom i potvrdom o vladanju stranim
jezikom — primaju se do 30. IX 1965. u Tajništvu Šumarskog fakulteta, Zagreb,
Maksimir b. b. ili na poštanski pretinac Zagreb II. br. 368.
Informacije i sva daljnja obavještenja o studiju, upisu te nastavnom planu
i nastavnim programima kao i navedenim diferenciranjima i usmjeravanjima


— mogu se dobiti u Tajništvu Šumarskog fakulteta ili na telefon 644-135.
Šumarski jakultet Sveučilišta u Zagrebu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1965 str. 93     <-- 93 -->        PDF

NATJEČAJ


za upis u I razred DOPISNE ŠUMARSKE ŠKOLE U KARLOVCU


Potrebni dokumenti:


1. Molba za upis biljegovana s 50 dinara.
2. Izvod iz matične knjige rođenih.
3. Svjedodžba (original) o završenom 8. razredu osmogodišnje škole.
4. Potvrda o zaposlenju u šumarstvu.
5. Garancija poduzeća u kome je kandidat zaposlen da će snositi troškove školovanja.
6. Ukoliko poduzeće nije voljno snositi troškove školovanja, potrebna je izjava
kanditata da će ih sam plaćati.
OBAVIJEST SURADNICIMA!


Da bi posebni otisci (separati) b´li jeftiniji, jedini je
način, da se ne izdvajaju iz sloga, nego štampaju zajedno
s ostalim sadržajem, a onda isijeku i uvezu sa
ponekom stranicom tuđeg članka.


Potpuno odvojeni separati dvostruko su skuplji.


Radi toga molimo drugove suradnike S. L. da na
čelu poslanog rukopisa označe da li žele separate i koje
od ove dvije varijante. Uredništvo
ŠUMARSKI LIST 5-6/1965 str. 94     <-- 94 -->        PDF

DRUGOVIMA, SURADNICIMA ŠUMARSKOG LISTA


1.
Sadržaj svakog članka ili napisa treba odgovarati zadacima časopisa,
da donese nešto nova sa područja nauke ili tehnike, prikaže nove
metode ili da u bilo kom obliku posluži progresu šumarstva.
2.
Obim radova u pravilu ne smije prelaziti 10 do 15 štampanih stranica
(a to je 15 do 20 stranica rukopisa s proredom). Članci neka budu
pisani sažeto i stvarno, opširna izlaganja sadržaja i isrepne uvode
valja izbjegavati. Naslovi članaka neka ne budu razvučeni. Radove,
koji ne budu odgovarali ovim postavkama, a ako im je sadržaj inaće
vrijedan, moći će se štampati nakon potrebnog skraćenja.
3.
Na kraju svakog članka treba donijeti kratak Zaključak iz kojeg se
jasno razabire sadržaj i rezultati rada. U pravilu, opseg njegov neka
ne prelazi polovinu do najviše cijelu stranicu rukopisa. Takav će
Zaključak moći poslužiti i kao Rezime za prijevod na strani jezik.
4.
Manuskripti trebaju biti osposobljeni za štampanje, pisani mašinom
sa proredom i to samo na jednoj stranici. Citati literature u tekstu
navode se imenom autora sa dodanom godinom u zagradi, a na kraju
članka donosi se popis literature alfabstskim redom. Knjig e se
navode prezimenom i početnim slovom imena autora, naslovom, izdanjem,
mjestom naklade i godinom. Članci u časopisim a osim
toga i brojem sveska ili godišta i početnom i završnom stranicom
članka.
5.
Predložene fotografije i grafikoni moraju biti jasni, uredni i gotovi
za reprodukciju
(fotografije na papiru visokog sjaja) a tumač slikama
priložen na odvojenom listu, numeriran kao i slike. Manjkavo izvedeni
grafikoni neće se moći upotrijebiti ili će se dati prerisati na trošak
autora


6.
Tabele sa puno cifara svakako napisati tušem na pauspapiru, da bi se
mogli izraditi klišeji (jer je to jeftinije i brže nego slaganje na slagaćem
stroju).
7.
Istovremeno sa poslanim člankom aulor treba da naruči potreban broj
separata (ako to želi) i označi na čiji će se trošak štampati, a također
označiti i broj svog žiro-računa.
Uredništvo


ŠUMARSKI Lj ST — glas;.´o Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske


Izdavač: Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije u Zagrebu — Uprava i


uredništvo: Zagreb, Mažuranića trg 11 — Račun kod Narodne banke Zagreb 400-181-600-359 —


Godišnja pretplata na Šumarski list: Tuzemstv o Ustanove i poduzeća 7.000 dinara. Pojedinci


1.000 dinara, studenti i đaci 403 dinara: Inozemstv o 7.500 dinara (10 USA dolara) — Tisak :
Izdavačko tiskarsko poduzeće »A. G. Matoš« Samobor