DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1965 str. 89     <-- 89 -->        PDF

meljnica ne smije pasti poslije prorede.
Tako je došla do praktičnog izražaja
Assmannova teorija2 koja se u najkraćim
crtama može ovako f ormulirati: uz
maksimalni obrast sastojine prirast iznosi


100. Ako se maksimalni obrast smanji, volumni
prirast počne rasti te uz određeni
»optimalni obrast«, tj. kod optimalne drvne
mase, prirast postiže svoj maksimum
(M). Ako se masa dalje smanjuje, prirast
opada, i to najprije polagano, a onda sve
jače i jače, što je prikazano crtkanom krivuljom
na si. 1.
Iz tog se grafikona vidi su fluktuacije
prirasta za različite obraste od 1,0—0,70
manje od 5ia/o, što je uostalom — teško
utvrditi. Zato se u neku ruku može s pravom
govoriti da u uzgajanju šuma različiti
intenziteti proreda ne utječu bitno na veličinu
kvantitativnog prirasta; bilo da primjenjujemo
jake ili slabe prorede, nalazimo
se na potezu »A« spomenute krivulje.


Što je za praktičnog šumara važno?


Nema sumnje da je za nj vrlo potrebno
poznavati »kritičnu temeljnicu«,3 tj. onu,
koju čovjek ne bi smio smanjivati, jer ako
se sastojina tako jako prorijedi da temeljnica
padne ispod »kritičnog iznosa«, onda
počne prirast naglo opadati. Assmann -
Franzov e tablice iskazuju baš te podatke
o »kritičnoj temeljnici« za različite
starosti sastojine i različite bonitete.


Konačno nove prirasno-prihodne tablice
za smreku u Bavarskoj otvaraju nove vidike
o maksimalnoj šumskoj produkciji.
Prema Schwappachovim prirasnoprihcdnim
tablicama maksimalni sveukupni
poprečni dobni prirast iznosi 13,33 rn-Vha,
prema Wiedemann ovim tablicama
taj je prirast nešto niži (oko 12 nrVha), a
prema Assmann-Franzovim tablicama
on, doseže iznos od 20 m-´Vha.


Pored osnovnih taksacijskih elemenata
nove tablice iskazuju reducirane priraste
za različite obraste.


Prof dr Dušan Klepac


Vincent ing. dr G u s t a v: LESNI SEMEN
ARSTVl (Šumsko sjemenarstvo);


Stätni zemedelske nakladatelstvi, Praha
1965. Knjiga je formata 21 X 15 cm, ima
336 stranica, 72 fotografije, crteža i grafikona,
26 tabela i 1 kartu ČSSR.


Autor je čitavu materiju podijelio u deset
poglavlja. Iza svakog poglavlja donosi
opširan prikaz literature .Na koncu je pri


2 Opisana u odličnom djelu E. A s smann
: Waldertragskunde, München 1961. 3 Vidi Šumarski list br. 1—2 od 1965, str.


76—78.


kaz stručne terminolgije u češkom, ruskom,
engleskom, francuskom i njemačkom jeziku.
Cijena je knjizi 18.50 C. kr.


U uvodu autor naglašava da je za uspješno
pomlađen je kao i za podizanje novih
sastojina od osnovne važnosti upotreba
zdravog sjemena od stojbinski prikladnih i
ekonomski vrijednih majčinskih stabala.
Zbog toga je veoma važan zadatak savremenog
šumarstva snabdijevanje šumarskih
organizacija dovoljnim količinama dobrog
sjemena od selekcioniranih ekotipova.


I Razmnažanje šumskog drveća. Opisano
je generativno razmnažanje te formiranje
sjemena kod četinjača i listača. Razlike u
oplodnji i u formiranju sjemena kod četinjača
i listača izražene su i putem anatomske
grade i kemizma sjemena. Te karakteristike
prikazane su za četinjače i listače.
Na kraju je razrađen ključ za determinaciju
sjemena šumskih vrsta drveća
i grmlja.


II Produkcija sjemena šumskih vrsta i
prognoza uroda. Spremnost za cvatnju i
formiranje sjemena ovisna je prije svega


o unutrašnjim faktorima u koje autor
ubraja starost, periodicitet uroda i specifičnost
vrste. Na cvatnju i urod mogu a
određenoj mjeri uplivati i vanjski faktori.
Ubrzavanje cvatnje i uroda putem presadnje
biljaka, prikraćivanjem ili zarezivanjem
korijenja i prstenovanjem stabala nije
dalo uvijek jednake rezultate.


Obilan urod sjemena može se očekivati
u onim sastojinama kod kojih je omogućeno
pomoću jakih proreda da se krošnje
vladajućih stabala normalno razvijaju.
Kod gospodarenja sa sjemenskim sastojinama
pokazao se prikladnim uzgoj u visokom
obliku s dvije etaže ili dvije dobi.


Očekivani urod sjemena klasira se u 6
stupnjeva. Autor prikazuje prosječni prinos
češera vladajućih stabala smrče, bora
i ariša kod punog uroda i kod blage gorske
klime, te za ista stabla prosječnu količinu
češera preračunatu za dobru, srednju,
slabu i vrlo slabu sjemensku godinu. Takvo
stupnjevanje uroda olakšava procjenu
očekivanog uroda.


III Izbor sastojina i matičnih stabala.
Autoer najprije opisuje nastajanje ekotipova
šumskog drveća u Srednjoj Evropi.
Kod izbora sastojina i matičnih stabala
treba voditi računa o postojećim ekotipovima.
U Čehoslovačkoj dolaze planinski
ekotipovi koji kasno tjeraju, te ekotipovi
brdskih predjela koji rano tjeraju. Ovakve
prilike omogućuju intenzivnu selekciju koja
dovodi do povećanja mase i kvalitete.
Ukratko su prikazani ekotipovi najvažnijih
vrsta koje dolaze u CSSR. Na kraju toga
poglavlja opisana je genetska klasifikacija