DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1965 str. 83     <-- 83 -->        PDF

Svjetska potrošnja drva povećala se je


u toku posljednjeg decenija za 35!;7o i pored


činjenice što je razvoj tehnike djelomično


zamijenio drvo raznim drugim materijali


ma. Općenito se može reci, da će svijet do


konca ovog stoljeća tražiti od svojih šuma


mnogo veće količine industrijskog arva ne


go što ih daju danas.


U evropskoj perspektivi potrošnja drva


je u stalnom poiastu, pa će uiti nužna i ve


ća proizvodnja drva za mehaničku i kemij


sku preradu.


U jugoslavenskoj perspektivi previda se
porast potrošnje drva za kemijsku preradu
(celuloza i papir) i za proizvodnju
umjetnih pioča. Ista je perspektiva potrošnje
drva i u SR Hrvatskoj, gdje će se za
kemijsku preradu drva i za proizvodnju
pioća moći iskoristiti znatne količine tanjeg
materijala iz mladih sastojina, koji će
se dobiti putem čišćenja i proreda. Od
ukupnog godišnjeg jugoslavenskog etata
otpada oko 2(J´7O na četinjače. Kako će kod
nas sve više rasti potrošnja celuloze i papira,
jer sada spadamo medu zemlje s najmanjom
potrošnjom, to je perspektiva uređivanja
suma, aa izradi takve gospodarske
osnove, koje ce omogućiti, da se iz šuma
mogu ti aj no podmiriti povećane potrebe
na cetinjavom drvu. To ce se postići: podizanjem
plantaža i intenzivnin kultura od
četinjavin vrsti drveća brzoga rasta, očetinjavanjem
čistih bukovih sastojma i intenzivnim
uređivanjem četinjavih šuma.


Gospodarenje sumama je opširnije razrađeno,
te obulivaca strukturu jednođobnih
i prebornih sastojma po broju stabala (binomska
i Liocourtova krivulja) i strukturu
arvne mase po debijinskim razredima, zatim
različite oblike gospoaarcnja, njinove
prednosti i nedostatke. Kako su dosadanjim
gospodarenjem siv orem razni tipovi
šuma — jednodobni i razni preiazni ooiici
do prebormh — izneseno je kako se u
praksi ulvrauje oblik gospodarenja i što
može utjecati na taj izbor. Klasičnom principu
trajnosti dat je suvremeni smisao, tj.
trajnost se osigurava na većoj površini u
okviru šumsko-privrednih područja i mjesto
trajno podjednakih prihoda nastoji se
osigurati trajno sve veće prihode.


Definiran je kontinuitet prihoda — normalitet
— kod visokih regularnih šuma i
panjača, te posebno kod prebornih šuma
(Susmel, Collete, Liocourt, normale od
Klepca). Nadalje je iznesen način računanja
normalne drvne zalihe u visokim regularnim
i u prebornim šumama.


Razrađene su razne vrste zrelosti u šumskom
gospodarstvu, od kojih su za praksu
najvažnje: tehnička, apsolutna i ekonomska.
S time u vezi dalje slijedi izbor ophodnje
u praksi, utvrđivanje dimenzije


zrelosti i dobi sječe u prebornim šumama,


kao i istraživanje autora o toku debljin


skog prirasta u šumi jeie (Blechno-Abie


tum Horv.).


Prostorno uređenje šuma u SR Hrvatskoj
izvršeno je tri put poslije 1945. godine.
Zadnje je bilo osnivanje šumsko-privrednih
područja u 1963. godini prema propisima
Zakona o šumama. Sumskoprivredna
područja razdijeljena su na klasične gospodarske
jedinice, a u novije vrijeme
uvode se u SRH računske gospodarske jedinice
(po prof. Klepcu). Iznesena su osnovna
pravila kako treba biti izvedena
razdioba na odjele s obzirom na smjer vjetra
i izvoz. S razdiobom na odjele povezan
je i način vođenja sječa, te su i za to donesena
opširnija osnovna pravila, kojih se
treba pridržavati u praksi, da ne nastanu
štete od vjetra i izvoza.


Etat glavnog prihoda u visokim regularnim
šumama deliniran je raznim formulama
(Simmonsova, Man´iel-Massonova, Melardova,
Hufnagiova, Klepčeva). Sve te
formule vrijede za normalnu šumu, a za
konkretnu šumu služe kao orijentacija, jer
je njihova točnost to manja, što je šuma
manje normalna. Etat proreda za pojedinu
sastojinu odnosno za grupu sastojina određen
je po Klepčevoj formuli, a spomenut
je i Hart-Backmgov način numeričkih proreda.
Etat u prebornoj šumi određen je po
Klepčevoj formuli.


Uređaj ni elaborati su podijeljeni na opće
i posebne, a zatim na razne tipove prema
Općim uputstvima za uređivanje šuma od
1948. god. Detaljno su obrađeni pojedini
dijelovi uređajnog elaborata, kao i način
izrade, a zatim kontrolna knjiga, šumska
kronika i revizija elaborata.


II. dio. Uređivanje visokih regularnih
šuma. U ovom dijelu obrađene su razne
metode uređivanja visokih regularnih šuma.
Radi općeg pregleda najprije su prikazane
ranije metode i to: metoda razdiobe
šume na godišnje sječine, metoda po masi i
prirastu (Beckmannova), te šestarske njemačke
i francuske metode (Hartigova, Cottina,
kombinirano rašestarenje, meloda
stalnih afektacija, metoda promjenljivih
afektacija i metoda jedne jedine afektacije).
Po metodi kombiniranog rašestarenja
uređivale su se u Hrvatskoj bivše nedržavne
šume sve do 1945. godine. Obrađena je
metoda razmjera dobnih razeda po kojoj
se kod nas uređuju visoke regularne šume,
a propisana je Uputstvima za uređivanje
državnih šuma od 1931. godine. Nadalje su
spomenute normalno-zališne metode (metode
formula) od kojih mnoge danas imaju
samo historijsko značenje (austrijska
kameralna taksa, Huberova, Karlova, Heyerova,
Tomićeva, Gehrhardtova, Breyman


ŠUMARSKI LIST 5-6/1965 str. 84     <-- 84 -->        PDF

nova), dok neke dolaze u obzir samo za brzo
i aproksimativno izračunavanje etata
(Mantel-Massonova, Hundeshagenova, Hufnaglova).
Preporučena je za naše brdske
šume, gdje se primjenjuje oplodna sječa,
francuska metoda plavog odjeljka ili Melardova
metoda.


Detaljnije je razrađena Klapčeva metoda
za uređivanje visokih regularnih šuma jednog
šumsko-gospodarskog područja. Ta se
metoda bazira na formiranju računskih i
šumsko-uzgojnih gospodarskih jedinica. E-
tat glavnog prihoda rezultira iz površinskog
etata koji se određuje na temelju
komparacije konkretnog i normalnog razmjera
dobnih razreda i na temelju gospodarskih
momenata, a etat međuprihoda se
utvrđuje ocjenjivanjem ili po formuli autora.
Kod primjene ove metode sastavlja se
specijalni uređajni elaborat posebno za
svaku šumsko-uzgojnu gospodarsku jedinicu
i generalni za šumsko-gospodarsko područje.
Ova metoda počeka se je — zbog
svojih prednosti — primjenjivati u šumama
SR Hrvatske.


III. dio. Uređivanje visokih prebornih
šuma. Obrađene su francuske metode utvrđivania
etata u preborncj šumi (A. Schaeffer,
Melard). Opširnije je prikazana Biolley-
eva kontrolna metoda, koja se osniva
na sistematskom invcntarisanju zaliha i
tačnoi evidenciii iskorišćcnih masa u svrhu
određivanja tekućeg prirasta, koji je važan
indikator za ocjenu visine etata. Ta se metoda
primjenjipj u nekim šumama Slovenije.
U Hrvatsk´i bi se mogla početi primjenjivati
u nekim šumama Gorskog Kotara,
gdje su u taksacijske svrhe izmjereni
prsni promjeri svih stabala. Nadalje je prikazano
staro uređivanje prebornih šuma u
Hrvatskoj, koje se baziralo na normalama
prije i poslije sječe od Kerna, Majnarića,
Tordony-a i drugih, a u Sloveniji na Hufnaglovoj
metodi.
U cijelosti su donesena Uputstva za doznaku
stabala i određivanje prihoda u prebornim
šumama iz 1937. godine (od Šurića),
jer su se preborne šume u Hrvatskoj sve
do 1962. godine uređivale po ovoj metodi.
Uputstva propisuju minimalne mase, koje
poslije sječe trebaju ostati po ha. Ona su
odgovarala za tip šuma s velikim masama
po ha u vrijeme kad su izdana, jer je tada
trebalo regulirati intenzitet sječe. Danas,
kad su drvne mase znatno smanjene, problem
je prebornih šuma poznavati optimalnu
zalihu koja će omogućiti regeneraciju
šume i dati najpovoljniji prihod.


Opširnije je razrađen »Novi sistem uređivanja
prebornih šuman od prof. Klepca,
koji se osniva na poznavanju optimalne
(normalne) drvne zalihe kao i normalne i
konkretne frekvencijske krivulje broja


stabala za jelove i bukove preborne šume.
Struktura normale po broju stabala odgovara
Liocourtonovom zakonu. Ovdje je napose
razrađen način konstrukcije normala,
tabelarni pregled osnovnih normala za jelove
i bukove preborne šume, te način računanja
etata (»iz velikoga u malo« i »iz
maloga u veliko«). Način realizacije etata,
koji će konkretno stanje dovesti u optimalno,
prikazan je na primjerima pokusnih
ploha, koje se nalaze u Gorskom Kotaru
u šumama Šumarskog fakulteta u Zagrebu.
Ova metoda, koja odgovara suvremenom
uređivanju prebornih šuma, primjenjuje
se u Hrvatskoj od 1982. godine.


IV. dio. Uređivanje srednjih šuma. Ovdje
su ukratko prikazana francuska iskustva.
Kako mi nemamo šuma s kojima se gospodari
kao sa srednj. m šumom, preporučeno
je da bi se taj gospodarski oblik šume
mogao zavesti u nekim privatnim šumama
radi podmirenja potreba seoskih domaćinstava.
V. dio. Uređivanje šuma u Mediteranu i
Submeđiteranu. U šumama Mediterana i
Submediterana dolazi u pravilu do izražaja
njihovo višestruko iskorišćavanje (proizvodnja
drva, paša, smolarenje i dr.) kao i
njihova zaštitna, estetska i rekreativna
funkcija. S obzirom na to obrađeni su razni
oblici gospodarenja, koji su se razvili na
Kršu kao i mjere koje treba provoditi, da
se današnie stanje što više unaprijedi. U
novije vrijeme pojavljuje se potreba uređenja
šuma alepskog bora, u kojima se
smolari, pa je i to pitanje prviput obrađeno,
a osim toga spomenute su i mjere za
povećanje produkcije drva i smole. Prikazana
je nova orijentacija pošumljavanja
na Kršu: osnivanje nasada i parkova u turističke
svrhe.
VI. dio. Estetsko i rekreativno uređivanje
šuma. Ovdje su obrađene osnovne
smjernice o načinu gospodarenja u šumama,
koje imaju estetski i rekreativni značaj
kao i razne mjere koje treba poduzimati
za zaštitu tih šuma.
Na kraju pojedinih poglavlja navedena
je veoma opširna domaća i strana literatura,
kojom se je autor služio, a i u samom
tekstu autor upućuie na pojedine studije,
koie obrađuju dotičnu temu. Pri obradi
svjetske, evropske i jugoslavenske perspektive
šumarstva i drvarske industrije
autor se je služio sa studijama i knjigama
svjetske organizacije FAO.


Knjiga je rezultat dugogodišnjeg naučnog
rada i ispitivanja u fakultetskim i
ostaiim šumama Hrvatske što dokazuju
autorove formule: za etat proreda, za etat
u visokoj regularnoj šumi, za etat u visokoj
prebornoj šumi, za normalnu drvnu
zalihu u prebornim šumama prije i poslije


267
ŠUMARSKI LIST 5-6/1965 str. 85     <-- 85 -->        PDF

sječe, zatim autorove metode: uređivanje ,risokih regularnih šuma jednog šumskogospodarskog
područja i Novi sistem uređivanja
prebornih šuma i dr. Knjiga je obrađena
iscrpno i suvremeno, te se odlikuje
i po tome što donosi neka poglavlja kojih
nema u dosadanjim sličnim djelima. Pisana
je kao udžbenik za studente Šumarskog
fakulteta u Zagrebu. No ona će poslužiti
kao udžbenik i onima ,koji se spremaju za
treći stupanj (magisterij) šumarskih nauka,
jer je u djelu navedena bogata domaća i
strana literatura iz područja uređivanja


^domaći &teučni cačopidi


ŠUMARSTVO — Beograd


8/10 — 1964. Nikolić S.: Ekonomičnost
upotrebe motornih pila u seči i izradi
šumskih sortimenata bukve. — P e c o v i ć
M.: Prilog pitanju gazdovanja u privrednim
šumama. — Trifunović D.: Tablice
prinosa i prirasta za jednodobne grabove
sastojine Fruške gore. — Lui ć R.: Neki
problemi u vezi sa protiverozionim radovima
i melioracijama zemljišta. — U rbanovsk
i A.: Uloga industrije prerade
drveta u razvoju nerazvijenih zemalja. —
Tošovi ć B.: Zakon o obaveznom gajenju
topola i drugih mekih lišćara na određenim
zemljištima. — Isailovi ć Z.: Euroameričke
vrste topola u sredogorju. — Pero vić
B i Marinković P.: Industrija nameštaja
Francuske. — Duffield J. W.:
Preobraćanje degradiranih šuma i šikara
tvrdih lišćara u mešovite visoke šume četinara
i lišćara u Jugoslaviji. — Nikoli ć
S.: Drugo savezno takmičenje šumskih
radnika sekača. — Vulovi ć B.: Seminar


o normiranju radova u seči uz upotrebu
motornih testera. — Kovačević J.: Prilog
flori otrovnog, škodljivog bilja za domaću
stoku jugoslavenskih šuma.
NARODNI ŠUMAR — Sarajevo


11/12 — 1964. Stojanović O.: Primjena
i reprezentativnog metoda pri taksacijskoj
procjeni šuma. — Popnikola N.:
Forme breze sa gukama. — Begović B.:
Etape razvoja šumarske politike i organizacije
šumske privrede u SSSR. — H adžiahmetović
M.: Organizacija i uređivanje
zelenog pojasa i park-šuma oko
Sarajeva. — Fukare k P.: Josip Pančić i
naše šume. — Jovančević M.: Prilog
proučavanju varijabiliteta naše smrce. —


šuma. Odlično će poslužiti i kao priručnik
šumarskim inženjerima u praksi, koji se
bave uređivanjem šuma.


Knjiga je bogato ilustrirana sa 125 fotografija,
grafikona, shematskih slika i karata
— sve uglavnom originalno, te 58 raznih
tabela; pisana je jasnim, lakim i lijepim
stilom. Sve to daje knjizi osobitm naučnu i
praktičnu vrijednost.


Ovim djelom autor je dao znatan prilog
unapređenju uređivanja šuma.
Ing. R. Krpan


An i ć B.: Samoniklo ljekovito, aromatično
i medonosno bilje. — Španović T.: Gajenje
topola. — Čemalović M.: Jugoslavenska
nac. komisija za topolu — sastanak
u Hercegovini. — Angelov K: Proučavanje
stanja HTZ u preduzećima za
preradu drveta.


DRVNA INDUSTRIJA — Zagreb


9/10 — 1964. Et tin g er Z.: Organizacija
tehničke kontrole u finalnoj proizvodnji.


— Murk o D.: Upotreba jelove kore za
proizvodnju tanina. — Sola ja V.: Industrija
nameštaja u Z. Njemačkoj. — Praktični
savjeti i uputstva. — Strojarstvo u
drvnoj industriji. — Angelov K: Industrijska
prerada drveta u Makedoniji između
dva rata. — Silinger O.: Osvrt na
ovogodišnji Zagrebački velesajam.
11/12 — 1964. Petri ć B.: Mikroskopska
identifikacija važnijih domaćih i kod nas
kultiviranih četinjača. — Kovačevi ć
M.: Komparativno ispitivanje utjecaja triju
hidrofobnih sredstava kod izrade iverica
iz bukovine. — Brežnjak M.: Značenje
kvantitativnog iskorištenja trupaca i suvremeni
trendovi u pilanarstvu.


GOZDARSKI VESTNIK — Ljubljana


3/4 — 1965. Anko Boštjan: Dinamika
visinskog prirasta bukve i jele u prašumi
Pečke. — Eckmüllner: Sudbinska
pitanja našeg šumarstva. — Svetli č
i č A.: Za harmoničan razvitak šumarstva
i drvarske industrije papira — Prof. S e v-
n i k F. — sedamdesetogodišnjak.


LES — Ljubljana


1/2 — 1965. Vadnjal J.: Uloga tehnološko-
ekonomske zakonitosti u našem šu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1965 str. 86     <-- 86 -->        PDF

marstvu. — 2 um er L.: Razvojne tendencije
i perspektive evropske šumoprivrede.


— Prijatelj A.: Otrovanja u drv. industrijskoj
djelatnosti. — Sepe c F. i Le b
L.: Povodom 60-godišnjice tvornice »Stol«
u Kamniku. — Ju g O.: Desetogodišnja suradnja
Biroa za drvarsku industriju u Ljubljani
pri izgradnji islovenačke drvarske
industrije. — Žume r L.: »Velika kemija«
u šumoprivredi Sovjetskog Saveza. —
Pristavec P.: Šta se zbiva u američkoj
pilanskoj industriji? — Mehor a M.: O
izložbi »Šuma na Kršu slovenačkog Primorja.
— Murk o L.: Austrijski drvarski
velesajam u Celovcu.
3/4 — 1965. Kne z J.: O gospodarskim
uslovima u drv. industriji. — V o v n i k A.:
O racionalnijem iskorištavanju otpadaka
pri mehaničkoj obradi drva. — Jera s G:.
O važnosti, svojstvima i upotrebi kondensdrva.
— Beltram T.: Sud o ekonomičnosti
lakiranja, naročito s obzirom na viskoznost
lakova. — DobnikD.: Gater
budućnosti »Optimat GDZ«. — Cese n A.:
Profil radnika u drv. industriji.


ŠUMARSKI PREGLED — Skoplje


3/4 — 1964. Nikolovski T.: Izdanačke
šume Jugoslavije i njihova pretvorba u
visoke. — KaramanZ, iSerafimovski
A. i Kiselička N.: Aviosuzbijanje
gubara u hrastovim šumama na Kumanovu
i Stipu. — Radonjić M.: Nova funkcija
rastenje sa tri parametra i njezina upotreba.
— Alampioski S.: Neka iskustva o
očetinjavanju lišćarskih šuma u »Karaormanu
«. — Spirovski P.: Pokretanje i
problemi u eksportu proizvoda drvarske
industrije iz Makedonije.


5/6 — 1964. Ničo ta B., Pejoski B.:
Prinos poznavanju domaćih sorti crnog bora.
— Goguševski M.: Prilog određivanju
jedno- i dvoulaznih tablica za kubiciranje
niskih hrastovih šuma u Makedoniji.
— Zorboski M., Krstevski D.:
Prilog proučavanju radnog vremena i radne
snage pri radu motornim pilama kod
sječe niskih hrastovih šuma. Pejosk i B.:
Problemi ravnoteže vlage građevnog drva
za grad Skoplje.


ŠUMARSKI GLASNIK — Sarajevo


1/3 — 1965. ŽakulaS.: Istina o seči borovine
na Boračkom jezeru. — Ei ć N.:
Gospodarenje u zaštitnim šumama. —


Imamović H.: O stanju i nekim problemima
Šumarskog školskog centra na Ilidži.


— Lubardi ć V.: Područja proglašena za
erozivna u Bosni i Hercegovini. — Vuki ćevi
ć N.: Usaglašavanje propisa o zabrani
držanja koza sa Ustavom i njihovo sprovođenje.
— ŽilenkovN.: Uzroci brzog
propadanja naših šumskih kamionskih putova.
— Omanović S.: Gubar — Bevand
a S.: Kako održati već postojeće
vještački podignute kulture. — Vuke lji
ć D.: Neko nije na svom mjestu. —
M i j a t o v i ć M.: Metodologija planiranja
u lovstvu. — Šta treba znati o uzgoju lovačkih
pasa. — Lovci se ne slažu sa Nacrtom
zakona o lovu.
HORTIKULTURA — Split


1 — 1965. Urba n S.: Savremena hortikultura
na našem Kršu s gledišta biologije.


— Ržeha k V.: Objekti prirode pod zaštitom
u Bosni i Hercegovini sa najznačajnijim
karakteristikama. — Kev o R.: Registracija
zaštićenih objekata prirode u
Hrvatskoj.
BILTEN (Posl. uđr. šum. privr.
organizacija — Zagreb


1 — 1965. Mašina za Ijuštenje »Cembro«.


— Vidaković M.: O vrbi Salix aquatica
gigantea 56 (SAG 56). — Drugo Savezno
natjecanje šumskih radnika sjekača
Jugoslavije. — Ekonomska rekonstrukcija.
2 - 1965. Čistjakov A. R.: Širina sječištetnika
u 1965. godini. — Prenosno motorno
vitlo. — Šta su pokazale prve revizije
šumsko-privrednih osnova. — Izvještaj o
radu Komisije za integracijska kretanja.


3 — 1965. Zaštita vršnih izbojaka. — Visina
i dinamika godišnjih sječa. — Osvrt
na rad na uređivanju šuma Sekcije za uređivanje
šuma Sekcije N. Gradiška za period
1948—1963. g. — Seminar iz zaštite šuma
(Hranilović N.). — Iz Zavoda za kontrolu
šumskog ´sjemena — Rijeka. — Iz
Rep. sekretarijata za šumarstvo. — Iskaz
manjka i viška sadnica.


4 — 1965. Laki šumski žičani transportni
uređaj. — Vodička O: Tehničko ekonomski
parametri lakog šumskog žicanog
transportnog uređaja. — K 1 e p a c —
Spaić : Utjecaj nekih defolijatora na debljinski
prirast hrasta lužnjaka.


Đ. K.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1965 str. 87     <-- 87 -->        PDF

cStcano $umaegi»&


ŠUMARSTVO POLJSKE


Pošumljena je površina Poljske 7,962.000
ha. Od toga je:


državnih šuma 6,264.000 ha


privatnih šuma 1,421.000 ha


pod upravom raznih organizacija
161.000 ha


parkovi i gradske šume 56.000 ha


Sveukupna je drvna masa 528,8 mil. kub.
m u kojoj je:
crnogoričnih vrsta 437,9 mil. kub. m
bjelogoričnih 91,9 mil. kub. m


Prosječna drvna masa po hektaru iznosi
86,3 kub. m, a u zrelim sastojinama oko 250
kub. m. Drvna masa dozrelih i prezrelih
sastojina je oko 71 mil. kub. m.


Sječe se vrše u krugovima i to veoma
uspješno. Za razliku od uobičajena 3—4 zahvata
postupne sječe, ovdje se provode samo
2, jer garantiraju intenzivniju i racionalniju
eksploataciju sa istovremenim pošumljenjem.


Taj postupak je ovakav. U mješovitim
sastojinama gdje osnovna vrsta drva može
biti hrast, omorika obična, jela i dr., posiječe
se sastojina u krugovima promjera
približno jednaka visini (do podrug visine)
stabala. U tim se gnijezdima uspješno razvija
naravni pomladak glavnih vrsta drva.
Ujedno se obavlja sadnja ili sjetva drugih
vrsta kojima želimo obogatiti sastav buduće
šume. Kad pomladak ojača (nakon 7—15
godina) provodi se čista sječa zrele šume.
Taj je način sječe stekao dosta široku primjenu
u Poljskoj, a vrijednost mu je u tome,
što krugovi (gnijezda) mogu biti povoljno
veliki u ovisnosti o heliofiliji i o
drugim osobinama pomlatka.


Sabiranje sjemena bora vrši se sa 140-
godišnjih dubećih stabala I boniteta, visokih
30—35 m, pomoću švedskih ljestava.


Osnovna je vrsta uzgoja bor. Osim bora
kultivira se jela, ariš, hrast i druge vrste.
Plantaža topola ima oko 3.000 ha.


Ovdje, kao i u čitavoj Evropi pri podizanju
crnogoričnih šuma (bor, omorika obična)
obavezno se unosi i joha (do 500 jedinki
po hektaru) da bi se tlo obogatilo dušikom
i ubrzao proces stvaranja tla.


Sadnice se iz rasadnika ne iskapaju kako
je to običaj u proljeće, nego jeseni, a oslobođena
površina odmah se zasije novim


sjemenom. Iskopane se sadnice sačuvaju u
jarkovima sa suhim pijeskom do proljeća,
a pokriju se grančicama omorike obične.
Kadgod se zaželi mogu se iskoristiti u proljeće
bez obzira na vremenske prilike.


Zivi se pijesak pošumljuje borom. Pješčana
se površina prethodno zastire borovičinim
grančicama, a onda se među te radove
ukapaju sadnice bora (20—25 tisuća
po ha). I ma da se borovičine grane dovoze
izdaleka, ipak se to rcntira, jer se pod njezinim
redovima zadržava vlaga što uzrokuje
brz razvitak sadnica, koje se primaju sa
95 do lOC´Vo. U Varšavskom vojvodstvu ima
oko 20.000 ha pijesaka koji se ne iskorišćavaju
u poljoprivredi, nego ih valja pošumiti.


Zaslužuje da se spomene i masovna izrada
domaćeg đubriva iz mrtvog pokrova
šumskog tla. Tehnika je veoma jednostavna.
Sa površina koje treba iskrčiti za rasadnike,
poljoprivredna tla, a i za izgradnju
putova, stelja se sabire i slaže na hrpu
sa smjesom zemlje i kreča, da bi se smanjila
kiselost prvobitnog materijala. Nakon
dvije ili više godina (što ovisi o stepenu
prerade setlje) dobiva se đubrivo visokog
kvaliteta, koje iskorišteno u rasadniku brzo
daje krupne sadnice.


Dalje se govori o mehanizaciji u šumoprivredi,
školama i udruženjima. Naučnotehničko
udruženje inženjera i tehničara
šumarstva i industrije za preradu drva
Poljske — nmogobrojna je i utjecajna organizacija
u koju su učlanjeni gotovo svi
radnici dane grane gospodarstva (svega
oko 13.000). Glavni je sadržaj rada Udruženja
organiziranje naučno-tehničkih škola,
seminara i kursova o novoj tehnici i
tehnologiji radova. Osim toga ono održava
konferencije i savjetovanja o raznim problemima
šumoprivrede i industrije za preradu
drva.


Mnogo se poklanja pažnje izdavačkoj
djelatnosti. Udruženje izdaje dva časopisa:
»Poljska šuma« i »Industrija za obradu drva
«. Dvaput godišnje izlaze zbornici o dostignućima
inostrane šumoprivrede, koje
sastavljaju članovi Udruženja. Redovno izlazi
i Šumarski kalendar.


Ove sažete podatke iznijela je delegacija
sov. stručnjaka, koja je posjetila Poljsku
(7—10. rujna 1964), a donijelo je Les. hozj.
br. 3 — 1965. Đ. K.