DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1965 str. 82     <-- 82 -->        PDF

— Većeg angažovanja zajednice u cilju
poboljšanja šumarstva i industrije za preradu
drveta, obezbeđenje neophodnih uslova
za povećanje proizvodnje.
— Pravilnog regulisanja i korišćenja
šumske paše, a posebno potpunog isključenja
paše i brsta koza u šumi, kao i što hitnijeg
regulisanja broja divljači sprovođenjem
u život odredbama Osnovnog zakona
o lovstvu.
2. Na planu daljeg razvijanja društvene
aktivnosti Saveza i njegovih organizacija,
treba:
— Organizaciono učvršćivati osnovne organizacije
i aktivirati što veći broj inženjera
i tehničara, naročito mlađih, uključivanjem
u organe i druga tela Saveza i
njegovih organizacija.
— Razvijati društvenu disciplinu i odgovornost,
poštovanje odluka i sprovođenje
zaključaka od strane naših organizacija i
svih članova.
— Boriti se uporno protiv svih negativnih
pojava u našim organizacijama i kod
cU)omaća &ttučna litecatuca


Prof. đr ing. Dušan K 1 e p a c : UREĐIVANJE
SUMA. Zagreb, 1965. Nakladni zavod
Znanje. (341 strana).


Poslije knjige »Rast i prirast šumskih
vrsta drveća i sastojina« prof, đr D. Kiepac
izdao je i drugu knjigu iz područja uređivanja
šuma — »Uređivanje šuma«. Knjiga
je razdijeljena na šest dijelova.


I. Opći dio. U ovom teoretskom dijelu
obrađen je historijski razvoj uređivanja
šuma u svijetu. Prikazani su počeci uređivanja
šuma u Francuskoj i Njemačkoj,
osnivanje prvih šumarskih škola (pruska
škola — Hartig; saska škola — Cotta, Judeich
i francuska škola — Lorentz, Parade
´


i Masson), čiji su osnivači i predstavnici ibili glavni nosioci raznih principa uređiva nja
šuma i utvrđivanja etata u tim zemljama.
Nadalje je prikazan kraći pregled razvoja
suvremene prakse u Francuskoj, Nje


;mačkoj i Švicarskoj, te razvoj šumarstva i1


uređivanja šuma u Sovjetskom Savezu.


U historijskom razvoju uređivanja šuma t


u našoj zemlji iznesene su sve instrukcije :


po kojima su se uređivale šume, pa se po >


njima može pratiti kako se razvijala ova i


grana šumarstva.


S obzirom na opće smanjenje drvnog f


fonda u svijetu i kod nas iznesene su nove j


tendencije u uređivanju šuma kod nas:


pojedinaca, kao i za stalno razvijanje odlika
socijalističkog stručnjaka.


— Proširivati i jačati u okviru postojećih
mogućnosti, saradnju sa inostranim stručnim
društvima inženjera i tehničara šumarstva
i prerade drveta.


— Razvijati tešnju saradnju sa organima
državne uprave, privrednim komorama,
stručnim udruženjima i radnim organizacijama,
upornije i organizovanije se boriti
za što potpunije usvajanje predloga Saveza
u vezi sa unapređenjem šumarstva i industrije
za preradu drveta.
— Jačati saradnju sa SITJ, Savezom sindikata,
»Narodnom tehnikom« i drugim
društevnim organizacijama.
— Razvijati saradnju i pomagati akcije,
razvoj i učvršćivanje »Pokreta gorana« i
sličnih organizacija.
Beograd, 23. maj 1965. godine.


Skupština Saveza inženjera i tehničara
šumarstva i industrije za
preradu drveta Jugoslavije


— da se uređivanje šuma vrši za šumsko-
gospodarska područja,
— da se šumska produkcija prilagodi potrebama
društva,
— da se pronalaze mjere za postizavanje
ne samo podjednakih nego i progresivnih
prihoda radi stalnog porasta potreba na
drvu. Posebno su istaknute razne koristi
od uređivanja šuma, koje ga čine nužnim
za svako šumsko gospodarstvo.
Značenje i uloga šume promatrana je na
temelju triju kriterija: fizički (zaštita od
erozije, vode i vjetra, regulacija režima voda),
ekonomski (podmirenje potreba na drvu)
i socijalni (poboljšanje uvjeta života,
šume za rekreaciju i odmor).


Kod uređivanja šuma daje se prednost
jednom od ovih triju kriterija, ili se nastoji
postići harmonija između ta tri kriterija u
cilju višestrukog iskorišćavanja šuma. Ovi
kriteriji došli su do izražaja i u našem
Osnovnom zakonu o šumama od god. 1961.
i 1965., koji dijeli šume prema namjeni na:
privredne, zaštitne i s posebnom namjenom.
Naglašena je potreba, da se pri uređivanju
šuma vodi računa i o razvoju privrede,
te o potrošnji drva danas i u perspektivi.
S tim u vezi prikazana je svjetska,
evropska i jugoslavenska perspektiva
potrošnje drva.


265