DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1965 str. 81     <-- 81 -->        PDF

naučnim organizacijama, naučnim i stručnim
kadrovima.
Beograd, 23. maja 1965.


Savez inženjera i tehničara
šumarstva i industrije za
preradu drveta Jugoslavije


ZAKLJUČCI


prve skupštine Saveza inženjera i tehničara
šumarstva i industrije za preradu drveta
Jugoslavije, održane u Beogradu dana
23. V 1965. godine


I.
1) Na osnovu reefrata o narednim zadacima
i izveštaja o radu Saveza inženjera i
tehničara šumarstva i industrije za preradu
drveta Jugoslavije (Savez ITŠID) i njegovih
organizacija u periodu od IV kongresa
do danas skupština konstatuje:


— Savez, njegove organizacije, kao i pojedini
članovi, pokazali su veliku i uspešnu
aktivnost u pokretanju i rešavanju
mnogih problema koji su stajali pred našom
strukom i privredom u celini.
— Uspesi Saveza bili bi još veći da su
njegovi predloži i mišljenja više respektovani
od strane nadležnih organa i organizacija.
Isto tako, pojedine organizacije Saveza
nisu bile dovoljno uporne niti su dovoljno
insistirale kod nadležnih organa na
prihvatanju i ostvarivanju predloga i mišljenja
Saveza.
2. Analizirajući rezultate Savetovanja o
proizvodnji, preradi i trgovini bukovim drvetom,
Skupština konstatuje:
— Šumski fond SFR Jugoslavije, posmatran
u celini, poseduje neke karakteristike
koje našu zemlju po šumskom bogatstvu
prividno svrstavaju medu prve u Evropi,
No, detaljnije posmatranje šumskog fonda
otkriva niz otvorenih pitanja koje treba
rešavati sistematski, kroz duži period, primenom
niza proizvodnih, tehničkih i ekonomskih
mera.
— Slabe strane našeg šumskog fonda su,
u prvom redu, veliki udeo degradiranih
šuma i šikara (37,7% za sve šume), velike
površine niskih šuma, malo učešće četinara
(27,3% u ukupnoj masi) i veliki deo bukve
u ukupnoj masi (44,2l)/o) i u masi lišćara
(61io/o). Nepovoljni odnosi i stanje šumskih
površina imaju za posledicu relativno nizak
zapremiski prirast, koji ne odgovara
stanišnim uslovima i mogućnostima.
— Tehnologija prerade ne zasniva se u
dovoljnoj meri na kompletnom iskorišćavanju
drveta kao sirovine, što je posledica
usitnjenosti kapaciteta, nedovoljne tehničke
opremljenosti, kao i slabe primene naučnih
i tehničkih dostignuća u proizvodnji.


II.
Ovakav položaj i stanje šumske privrede
i prerade drveta u sklopu naše nacionalne
ekonomike i mera koje se preduzimaju na
liniji sređivanja i otklanjanja negativnih
pojava, kao i daljeg razvitka proizvodnih
snaga i socijalističkih odnosa, pred nas Savez,
njegove organizacije i svakog člana
postavlja krupne i odgovorne zadatke.


Ovi zadaci treba da se ostvaruju:


— na planu unapređenja proizvodnje i
jačanja materijalne baze privrednih organizacija,
i
— na planu daljeg razvijanja društvene
aktivnosti Saveza i njegovih organizacija.
1) Na planu unapređenja proizvodnje i
jačanja materijalne baze privrednih organizacija
Savez i njegovi članovi treba da
razvijaju aktivnost i da budu inicijatori:


— stručnog usavršavanja i osposobljavanja
neposrednih proizvođača i radnika, kao
i specijalizacije i dopunskog usavršavanja
inženjera i tehničara;
— poboljšanja položaja i uslova života i
rada šumskih radnika, tehničara i inženjera,
jer je to jedan od preduslova za povećanje
produktivnosti rada odnosno za uvođenje
savremene tehnologije i primenu
mehanizacije u svim fazama proizvodnje;
— usklađivanje odnosno uspostavljanje
pravilnog odnosa broja tehničara i inženjera
u proizvodnji, a u cilju racionalnijeg i
potpunijeg korišćenja kadrova kao i nastojanja
da se na stručna rukovodeća mesta
postavljaju odgovarajući stručnjaci.
— Brže i potpunije primene naučnih dostignuća
u praksi.
— Daljeg razvijanja, jačanja i usavršavanja
radničkog i društvenog upravljanja,
i dosledne primene principa raspodele prema
radu.
— Daljeg ekonomsko-tehnološkog povezivanja
šumske privrede i industrije za
preradu drveta, kao jedinstvenog lanca. U
smislu ovoga postavlja se problem rešenja
ekonomskog položaja ovih oblasti i njihovog
usklađivanja međusobno i sa privredom
u celini.
— Potpunijeg utvrđivanja stanja i mogućnosti
šumskog fonda i usavršavanje sistema
planiranja, radi čega je potrebno
utvrditi jedinstvene principe za uređivanje
šuma, kao i učvrstiti i osposobiti postojeće
službe za uređivanje šuma kako bi se blagovremeno
dobijali potpuni i kvalitetni podaci
o stanju našeg šumskog fonda.