DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1965 str. 80     <-- 80 -->        PDF

— Nužno je napuštanje svakog šablona
u gazdovanju bukovim šumam i primenjivanje
takvih načina gajenia koji će najbrže
dovesti do postizanja optimalne proizvodnje
u đatim stanišnim uslovima, polazeći
pri tome od stanja sastojina i razvojnih
faza u kojima se one nalaze.
— Potrebno je napustiti tzv. »preborno´<
gazdovanje ili, bolje rečeno, prebirni način
seče, sa prebiranjem pojedinačnih stabala
u svima sastoijnama koje u pogledu strukturnih
oblika i stanja nemaju uslova za takav
način gazdovanja ,izuzev slučajeva
kada su u pitanju šume pretežno zaštitnog
karaktera.


— Neophodno je izmeniti odnos prema
obnovi i nezi visokih šuma, i to u prvom
redu aktivnim pomaganjem prirodnog obnavljanja
i veštaekim intervencijama, selektovanim
sadnim materijalom bukve,
plemenitih lišćara i naročito četinara. Unošenje
četinara treba da doprinese popravljanju
stanja bukovih šuma, podizanju
njihove ekonomske vrednosti i potpunijem
korišećnju stanišnih mogućnosti, što znači
da se može primeniti na onim površinama
gde će četinarske vrste ispunjavati navedene
funkcije.
— Izmene u načinu gazdovanja bukovim
šumama treba sankcionisati odredbama
šumskoprivrednih osnova, što je potrebno
regulisati novim uputstvom za uređivanje
šuma. Uputstvima je nužno omogućiti stručnom
šumarskom kadru da kreativno pristupa
rešavanju pojedinih problema vezanih
za prilagođavanje gazdinskih mera
konkretnim zahtevima pojedinih sastojina.


— Koncentrisati radove i sredstva na
prioritetne površine, uzimajući u tretman
one koje po hitnosti dolaze u prvi plan
zbog smanjenog prirasta (proizvodnje) i lošeg
kvailteta drvne mase.
IV. U oblasti izvoza proizvoda bukovog
đrveta
— Povoljna konjunktura za plasman
proizvoda od bukovog drveta na stranim
tržištima i potencijal fonda bukovih šuma
predstavljaju osnovu za povećanje izvoza,
i to pretežno u zemlje konvertabilnih valuta,
a uz visok neto devizni efekat.


— Povećanje izvoza zavisi u prvom redu
od visine sredstava za izgradnju komunikacija
i mehanizacije šumskih radova, koju
šumarstvu treba obezbediti uz povoljne
uslove, kao i od vremena realizacije tih
sredstava.
—. Kako je materijalna zainteresovanost
proizvođača za izvoz nedovoljna usled povoljnih
uslova plasiranja bukovih proizvoda
na domaćem tržištu, potrebno je hitno


i efikasno povećati izvozne stimulacije i
usavršiti mehanizam deviznog samofinansiranja,
čime bi se obezbedio planirani
ovogodišnji i budući izvoz proizvoda od
bukovog drveta i uvoz neophodnog reprodukcionog
materijala i rezervnih delova.


— Treba se orijentisati na izvoz proizvoda
sa većim stepenom obrade. Uvođenje
savremenih tehnoloških rešcnja doprineće
ne samo poboljšanju kvaliteta proizvoda,
nego i povećanju vrednosti izvoza, jer će
omogućiti bolje prilagođavanje proizvodnje
zahtevima tržišta.
— Čvršće povezivanje proizvodnje i izvoza,
bolje usaglašavanje proizvodnih i izvoznih
planova, obezbedili bi veću stabilnost
izvoznih tokova.
— Okrupnjavanjem izvoznih organizacija
stvorili bi se povoljniji uslovi za jačanje
njihovog uticaja na unapređenje proizvodnje
i izvoza proizvoda od bukovog drveta.
Ovim bi se obezbedilo i njihovo koordinirano
istupanje na spoljnjem tržištu,
a ujedno bi se stvorili i povoljniji uslovi
za bolje praćenje kratkoročnih i dugoročnih
tendencija na tom tržištu.


i


V. U oblasti naučnoistraživačkog rada
— Povećanje proizvodnje bukovih šuma
i popravljanje njihovog stanja mora se
oslanjati na rezultate naučnih istraživanja.
Iako je na ovom polju u nas dosta urađeno,
nužno je resiti još čitav niz problema iz
oblasti proizvodnje živog drveta i njegove
prerade kao sirovine, koji čine jedinstven
kompleks. U sadašnjim uslovima je preko
potrebno nacionalnom inventurom prikupiti
potrebne podatke kao osnovu za planiranje
i naučne analize.
— U oblasti prerade bukovog drveta naučnoistraživačke
službe treba da ispituju:
vrste i optimalne kapacitete u našim uslovima,
njihovu lokaciju prema sirovinskoj
bazi, opremu, mehanizaciju i modernizaciju
unutrašnjeg transporta, zaštitu bukovih
proizvoda i druge tehnološke i organizacione
probleme.
— Obezbediti sakupljanje podataka i
sređivanje dokumentacije o svim radovima
koji se odnose na unapređenje tehnologije
proizvodnje .upotrebe i trgovine proizvodima
od bukovog drveta, kao i ispitivati
kratkoročne i dugoročne tendencije na domaćem
i stranom tržištu. Sva naučna istraživanja
u vezi sa proizvodnjom, preradom
i trgovinom bukovim prozvodima treba
koncentrisati u jednoj od postojećih naučnoistraživačkih
institucija, a time što bi
ono u cilju potpunijeg i bržeg izvršenja zadatka
ostvarila punu saradnju sa ostalim
263