DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1965 str. 79     <-- 79 -->        PDF

gromne količine prostornog drveta iz društvenih
i privatnih šuma, koje se do sada,
zbog neotvorenosti šuma, nisu mogle koristiti
za industrijsku preradu.


— Brža izgradnja gušće mreže šumskih
komunikacija uticala bi, pre svega, na povećanje
etata, popravljanje kvaliteta sastojine,
ubrzanje prirodnog podmlađivanja,
što znači da je to osnovni preduslov za
sprovođenje silvikulturnih mera i intenzivnije
gazdovanje šumama.


— Pri oceni rentabiliteta ulaganja u otvaranje
šuma treba imati u vidu činjenicu
da štete usled neblagovremenog izvoza
bukovog drveta iz šuma (zbog opadanja
njegovog kvaliteta i gubitaka usled nekorišćenja
punog kapaciteta industrije za
preradu drveta) znatno premašuju ukupan
iznos anuiteta koji bi se plaćali po kreditima
podignutim za izgradnju celokupne
mreže izvoznih puteva.
— Pošto šumska privreda, zbog svoje niske
akumulativnosti, nije u stanju da poveća
investicije za izgradnju šumskih komunikacija,
neodložno je potrebno da zajednica
obezbedi dodatna investiciona
sredstva pod povoljnijim uslovima.
— Izgradnjom šumskih komunikacija
stvorili bi se ušlo vi za uvođenje savremene
tehnike u izradu i transport šumskih
sortimenata. Sve veća nestašica radne snage
u šumarstvu i potreba povećanja produktivnosti
rada, odnosno snižavanje troškova
proizvodnje, zahtevaju da se brže i
na širem polju ide na uvođenje mehanizacije
u šumsku privredu. Mehanizacija privlačenja
i izvoza drveta iz šuma je posebno
važna, jer ona omogućuje blagovremeno
dopremanje sirovine u pogone za preradu.
Dinamika proizvodnje i isporuke
šumskih sortimenata treba da bude usklađena
sa potrebama pogona za preradu drveta.
Ovo je od posebnog značaja za bukovo
drvo koje zahteva da se vreme između
seče i prerade što više skrati. U protivnom,
nastaju veliki gubici u kvalitetu, što
znatno utiče na smanjenje procenta iskorišćenja,
a to dovodi do gubitaka u poslovanju
šumskih gazdinstava i drvnoindustrijskih
preduzeća.
— Posebno se ističe potreba šire prime-
ne traktora kao univezalnog mehanizovanog
sredstva koje se može koristiti u toku
ćele godine, kao i za veliki broj radnih operacija
(privlačenje, izvoz, izgradnja šumskih
komunikacija, priprema zemljišta za
sadnju itd.).
— Pošto su postojeći standardi predviđeni
kako s gledišta mogućnosti izrade šumskih
sortimenata, tako i s gledišta kvaliteta
i dimenzija stabala koja su predmet
korišćenja treba izvršiti njihovu reviziju u
smislu liberalizacije, s obzirom na iskustvo
prakse i stepen razvoja tehnologije.


— Zbog postojeće disproporcije, nužno je
izvršiti usklađivanje cena bukove sirovine
sa cenama industrijskih proizvoda od bukovog
drveta, a i jedne i druge — sa cenama
na svetskom tržištu.
II. V oblasti prerade drveta
Savremena tehnologija prerade bukovine
zasniva se na kompletnom iskorišćavanju
drveta u moderno opremljenim kombinatima.
Zato se treba orijentisati na modernizaciju
postojećih pogona, kao i na izgradnju
specijalizovanih kombinata opremljenih
savremenim mašinama.


— Racionalnijem korišćenju bukovog drveta
posvećivati pažnju još u fazi seče i
izrade (krojenje), kako bi se dobila maksimalna
količina ekonomski najvrednijih
sortimenata.
— Porast potrošnje šperovanog drveta
nameće potrebu povećanja učešća oblovine
za ljuštenje i furnir, jer se veća vrednost
ovoga proizvoda doprinosi porastu akumulacije
šumske privrede i industrije za preradu
drveta.
— S obzirom na znatno povećanje etata
bukovih šuma i njegovo potpunije korišćenje
u narednom periodu, potrebno je da se
industrijski pogoni osposobe za preradu
drveta malih dimenzija koji se dobija u
znatnim količinama pri redovnim sečama
i preradama.
— Sve veća i svestranija potrošnja bukovog
drveta koja rezultira iz povećanja
etata, nameću potrebu primene savremenih
metoda zaštite i konzerviranja bukovine
u svim fazama prerade. Ovim se postižu
takva svojstva bukovog drveta da
ono može zameniti druge vrste, a u prvom
redu četinarsko drvo (rudno drvo, pragovi
itd.).
III. V oblasti gazđovanja bukovim šumama
— Gazdovanje u visokim bukovim šumama
koje je definisano kao, »preborno«,
stvorilo je vrlo veliko šarenilo sastojinskih
oblika sa različitim vegetacijskim, biološkim
i ekonomskim karakteristikama. Produžavanje
ovakvog načina tretiranja prouzrokovalo
bi siromašenje bukovih šuma,
udaljavanje od potencijalnih proizvodnih
mogućnosi i naglo slabljenje hidrološke u-
loge koju šume imaju u regulisanju oticanja
vode i sprečavanju poplava. Treba
imati u vidu da se ne sma pristupiti necelishodnom
potiskivanju bukve, i to radi
uloge koju ona kao vrsta ima u biološkom
smislu i radi njenog sadašnjeg i budućeg
ekonomskog značaja.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1965 str. 80     <-- 80 -->        PDF

— Nužno je napuštanje svakog šablona
u gazdovanju bukovim šumam i primenjivanje
takvih načina gajenia koji će najbrže
dovesti do postizanja optimalne proizvodnje
u đatim stanišnim uslovima, polazeći
pri tome od stanja sastojina i razvojnih
faza u kojima se one nalaze.
— Potrebno je napustiti tzv. »preborno´<
gazdovanje ili, bolje rečeno, prebirni način
seče, sa prebiranjem pojedinačnih stabala
u svima sastoijnama koje u pogledu strukturnih
oblika i stanja nemaju uslova za takav
način gazdovanja ,izuzev slučajeva
kada su u pitanju šume pretežno zaštitnog
karaktera.


— Neophodno je izmeniti odnos prema
obnovi i nezi visokih šuma, i to u prvom
redu aktivnim pomaganjem prirodnog obnavljanja
i veštaekim intervencijama, selektovanim
sadnim materijalom bukve,
plemenitih lišćara i naročito četinara. Unošenje
četinara treba da doprinese popravljanju
stanja bukovih šuma, podizanju
njihove ekonomske vrednosti i potpunijem
korišećnju stanišnih mogućnosti, što znači
da se može primeniti na onim površinama
gde će četinarske vrste ispunjavati navedene
funkcije.
— Izmene u načinu gazdovanja bukovim
šumama treba sankcionisati odredbama
šumskoprivrednih osnova, što je potrebno
regulisati novim uputstvom za uređivanje
šuma. Uputstvima je nužno omogućiti stručnom
šumarskom kadru da kreativno pristupa
rešavanju pojedinih problema vezanih
za prilagođavanje gazdinskih mera
konkretnim zahtevima pojedinih sastojina.


— Koncentrisati radove i sredstva na
prioritetne površine, uzimajući u tretman
one koje po hitnosti dolaze u prvi plan
zbog smanjenog prirasta (proizvodnje) i lošeg
kvailteta drvne mase.
IV. U oblasti izvoza proizvoda bukovog
đrveta
— Povoljna konjunktura za plasman
proizvoda od bukovog drveta na stranim
tržištima i potencijal fonda bukovih šuma
predstavljaju osnovu za povećanje izvoza,
i to pretežno u zemlje konvertabilnih valuta,
a uz visok neto devizni efekat.


— Povećanje izvoza zavisi u prvom redu
od visine sredstava za izgradnju komunikacija
i mehanizacije šumskih radova, koju
šumarstvu treba obezbediti uz povoljne
uslove, kao i od vremena realizacije tih
sredstava.
—. Kako je materijalna zainteresovanost
proizvođača za izvoz nedovoljna usled povoljnih
uslova plasiranja bukovih proizvoda
na domaćem tržištu, potrebno je hitno


i efikasno povećati izvozne stimulacije i
usavršiti mehanizam deviznog samofinansiranja,
čime bi se obezbedio planirani
ovogodišnji i budući izvoz proizvoda od
bukovog drveta i uvoz neophodnog reprodukcionog
materijala i rezervnih delova.


— Treba se orijentisati na izvoz proizvoda
sa većim stepenom obrade. Uvođenje
savremenih tehnoloških rešcnja doprineće
ne samo poboljšanju kvaliteta proizvoda,
nego i povećanju vrednosti izvoza, jer će
omogućiti bolje prilagođavanje proizvodnje
zahtevima tržišta.
— Čvršće povezivanje proizvodnje i izvoza,
bolje usaglašavanje proizvodnih i izvoznih
planova, obezbedili bi veću stabilnost
izvoznih tokova.
— Okrupnjavanjem izvoznih organizacija
stvorili bi se povoljniji uslovi za jačanje
njihovog uticaja na unapređenje proizvodnje
i izvoza proizvoda od bukovog drveta.
Ovim bi se obezbedilo i njihovo koordinirano
istupanje na spoljnjem tržištu,
a ujedno bi se stvorili i povoljniji uslovi
za bolje praćenje kratkoročnih i dugoročnih
tendencija na tom tržištu.


i


V. U oblasti naučnoistraživačkog rada
— Povećanje proizvodnje bukovih šuma
i popravljanje njihovog stanja mora se
oslanjati na rezultate naučnih istraživanja.
Iako je na ovom polju u nas dosta urađeno,
nužno je resiti još čitav niz problema iz
oblasti proizvodnje živog drveta i njegove
prerade kao sirovine, koji čine jedinstven
kompleks. U sadašnjim uslovima je preko
potrebno nacionalnom inventurom prikupiti
potrebne podatke kao osnovu za planiranje
i naučne analize.
— U oblasti prerade bukovog drveta naučnoistraživačke
službe treba da ispituju:
vrste i optimalne kapacitete u našim uslovima,
njihovu lokaciju prema sirovinskoj
bazi, opremu, mehanizaciju i modernizaciju
unutrašnjeg transporta, zaštitu bukovih
proizvoda i druge tehnološke i organizacione
probleme.
— Obezbediti sakupljanje podataka i
sređivanje dokumentacije o svim radovima
koji se odnose na unapređenje tehnologije
proizvodnje .upotrebe i trgovine proizvodima
od bukovog drveta, kao i ispitivati
kratkoročne i dugoročne tendencije na domaćem
i stranom tržištu. Sva naučna istraživanja
u vezi sa proizvodnjom, preradom
i trgovinom bukovim prozvodima treba
koncentrisati u jednoj od postojećih naučnoistraživačkih
institucija, a time što bi
ono u cilju potpunijeg i bržeg izvršenja zadatka
ostvarila punu saradnju sa ostalim
263
ŠUMARSKI LIST 5-6/1965 str. 81     <-- 81 -->        PDF

naučnim organizacijama, naučnim i stručnim
kadrovima.
Beograd, 23. maja 1965.


Savez inženjera i tehničara
šumarstva i industrije za
preradu drveta Jugoslavije


ZAKLJUČCI


prve skupštine Saveza inženjera i tehničara
šumarstva i industrije za preradu drveta
Jugoslavije, održane u Beogradu dana
23. V 1965. godine


I.
1) Na osnovu reefrata o narednim zadacima
i izveštaja o radu Saveza inženjera i
tehničara šumarstva i industrije za preradu
drveta Jugoslavije (Savez ITŠID) i njegovih
organizacija u periodu od IV kongresa
do danas skupština konstatuje:


— Savez, njegove organizacije, kao i pojedini
članovi, pokazali su veliku i uspešnu
aktivnost u pokretanju i rešavanju
mnogih problema koji su stajali pred našom
strukom i privredom u celini.
— Uspesi Saveza bili bi još veći da su
njegovi predloži i mišljenja više respektovani
od strane nadležnih organa i organizacija.
Isto tako, pojedine organizacije Saveza
nisu bile dovoljno uporne niti su dovoljno
insistirale kod nadležnih organa na
prihvatanju i ostvarivanju predloga i mišljenja
Saveza.
2. Analizirajući rezultate Savetovanja o
proizvodnji, preradi i trgovini bukovim drvetom,
Skupština konstatuje:
— Šumski fond SFR Jugoslavije, posmatran
u celini, poseduje neke karakteristike
koje našu zemlju po šumskom bogatstvu
prividno svrstavaju medu prve u Evropi,
No, detaljnije posmatranje šumskog fonda
otkriva niz otvorenih pitanja koje treba
rešavati sistematski, kroz duži period, primenom
niza proizvodnih, tehničkih i ekonomskih
mera.
— Slabe strane našeg šumskog fonda su,
u prvom redu, veliki udeo degradiranih
šuma i šikara (37,7% za sve šume), velike
površine niskih šuma, malo učešće četinara
(27,3% u ukupnoj masi) i veliki deo bukve
u ukupnoj masi (44,2l)/o) i u masi lišćara
(61io/o). Nepovoljni odnosi i stanje šumskih
površina imaju za posledicu relativno nizak
zapremiski prirast, koji ne odgovara
stanišnim uslovima i mogućnostima.
— Tehnologija prerade ne zasniva se u
dovoljnoj meri na kompletnom iskorišćavanju
drveta kao sirovine, što je posledica
usitnjenosti kapaciteta, nedovoljne tehničke
opremljenosti, kao i slabe primene naučnih
i tehničkih dostignuća u proizvodnji.


II.
Ovakav položaj i stanje šumske privrede
i prerade drveta u sklopu naše nacionalne
ekonomike i mera koje se preduzimaju na
liniji sređivanja i otklanjanja negativnih
pojava, kao i daljeg razvitka proizvodnih
snaga i socijalističkih odnosa, pred nas Savez,
njegove organizacije i svakog člana
postavlja krupne i odgovorne zadatke.


Ovi zadaci treba da se ostvaruju:


— na planu unapređenja proizvodnje i
jačanja materijalne baze privrednih organizacija,
i
— na planu daljeg razvijanja društvene
aktivnosti Saveza i njegovih organizacija.
1) Na planu unapređenja proizvodnje i
jačanja materijalne baze privrednih organizacija
Savez i njegovi članovi treba da
razvijaju aktivnost i da budu inicijatori:


— stručnog usavršavanja i osposobljavanja
neposrednih proizvođača i radnika, kao
i specijalizacije i dopunskog usavršavanja
inženjera i tehničara;
— poboljšanja položaja i uslova života i
rada šumskih radnika, tehničara i inženjera,
jer je to jedan od preduslova za povećanje
produktivnosti rada odnosno za uvođenje
savremene tehnologije i primenu
mehanizacije u svim fazama proizvodnje;
— usklađivanje odnosno uspostavljanje
pravilnog odnosa broja tehničara i inženjera
u proizvodnji, a u cilju racionalnijeg i
potpunijeg korišćenja kadrova kao i nastojanja
da se na stručna rukovodeća mesta
postavljaju odgovarajući stručnjaci.
— Brže i potpunije primene naučnih dostignuća
u praksi.
— Daljeg razvijanja, jačanja i usavršavanja
radničkog i društvenog upravljanja,
i dosledne primene principa raspodele prema
radu.
— Daljeg ekonomsko-tehnološkog povezivanja
šumske privrede i industrije za
preradu drveta, kao jedinstvenog lanca. U
smislu ovoga postavlja se problem rešenja
ekonomskog položaja ovih oblasti i njihovog
usklađivanja međusobno i sa privredom
u celini.
— Potpunijeg utvrđivanja stanja i mogućnosti
šumskog fonda i usavršavanje sistema
planiranja, radi čega je potrebno
utvrditi jedinstvene principe za uređivanje
šuma, kao i učvrstiti i osposobiti postojeće
službe za uređivanje šuma kako bi se blagovremeno
dobijali potpuni i kvalitetni podaci
o stanju našeg šumskog fonda.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1965 str. 82     <-- 82 -->        PDF

— Većeg angažovanja zajednice u cilju
poboljšanja šumarstva i industrije za preradu
drveta, obezbeđenje neophodnih uslova
za povećanje proizvodnje.
— Pravilnog regulisanja i korišćenja
šumske paše, a posebno potpunog isključenja
paše i brsta koza u šumi, kao i što hitnijeg
regulisanja broja divljači sprovođenjem
u život odredbama Osnovnog zakona
o lovstvu.
2. Na planu daljeg razvijanja društvene
aktivnosti Saveza i njegovih organizacija,
treba:
— Organizaciono učvršćivati osnovne organizacije
i aktivirati što veći broj inženjera
i tehničara, naročito mlađih, uključivanjem
u organe i druga tela Saveza i
njegovih organizacija.
— Razvijati društvenu disciplinu i odgovornost,
poštovanje odluka i sprovođenje
zaključaka od strane naših organizacija i
svih članova.
— Boriti se uporno protiv svih negativnih
pojava u našim organizacijama i kod
cU)omaća &ttučna litecatuca


Prof. đr ing. Dušan K 1 e p a c : UREĐIVANJE
SUMA. Zagreb, 1965. Nakladni zavod
Znanje. (341 strana).


Poslije knjige »Rast i prirast šumskih
vrsta drveća i sastojina« prof, đr D. Kiepac
izdao je i drugu knjigu iz područja uređivanja
šuma — »Uređivanje šuma«. Knjiga
je razdijeljena na šest dijelova.


I. Opći dio. U ovom teoretskom dijelu
obrađen je historijski razvoj uređivanja
šuma u svijetu. Prikazani su počeci uređivanja
šuma u Francuskoj i Njemačkoj,
osnivanje prvih šumarskih škola (pruska
škola — Hartig; saska škola — Cotta, Judeich
i francuska škola — Lorentz, Parade
´


i Masson), čiji su osnivači i predstavnici ibili glavni nosioci raznih principa uređiva nja
šuma i utvrđivanja etata u tim zemljama.
Nadalje je prikazan kraći pregled razvoja
suvremene prakse u Francuskoj, Nje


;mačkoj i Švicarskoj, te razvoj šumarstva i1


uređivanja šuma u Sovjetskom Savezu.


U historijskom razvoju uređivanja šuma t


u našoj zemlji iznesene su sve instrukcije :


po kojima su se uređivale šume, pa se po >


njima može pratiti kako se razvijala ova i


grana šumarstva.


S obzirom na opće smanjenje drvnog f


fonda u svijetu i kod nas iznesene su nove j


tendencije u uređivanju šuma kod nas:


pojedinaca, kao i za stalno razvijanje odlika
socijalističkog stručnjaka.


— Proširivati i jačati u okviru postojećih
mogućnosti, saradnju sa inostranim stručnim
društvima inženjera i tehničara šumarstva
i prerade drveta.


— Razvijati tešnju saradnju sa organima
državne uprave, privrednim komorama,
stručnim udruženjima i radnim organizacijama,
upornije i organizovanije se boriti
za što potpunije usvajanje predloga Saveza
u vezi sa unapređenjem šumarstva i industrije
za preradu drveta.
— Jačati saradnju sa SITJ, Savezom sindikata,
»Narodnom tehnikom« i drugim
društevnim organizacijama.
— Razvijati saradnju i pomagati akcije,
razvoj i učvršćivanje »Pokreta gorana« i
sličnih organizacija.
Beograd, 23. maj 1965. godine.


Skupština Saveza inženjera i tehničara
šumarstva i industrije za
preradu drveta Jugoslavije


— da se uređivanje šuma vrši za šumsko-
gospodarska područja,
— da se šumska produkcija prilagodi potrebama
društva,
— da se pronalaze mjere za postizavanje
ne samo podjednakih nego i progresivnih
prihoda radi stalnog porasta potreba na
drvu. Posebno su istaknute razne koristi
od uređivanja šuma, koje ga čine nužnim
za svako šumsko gospodarstvo.
Značenje i uloga šume promatrana je na
temelju triju kriterija: fizički (zaštita od
erozije, vode i vjetra, regulacija režima voda),
ekonomski (podmirenje potreba na drvu)
i socijalni (poboljšanje uvjeta života,
šume za rekreaciju i odmor).


Kod uređivanja šuma daje se prednost
jednom od ovih triju kriterija, ili se nastoji
postići harmonija između ta tri kriterija u
cilju višestrukog iskorišćavanja šuma. Ovi
kriteriji došli su do izražaja i u našem
Osnovnom zakonu o šumama od god. 1961.
i 1965., koji dijeli šume prema namjeni na:
privredne, zaštitne i s posebnom namjenom.
Naglašena je potreba, da se pri uređivanju
šuma vodi računa i o razvoju privrede,
te o potrošnji drva danas i u perspektivi.
S tim u vezi prikazana je svjetska,
evropska i jugoslavenska perspektiva
potrošnje drva.


265