DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1965 str. 79     <-- 79 -->        PDF

gromne količine prostornog drveta iz društvenih
i privatnih šuma, koje se do sada,
zbog neotvorenosti šuma, nisu mogle koristiti
za industrijsku preradu.


— Brža izgradnja gušće mreže šumskih
komunikacija uticala bi, pre svega, na povećanje
etata, popravljanje kvaliteta sastojine,
ubrzanje prirodnog podmlađivanja,
što znači da je to osnovni preduslov za
sprovođenje silvikulturnih mera i intenzivnije
gazdovanje šumama.


— Pri oceni rentabiliteta ulaganja u otvaranje
šuma treba imati u vidu činjenicu
da štete usled neblagovremenog izvoza
bukovog drveta iz šuma (zbog opadanja
njegovog kvaliteta i gubitaka usled nekorišćenja
punog kapaciteta industrije za
preradu drveta) znatno premašuju ukupan
iznos anuiteta koji bi se plaćali po kreditima
podignutim za izgradnju celokupne
mreže izvoznih puteva.
— Pošto šumska privreda, zbog svoje niske
akumulativnosti, nije u stanju da poveća
investicije za izgradnju šumskih komunikacija,
neodložno je potrebno da zajednica
obezbedi dodatna investiciona
sredstva pod povoljnijim uslovima.
— Izgradnjom šumskih komunikacija
stvorili bi se ušlo vi za uvođenje savremene
tehnike u izradu i transport šumskih
sortimenata. Sve veća nestašica radne snage
u šumarstvu i potreba povećanja produktivnosti
rada, odnosno snižavanje troškova
proizvodnje, zahtevaju da se brže i
na širem polju ide na uvođenje mehanizacije
u šumsku privredu. Mehanizacija privlačenja
i izvoza drveta iz šuma je posebno
važna, jer ona omogućuje blagovremeno
dopremanje sirovine u pogone za preradu.
Dinamika proizvodnje i isporuke
šumskih sortimenata treba da bude usklađena
sa potrebama pogona za preradu drveta.
Ovo je od posebnog značaja za bukovo
drvo koje zahteva da se vreme između
seče i prerade što više skrati. U protivnom,
nastaju veliki gubici u kvalitetu, što
znatno utiče na smanjenje procenta iskorišćenja,
a to dovodi do gubitaka u poslovanju
šumskih gazdinstava i drvnoindustrijskih
preduzeća.
— Posebno se ističe potreba šire prime-
ne traktora kao univezalnog mehanizovanog
sredstva koje se može koristiti u toku
ćele godine, kao i za veliki broj radnih operacija
(privlačenje, izvoz, izgradnja šumskih
komunikacija, priprema zemljišta za
sadnju itd.).
— Pošto su postojeći standardi predviđeni
kako s gledišta mogućnosti izrade šumskih
sortimenata, tako i s gledišta kvaliteta
i dimenzija stabala koja su predmet
korišćenja treba izvršiti njihovu reviziju u
smislu liberalizacije, s obzirom na iskustvo
prakse i stepen razvoja tehnologije.


— Zbog postojeće disproporcije, nužno je
izvršiti usklađivanje cena bukove sirovine
sa cenama industrijskih proizvoda od bukovog
drveta, a i jedne i druge — sa cenama
na svetskom tržištu.
II. V oblasti prerade drveta
Savremena tehnologija prerade bukovine
zasniva se na kompletnom iskorišćavanju
drveta u moderno opremljenim kombinatima.
Zato se treba orijentisati na modernizaciju
postojećih pogona, kao i na izgradnju
specijalizovanih kombinata opremljenih
savremenim mašinama.


— Racionalnijem korišćenju bukovog drveta
posvećivati pažnju još u fazi seče i
izrade (krojenje), kako bi se dobila maksimalna
količina ekonomski najvrednijih
sortimenata.
— Porast potrošnje šperovanog drveta
nameće potrebu povećanja učešća oblovine
za ljuštenje i furnir, jer se veća vrednost
ovoga proizvoda doprinosi porastu akumulacije
šumske privrede i industrije za preradu
drveta.
— S obzirom na znatno povećanje etata
bukovih šuma i njegovo potpunije korišćenje
u narednom periodu, potrebno je da se
industrijski pogoni osposobe za preradu
drveta malih dimenzija koji se dobija u
znatnim količinama pri redovnim sečama
i preradama.
— Sve veća i svestranija potrošnja bukovog
drveta koja rezultira iz povećanja
etata, nameću potrebu primene savremenih
metoda zaštite i konzerviranja bukovine
u svim fazama prerade. Ovim se postižu
takva svojstva bukovog drveta da
ono može zameniti druge vrste, a u prvom
redu četinarsko drvo (rudno drvo, pragovi
itd.).
III. V oblasti gazđovanja bukovim šumama
— Gazdovanje u visokim bukovim šumama
koje je definisano kao, »preborno«,
stvorilo je vrlo veliko šarenilo sastojinskih
oblika sa različitim vegetacijskim, biološkim
i ekonomskim karakteristikama. Produžavanje
ovakvog načina tretiranja prouzrokovalo
bi siromašenje bukovih šuma,
udaljavanje od potencijalnih proizvodnih
mogućnosi i naglo slabljenje hidrološke u-
loge koju šume imaju u regulisanju oticanja
vode i sprečavanju poplava. Treba
imati u vidu da se ne sma pristupiti necelishodnom
potiskivanju bukve, i to radi
uloge koju ona kao vrsta ima u biološkom
smislu i radi njenog sadašnjeg i budućeg
ekonomskog značaja.