DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1965 str. 77     <-- 77 -->        PDF

15. IX 1965. Pregled autohtonih sastojina evropskog ariša u Sloveniji i
kultura hibridnog crnog bora u Hrvatskoj.
16. IX 1965. Pregled najboljih stabala jele i smrče u Gorskom Kotaru i
prašumskog rezervata bukve i jele pokraj Plitvičkih Jezera.
17. IX 1965. Pregled plus-stabala običnog bora u Zapadnoj Bosni (okolina
Bosanskog Petrovca) i nekih nizinskih lužnjakovih šuma u Hrvatskoj.
Za učešće na Savetovanju o šumarskoj genetici i oplemenjivanju drveća
u Zagrebu prijavio se veći broj poznatijih stručnjaka iz raznih zemalja. Među
njima se nalaze i vrlo poznati radnici iz ove naučne oblasti, kao npr. Tollef
R u d e n, Vollebekk (Norveška), Hakon R o b a k, Stend (Norveška), Robert


Z. C a 11 a h a m, Washington (SAD), James P. King , Rhinelander (SAD), Roger
Lines , Edinburgh (Engleska), J. S. Murray , Aberdeen (Engleska), John
D. Matthews , Aberdeen (Engleska), E. Anderss o n, Stockholm (Švedska),
Bo N i 1 s s o n, Brunsberg (Švedska), Lauri K a r k i, Helsinki (Finska), K.
St e r n, Schmalenbeck (Zapadna Njemačka), Alain de Jamblinne , Bokrijak-
Geng (Belgija), Muhle L a r s e n, Grammont (Belgija), R. N. O´Carroll ,
Dublin (Irska), Roberto Villasenor Angeles , Coyoacan (Meksiko), Bent S o e-
g a a r d, Hoersholm (Danska, H. Hattemer , Schmalenbeck (Z. Njemačka)
i dr.
Savetovanje o genetici i oplemenjivanju šumskog drveća u Nancy-u i Zagrebu
pokazuje da se ovoj delatnosti sve više poklanja pažnja u svetu i u nas.
Svakako to ima svoje opravdanje. Genetika i oplemenjivanje su sve čvršća
osnova gajenja šuma i unapređivanja šumske proizvodnje. Dostignuća u tom
pogledu su sve veća i brojnija. Zato se javlja potreba da se iskustva stečena
u pojedinim zemljama na međunarodnim sastancima izmenjuju, sporna pitanja
zajednički rasprave, donesu zaključci i preporuke opšte važnosti i si. Takav
metod rada odavno su usvojili genetičari i selekcioneri šumskog drveća. Posle
kongresa u Stokholmu i sada u Nancy-u i Zagrebu, Međunarodni savez šumarskih
instituta zakazao je sledeći kongres u 1967. god. u Minhenu (Zapadna
Njemačka). Pred ovaj kongres izneće se zaključci i preporuke Savetovanja i u
Zagrebu. To znači da se ovom Savetovanju pridaje veća pažnja. Zato je potrebno
da naši saradnici na genetici i oplemenjivanju šumskog drveća, kao i odgajivači
šuma u užem smislu, u što većem broju i što aktivnije učestvuju na
Savetovanju u Zagrebu (a po mogućnosti i u Nancy-u). Nadamo se da će se tom
prilikom čuti i naši referati, predloži, napori, rezultati i doprinosi genetike i
selekcije unapređenju šumske proizvodnje. Strani gosti imaće priliku da vide
naše najbolje šume i odličan polazni materijal za oplemenjivanje šumskog
drveća, za koji pokazuju interes i selekcioneri iz drugih zemalja, a isto tako i
naše početne radove na oplemenjivanju šumskog drveća. Naši rezultati u tom
pogledu svakako ne mogu biti jednaki onima u naprednijim stranim zemljama
(Švedska, Danska, Francuska i dr.), ali su ipak interesantni za sve genetičare
i selekcionere šumskog drveća. I to je jedan od razloga što se spomenuto Savetovanje
održava delom i u našoj zemlji Nadajmo se i učinimo sve da strani
gosti ponesu sa ovog Savetovanja, pored dobrih utisaka o našim šumama i našem
šumarstvu, još jedan dokaz naše želje za međunarodnom saradnjom na
svim područjima naučne i stručne delatnosti.


Dr inž. Milorad Jovančević


260
ŠUMARSKI LIST 5-6/1965 str. 78     <-- 78 -->        PDF

cü)cuMßene »i$e6ti


SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA I INDUSTRIJE
ZA PRERADU DRVETA JUGOSLAVIJE


Aktuelnost i značaj problema proizvodnje
i prerade bukovine, potrošnje i trgovine
proizvodima od bukovog drveta, istaknuti
su na IV Kongresu inženjera i tehničara
šumarstva i industrije za preradu drveta,
održanom juna 1962. godine u Zagrebu.
U vezi sa ovim Izvršni odbor Saveza
organizovao je pripremu savetovanja o
proizvodnji, preradi i trgovini bukovim drvetom.
Posle jednogodišnje pripreme materijala,
a uz učešće oko 30 naših najeminentnijih
naučnih radnika i stručnjaka, organizovano
je dvodnevno savetovanje koje
je održano u Beogradu 21. i 22. maja 1965.
godine. Na Savetovanju je učestvovalo
preko 200 inženjera i tehničara iz svih krajeva
zemlje (predstavnici naučnih institucija
.fakulteta, privrednih organizacija, organa
uprave i udruženja proizvođača).


Na osnovu pripremljenih referata i svestrane
diskusije u toku izrade materijala i
na samom Savetovanju, konstatovano je
sledeće:


1. Svojim potencijalom, po masi drveta
od oko 440 miliona m3 ili 44,2% sveukupne
mase drveta, po površini koju zauzima —
oko 50% celokupne šumske površine Jugoslavije,
zatim po hiđrološkim karakteristikama,
bukva ima izvanrednu biološku ulogu
i ekonomski značaj za jugosiovensko
šumarstvo i privredu uopšte.
2. U industrijskom pogledu ova vrsta je
takode značajna zbog mogućnosti široke
upotrebe. Veliki deo naše drvoprerađivačke
delatnosti, kako mehaničke tako i hemijske
prerade, zasnovan je na korišćenju
bukve kao osnovne sirovine. U Jugoslaviji
se godišnje seče preko 14 miliona ma bukovog
drveta to jest 60% od celokupne sečive
mase, po čemu naša zemlja dolazi na
prvo mesto u Evropi (u Ruminiji se seče 10
miliona m3, u Francuskoj i Zapadnoj Njemačkoj
po 5 mil. m:i, u Bugarskoj i Čehoslovačkoj
po 2 mil. m2).
3. Proizvodi od bukovog drveta imaju
poseban značaj za domaću potrošnju i izvoz.
U proteklom 10-godišnjem periodu (od
1955—64) vrednost izvoza ovih proizvoda
iznosila je, u prošeku, oko 11 milijardi deviznih
dinara — ili oko 36 miliona dolara
— što pretstavlja skoro polovinu (45´Vo) ukupnog
godišnjeg izvoza svih proizvoda
šumarstva i drvne industrije, odnosno 6,7
ukupnog jugoslovenskog izvoza u tom periodu.
4. S obzirom da je evropski deficit u drvetu
u stalnom porastu — u 1975. godini,
prema podacima FAO, predviđa se manjak
od oko 75 mil. m3 — može se sa sigurnošću
računati i sa povećanjem značaja ovih
evropskih vrsta drveća, a u prvom redu
bukve. U takvim uslovima Jugoslavija će,
s obzirom na svoj geografski položaj i zalihe,
imati važnu ulogu u pokrivanju evropskih
potreba u lišćarskorn drvetu. Isto
tako, potrošnja bukovog drveta u zemlji
stalno raste, a naročito u oblasti hemijske
prerade. Tako, na primer, samo dve fabrike
celuloze i viskoznih kiselina koje su u
izgradnji (Banja Luka i Loznica) zahtevace
u 1970. godini preko miliona mB bukovog
drveta. Da ne navodimo mnoge druge fabrike
celuloze, iverica itd. koje takođe koriste
bukovu sirovinu.
Prema tome, plasman viškova bukovog
drveta na domaćem i evropskom tržištu je
obezbeđen. To znači da Jugoslavija ima izvanredno
povoljne uslove da racionalno
koristi potencijale svojih bukovih šuma,
zadovoljavajući sopstvene potrebe u drvetu
i koristeći povoljnu konjukturu na evropskom
tržištu.


5. U posleratnom periodu, naročito poslednjih
godina, uložena su ili se ulažu
znatna sredstva u kapacitete za preradu
drveta, a posebno hemijsku. Međutim, u
datoj situaciji ni postojeći proizvodni kapaciteti
ne koriste se potpuno, i to prvenstveno
zbog niza nerešenih problema biološko-
ekonomske prirode u šumskoj privredi.
Na osnovu izloženog Savez inženjera i
tehničara šumarstva i industrije za preradu
drveta doneo je na Savetovanju, pored
ostalih, i sledeće


i


Zaključke


I.
U oblasti iskorišćavanja postojećeg
šumskog fonda
— Kao prvi problem ističe se brža izgradnja
gušće mreže šumskih puteva, kako
bi se stvorili uslovi za potpunije korišćenje
žive zalihe bukovog drveta, a blagovremenim
izvozom sprečila njegova brza degradacija
i gubitak u kvalitetu. S druge strane
ovim bi se omogućio izvoz i manje vrednog
drveta koje je do sada obično ostajalo i
propadalo u šumi. Otvaranje šuma pozitivno
bi se odrazilo i na industriju za preradu
drveta, jer bi se zahvatanjem sitnijeg i
manje vrednog materijala obezbedile o261