DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1965 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Za osnivanje nasada utrošeno je:
odnosno po 1 ha 261.000 din.
(mil. din) 958 "´„
Od toga je financirano na teret:
a) amortizacije za regeneraciju šuma 392 41
b) iz vlastitih fondova 124 13
c) OIF-a
d) RIF-a
32
382
3
40
e) lokalnih fondova
f) ostalih izvora 28


4.
Koncem 1964. godine ostalo je u rasadnicima sadnica (000 kom.´
1/1 g-1/2 g 2/2 g. 2/3 g. Svega
a) I — 214 1.610 934 179 478 3.201 86


b) ostalih talijanskih
a) I — 214
c) P. robusta
d) ostalih vrsta
37
203
28
10
1.610
94

1
934
12
4
6
179
29
67
54
3.201
338
99
80
!)
3
Svega: 1.878 1.038 196 580 3.692 100


Koncem 1964. godine preostalo je pripremljenog zemljišta za
osnivanje plantaža to pola 3.034 ha


6.
Poljoprivredna proizvodnja je vršena na 6.056 ha zemljišta od čega pod:
a) pšenicom 1.622 ha urod 36.508 q (225 mil. din.)
b) kukuruzom 3.304 ha urod 178.492 q (692 mil. din.)
c) ostalo 1.040 ha urod 36.588 q (108 mil. din.)
Poljoprivreda je nakon podmirenja svih materijalnih troškova usluga i
osobnih dohodaka radnika i poreskih obaveza pokazala 58 mil .din. dobiti (7 gospodarstava)
i 28 mil. din. gubitka (5 gospodarstava).


Ovi su gubici relativni ako se uzme u obzir da je trebalo vršiti njegu i
obradu plantaža u međuprostorima koja košta oko 7.000 din. po 1 ha godišnje.
Ukoliko se ovi troškovi obračunaju do te visine na račun proizvodnje drveta,
onda znatno umanjuju iskazane gubitke poljoprivredne proizvodnje.


Prema zacrtanom programu osnivanja nasada topola, najavljenom od strane
šumskih gospodarstava, izvršeno je samo 64% (od 5.731 ha) a razlog je tome
uglavnom nemoguće vremenske prilike prošle jeseni zbog kojih su svi radovi
u poljoprivredi i u eksploataciji šuma bili onemogućeni, naročito u nizinskim,
poplavama izloženim područjima.


Financijska sredstva su bila osigurana iz zajmova odobrenih od republičke
banke u jeseni 1964. g. u visini od 766 mil. din. Kvalitetnog sadnog materijala
starosti 2/2 i 2/3 preostalo je u rasadicima 776.000 kom., odnosno za oko 3.000
ha plantaža.


Prema izvršenju u 1963. g. u visini od 4.773 ha akcija pokazuje nazadovanje
umjesto normalnog porasta prema godišnjem prosjeku koji je zacrtan u periodu
1964—1970. godine u visini od oko 5.400—7.500 ha nasada topola.


Iz prednjih podataka se vidi da se akcija odvija prema prihvaćenom tehnološkom
procesu za plantaže topola. Posađene su gotovo u cijelosti samo sadnice
2/3 i 2/2 godine, a tek 6.000 sadnica starosti 1/2 godine.


241
ŠUMARSKI LIST 5-6/1965 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Kultivar 1-214 je postao predominantan, kako u broju posađenih sadnica
tako i preostalim zalihama sadnica u rasadnicima. Iza njega po brojčanom učešću
dolazi P. robusta, ali i njeno je učešće u stalnom padu, jer ona daje dobre
rezultate samo na prvorazrednim zemljištima, a lošije se prilagođuje slabijim
zemljištima, gdje je napada upala i rak kore.


Što veća sigurnost akcije nas imperativno upućuje, da moramo potražiti i
razmnožiti još nekoliko visoko prinosnih kultivara, koji bi i na slabijim zemljištima
davali visoku proizvodnju, jer nam se takva zemljišta većinom dodjeljuju
naročito u arondacijama, komasacijama i razgraničenjima sa poljoprivrednom
proizvodnjom.


U ispitivanju se nalazi kultivar 1-45/51 i još neki drugi od kojih se očekuju
prema dosadašnjem izgledu povoljni rezultati. Za prigorska zemljišta se ispituju
novi hibridi trepetljike koji obećavaju izvanredne prinose a u izgledu je
da će se moći primijeniti na našim lošijim zemljištima u Posavini, jer su to
okulanti na bijeloj topoli.


U opadanju su i površine pripremljenog zemljišta za plantaže topola koje
su se smanjile od 4.456 ha koncem 1963. g. na 3.034 ha koncem 1964. g. Ovo je
posljedica nesigurnih izvora financiranja za dugoročno i stalno odvijanje
akcije.


Jednim dijelom utječu na stanje u izvršavanju akcije i uvjeti privređivanja
u oblasti šumarstva; i nadalje se posluje u režimu kontroliranih cijena koje
zaostaju znatno za porastom troškova života i troškova proizvodnje. U takvim
uvjetima uz naglašeno i otvoreno pitanje podizanja standarda radnih ljudi i za
kolektive prioritetnijih ulaganja u nabavku mehanizacije i izgradnju izvoznih
puteva, dugoročnija ulaganja u osnivanje plantaža topola u više kolektiva i pored
neosporne i visoke rentabilnosti ne dobivaju odgovarajuće mjesto.


Nužno je da se iznađe način stimuliranja radnih kolektiva na ulaganje u
ovu rentabilnu ali dugoročniju proširenu reprodukciju, tako da osim najnaprednijih
kolektiva i ostali krenu odnosno ustraju u pravcu orijentacije na
ubrzanu proizvodnju drva u plantažama topola.


II


1.
Planom organizacije za 1965 .godinu predviđa se osnivanje topolovih:
a) plantaža 3.067 ha
b) šumskih kultura 690 ha
c) namjenskih kultura 300 ha
a) drvoreda 160 ha
Svega:
4.217 ha


U predviđene nasade posaditi će se sadnica topola (000 kom.)
1/2 g. 2/3 g. 2/2 g. Svega
a) 1-214 — 752 261 1.013
b) ostalih talijanskih — 8 — 8
c) P. robusta — 98 43 141
d) vrba 250 — — 250
Svega: 250 857 304 1.412
ŠUMARSKI LIST 5-6/1965 str. 60     <-- 60 -->        PDF

3.
Financiranje radova na osnivanju topolovih nasada predviđa se (000 din.)
a) amortizacija za regeneraciju šuma 407.493


b) vlastitih fondova
33.000


c) RIF-a
497.278


d) lokanlih fondovae) učešće industrijef) ostalih izvora
101.123


Svega:
1,038.894


Odnosno po 1 ha svega 246.300 din.


4. U programu se osim osnivanja predviđa iz planiranih sredstava priprema
i krčenje zemljišta na površini od 1.931 ha, s troškom od 366.784 (000 din.).
5.
Poljoprivrednim usjevima će se posijati 6.450 ha s troškom od 1,276.269
(000 din.).
6.
Problematika:
Ovaj program su predložile isključivo šumsko-privredne organizacije. On
je tek nešto veći od realizacije u prošloj godini, a zaostaje znatno od predviđanja
7-godišnjeg programa razvoja privrede u SRH.


Nakon upoređenja s tokom ove akcije u prošlim godinama, zapaža se umjesto
normalnog rasta zaostajnje čak i u planiranju.


Prema obavijestima s terena razlog je tome nesigurnost u izvorima sredstava
za dofinanciranje akcije, zbog čega se poduzeća orijentiraju (neka) na
visinu plana, koji im osiguravaju vlastiti izvori financijskih sredstava, a to
znači na oko 1/2 do 1/3 zacrtanog programa.


Pritom će se naravno smanjiti i proizvodnja sadnica u skladu sa smanjenim
potrebama, a ta činjenica će nas baciti natrag u momentu kada uspijemo
pronaći izvore dodatnih sredstava za financiranje akcije, jer je za proizvodnju
sadnica redovno potreban neprekinuti turnus od 3 godine. Zapaža se smanjenje
površina koje se predviđaju za krčenje. I to je osjetljivo baš radi visokih troškova
po jedinici površine, pa nas ta činjenica upućuje da pronalazimo čiste
neobrasle površine putem arondacija, komasacija i otkupa. Pritom se ukazuje
potreba izvršenja rajonizacije odnosno razgraničenja nizinskih područja za intenzivnu
visokoprinosnu poljoprivredu i za prostor za osnivanje plantaža topola
s poljoprivrednim međukulturama u cilju postizavanja optimalnih rezultata.
Ova mjera je od obostranog interesa i trebalo bi je svakako provesti. Krčenja
bi trebalo vršiti na degradiranim obraslim površinama unutar rajona određenih
za plantažnu proizvodnju.


Šumarstvo je nerazvijena zaostala privredna oblast koja posluje uglavnom
po određenim cijenama (sada pod kontrolom), koje su tek nešto povećane od
cijena utvrđenih 1955. g. U takvim uvjetima privređivanja nisu šumsko-privredne
organizacije u stanju odvojiti toliko sredstava da se cijela akcija održi
na željenoj visini i ulagati dugoročno u plantaže (na 10 do 15 godina) za koje
moraju plaćati još i kamate na osnovna sredstva. Veći im je interes da ulažu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1965 str. 61     <-- 61 -->        PDF

sredstva tamo, gdje se smanjuju troškovi proizvodnje i stoga ostvaruje veći
dohodak i veće mogućnosti za povećanje standarda radnika u ovoj oblasti, čiji
su osobni dohoci u proteklom periodu bili među najnižima.


Iz prvih kredita su šumska gospodarstva nabavila potrebnu mehanizaciju
u skladu sa zacrtanom visinom programa. Smanjivanjem aktivnosti na osnivanju
plantaža topola dovodi se u pitanje i rentabilitet rada kao i mogućnost
uposlenja svih ovih sredstava i time dovodi u nepriliku najnaprednije kolektive.


Kako je naprijed rečeno, akcija osnivanja plantaža topola bi prema đugorončom
programu trebala biti u stalnom porastu. Nužno je da se i u novom
sistemu raspodjele stvore uvjeti da se akcija u zacrtanoj visini nesmetano odvija,
jer je osim kontinuiteta proizvodnje sadnica nužno da i zemljište bude
unaprijed poznato i pedološki ispitano za najmanje trogodišnje potrebe i priređeno
za plantažu (meliorirano, iskrčeno, duboko uzorano, isplanirano, očišćeno
od korijenja itd.).


Obzirom na sličnost proizvodnje s poljoprivredom bilo bi nužno da se za
ove radove uvjeti pribavljanja kredita izjednače s uvjetima pod kojima se razvija
poljoprivreda.


Morali bi svi faktori biti nacistu da su potrebe na drvu u rastu i da se one
neće moći stalno podmirivati iz prirodnih šuma, jer u njima nema dovoljno
zrelih sastojina. Održavanjem visine sječa glavnog prihoda na sadašnjem nivou
kroz desetak godina će se iskoristiti sadašnji fond zrelih šuma, a da istovremeno
ne dozri je dovoljna površina šuma jer raspored dobnih razreda nije normalan.
Pritisak potreba na drvu neće se smanjivati već se mora naprosto očekivati u
povećanom obliku i doći će potreba sječe još nedozrelih šuma, a to znači košnja
pšenice u cvatu.


Izlaz je moguć jedino da se u razmjerno kratkom vremenu osiguraju u
stalnim dodatnim izvorima kredita uz prihvatljive uvjete sredstva za realizaciju
spomenutog programa osnivanja plantaža topola u zacrtanoj visini.


Ako se bude godišnje osnivalo na odgovarajućim zemljištima samo 5.000 ha,
to će nam omogućiti da nakon zatvaranja ciklusa (10 do 12 godina) godišnje
vršimo sječu na 5.000 ha površine plantaža topola i za podmirenje povećanih
potreba dobijemo oko 1,500.000 m3 bruto drvne mase, tj. gotovo 50% od sječa
koje se vrše na preko milijun ha prirodnih ekonomskih šumskih površina. Na


60.000 ha površine topolovih plantaža uspješno se ubrzanom proizvodnjom
omogućuje intenzifikacija proizvodnje drvnih masa u kratkom roku povećava
bruto produkt oblasti šumarstva za oko 50%, a čist prihod još i više, jer se radi
na površinama bliže komunikacijama, tj. s manjim troškovima nego što su prosječni
troškovi eksploatacije drvne mase iz prirodnih šuma.
Već samo ovi kratko nabačeni podaci pokazuju pravilnost orijentacije na
ubrzanu proizvodnju drva u plantažama topola, tim više što se cijela akcija
uklapa u evropski bilans potreba na drvu koji organi FAO najavljuju za
Evropu. Za razliku od kapitalističkih zemalja koje u ovakvoj orijentaciji imaju
dva problema, — zemljište i kapital — naša zemlja treba da osigura samo kredite
za dofinanciranje punog obima ove proširene reprodukcije, koja u sadašnjem
sistemu nije u cijelosti osigurana.


Ing. Bernard Hruška


sekretar Savjeta P. K. SRH
ŠUMARSKI LIST 5-6/1965 str. 62     <-- 62 -->        PDF

SOVJETSKA ISKUSTVA NA POLJU OPLEMENJIVANJA HRASTA


Inž. NIKO POPNIKOLA


Oplemenjivanje hrasta u Sovjetskom Savezu ima poseban značaj, pošto je
hrast jedna od njihovih važnih vrsta. Ovoj vrsti dat je prioritet prilikom masovnih
pošumljavanja, jer ima vrlo kvalitetno drvo, služi kao izvanredna sirovina
za dobijanje tanina, plute itd. Međutim, njegov veoma spori rast, u poređenju
sa ostalim vrstama, predstavlja glavni nedostatak ove vrste.


Otklanjanje tog veoma krupnog nedostatka .sovjetski selekcioneri postavili
su kao primarni zadatak. Svestranim i strpljivim naučnim radom mnogo je
učinjeno na polju oplemenjivanja ove vrste a i danas se naporno radi.


Boraveći na specijalizaciji u SSSR-u, imao sam prilike da se detaljnije
upoznam sa veoma značajnim rezultatima koji su postignuti tokom oplemenjivanja
hrasta, kao i sa jednim od neumornih radnika na tom polju, profesorom
Harkovskog instituta S. S. P j a t n i c k i m.


Prolećne i za selekciju najvažnije radove, nažalost nisam mogao videti. jer
sam boravio tokom leta, te sam se morao zadovoljiti sa razgledavanjem gotovih
radova i njihovim upoznavanjem kroz stručnu literaturu i onim što sam stekao
u diskusijama sa eminentnim sovjetskim selekcionerima.


Ubeđen sam da su sovjetska iskustva na oplemenjivanju hrasta veoma značajna
i korisna za naše prilike, gde se ovom vrstom veoma malo ili skoro upšte
ne radi i zato sam ovaj izveštaj napisao nešto opširnije.


Metodi selekcije hrasta prilikom njegovog oplemenjivanja


Prema podacima A. V. A 1 j b e ns k o g, u Sovjetskom Savezu danas se
nalaze oko 19 autohtonih vrsta hrastova i oko 43 introduciranih vrsta. Od
autohtonih vrsta hrastova, za uslove SSSR-a najveći značaj ima Quercus robur.
Ova vrsta ujedno je i najrasprostranjenija ali nažalost, ona se sve više seče i
predstoji opasnost da se sasvim iskoreni.


Selekcijski značaj rane i pozne forme hrasta. Na teritoriji
SSSR-a Quercus robur zauzima ogroman areal, obuhvatajući razne reone
ove zemlje. Svaki geografski reon gde on raste nameće određeno obeležje na
ekološka i biološko-šumarska svojstva te vrste. U predelima unutar jednog
reona, čak unutar određenog šumskom masiva, ogleda se diferencijacija hrasta
na temelju ekološko-šumarskih svojstava.


Na temelju izvršenih istraživanja, danas su u Sovjetskom Savezu izdvojene
dve glavne forme Q. robur-a, rana forma (Quercus robur f. praecox) i pozna
forma (Quercus robur f. tardifolia). Rana se forma još naziva i »letnja«, a pozna
»zimska«. Radi dobijanja tačnije prestave o ranoj i poznoj formi hrasta S. S.
Pjatnicki j je sitematizirao i obradio glavne odlike obeju vrsta.


Tako, osmatrajući tok listanja i cvetanja rane i pozne forme, unutar jedne
iste sastojine, pokazalo se da se taj proces kod obeju formi vremenski ne poklapa.
Između ekstremnih primeraka po vremenu listanja i cvetanja mogu se
naći intervalni varijeteti. Osmatranja izvršena u stepskim uslovima SSSR-a
dokazala su da je razlika u početku vegetacije između rane i pozne forme otprilike
4—5 nedelja. Varijacije od 5—6 dana ne mogu se smatrati kao ubedljiva
da li je jedna forma rana ili pozna.