DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1965 str. 90     <-- 90 -->        PDF

istorisko-bibliografskom i bibliotekarskom
pogledu.


Treba napomenuti da smo ovim dali samo
osnovni prikaz kompozicije i sadržaja
Šafarove knjige »Uzgajanje šuma«, jer ta
knjiga obiluje takvim podacima i detaljima
koji se mogu (a i ne mogu) naći u šumarskim
enciklopedijama, a nikako u napred
spomenutoj klasičnoj literaturi, pa bi
detaljniji prikaz knjige zauzeo isuviše
mnogo prostora.


Na kraju treba odgovoriti i na pitanje:
kome i čemu je namenjeno delo i kako je
izložena materija?


Iz prednjeg izlaganja, koje je potkrepljeno
i činjenicama jasno se vidi: Šafarovo
delo »Uzgajanje šuma« za naše je šumarstvo
od prvorazredne važnosti. Isto tako,
ovo je delo veoma značajno i za stručnjake
iz drugih zemalja koji žele da proučavaju
naše šumarstvo, jer u njemu mogu naći
mnogo korisnih i novih podataka i za svoje
šume. Ako smo za ranija, starija klasična
dela iz oblasti gajenja šuma rekli da
je u njima materija previše uopšteno izložena,
pa često puta i deklarativno, tako
da je praktičare često dovodilo u dileme,


— za Safarovu knjigu može se reći posve
obrnuto. Materija u Šafarovoj knjizi »Uzgajanje
šuma« izložena je pregledno, jasno
koncizno ali i obuhvatno, enciklopediski i
dijalektički naučno. Ako je klasična literatura
dovodila stručnjaka u dilemu. Šafarova
knjiga daje jasne odgovore na gotovo
sva aktualna pitanja iz oblasti gajenja
šuma jer je u njoj obrađeno oko 3,000
samo krupnih pojmova (vidi kazalo knjige),
za čiju je obradu, osim bogatog S0godišnjeg
autorovog iskustva u praksi, nauci
i univerzitetskoj nastavi, korišćeno oko
400 literaturnih izvora (vidi bibliografiju
u knjizi). Sve napred izneto, sistematski je
i gotovo na svakoj strani pregledno komponovano.
To delo je udžbenik i priručnik,
i enciklopedija znanju iz oblasti gajenja
šuma, pa se njime može služiti svaki šumarski
stručnjak, praktičar, student i naučni
radnik.
Takva i slična dela, za bilo koju granu
šumarske discipline, u ovom slučaju za
gajenje šuma, izlaze jednom u nekoliko
decenija. Ponajviše to su životna d e 1
a. Šafarovo delo »Uzgajanje šuma« isto
tako je životno delo. Stoga smo uvereni
da će ta knjiga duži niz godina biti
udžbenik i priručnik za gotovo sve probleme
gajenja šuma.


Najzad treba napomenuti i to da je naša
stručna javnost, praksa i nauka, odavno
očekivala jedno takvo delo iz područja gajenja
šuma jer smo u takvoj literaturi na
našem jeziku prilično oskucievali. Oprav


danu nadu, u ovom slučaju ispunio je jedan
šumarski stručnjak koji preko tri
decenije radi na problemima gajenja šuma.
Bio je urednik velikog šumarskog priručnika,
urednik šumarskog časopisa, član uredništva
Šumarske enciklopedije, objavio
je mnoga stručna i naučna dela iz vrlo različitih
oblasti gajenja šuma, rešava probleme
direktno u praksi i za praksu.


Zbog toga novoizašlo delo »Uzgajanje
šuma« je i razumljiva posledica i sinteza
do sada utrošenog truda i znanja jednog
neumornog šumarskog radnika. Uvereni
smo da će naše društvo, pre svega naša
stručna javnost, tako i shvatiti i primiti
ovo opsežno Šafarovo delo.


Dr ing. Ivan Soljanik


R. Kolaković: BUKVA sa stanovišta
konverzije njenih oblika gajenja i gazdovanja
kao i zamjene sa drugim vrstama
drveća. Sarajevo 1965. Izdanje »Šumarskog
glasnika«. Predgovor M. Gojmerac. Džepni
format, str. 62 i 9 fotografija.
U predgovoru, Gojmerac ističe da treba
temeljito analizirati nedostatke prebornog
gospodarenja bukovim sastojinama i prednosti
sastojinskog skupinastog gospodarenja
u vezi s problemom uzgoja kvalitativno
boljih sastojina. Treba prekinuti svako
šableniziranje, i gospodarenje bukovim sastojinama
provjeravati naučnim radom.


Kolaković, naš poznati stručnjak operative
i pisac, na razmjerno malom prostoru
sažeto i pregledno iznosi gotovo sve probleme
gospodarenja bukovim šumama, posebno
s gledišta šumarstva BiH-a, i probleme
upotrebe bukovine.


U uvodu, na temelju statističkih podataka,
pisac razmatra značenje bukve u Jugoslaviji
i SRBiH-a i zatim, na temelju podataka
o svjetskoj potrošnji drva, korištenje
bukovine u kemijskoj i mehaničkoj
preradi. Raspravlja problem opravdanosti
zamjene bukve četinjačama i konverzije
oblika sastojina i načina uzgajanja, pri čemu
najviše analizira problem degradiranih
sastojina sjemenjača i panjača. Ističe: »izmjenu
prebornog oblika gazdovanja u bukovim
šumama zahtijevaju u prvom redu
biološke osobine bukve ... i interesi kvalitetne
izgradnje bukovih stabala«. Nakon
dublje analize ekoloških značajki glavnih
zajednica bukove šume i morfoloških karakteristika
ekotipova bukve u Jugoslaviji,
pisac prelazi na opširno izlaganje načina
gospodarenja u glavnim visinskim pojasima:
subalpinskom, srednje planinskombrdskom. Srednje planinski pojas razvrstava
u dvije kategorije: u čiste bukove sa