DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1965 str. 82     <-- 82 -->        PDF

SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE
JUGOSLAVIJE


SAVETOVANJE O KADROVIMA
U ŠUMARSTVU


Zaključci


Ocrnjujući značaj kadrova u šumarstvu
Savez inženjera i tehničara šumarstva i
drvne industrije Jugoslavije organizovao
je Savjetovanje o istom pitanju, koje je
održano 29. i 30. januara 1965. godine u
Sarajevu.


Ovom Savetovanju prethodila je opsežna
priprema materijala i konsultovanje niza
zainteresovanih organizacija i pojedinaca.
Referat, koji je obradio Ing. Tugomir
Cajnko, predsednik Komisije za kadrove
i školstvo Saveza, prethodno je razmatran
na plenarnom sastanku Izvršnog odbora
Saveza inženjera i tehničara šumarstva i
drvne industrije Jugoslavije, 7. oktobra
1964. godine u Skoplju i na osnovu diskusije
konačno redigovan za Savetovanje.


Savetovanju su prisustvovali, pored
predstavnika Izvršnog odbora Saveza inženjera
i tehničara šumarstva i drvne industrije
Jugoslavije i republičkih saveza i
predstavnici Saveznog sekretarijata za prosvetu
i kulturu, Saveznog sekretarijata za
poljoprivredu i šumarstvo, Saveznog sekretarijata
za rad, Saveza šumsko tehničkog
osoblja Jugoslavije, republičkih sekretarijata
za poljoprivredu i šumarstvo,
Sekretarijata za rad BiH, Sekretarijata za
industriju i građevinarstvo BiH, Zavoda
za školstvo BiH, Zavoda za privredno planiranje
BiH, republičkih privrednih komora
i poslovnih udruženja, Sreske privredne
komore Sarajevo, šumskih fakulteta,
Saveza društava studenata šumarstva
Jugoslavije, srednjih šumarskih škola, Saveznog
centra za osposobljavanje instruktora
u drvnoj industriji i većeg broja šumskoprivrednih
organizacija.


Savetovanje je pre podne prvog dana radilo
u plenumu, a posle podne u komisijama
i to: Komisija za visoko školstvo,
Komisija za srednje tehničko obrazovanje
i Komisija za obrazovanje radnika. Drugoga
dana Savetovanje je radilo u plenumu.


I
Na osnovu referata i diskusije Savetovanje
konstatuje sledeće:


— I pored pridavanja značaja obrazovanju
svih kategorija kadrova u šumarstvu,
postignuti rezultati ne odgovaraju uloženim
naporima i sredstvima i ne zadovoljavaju
u potrebnoj meri potrebe šumske
privrede.
— Pri obrazovanju kadrova u šumarstvu
veći se značaj pridavao obrazovanju viših
kategorija stručnih kadrova (inženjera i
tehničara), dok je na obrazovanju osnovnih
kadrova (šumskih radnika) relativno
malo učinjeno.
— Obrazovanje kadrova u šumarstvu
nije se zasnivalo po unapred utvrđenom
dugoročnom programu baziranom na činjenicama
koji realnost takvog programiranja
uslovljavaju.
— Forsirano obrazovanje inženjera i
tehničara u cilju što bržeg uklanjanja njihovog
manjka u mnogim je slučajevima
išlo ne samo na račun kvaliteta nastave,
već i na štetu obrazovanja drugih kategorija
kadrova. Sem toga, šumska privreda,
u datim ekonomskim uslovima i na sadašnjem
stepenu intenzivnosti gazdovanja
šumama, nije mogla uvek i u dovoljnoj
meri da zapošljava inženjerske kadrove i
da ih efikasno koristi.
— Fluktuacija inženjera i tehničara, pored
istaknutih razloga, posledica je i nezadovoljavajućih
materijalnih uslova u šumarstvu,
kao i neorganizovanog prihvatanja
istih kadrova u praksi.
— Odnos između pojedinih kategorija
stručnih kadrova nije usklađen sa stvarnim
potrebama proizvodnje. Masovnim upisavanjem
odškolovanih tehničara na šumarske
fakultete, taj se odnos još i pogoršava
na štetu tehničara, kojih u proizvodnji
najviše nedostaje.
— Materijalni uslovi obrazovnih ustanova
u šumarstvu su nezadovoljavajući i
ne garantuju sprovođenje nastave odgovarajućeg
kvaliteta.
— U šumarstvu je zapostavljena osnovna
kadrovska politika, kako u samim privrednim
organizacijama tako i u nadležnim
organima, koji bi morali da se staraju
oko pravimog prihvatanja diplomiranih
inženjera i tehničara, njihovog sistematskog
usavršavanja i pravilnog raspoređivanja
na ona radna mesta gde će prema
svojim kvalifikacijama najracionalnije biti
iskorišćeni.
II


Na osnovu referata i diskusije Savetovanje
smatra da je dalji uspešan rad na
stručnom obrazovanju kadrova u šumarstvu
uslovljen rešavanjem sledećih zadataka:
.


A. U oblasti obrazovanja šumskih radnika
1. Sistematsko obrazovanje šumskih radnika
treba sprovoditi preko centra za o


ŠUMARSKI LIST 3-4/1965 str. 83     <-- 83 -->        PDF

«I


brazovanje radnika pri preduzećima ili zajedničkih
školskih centara. Organizacije,
koje nemaju uslove i mogućnosti da formiraju
zasebne centre, treba da koristv
centre pri većim područnim organizacijama
ili zajedničke školske centre.


2. Osnovna delatnost centara za obrazovanje
radnika pri preduzećima treba da
bude praktično osposobljavanje radnika
na radnom mestu. Taj vid obrazovanja
provoditi putem seminara, kurseva ili drugih
sličnih formi, kojima je cilj povećanje
radne sposobnosti radnika i njegove produktivnosti
rada.
3.gumarske školske centre treba osnivati
za šira područja (jedan ili više u republici).
U pravilu njih treba formirati i objedinjavati
sa postojećim srednjim šumarskim
školama.


4. Stalne škole za šum. radnike, koje se
osnivaju pri šumarskim školskim centrima,
mogu da provode praktični deo nastave
preko centra za obrazovanja radnika
pri preduzećima, što zavisi od oblika obrazovanja.
Ovim Centrima, zavisno od njihove
opremljenosti i osposobljenosti, deli-
mično ili u celini može se poveriti i teorijski
deo nastave. Šumarski školski centri,
prema potrebama i zahtevima radnih
organizacija pružaće stručnu pomoć preduzetnim
centrima i usmeravati njihov rad.
5. U šumarskim školskim centrima osposobljavaće
se i instruktori za obrazovanje
radnika pri preduzećima. Ovaj zadatak se
može posebno za instruktore na poslovima
eksploatacije šuma poveriti i Saveznom
centru za obrazovanje instruktora u Sarajevu.
6.U stalne škole za šumske radnike s
obzirom na specifične životne i radne uslove
radnika u šumarstvu trebalo bi primati
samo kadrove sa predhodnom praksom
i odgovarajuće starosti.
7. U cilju sistematskog obrazovanja šumskih
radnika treba što pre doneti novu
nomenklaturu zanimanja (profila), pošto
sadašnja više ne odgovara stvarnim potrebama.
Pri izradi nomenklatura zanimanja
uzeti u obzir stečena iskustva, po kojima
zanimanja u šumarstvu treba da zahvataju
šira radna područja, unutar kojih je
radnik u čitavoj godini neprekidno zaposlen,
a imaju za osnovu isto stručno obrazovanje.
S obzirom na značaj i vrste radova
u šumarstvu najzastupljeniji, a time
i najvažniji, je profil opšteg (osnovnog)
šumskog radnika i profil šumskog poslovođe.
8. Treba pristupiti sistematskom obrazovanju
visokokvalifikovanih radnika u
šumarstvu za radna mesta šumskih poslovođa.
Prevođenjem šumskih gazdinstava
na status privrednih organizacija povećava
se potreba za ovakvim profilom VKV radnika,
a za koji, presvega treba utvrditi odgovarajući
profil obrazovanja.


9. Lugare, sa odgovarajućom školskom
spremom prevesti u šumske poslovođe, a
najsposobnijim koji imaju odgovarajuću
praksu, omogućiti dalje školovanje.
10. Prilikom prevođenja lugara u šumske
poslovođe onima koji imaju završenu
lugarsku školu i položeni praktični ispit
priznati stepen kvalifikovanog šumskog
radnika, a lugarima sa završenom lugarskom
školom i položenim ispitom za nadzornika
šuma priznati stepen visokokvalifikovanog
radnika, jer su za to školovanjem
stekli potrebna znanja, a radom u
proizvodnji odgovarajuću praksu. Radi jedinstvenog
postupka pri ovom prevođenju
za teritoriju čitave Jugoslavije potrebno je
da savezni organi donesu odgovarajuće
propise o rangiranju škola za lugare i ispita
za nadzornike šuma.
11. Čuvari šuma, gde za njima još postoji
potreba, obrazovati na kraćim kursevima
sa odgovarajućim nastavnim programom.
B. U oblasti obrazovanja šumarskih
tehničara
12. Kapacitete srednjih šumarskih škola
treba uskladiti sa potrebama privrede za
kadrovima koje oni obrazuju. U vezi sa velikim
potrebama ovog kadra postojeće srednje
šumarske škole treba održati i opremiti
ih potrebnim nastavnim sredstvima.
13. Stavlja se u zadatak Savezu inženjera
i tehničara šumarstva i drvne industrije
Jugoslavije da preduzme potrebne mere
kod nadležnih da Šumarska škola za krš
u Splitu, kao jedina ove vrste u Jugoslaviji
nastavi sa radom, s obzirom na velike
potrebe za kadrovima koji će raditi na
melioracijama i pošumljavanjima krša.
Savez treba da preduzme mere kod nadležnih
da se odluka Skupštine opštine Split
o ukidanju ove škole povuče.
14. Odgovarajućom izmenom nastavnih
programa treba srednjim šumarskim školama
dati karakter završnih škola, kako
bi se po završenom školovanju mogli u većem
broju uključiti u proizvodni rad. U
vezi sa ovim treba dati veći značaj praktičnoj
nastavi. U tu svrhu sa privrednim
komorama i poslovnim udruženjima resiti
problem organizovanog obavljanja ferijalne
prakse.
15. U cilju stimulisanja tehničara da se
posle završene srednje šumarske škole zapošljavaju
i ostaju u privredi treba stvoriti
odgovarajuće uslove života i rada, vodeći
pri tome računa da se ovi kadrovi
raspodele na ona radna mesta za koja su


ŠUMARSKI LIST 3-4/1965 str. 84     <-- 84 -->        PDF

stručno osposobljeni. Isto tako omogućiti i
stručno usavršavanje tehničara kao i sticanja
zvanja višeg tehničara na bazi stručne
afirmacije u toku rada i polaganja odgovarajućeg
ispita. Radi ovoga treba doneti
propise od strane nadležnih organa


o načinu sticanja zvanja višeg tehničara
šumarske struke, analagno postojećim propisima
za sticanje zvanja višeg tehničara
građevinske i mašinske struke.
16. Za nastavljanje studija na fakultetima
stipendijama stimulirati samo najbolje
tehničare, a nakon uspješno obavljene
pripravničke prakse i poioženog stručnog
ispita.
17. Nastavnicima šumarskih tehničkih
škola omogućiti specijalizaciju i stručno usavršavanje
na fakultetima kao i upoznavanje
sa tehnološkim procesom u privrednim
organizacijama, kako bi mogli u nastavu
unositi savremena dostignuća u proizvodnji.
Kako srednje šumarske škole obrazuju
kadrove, uglavnom za područje pojedinih
republika (izuzev šumarske škole za krš u
Splitu), trebalo bi pravo osnivača preneti
na republičke organe. Ovim bi se postigla
stabilnost ovih škola kroz kontinueino finansiranje
i bolje opremanje. Dosadašnje
finansiranje od strane komune na čijoj se
teritoriji nalazi škola nije dalo zadovoljavajuće
rezultate, posto u većini slučajeva
one nisu zainteresovane za ove kadrove.


18. Utvrđivanje profila srednjih šumarskih
tehničara i tome odgovarajućih planova
i programa najbolje će se ostvariti
putem Zajednice srednjih šumarskih škola
SFRJ. Zato je potrebno da Savez inženjera
i tehničara šumarstva i drvne industrije
Jugoslavije hitno preduzme korake
za osnivanje takve zajednice.
C.
U oblasti obrazovanja šumarskih
inženjera
19. S obzirem na sadašnje kapacitete šumarskih
fakulteta u odnosu na utvrđene
perspektivne potrebe u inženjerima, treba
dalji rad fakulteta, u prvom redu, orijentisati
na kvalitet odškolovanih kadrova i
postdiplomski studij, a broj điplomanata
postepeno usklađivati sa stvarnim mogućnostima
njihovog prihvatanja u privredi.
U vezi sa ovim treba rad fakulteta u većoj
meri, nego do sada, oslanjati na mišljenje
i potrebe prakse pa u tome dati fakultetima
punu podršku i samostalnost u okviru
ovlašćenja, koja im po njihovim statutima
pripadaju.
20. Stečena iskustva prakse i nastave ukazuju
da u šumarstvu ne treba deliti fakultetske
studije na prvi i drugi stepen,
pošto u proizvodnji nema odgovarajućih
radnih mesta, a ni potrebe, za zapošljavanjem
inženjera prvog stepena.. U vezi s
tim fakultetima, koji su sticajem okolnosti
uveli prvi stepen nastave, preporučiti da
to pitanje ponovno razmotre, oslanjajući
se pri tome na mišljenje šumskoprivrednih
organizacija.


21. Trećem stepenu fakultetske nastave
posvetiti više pažnje obezbjeđujući odgovarajuće
materijalne uslove, kako fakultetima,
tako i zainteresovanim kandidatima.
Kod organizovanja nastave trećeg stepena
preko Zajednice fakulteta obezbediti odgovarajuću
saradnju među fakultetima,
kako bi se podigao kvalitet nastave i racionalnije
koristili kadrovi i oprema.
22. Uvođenje smerova u šumarske studije
opravdano je samo onda ako postoji potreba
šumske privrede za obrazovanjem
određenog broja uskih specijalista čije bi
školovanje bilo ekonomski i društveno opravdano.
23. S obzirom na postojeće kapacitete
šumarskih fakulteta, koji su više nego dovoljni
za obrazovanje potrebnog broja inženjera
kao i na potrebu za podizanjem
kvaliteta nastave, vanredni studij trebalo
bi izbegavati, odnosno omogućavati ga samo
u iznimnim slučajevima.
24. Za finansiranje fakultetske nastave
treba obezbediti više sredstava iz republičkih
izvora, pre svega za opremanje pošto
je poboljšanje kvaliteta nastave uslovljeno
boljom i savremenom opremom.
25. Radi boljeg usklađivanja nastavnih
planova i međusobne izmene iskustava
treba jačati saradnju među fakultetima pa
u tom pravcu povećati nadležnost Zajednice
šumarskih fakulteta Jugoslavije. U
nastavnim planovima fakulteta mogu postojati
razlike samo, ukoliko one proizlaze
iz specifičnosti šumske proizvodnje u pojedinim
republikama.
26. U šumarstvu nema potrebe za višim
školama, pošto se kadrovi odgovarajućeg
profila, ukoliko za takvim postoji potreba,
mogu racionalnije obrazovati napred pomenutim
stručnim usavršavanjem tehničara.
D. Zajedničke mere
27. Ubuduće treba više voditi računa, nego
što je do sada činjeno, o postojećim
kadrovima u šumarstvu. S tim u vezi ukazuje
se potreba za bolje organizovanom
kadrovskom poiitikom, kao unutar pojedinih
organizacija i ustanova, tako i kod odgovarajućih
organa uprave, radi boljeg
staranja o postojećim kadrovima i pravilnog
prihvatanja novih.
28. Prihvatanje odškolovanih kadrova i
njihovo sistematsko uvođenje u stručni rad


ŠUMARSKI LIST 3-4/1965 str. 85     <-- 85 -->        PDF

treba obezbediti dobro organizovanim pripravničkim
stažem, koji u šumarstvu u
pravilu treba da traje dve godine. U tu
svrhu Savez inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Jugoslavije preduzeće
mere da se donesu okvirni propisi


o pripravničkom stažu u šumarstvu, kako
bi organizacije mogle da pripreme i donesu
što jednostavnije programe za izvođenje
pripravničkog staža.
29. Posle završenog staža pripravnici (inženjeri
i tehničari) polagaće odgovarajući
stručni ispit. Stručnim ispitom treba proveriti
sposobnost kandidata da ranije stečena
teorijska znanja, uspešno samostalno
primenjuju u rešavanju proizvodnih zadataka.
30. Ukazuje se potreba da privredne organizacije
ubuduće biraju stipendiste po
prethodnom konsultovaniu obrazovnih ustanova
(škola i fakulteta) i studentskih i
i đačkih organizacija, kako bi se stipendije
prvenstveno obezbeđivale onim đacima
i studentima koji ispunjavaju školske
uslove za dobijanje stipendija.
31. Nastavnicima obrazovnih ustanova u
šumarstvu u cilju podizanja kvaliteta nastave
treba obezbediti takve lične dohodke,
koji će im omogućiti da se nesmetano posvete
nastavi i naučnom radu.


32. S obzirom na težinu životnih i radnih
uslova kadrova zaposlenih na nekim
delatnostima u šumarstvu Savez inženjera
i tehničara šumarstva i drvne industrije
Jugoslavije ispitaće mogućnost za bonificiranje
radnog staža i nadležnima uputiti
konkretne predloge.
33. Sa zaključcima ovog savetovanja Savez
inženjera i tehničara šumarstva i drvne
industrije Jugoslavije upoznaće sve
nadležne organe i rukovodioce državne uprave,
a posebno i narodne poslanike iz
redova šumarske struke. Putem posebne
delegacije treba kulturno prosvetne organe
Savezne skupštine upoznati sa značajnijim
problemima obrazovanja kadrova u
šumarstvu i merama koje se predlažu.
Januara 1965. godine
Savez inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije
Jugoslavije


NEŠTO O RADU ŠUMARSKOG DRUŠTVA U SLAV. POŽEGI


3. aprila 1965. g. održana je skupština
Šumarskog društva Slav. Požega. Prisustvovalo
je oko 40 članova društva, koje
ukupno broji 52 člana. Skupštini su prisustvovali
osim čJanova i delegati SITŠDI
Hrvatske prof, dr Potočić Zvonko i
ing. Zivković Vilim, te kao gosti predstavnici
susjednih Šumarskih društava Našice
i Nova Gradiška, kao i kotarski šumarski
inspektor ing. B e 1 o v Dimitrije.
U izvještaju o radu Društva u 1964. god.
istaknuta je aktivnost Društva u rješavanju
aktualnih pitanja i problematike šumarstva
i drv. industrije komune Slav.
Požega.


Među važnijim akcijama, koje je organiziralo
Šumarsko društvo vidljivo je iz izvieštaja.
Ono je bilo organizator slijedećih
akcija:


1) 13. III. održano je savjetovanje o perspektivnom
planu razvoja šumarstva i drvarske
industrije kroz 20 godina na području
komune Slav. Požega — te u vezi
s tim i smjernice za 7-godišnji plan 1964.


— 1970. Nakon diskusije u kojoj su sudjelovali
članovi društva usvojeni su zaključci
koji su predloženi organima upravljanja
Šumskog gospodarstva na razmatranje
i zauzimanje stava.
Razmatrano je i pitanje integracije šumarstva
i drvarske industrije na podru


čju komune, te su određene komisije za
ispitivanje ekonomskih momenata koji bi
imali utjecaj kod takve integracije.


2) 16. V. održano je savjetovanje o štetama
od visoke divljači na prirodnim mladićima
i osnovanim kulturama četinjača.
Nakon referata pregledane su izvjesne površine
na kojima jelenska i srneća divljač
godinama uništava prirodni pomladak i
mlada stabalca jele. Nakon diskusije usvojeni
su zaključci koji su dostavljeni zajedno
s referatom: Savezu šumarskih društava
Hrvatske, Sekretariiatu za šumarstvo
I. V. Sabora Hrvatske, Republičkoj
privrednoi komori, Privrednoj komori kotara
Osiiok i Kotarskoj skupštini Osijek.
S tim zaključcima upoznati su i organi upravljania
Šumskog gospodarstva Slav.
Požega. Isti su nakon razmatranja cjelokupne
problematike štete od visoke divljači
usvoiili prijedloge zakliučaka Šumarskog
društva i donijeli odluku o njihovom
izvršenju.


3) 19. IX. održao je upravitelj Šumarije
Kutjevo M i 1 i ć Petar referat o šumarstvu
ČSSR s posebnim osvrtom na rasadničku
službu. Tom prilikom pregledali su
članovi Šumarskog društva rasadnik Hajderovac.
a ujedno je održano savjetovanje
u vezi jesenskog pošumljavanja.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1965 str. 86     <-- 86 -->        PDF

4) 16. i 17. X. organizirana je stručna
ekskurzija na području Šumskog gospodarstva
Kutina radi upoznavanja prilika
gospodarenja šumama na tom području i
prilika drvarske industrije. Ekskurziji je
prisustvovalo 28 članova.


5) 13. XI. održana je šumarska zabava
u prostorijama JNA u Slav. Požegi. To je
prvi puta da je Šumarsko društvo uspjelo
organizirati ovakvu zabavu, iako je prijedloga
i zaključaka bilo i ranijih godina.
Naročito su se kod priprema za tu zabavu
založili naši članovi: Zivković, Kožuharov
i Koletić.


6) Uz pomoć Šumskog gospodarstva omogućeno
je gotovo svim članovima društva
da 27. i 28. VI. prisustvuju Savjetovanju
u vezi gospodarenja na području
Gorskog Kotara i Like. Pošto su šumske
prilike razmatranog područja u mnogome
slične prilikama Slavonskog sredogorja
naročito u vezi s unošenjem i proširenjem
četinjača kako prirodne jele tako i vještački
svih brzorastućih četinjača u prirodne
šume bukve i graba, to je ovo savjetovanje
uz pregled objekata na terenu
bilo od znatne koristi za stručno uzdizanje
članova.


7) Posebno treba istaći rad komisije za
razmatranje integracije između Šumskog
gospodarstva, te drvno industrijskih poduzeća
»Lipe« i »Sloge«, te problematike šumarstva
i drvarske industrije. Ta komisija
bila je osnovana na godišnjoj skupštini


prošle godine i u njoj su bili predstavnici
Šumskog gospodarstva, »Lipe« i »Sloge«.
Ta je komisija održala niz sastanaka na
kojima su raspravljani ekonomski momenti
i problematika cijena proizvodnje i ostali
faktori. Nakon razmatranja problematike
šumarstva i drvarske industrije
doneseni su konkretni zaključci, koji su
bili od interesa za sva ta tri spomenuta poduzeća.


Nakon diskusije u kojoj su sudjelovali
drugovi: Potočić, Belov, Sagova c,
Šinik, Filipov ić, Vulić, Koletić
i Kožuharov, dana je razrješnica
starom upravnom i nadzornom odboru i
izabran je novi na čelu s predsjednikom
V u j i ć Lazom.


Istog dana održano je i savjetovanje u
vezi daljnjeg proširenja četinjača u šume
na području komune Slav. Požega. Tome
je prethodio referat: »Šumarstvo NR Bugarske,
s posebnim osvrtom na unošenje
četinjača u šume listača i mogućnost primjene
u našim uslovima«. Referat je održao
Hanz l Dragutin, koji je u 1964. g.
boravio u NR Bugarskoj radi upoznavanja
tamošnjih radova na unošenju i proširenju
četinjača u šume listača.


I na tome savjetovanju usvojeni su zaključci,
koji imaju za cilj daljnje povećanje
proizvodnje proširenjem četinjača u
šume listača.


Dragutin Hanzl


RAD ŠUMARSKOG DRUŠTVA KOPRIVNICA


Dne 30. siječnja o. g. održana je godišnja
skupština Šumarskog društva Koprivnica.
Ono je osnovano 30. VI. 1956., te je ušlo
u devetu godinu neprekidnog djelovanja.
Krajem prošle godine imalo je 47 članova,
od kojih je 15 zaposleno u tamošnjoj drvarskoj
industriji. U protekloj godini društvo
je radilo dosta intenzivno; održano je
šest nlenarnih sastanaka na kojima su rapravljane
aktualne teme šumske i lovne
privrede na šumsko-privrednom području
»Bilogora«.


Dana 19. II 1964. raspravljena je tema
»Lovstvo i lovna privreda na teritoriji Š


p. p. u okviru Sedmogodišnjeg plana razvitka
lovne privrede«. Predavanje je održao
Branko Ivanc a n, a prisutna su bila
34 člana. Sastanak je održan na Pustari
(Đurđevac).
Na slijedećem sastanku (u Repašu 27. IV)
bilo je prisutno 35 članova. Inž. Emil G a-
z i v o d a je održao predavanje »Zaštita
topola«.


Na daljnjem sastanku (Hampovica, 27. V)
održana su predavanja:


Šabari ć inž. Luka: »Savremene metode
uzgoja šuma u svrhu povećanja prirasta
i kvalitete drveta«;


Krama r inž. Slava: »Rasadnici«.


Na sastanku u Bilo Rajčevici (1. VII) održao
je predavanje tajnik društva inž.
Rudolf Tomek : »Komunikacije na š. p.


p. Koprivnica u okviru 7-god. plana razvitka
privrede«.
Ujesen 1964. (9. IX) održan je plenum
u Đurđevcu. Na plenumu se pretresao Prijedlog
izmjena i dopuna Zakona o šumama,
a nakon toga je inž. Tibor B a 1 i n t
iznio svoj »Osvrt na ekonomske rezultate
plantažiranja topola« Nakon predavanja
je izvršen pregled terena za plantažiranie
i pregled površina obraslih johom i uzgojenih
do sada uobičajenim načinom.


Pred kraj 1964. god. održan je sastanak
u Bilo Rajčevici kojom je prilikom predsjednik
društva, Vinko Škorjane c odr
ŠUMARSKI LIST 3-4/1965 str. 87     <-- 87 -->        PDF

žao referat »Integraciona kretanja u šumarstvu
«. Između ostalog, predsjednik
društva je iznio:


»U šumarstvu se pojavljuju dva vida
integracije. Prvi vid je integracija uiiutar
same šumske proizvodnje, a drugi je povezivanje
šumske proizvodnje sa preradom
drva. Integracija u samoj šumskoj
proizvodnji sastoji se u povezivanju svih
faza te proizvodnje od naučnih institucija
preko poslovnih udruženja, komora, do direktnog
proizvađača u borbi za što veću i
bržu proizvodnju drvne mase. U sadanjoj
situaciji se malo govori o toj povezanosti
već se većina elaborata i diskusija svodi
na spajanje manjih gospodarstava u jedno
veće šumsko gospodarstvo .. .


Iz dosadašnjih materijala je vidljivo da
u SRH imade mnogo šumsko privrednih
organizacija od kojih su neka minijaturna,
a neka pak možda prevelika. Postavlja se
pitanje veličine šumsko privrednog područja
odnosno šumskog gospodarstva.


Ima ekonomista koji vele da se i na
jedan hektar šume može rentabilno gospodariti.
Mi za sada još nemamo mjerila i
pokazatelja o veličini šumskih gospodarstava.
Treba mjeriti gravitaciono područje,
kao biološku cjelinu, zatim uzeti u obzir
postojeća drvno industrijska poduzeća, političko
teritorijalno jedinice, i sve to uskladiti
kako bi se bolje koristili svi kapaciteti.
Moramo gospodariti cjelinama. Kooperativne
odnose treba provoditi, no između
poljoprivrede i šumarstva imade suprotnosti
i prelijevanja sredstava. Sa drv.
industrijom je kooperacija neophodna. Postavlja
se pitanje gdje objediniti? Neki vele
u vrhu, a mi mislimo, da je to stvar
privrednih organizacija, tj. da treba objediniti
u proizvodnji. . .


Sa drvoprerađivačkom industrijom treba
ići na integraciju jer se tu radi samo


o nastavku proizvodnje tj. šumarstvo proizvodi
sirovinu, a drvarska industrija je
prerađuje. Postavlja se pitanje da li spojiti
(fuzionirati) prerađivačku industriju
sa šumarstvom ili treba iznalaziti druge
forme. Mi u proizvodnji moramo pronaći
forme, jer mislim da nije dovoljno za integraciju
spojiti poslovna udruženja ili sekretarijate
(kako se sada diskutira). Integracija
bi se po prilici imala sastojati u
onome što već postoji na papiru kod Kombinata
drvne industrije Koprivnica te
tvornice »Florijan Bobić« i drugi, a to su
sklopljeni dugoročni ugovori između ŠPK
Koprivnica, te naprijed spomenutih poduzeća
o isporuci sirovine i raspodjeli čistog
prihoda između obih grana. To je
svakako korak naprijed. Samo je zlo što
za tu stvar ne znaju mnogi stručnjaci a
kamoli radnici tih grana proizvodnje. Na
nama je sada da se provodi u djelo ova
integraciona forma i to tako da se sinhroniziraju
isporuke sirovina po kvaliteti i
količini na vrijeme, da jedan i drugi proizvađač
budu svjesni da su ovisni jedan o
drugome. Ovdje se ne govori ni o kakvoj
fuziji već o socijalističkoj formi integracije
kroz raspodjelu dohotka. Stvar je svakako
i ekonomista da prouče kako bi to
trebalo tehnički sprovesti«.


Između ostalog, na sastancima Upravnog
odbora društva se raspravljalo o statutu
SITJ, o problemima rada Društva lugara,
o propagandi šumarstva na š. p. p.,


o pomoći postradalima od potresa i poplave,
o raznim pravilnicima područnih privrednih
poduzeća itd.
Kod rješavanja ovih problema uzimali
su učešća i stručnjaci iz drugih stručnih
službi, te direktori privrednih organizacija,
nekada i sekretari komiteta SK-a i
predstavnici općina, tako da kod rješavanja
problematike bude sagledan problem
sa više aspekata i da u rješavanju problema
uzme učešća širi krug ljudi, te da
rješenje bude potpuno. Tako se u tom širem
skupu rješavalo pitanje izgradnje
drvnog kombinata, a zatim se razmatralo
pitanje ekonomičnosti ulaganja (plantaže)
te oko problema integracije poduzeća itd.


U sadašnjem periodu je neminovno potrebno
oformiti podružnicu Saveza inženjera
i tehničara, koju akciju je ovo šumarsko
društvo pokretalo još 1959. god., a
za koji rad je neminovno dobiti društvene
prostorije.