DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1965 str. 75     <-- 75 -->        PDF

cj)cu3tiiene »ife&li


UČVRŠĆENJE I PROŠIRENJE ORGANIZACIJA INŽENJERA
I TEHNIČARA, TE GLAVNI SMJEROVI NAŠE DALJNJE
AKTIVNOSTI*


Drugarice i drugovi!


Od naše protekle skupštine prošla je skoro godina dana. Teško bi bilo dati
neku iscrpnu analizu rada naših organizacija, jer i nemamo uspostavljenu redovitu
izvještanju službu. No znamo ipak da su sve one radile prema svojim
mogućnostima i specifičnim uslovima, neke sa više neke sa manje uspjeha.
Zajedničko svima bila je priprema za Kongres u Skoplju, izrada programa rada
kao obrazloženja budžeta, te održavanje godišnjih skupština. Može se, međutim,
reći da su sve one radile uglavnom u okviru starih organizacijskih formi
i ustaljenih shvaćanja, jednom riječju da su postojale i radile, a pitanje je koliko
organizirano i sa kojim efektom. Uzroka tome bilo je i u faktorima van nas.
ali još više u nama samima.


Takova, otprilike, naša ocjena i dovela je do zaključka da bi ovaj plenum
kao osnovno trebalo da pretresa pitanje organizacije, te nadalje takvog stila i
metoda rada koji će se najažurnije moći prilagoditi svim aktuelnim pitanjima
našeg ekonomskog i društvenog kretanja. Ne bi trebalo da na ovom plenumu
izmišljamo neke nove originalne teme. Smatramo, naprotiv, da već u postojećim
materijalima Kongresa, pa i drugim, ima dovoljno jasno definiranih zadataka i
ciljeva, kao i smjernica kako bi ih organizacije trebalo da sprovode. U tom
smislu mislim da je osnovno da sve naše organizacije solidno prouče izvještaj
predsjednika SITJ, te Rezoluciju Kongresa u Skoplju i da odatle, prema svojini
specifičnim uslovima i aktuelnim problemima svoje regije, sastave program
svog rada, svojih akcija, svoje djelatnosti. Iz ta dva materijala želio bih da
naglasim one osnovne teze koje u neku ruku predstavljaju danas na našem
savjetovanju osnovni aspekt prilaženja problemu bolje organiziranosti, definiranju
zadataka i odabiranju stila i metoda rada. U Rezoluciji se kaže, otprilike,
da individualno angažiranje pojedinaca ne bi smjelo da zamijeni društvenu
aktivnost i odgovornost organizacije SIT. Nadalje, da organizacije svojom aktivnošću
u razmatranju i rješavanju aktualnih problema treba da stiču ugled
i povjerenje odgovarajućih foruma, da bi mogle postati njihov stalan saradnik
i pouzdan oslonac u tehničkim i privrednim pitanjima. I, konačno, da one treba
da pokažu više inicijative i aktivnosti na svojoj teritoriji i da iznalaze pogodan
i privlačan sadržaj i forme rada podešene prema lokalnim specifičnostima, potrebama
i interesovanju članstva.


Iz tih par navedenih konstatacija mislim da se dovoljno jasno vidi koju
problematiku i sa kojih aspekata bismo mi na našem današnjem savjetovanju
trebalo da pretresemo.


* Referat Ing. Borisa Bakrača, predsjednika Saveza inženjera i tehničara Hrvat´
ske na Plenumu SIT Hrvatske 5. aprila 1965. god. u Zagrebu.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1965 str. 76     <-- 76 -->        PDF

KONGRES SAVEZA KOMUNISTA — O NAŠIM ORGANIZACIJAMA


Ta problematika stalno je aktualna i našla je svoj izraz i u Tezama za
V kongres SKH gdje se o tom kaže slijedeće:


»Sastavni dio usavršavanja sistema i jačanja uloge neposrednih proizvođača
jest i usavršavanje organizacije, unutrašnje raspodjele i samoupravljanja
u radnim organizacijama. U tome nam je potrebna snažnija orijentacija, napor
i rad svih društvenih snaga. To se odnosi i na stvaranje uvjeta za stimuliranje
tehničkog napretka i optimalno iskorištenje intelektualnog potencijala. Značajan
doprinos tome mogu dati različita stručna udruženja inženjera i tehničara,
ekonomista i drugih, kojima se komune i drugi faktori dosad nisu dovoljno
koristili za provjeru raznih tehničkih i drugih zahvata. Koncentracija kadrova
u stručnim udruženjima daje mogućnost organiziranog iskorištenja onog viška
stručnog i naučnog potencijala koji nije popuno došao do izražaja na radnom
mjestu.«


Mislim da se iz navedenog dovoljno jasno vidi ogromni interes društva za
rad naših organizacija i pomoć koju odatle može da dobije, ali se isto tako vidi
da je i u interesu inženjera i tehničara da rade u svojim organizacijama, jer
time najorganiziranije mogu da dadu svoj maksimalni tehnički doprinos društvu,
jer time mogu i sami da se najbrže razvijaju u tehničkom i naučnom
smislu. Posmatrajući stvari tako ,naprosto je neshvatljivo da skoro 50% inženjera
i tehničara može da bude van organizacija SITH.


Na teritoriju Hrvatske naša organizacija broji samo oko 13.900 članova,
organiziranih u 12 republičkih stručnih saveza i 136 općinskih stručnih organizacija,
odnosno u 7 kotarskih općih društava, 22 općinska opća društva i 7
aktiva. To je sigurno nedovoljna i preslaba mreža organizacija, s obzirom na
mogućnosti u našoj republici, gdje se računa da ima oko 23.000 inženjera i tehničara.


Mi smo pokušali da putem izvještaja sa terena analiziramo uzroke takvog
stanja i mogli bismo skoro sve organizacije da svrtamo u dvije grupe. Jedne
koje nemaju prostorija za rad i koje se tuže da su im članovi neaktivni u organizaciji.
Navode kao uzrok da su im članovi zaposleni u vanrednom radu, da je
dosta njih angažirano i u ostalim organima komune i, konačno, da nemaju sa
faktorima komune naročite veze niti razumijevanja. Drugi izjavljuju da stoje
u dobrim odnosima sa faktorima komune i kod takvih organizacija su, u pravilu,
svi gornji problemi riješeni i aktivnost organizacije je značajna.


DOBROM ORGANIZACIJOM OPRAVDAT ĆEMO POVJERENJE


Mislim da se iz tih izvještaja jasno vidi da je greška obostrana i da inicijativa
za međusobnu suradnju i razumijevanje treba da pođe od oba partnera.
Što se tiče komuna i ostalih faktora na nojedinim regijama, one praktički, kroz
Teze za Kongres, dobivaju direktivu da bolje iskoriste taj tehnički i naučni
potencijal koncentriran u našim organizacijama. I sa te strane možemo sa puno
povjerenja očekivati da će nastupiti značajna prekretnica. Ne bi se, međutim,
smjelo dogoditi da se u toj novoj situaciji naše organizacije pokažu nespremne,
nedovoljno organizirane, neaktivne, jednom riječi — u situaciji da ne mogu
opravdati to povjerenje.


Iz toga slijedi konkretan, neodložan zadatak: obuhvatiti sve inženjere i
tehničare naše organizacije, stvarati nove organizacije raznih elastičnih formi


166
ŠUMARSKI LIST 3-4/1965 str. 77     <-- 77 -->        PDF

svagdje gdje postoje jače koncentracije tehničkog kadra. To je tema koju bi
danas kao osnovnu trebalo da pretresamo i da je preuzmemo kao naš primarni
zadatak. Momentano nema važnijeg zadatka, jer nema smisla nastaviti rad tako
da se jedan manji broj aktivnih članova razapinje po svim mogućim zadacima
na sve strane, dok je većina neaktivna, i da se dobiva kriva slika o aktivnosti
organizacija, a u stvari se, zapravo, radi o aktivnosti pojedinaca. Vjerujem da
će naše organizacije imati otvorena vrata u sve institucije i organizacije gdje
rade inženjeri i tehničari. Treba zato ići tamo na individualne razgovore sa kolegama
i na uvjeravanja da inženjeri i tehničari mogu najuspješnije da rade na
svom stručnom usavršavanju u organizacijama SIT. Oni treba da znaju da je
to mjesto gdje mogu da iznesu neke svoje dileme, gdje mogu da provjere svoje
stavove i da se konzultiraju sa kolegama, da je to mjesto gdje se u tehničkom
i naučnom smislu može bolje izraziti i oblikovati tehnička misao, gdje ona može
sa većim autoritetom i sa većom snagom djelovati preko organizacija nego
preko pojedinaca koji, doduše, rade u raznim forumima, ali u pravilu vrlo heterogene
strukture. Za ostvarenje toga cilja trebat će mnogo individualnog rada
i mnogo vremena, ali sa svakim novim članom organizacija jača, a individualno
opterećenje sada aktivnih pojedinaca postaje manje i podnošljivije. Ostati na
sadašnjem stanju značilo bi ostati samo na aktivnosti rukovodstva, a to znači
biti van vremena i prostora.


Plediranje za takve organizacije koje će obuhvatiti sve inženjere i tehničare,
koje će ih znati angažirati na aktualnim tehničkim, znanstvenim problemima,
ne znači pledirati za nekakvo staleško udruženje i ne bi to trebalo tako
shvatiti. Bit će i dalje potrebno i neophodno da inženjeri i tehničari još više
i još aktivnije rade u svim organima našeg društvenog i radničkog upravljanja,
jer će tu biti uvijek u centru naših ekonomskih i društvenih kretanja, odatle će
moći da crpu teme i zadatke koje bi onda sa tehničkog i naučnog aspekta mogli
puno detaljnije da analiziraju u svojoj organizaciji.


Uključivanjem što većeg broja inženjera i tehničara u organizacije SIT ne
bi se automatski postiglo jačanje tih organizacija niti stvorili uslovi za efikasan
rad, ukoliko se istovremeno ne priđe i radikalnoj reviziji naših unutrašnjih
organizacijskih formi. Analiza naših pojedinih stručnih saveza pokazuje da u
nekima od njih postoji niz odbora, komisija koje su svojevremeno bile formirane
u cilju proučavanja nekih aktualnih zadataka, međutim, koje su po zakonu
inercije ostale i dalje, premda su se uslovi i aktualnost tema odavno već promijenili.


Brza i dinamična kretanja naše ekonomike, niz sistematskih promjena koje
baš u ovom periodu vrlo intenzivno sprovodimo, osnovni zadaci koje treba
rješavati u cilju stabilizacije privrede, sve to traži da i našu unutrašnju organizaciju
podesimo tako da može brzo, sa tehničke i naučne strane, da reagira
na sva aktualna ekonomska i društvena zbivanja. Naše organizacije, po mom
mišljenju, ne bi trebalo toliko kao dosad da se bave dugotrajnim i stalnim izučavanjem
nekih tehničkih i naučnih problema, jer se takvim stvarima, zapravo,
treba da bave pojedine privredne organizacije, instituti i naučne ustanove. One,
međutim, ne treba to područje sasma da napuste, one i dalje treba da budu
prethodnica tehničkog i naučnog razvitka, ali bi bilo dovoljno da u tom smislu
pokreću i iniciraju stvari i da traže od određenih organa da se pristupi izučavanju
tih problema, no same ne bi trebalo da preuzmu ulogu instituta. One
treba da ostanu slobodne, sposobne za brzo reagiranje, dovoljno elastične da
ŠUMARSKI LIST 3-4/1965 str. 78     <-- 78 -->        PDF

formiraju — ad hoc — grupe ili komisije koje, već prema danim prilikama,
mogu da dadu komentar, upozorenje, inicijativu, pa čak i razrađen prijedlog.
U tom smislu mislim da kao drugi zadatak treba podvrći analizi i reviziji naše
postojeće organizacijske forme.


SVE ORGANIZACIJE TREBA POVEZATI ČVRŠĆE


Statut usvojen na Kongresu u Skoplju dao je punu slobodu odabiranja organizacijskih
formi prema specifičnim uslovima određene regije. I to je pravilno.
Mislim, jedino, da u našim prilikama na manjim regijama treba veći
akcenat dati općim društvima unutar kojih mogu da postoje stručne sekcije.
Mislim da je dosad previše dominirala vertikalna stručna linija, a manje povezujuća,
teritorijalna. Ako, međutim, želimo´ da sa našim prirodnim partnerima,
a to su komuna i njezini organi (komora, sindikat, Socijalistički savez) što organiziranije
surađujemo, potrebno je da sve te sitne stručne jedinke povežemo
u jednu organiziranu cjelinu. Ne misli se time na prigušivanje stručnosti, već
na organizirano povezivanje svih onih zajedničkih mogućnosti i interesa koje
sve struke imaju kao zajedničke i koje najlakše i najefikasnije mogu rješavati
kroz opće društvo.


Ovo je potrebno i zbog toga što je i komuna sa svim svojim faktorima ipak
jedna jedinstvena cjelina. U komuni se danas ukrštavaju i konfrontiraju svi
mogući vertikalni uplivi pojedinih oblasti; ona ih stalno mora da povezuje u
jednu harmoničnu cjelinu i da dalje nastupa jedinstveno. Komuna danas odražava
svu kompleksnost naših ekonomskih i društvenih kretanja, kroz nju se
najbolje može sagledati stvarni život, onakav kakav on jeste. Sigurno da je naša
dužnost da komuni olakšamo kontakt sa našim raznovrsnim tehničkim potencijalom
i mogućnostima, na način da može da saobraća sa jednim predstavnikom
a ne sa mnogo njih. Naše unutrašnje specijalizirane stručne snage treba povezati
u harmoničnu cjelinu i spram van tako i nastupati.


Među organizacijske probleme spada i bolja povezanost stručnih saveza
međusobno. Više puta smo mogli uočiti da su pojedini stručni savezi, izolirani
jedan od drugoga, zapravo radili na istim temama. I to je jedan od argumenata
za stvaranje općeg društva kao povezujuće, zajedničke, koordinirajuće platforme.


Savez inženjera i tehničara naročito bi trebalo da bude dobro povezan sa
Društvom ekonomista, jer svako tehničko rješenje treba da bude provjereno i
kroz naše ekonomske mogućnosti. Niz tehničkih zahvata treba da bude sagledan
i sa regionalnih aspekata. A naročito je važno da se naše organizacije što više
orijentiraju i na istovremeno proučavanje i društvenih kretanja, jer ne može
se niti jedno tehničko ni naučno rješenje posmatrati izolirano od društvenih
snaga.


Naš Savez bi naročito tijesno trebalo da bude vezan sa Privrednom komorom,
i to stoga jer se tehnička i naučna analiza logički nadovezuje na razne
privredne analize i organizacijske probleme koji su glavna tema raznih stručnih
savjeta u Privrednoj komori. Stručna organizacija SIT može i treba da bude
logičan nastavak tog rada, da kažem desna ruka, u tehničkom i naučnom pogledu
određenih stručnih savjeta Privredne komore. Otuda proističe i zaključak
da bi i programi rada stručnih organizacija SIT trebalo da budu u logičnoj
uslovljenosti sa programima rada stručnih savjeta Komore i da jedni na druge
ŠUMARSKI LIST 3-4/1965 str. 79     <-- 79 -->        PDF

mogu i treba da uplivišu. To bi onda bili stvarno koordinirani aktualni programi
za koje društvo ima interesa i za koje može da stvori sredstva za sprovođenje.


Među organizacijska pitanja spada i tijesna veza sa sindikatom, jer ni jedno
tehničko rješenje ne bi smjelo da iziđe iz naših organizacija, a da ne bude istovremeno
obrađen u njemu i udio ljudskog faktora. U uslovima nedovoljnih
materijalnih sredstava, ljudski faktor igra presudnu ulogu, a pogotovu kod nas
gdje je on kroz organe samoupravljanja postavljen stvarno u ulogu proizvođača
i upravljača. U analizi tehničke i naučne problematike nećemo više smjeti
smatrati ni jedno rješenje kompletnim ukoliko nije isto tako detaljno i minuciozno
razrađena i uloga neposrednog proizvođača u tom tehničkom rješenju.
Taj proizvođač, taj ljudski faktor, to je snaga koja jedino može da iznese svaki
naš tehnički zahvat.


Dobra suradnja treba da postoji i sa organizacijom Narodne tehnike, jer bi
jedna od značajnih aktivnosti naših organizacija trebalo da bude i briga za
širenje tehničke kulture i tehničkog obrazovanja, naročito u gradovima i industrijskim
centrima. U tom smislu mnogo bi mogla da doprinesu i razna popularna
izdanja preko Tehničke knjige. Napredak tehnike i nauke ne može se
zamisliti bez ubrzanog tehničkog obrazovanja čitavog društva i s te strane u
interesu je naših organizacija da što više surađuju na tom području preko svih
mogućih formi koje postoje i koje se mogu iznaći. Napredak tehnike i nauke
samo u krugu tehničke inteligencije, a zaostajanje društva u tehničkom obrazovanju,
značilo bi samo povećavanje distance koju inženjeri i tehničari već
danas osjećaju. Razumljiva i logična težnja inženjera i tehničara da dobiju u
ruke što više suvremenih sredstava proizvodnje, treba da bude praćena neminovnom
nužnošću da se u isto vrijeme, što više — i znatno prije — mora stvarati
i obrazovati i što suvremeniji proizvođač.


STRUČNI ČASOPISI I NOVINE KAO SREDSTVO ZA POVEZIVANJE ČLANSTVA


Stručni časopisi i novine mogu da postanu dio stila rada i značajna organizacijska
veza. Danas skoro nema stručnog saveza koji ne izdaje svoj stručni
časopis. Neki imaju vrlo visoku stručnu reputaciju neki manju, neki značajan
broj pretplatnika, neki manji. Nismo dosad solidno izučili pitanje nije li ih
previše, ne bi li neke od njih trebalo povezati sa srodnim i to pitanje treba
dalje izučavati. Isto tako treba izučavati sadržaj i fizionomiju tih časopisa i
eliminirati krajnosti — previše stručne i previše popularne. Sasma popularna
izdanja, kao vrlo potrebna, trebalo bi ipak da budu posebni prilozi. No što je
tu naročito važno, ti časopisi mogli bi da budu ono povezujuće savremenije
sredstvo koje preko svoje, da tako kažem, stručne ideologije povezuje sve inženjere
i tehničare iste struke u jednu stručnu organizaciju. Oni mogu svojim
aktualnim stručnim i društvenim temama da budu prvorazredan mobilizator
našeg članstva da se i »fizički« čvršće veže uz svoje saveze.


Što se tiče »IT novina«, one bi trebalo da upoznavaju u kratkim crtama sve
naše članove sa aktualnim zbivanjima u našim organizacijama, da budu neke
vrsti registar događaja i najava potrebnih akcija.


Druga tema našeg današnjeg savjetovanja jeste: na kome programu rada
treba naše organizacije da se aktiviraju. Htio bih da podsjetim kao i o prvoj
— organizacijskoj temi — da su Rezolucija Savezne skupštine i VIII kongres
SKJ dali dovoljno materijala i smjernica. Te materijale treba stalno izučavati,
ŠUMARSKI LIST 3-4/1965 str. 80     <-- 80 -->        PDF

ali ne kao dogme ili filozofske istine, već primijenjeno na konkretne prilike
regije. Republički stručni savezi sigurno moraju da odrede drukčije parametre
svog djelovanja od onih u kotaru ili općini. Ono što je za republičke saveze
Rezolucija Savezne skupštine, ili zaključci VIII kongresa SKJ, to su za općinsko
ili kotarsko društvo društveni plan i sva privredna i društvena kretanja određene
regije. Zajednički jednim i drugima treba da su aspekti prilaženja i norme
ponašanja i djelovanja. Zajedničko svima jeste iznalaženje načina kako provoditi
sve promjene našeg privrednog sistema, kako postizavati efikasnost i
rentabilnost poslovanja, kako povećavati produktivost, eliminirati poslovanja
s gubicima, dovoditi izvoz u zavisnost od proizvodnje, smanjiti uvoz, jednom
riječi — kako što brže stabilizirati privredu. A u svemu tome, kao najznačajnije,
razvijati forme samoupravljanja i unutarnje raspodjele. Svi ti značajni
zadaci postavljaju i naše organizacije u sasma drukčije pozicije nego što je bio
slučaj do sada.


AKTUALNE TEME


Bilo bi nemoguće danas ovdje predvidjeti, pa i nakon diskusije, šta treba
da rade naši republički stručni savezi, a šta organizacije na terenu. Specifična
konkretna situacija, nakon pažljive analize, ukazat će sama po sebi svakoj
organizaciji šta treba da radi. Analize i elaborati Sabora, Izvršnog vijeća, Privredne
komore, Sindikata, te republičkih sekretarijata, dat će dovoljno materijala
republičkim savezima IT, kao što će to teritorijalnim organizacijama dati
materijali komune i njenih faktora. Za republičke saveze su, na primjer, aktualne
teme pitanje mehanizacije i automatizacije uredskog rada. To je sastavni
dio proizvodnje koji je danas tehnički na vrlo niskom, »manualnom« nivou koji
je ozbiljna kočnica produktivnosti, brzorn uočavanju poslovnih događaja i destimulacija
rada po učinku. Aktualna je tema, na primjer, stambena izgradnja
za kategorije društva s niskim osobnim dohotkom i odraz takvih rješenja na
normalnu urbanizaciju.


Aktualna je tema, na primjer, — iz koje akumulacije i kako razvijati tercijalne
uslužne djelatnosti.
Aktualna je tema, na primjer, — koja su to modificirina tehnička rješenja
koja bi nerazvijenim područjima stvorila potrebne uslove za daljnji razvoj. ltd.


Na nižim nivoima aktivnost naših organizacija treba da bude ispoljena u
programima rješavanja specifičnih prilika određene regije. Negdje je to komasacija,
negdje je to provjeravanje organizacije i tehnologije određene privredne
radnika itd. No o tom će drugovi sa terena u diskusiji moći više da kažu.
organizacije, negdje su to seminari i kursevi za podizanje tehničke izobrazbe


Jedno je osnovno kod svih naših izučavanja i tehničkih zahvata, da bi puno
više nego do sada uz tehničko rješenje morali da sagledavamo društveni aspekt
određenog problema i sve zadatke koji iz toga proističu. Često i najbolje tehničko
rješenje, bez određene društvene analize, bez stvaranja određene atmosfere
za prihvat, može da padne u vodu. Taj momenat mi smo dosad u našem
radu potcijenili i smatrali smo da je sa razrađenim tehničkim rješenjem naša
uloga završena. Inženjer i tehničar koji se u svom radu ne bude oslanjao na
proizvodne snage i mogućnosti društva, postat će sve više kabinetski radnik.
Stil rada naših članova treba da bude takav da stalno povezuju najviši domet
tehničke i naučne misli sa proizvodnim mogućnostima, nivoom obrazovanja i
materijalnim interesom svih proizvođača u jednu harmoničnu cjelinu.


170
ŠUMARSKI LIST 3-4/1965 str. 81     <-- 81 -->        PDF

U našem radu morat ćemo se više nego dosad orijentirati i na ekonomsku
stranu rješenja. Dosad smo često davali tehnička rješenja, smatrajući da je
uklapanje tih rješenja u okvire ekonomskih mogućnosti stvar nekih drugih
faktora. Morat ćemo jače nego dosad izučavati ekonomske i društvene mogućnosti
u koje želimo da ukomponiramo naša tehnička rješenja. A da bismo bili
u toku tih zbivanja, morat ćemo više nego dosad da budemo aktivni u svim
forumima našeg sistema samoupravljanja. Profil i fizionomija naših inženjera
i tehničara treba da bude takav, da oni budu u stvari sve više društveno-politički
radnici sa visokim nivoom tehničkog obrazovanja. Snaga i karakter ličnosti
inženjera i tehničara treba da u praksi, kroz predan rad i u organima
upravljanja i u stručnim organizacijama, poveže ta dva ekstremna područja u
jednu optimalnu cjelinu, jer samo takav profil stručnjaka može da dade maksimalan
doprinos razvoju našeg društva.


Drugarice i drugovi, molim vas, ukoliko se slažete sa ovakvim načinom
pristupa ovim problemima, da u diskusiji pomognete, kako bi ovo savjetovanje
moglo da zauzme konkretne stavove o pitanju daljnjeg rada naših organizacija
i njihove bolje organiziranosti.


\