DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1965 str. 75     <-- 75 -->        PDF

cj)cu3tiiene »ife&li


UČVRŠĆENJE I PROŠIRENJE ORGANIZACIJA INŽENJERA
I TEHNIČARA, TE GLAVNI SMJEROVI NAŠE DALJNJE
AKTIVNOSTI*


Drugarice i drugovi!


Od naše protekle skupštine prošla je skoro godina dana. Teško bi bilo dati
neku iscrpnu analizu rada naših organizacija, jer i nemamo uspostavljenu redovitu
izvještanju službu. No znamo ipak da su sve one radile prema svojim
mogućnostima i specifičnim uslovima, neke sa više neke sa manje uspjeha.
Zajedničko svima bila je priprema za Kongres u Skoplju, izrada programa rada
kao obrazloženja budžeta, te održavanje godišnjih skupština. Može se, međutim,
reći da su sve one radile uglavnom u okviru starih organizacijskih formi
i ustaljenih shvaćanja, jednom riječju da su postojale i radile, a pitanje je koliko
organizirano i sa kojim efektom. Uzroka tome bilo je i u faktorima van nas.
ali još više u nama samima.


Takova, otprilike, naša ocjena i dovela je do zaključka da bi ovaj plenum
kao osnovno trebalo da pretresa pitanje organizacije, te nadalje takvog stila i
metoda rada koji će se najažurnije moći prilagoditi svim aktuelnim pitanjima
našeg ekonomskog i društvenog kretanja. Ne bi trebalo da na ovom plenumu
izmišljamo neke nove originalne teme. Smatramo, naprotiv, da već u postojećim
materijalima Kongresa, pa i drugim, ima dovoljno jasno definiranih zadataka i
ciljeva, kao i smjernica kako bi ih organizacije trebalo da sprovode. U tom
smislu mislim da je osnovno da sve naše organizacije solidno prouče izvještaj
predsjednika SITJ, te Rezoluciju Kongresa u Skoplju i da odatle, prema svojini
specifičnim uslovima i aktuelnim problemima svoje regije, sastave program
svog rada, svojih akcija, svoje djelatnosti. Iz ta dva materijala želio bih da
naglasim one osnovne teze koje u neku ruku predstavljaju danas na našem
savjetovanju osnovni aspekt prilaženja problemu bolje organiziranosti, definiranju
zadataka i odabiranju stila i metoda rada. U Rezoluciji se kaže, otprilike,
da individualno angažiranje pojedinaca ne bi smjelo da zamijeni društvenu
aktivnost i odgovornost organizacije SIT. Nadalje, da organizacije svojom aktivnošću
u razmatranju i rješavanju aktualnih problema treba da stiču ugled
i povjerenje odgovarajućih foruma, da bi mogle postati njihov stalan saradnik
i pouzdan oslonac u tehničkim i privrednim pitanjima. I, konačno, da one treba
da pokažu više inicijative i aktivnosti na svojoj teritoriji i da iznalaze pogodan
i privlačan sadržaj i forme rada podešene prema lokalnim specifičnostima, potrebama
i interesovanju članstva.


Iz tih par navedenih konstatacija mislim da se dovoljno jasno vidi koju
problematiku i sa kojih aspekata bismo mi na našem današnjem savjetovanju
trebalo da pretresemo.


* Referat Ing. Borisa Bakrača, predsjednika Saveza inženjera i tehničara Hrvat´
ske na Plenumu SIT Hrvatske 5. aprila 1965. god. u Zagrebu.