DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1965 str. 70     <-- 70 -->        PDF

Prema ovoj klasifikaciji, za ovdašnje krajeve od posebne su važnosti epohe


II—VII, tj. od početka XV do kraja XVIII vijeka.


Arhivska građa koja se iz navedenog perioda sačuvala do današnjeg dana
u Veneciji i po raznim našim gradovima, posebno u Zadru, Dubrovniku, Korčuli
itd. pruža obilje materijala za proučavanje šumarskog zakonodavstva, posebno
šumskog pokrova, ispaše, iskorišćavanja šuma, brodogradnje itd. Rad koji
je u tom pravcu započeo ing. Ante Dobrić iz Zadra, prikupljajući dokumente iz
tamošnjeg arhiva zaslužuje naročitu pažnju.


Među mnogobrojnim dokumentima u zadarskom arhivu koji se odnose na
šumarstvo izdvojili smo dva, jedan od 11. VIII 1646. i drugi od 22. XI 1681., a
koji govore o korporaciji korisnika drveta odnosno u originalu »Scuola dei boscheri%<.


U doba izdavanja ovih dokumenata šumski je fond na teritoriji Venecije
bio već znatno oštećen. Trebalo je osigurati velike količine prikladnog drveta za
gradnju novih i održavanje starih brodova, a trebalo je podmiriti i ostale potrebe
na građi i ogrjevu. Sve ovo je prinudilo Veneciju da sa svoje strane poduzme
razne administrativne i tehničke mjere kako bi sačuvala šumski fond i
osigurala dovoljnu količinu potrebnih sortimenata.


Dovoljno je napomenuti, da su nadproviduri Magistrata za drvo imali između
ostalog zaduženje da za sam grad Veneciju osiguraju godišnje 15.000 m´!
drveta za maloprodaju. Godine 1569. zasniva se Uprava Providura za drvo
Istre, Dalmacije i Kvarnera, koja se zvala i Kolegij za drvo (Magistrato dei
Provveditori sopra le legne dell´Istria, Dalmazia e Quarnero detto anche Collegio
delle legne).


Nakon 1600., Vijeće desetorice (Consiglio dei Dieci) preuzima upravu nad
šumama, kako bi administriranje predalo Upravi Arsenala (Reggimento dell´
Arsenale). Ova Uprava je već dva stoljeća iskorišćavala hrastove šume koje su
baš radi toga bile sačuvane. Uredbom od 1601. povećava se personal u šumarskoj
službi na čelu sa Providurom za šume (Provveditore ai boschi), koji je bio
dužan da pregledava visoke šume, da određuje tip gospodarenja, posebno za
one hrastove, da otklanja uzurpacije, da postavlja granične znakove, da primjenjuje
propise šumarskih zakona na temelju kojih je izdavao posebne propise
radi suzbijanja nedozvoljene paše i sječe. Isto tako je Providur za šume
bio ovlašten da u sporazumu sa Arsenalom postavlja čuvare šuma.


Istovremeno (9. I 1602.), Senat pristupa izboru plemića — Providura za reviziju
općinskih dobara (revisione dei beni comunali), pošto je ustanovio da postoje
brojne uzurpacije i krčevine.


Uredba od 1601. nije se u cijelosti mogla sprovesti pošto općine nisu mogle


o svom trošku da održavaju čuvarsku službu. Osim toga, gradski i seoski poglavari
slabo su se brinuli za očuvanje šuma, tako da u drugoj polovini XVII vijeka
započinje sudbonosno doba kad šumski fond ne samo da nije unapređen,
već doživljava nepopravljive štete.
Kandijski rat dovodi Veneciju u težak financijski položaj, te je radi toga
Vrhovno Vijeće bilo prisiljeno da dozvoli prodaju javnih dobara koja nisu neophodno
potrebna općinama (dekret od 26. I 1646. i 4. VI 1649). Posljedica je
ove odluke bila bezobzirna prodaja šuma radi namicanja sredstava. Općine su
iskoristile priliku i šume su se kao nepotrebna javna dobra prodavale uz neznatne
svote. Kupac bi naime odmah iskrčio šumu i površina je tako figurirala
kao golet nepotrebna općini.


160