DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1965 str. 64     <-- 64 -->        PDF

proučavanja uslova, te sagledavanja, kako bioloških, tako i ekonomskih momenata.


Smatramo da je šumarstvo već u situaciji kada se gazdovanje mora postaviti
na savremenijoj i više ekonomskoj osnovi, najcelishodnijim povezivanjem
ekonomskih i bioloških momenata. Ovo je posebno karakteristično za niske
šume, naročito u uslovima gde je potražnja za drvetom takva da se može realizovati
i najsitnija granjevina, kao što je to slučaj sa Pomoravljem u SR Srbiji.


S druge strane, treba očekivati da će relativno brzo doći do opadanja potražnje
bilo kakvog drveta, te da se treba pripremati za proizvodnju vrednije
drvne mase, što se može postići uzgojnim zahvatima, postupnom ili direktnom
konverzijom niskih šuma.


Za direktnu konverziju su najpogodniji četinari, uglavnom stranog porekla,
naročito zelena duglazija i borovac. Ovim vrstama treba pokloniti punu pažnju
jer se niske šume prostiru uglavnom u zoni od 200—600 m nadmorske visine,
a to je upravo zona koja odgovara za rad sa ovim vrstama.


Posebno ukazujemo na potrebu solidnijeg proučavanja uslova pre nego što
se pristupi izboru metoda i brzine toka konverzije, jer od toga u mnogome zavisi,
kako uspeh konverzijskog zahvata, tako i finansiski efekat koji se može
ostvariti pri provođenju konverzijskih radova.


LITERATURA


Uzgojni radovi u šumarstvu — Nega mladika, gustika i prorede — J. S. C. Za poljoprivredu
i šumarstvo, Beograd 1960.
Nacrt perspektivnog programa razvoja šumarstva sreza Kraljevo, Kraljevo 1957.
Pecovi ć ing. M.: Prilog pitanju konverzije niskih šuma, »Šumarstvo* 10—12/1062.
Stojanovi ć dr Radmila: Teorija privrednog razvoja u socijalizmu, Beograd 1960.


N ´,\.