DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1965 str. 60     <-- 60 -->        PDF

oplemenjivanje naših malo vrednih niskih šuma koje se u principu nalaze na
veoma dobrim zemljištima.


METOD PARALELNIH PRUGA


Ovaj metod je pogodan za nešto brži tok konverzije a posebno za terene sa
padom i slabom mrežom unutrašnjih saobraćanica. Najpogodniji je slučaj kada
pruge idu upravno na izohipse a imaju još i pravac severozapad—jugoistok,
jer je u ovom slučaju najpovoljnija manipulacija sa posečenim materijalom,
naročito kod kasnijih seča nege, a i osvetljavanje je takođe najpovoljnije. Ovakav
raspored pruga ne treba nametati po svaku cenu, već kao princip treba
postaviti da pruge idu upravno na izvozne putove jer je veoma važno da se
poseceni materijal iznosi najkraćim putem i ide kroz netretiranu površinu. Naše
dosadašnje iskustvo ukazuje, da se povoljno osvetljavanje unesene vrste na
pruzi može ostvariti regulisanjem gustine sklopa u međuprostoru između pruga.
Isto tako došli smo do zaključka da je ovaj metod dosta povoljan za rad sa zelenom
duglazijom ako se radi o mlađim niskim šumama. Ako su stabla autohtone
niske šume visoka, onda je po našem mišljenju pogodniji metod masovnog
unošenja ili metod unošenja na krpe.


U pogledu regulisanja brzine konverzijskog toka, mogućnost za veći broj
varijanti je manja, nego što je to slučaj kod metoda masovnog unošenja.


Brzina toka konverzije se reguliše širinom međuprostora između paralelnih
pruga. Na skici br. 1 i 2 iznosimo dva primera. U prvom, relativno brzo
uklapanje, i u drugom — sporije uklapanje unesene vrste u glavnu sastojinu.
U oba primera polazi se sa postavkom da se u prvom navratu tretira 1/3 površine,
a da konačan odnos bude 2/3 površine pod četinarima a 1/3 površine pod
autohtonom lišćarskom formacijom.


U primeru 1, polazi se sa širinom pruga od 10 m i međuprostorom od 20 m.
Na ovaj način u prvom navratu obuhvata se 1/3 površine. U sledećem navratu,
pruge se s leve i desne strane proširuju za 5 m na račun međuprostora, tako da
se dobije 2/3 površine pod četinarima a 1/3 ostaje pod autohtonom lišćarskom
formacijom.


U primeru 2, polazi se sa širinom pruga takođe od 10 m i različitim međuprostorom
između pruga, kako je to već prikazano na skici br. 2. U prvom navratu
se obuhvata 1/3 površine , udrugom 1/2 a u trećem navratu 2/3 površine.


Kombinacije u pogledu zahvata površine mogu biti različite. Mi navodimo
dve osnovne i smatramo, da je kombinacija po primeru 2. povoljnija, naročito
ako se tretira objekat veće površine, jer se unošenjem postupnije zahvata, s
jedne strane, i s druge strane — može se ostati izvesno, čak i duže vreme, sa
tretiranom površinom od 1/2.


Unošenje — sadnja četinara vrši se na pruge koje su prethodno sečom zato
pripremljene. Pripremnom sečom se uklanjaju sva stabla ili se jedan deo najkvalitetnijih
stabala ostavljaju kao pričuvci ravnomerno raspoređena po površini.
Naše iskustvo ukazuje đa je povoljnije ići sa pričuvcima (300—400 stabala
po ha) na prugama, jer unešenoj vrsti ova delimična (šetajuća) zasena pogoduje.
Ako se ova stabla pravilno rasporede, u šahmatskom poretku, i uz to su kvalitetno
bolja, onda će ona veoma intenzivno jačati u debljinu tako da će se sa tretirane
površine ostvariti povoljniji finansiski efekat.


U grafikonu br. 1 prikazano je kretanje tekućeg prirasta u debljinu na dva
primerna stabla prsnog prečnika od 12 sm. Iz grafikona se jasno vidi da su oba