DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1965 str. 53     <-- 53 -->        PDF

1) prerađene Fajstmatlove tabele masa
2) vrednost drvne mase u šumi na panju uzeli smo prema našim prosečnim
cenama koje se kreću: za ogrevno drvo 1000 d za 1 pr. m a za sitno tehničko
drvo i jamsku građu 6000 d za 1 m3.
3) Za pretvaarnje kubne mere u prostornu meru primenjen je koeficijent
2,00.
4) U doba kulminacije prosečnog prirasta mase (na III bonitetu 30 godina)
pošli smo sa postavkom da neće biti tehničkih sortimenata a da će učešće tehničkih
sortimenata posle izvršene regeneracije u 30 godini iznositi 5% od
ukupne bruto drvne mase.
5) Učešće tehničkih sortimenata sa ophodnjom od 60 godina, počev od 35.
dine, počinje sa 5% i u 60. godini iznosi 20´% od ukupne bruto drvne mase.
Napred izneti elementi su po našem mišljenju realni pokazatelji, jer se
prema današnjem stanju niskih šuma zaista i nemože očekivati veće učešće tehničkih
sortimenata.
U tabeli br. 1 iznosimo podatke o kretanju vrednosti u dve varijante. Prva


— proizvodnja samo ogrevnog drveta. Druga — proizvodnja sa učešćem tehničkih
sortimenata.
Iz tabele br. 1 se vidi da je neopravdano ići sa ophodnjom dužom od 30
godina ako je reč o proizvodnji samo ogrevnog drveta — prva varijanta. Isto
tako vidi se, da sve do učešća tehničkih sortimenata od 20´% od ukupne bruto
drvne mase, takođe nema opravdanja da se ide na produženu ophodnju tj. na
ophodnju posle doba kulminacije prosečnog prirasta mase. Ovaj momenat ne
treba posmatrati izolovano, već u sklopu sa ostalim činiocima. Pre svega treba
imati u vidu potrajnost u snabdevanju seoskog stanovništva u drvetu, gde se
za to ukazuje potreba, zaštitnu ulogu šume, i ako je reč samo o ekonomskim
šumama, i na kraju činjenicu da je krajnji cilj gazdovanja niskim šumama, bar
na našem području, prelazak na viši oblik gazdovanja te da je regeneracija
čistom sečum jednog dela niskih šuma samo prelazna etapa da bi se dobilo u
vremenu uz maksimalno moguće korišćenje postojećeg potencijala. S druge
strane, ovaj prolazni period treba da pokaže da li su sve niske sastojine u kojima
se provodi čista seča zaista i u genetskom pogledu nepovoljne za provođenje
postupne konverzije, ili se jedan deo, što je vrlo verovatno, može posle
regeneracije izdvojiti i za ovaj način konverzije.


Smatramo da će ovakvo rešenje problema gazdovanja niskim šumama odgovarati
našim uslovima, a možda i uslovima SR Srbije, jer će, pored ostalog,
i novčana akumulacija — ritam priticanja finansiskih sredstava za proširenu
reprodukciju biti povoljniji. Naime, prihod koji će se brže ostvarivati provođenjem
regeneracije u jednom delu niskih šuma, omogućiće veća ulaganja te snažnije
zahvate na konverziji niskih šuma.


U tabeil br. 2 prikazujemo prosečno godišnju angažovanost vrednosti kod
gazdovanje sa ophodnjom od 30 i 60 godina. Izračunali smo je po obrascu:


2´ ti ki


i —i


Pk = ;


n


2´ ti


i —1