DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1965 str. 49     <-- 49 -->        PDF

PRILOG PITANJU GAZDOVANJA NISKIM ŠUMAMA


— PANJACAMA
Ing. MIROSLAV PECOVIC, Kraljevo


UVOD


Niske šume u SR Srbiji prestavljaju ozbiljan proizvodni potencijal, kako
sa gledišta proizvodnje i korišćenja drvne mase autohtonih formacija, tako i sa
gledišta mogućnosti proširivanja areala četinara.


Veći deo ovih šuma nastao je nekontrolisanim sečama za vreme zadnjeg rata
(1941—1945) i ako se uzme u obzir činjenica da je na znatnoj površini izvršena
resurekcijska seča u periodu od 1946—1952. godine, onda se starost niskih šuma
kreće između 15 i 30 godina, ili u prošeku oko 20 godina.


S obzirom na prednje, a i na činjenicu da niske šume kod nekih šumsko
privrednih organizacija čine znatan deo poseda, šumsko privredne organizacije
su već u situaciji kada se mora ozbiljnije razmišljati o gazdovanju ovom kategorijom
šuma.


Ova kategorija šumske vegetacije u većini slučajeva prestavlja osnovni
izvor snabdevanja seoskog stanovništva u drvetu, pa i ovaj momenat upućuje
na potrebu da se pitanje gazdovanja niskim šumama postavi na solidniju i dugoročniju
osnovu.


O mogućnosti proširivanja areala četinara na račun niskih šuma već je
pisano i može se reći usvojeno gledište, da su niske šume za ovo pogodne, posebno
za unošenje: borovca, zelene duglazije i drugih visoko prinosnih četinara.


S obzirom da je Šumsko gazdinstvo Kraljevo već u stadiumu razmatranja
problema gazdovanja niskim šumama i da se već provode ogledni radovi na
konverziji, posebno putem unošenja četinara, to ovim napisom iznosimo dosada
stečena iskustva, bolje reći, uočene probleme koji su se pojavili pri razmatranju
pitanja konverzije, provođenju radova i praćenja rezultata dosadašnjeg rada.


PROBLEMATIKA GAZDOVANJA


Gro niskih šuma, bar na našem području, čine niske šume hrasta, hrasta i
cera i nizinske bukve, pa se u izlaganju uglavnom samo na njih i osvrćemo.


Prava razmatranja problema gazdovanja niskim šumama na našem području
vršena su 1956/57 godine u okviru formiranja koncepcije za perspektivni
plan razvoja šumarstva sreza Kraljevo za period 1957—1961. godine.


Ovom koncepcijom načelno je postavljeno da se postupno pređe na viši
oblik gazdovanja, jer za to postoje povoljni, pre svega, ekološki uslovi.


Polazeći od napred iznete postavke, tokom 1960, 1961. i 1962. godine, ova
problematika detaljnije je sagledavana. Usvaja se gledište o prelasku na viši
oblik gazdovanja metodom postupne i direktne konverzije.