DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1965 str. 34     <-- 34 -->        PDF

JEDAN OSVRT NA ZAŠTITU ŽELJEZNIČKIH PRUGA OD BUJICA


Ing. HALID SARAJLIC


Osim željezničkih pruga bujice razaraju i druge transportne putove, od
šumskih do magistrala. Zatrpavanjem raznih kanala, propusta i riječnih korita
nastaju izljevi i poplave, od čega najčešće dolazi do uništavanja plodnih zemljišta,
spomenutih razaranja komunikacija, uništavanja naselja i slično.


Ovako se važna problematika na nekim mjestima rješava prilično neorganizovano.
Cesto neki i danas pitaju da li je bujičarstvo šumarska ili hidrotehnička
disciplina. U njenoj povijesti često je prelazila iz područja šumarstva u
građevinarstvo i obratno. Neki izvori daju podatke da, u Francuskoj i Austriji,
u ovoj disciplini vode šumari, u Njemačkoj da se šumari potiskuju, a u Švicarskoj
da i šumari i hidrotehničari rade paralelno. Kod nas je ovo pitanje također
kolebljivo.


Za razliku od prilika u SR Srbiji i Makedoniji u našoj republici ovaj problem
nije toliko težak. Međutim ima godina kad i kod nas zna doći do pravih
katastrofa.


SI. 1. Bujično korito na mjestu prelaza jačeg u slabiji pad


S obzirom na ugrožavanje sigurnosti željezničkog saobraćaja i prekida pruga
na duže ili kraće vrijeme, naša teža bujična mjesta nalaze se u području
Papuka, Krndije, Psunja i Samarice, a lakša u području Kapele, Bilogore i
Dilja. Sto se tiče Krša, možemo reći da zbog njegovih orografskih osobina, na
njemu nema tako strašnih bujica kao što su bujice Alpa u Francuskoj, Austriji,
Švicarskoj i Italiji. Razlog leži najviše u geološkoj građi ovih oblasti. Dok je
90% našeg Krša izgrađeno od vapnenaca, dotle su spomenute alpske oblasti izgrađene
najviše od gnajsa tj. škriljavih materijala.


Krške bujice ipak čine prilične štete, počevši od uništavanja oskudnog poljoprivrednog
zemljišta do razaranja komunikacija. Vapnenac ovog Krša sastoji
ŠUMARSKI LIST 3-4/1965 str. 35     <-- 35 -->        PDF

se od starijih trijasnih i mlađih krednih formacija. Onaj iz formacije krede je
postojan i slabo se raspada, dok je onaj stariji iz trijasa izlomljen i u pukotinama
skuplja zemlju. On se drobi i stvara po obroncima velike količine krupnog
i sitnog kamena koji bujice pokreću.


Na željezničkim prugama Like i Dalmacije dolazi, ali ne tako često, do bujičnih
provala. Nezgoda je u tome, što se bujice najviše pojavljuju ljeti kad je
sezona i domaćih i međunarodnih vlakova.


Osnovni uzroci pojave bujica jesu devastacija, a i degradacija šuma. »Vratimo
šumu na njeno mjesto« kažu bujičari i bujice će nestati. Kod degradiranih
šuma one se obnavljaju izmjenom kultura. Međutim ako su korita bujičnih
potoka već aktivirana, onda ne pomaže ni šuma dok se korita ne reguliraju.


Cilj je ovog članka, da se iznese jedan vid uređenja bujičnih korita, koji
služi za zaštitu željezničkih pruga, a može se primijeniti i na druge transportne
putove. Ovdje se radi o velikom broju željezničkih propusta koji presvođuju
bujična korita na mjestu prelaza iz jačeg u slabiji pad. Uslijed ovog dolazi do
odlaganja bujičnih nanosa i zatrpavanja propusta. Ovo su pojave koje se događaju
i kod takvih bujičnih voda koje dolaze svake godine. Nanosi koji dolaze
nakon zatrpanih propusta potpuno zamuljuju prugu i to obično na dužini od
200—300 metara. Ovakva pruga se na mrazu diže i izvija, radi čega se svake
jeseni mora mijenjati njen zastorni materijal. Prilikom čišćenja i otvaranja
zatrpanih propusta nanosni materijal se redovno odbacuje na obale bujičnih
korita, a nova bujica ga opet vrati na prugu.


Ovo često zatrpavanje propusta je priličan problem i stvara velike troškove,
kao i druge smetnje u održavanju željezničkih pruga.


SI. 2. Odlaganje nanosa na obalama bujičnog korita
ŠUMARSKI LIST 3-4/1965 str. 36     <-- 36 -->        PDF

U potrazi za tehničkim i ekonomskim rješenjem ovog problema izgradili
smo jedan tip regulacije bujičnog korita koji je dao zadovoljavajuće rezultate.
Ova regulacija je izvedena na sjeverozapadnoj padini Papuka između željezničkih
stanica Bastaji i Miokovićevo. Ovo područje je vrlo ugroženo od bujica, što
je posljedica intenzivnih sječa od prvih godina nakon oslobođenja. U zadnjih
10—15 godina u ovom području bilo je nekoliko takvih provala, gdje je kolosijek
bio istrgan i nošen i do 100 metara dalje od pruge.


Naš primjer regulacije bujinčog korita se odnosi na bujične vode koje se
pojavljuju svake godine. Od katastrofalnih voda željeznica sama nema mogućnosti
osiguranja, osim ako bi se radilo u kooperaciji sa drugim zainteresiranim
stranama.


SI. 3. Uređenje kinete i preljevne stepenice u bujičnom koritu


Ovo područje u pogledu biljnih zadruga spada u tip hrvatskih bukovih
šuma brdskog tipa, koje su se radi sjeverne ekspozicije spustile dosta nisko.
Njihova je karakteristika jaka biološka dinamičnost, pa je uslijed intenzivnog
rasta nakon završenih sječa i rctencijska sposobnost ovih šuma postala znatno
veća. Radi ovog su zadnjih godina velikim dijelom izostale katastrofalne po
ŠUMARSKI LIST 3-4/1965 str. 37     <-- 37 -->        PDF

plave. Međutim radi aktiviranih bujičnih korita propusti su se i dalje zatrpavali
svake godine.


AB =ec
CD = DE


SI. 4. Konstrukcija preljevne stepenice


Spomenuti tip regulacije bujičnog korita izgradili smo na propustu koji je
bio redovno zatrpavan. Ova regulacija je izvedena prije pet godina i od tada
ovaj propust nije bio ni jedanput zatrpan. Ekonomska strana ovog zahvata je


lp

SI. 5. Pregradni prag za stabilizaciju bujičnih nanosa
ŠUMARSKI LIST 3-4/1965 str. 38     <-- 38 -->        PDF

u tome, što cijela regulacija košta jednako koliko i jednogodišnja izmjena zastornih
materijala zamuljene pruge sa čišćenjem propusta i kanala.


Navedeni tip regulacije bujičnog korita sastoji se od izgradnje kinete neposredno
uz propust, preljevne stepenice i pragova, eventualno pregrada za deponiju
i stabilizaciju bujičnih nanosa.


U slici 1. prikazan je profil bujičnog korita koji vrlo često dolazi na mjestima
željezničkih pruga i putova. Skok pada od 35% na 17% je razlog da su
ovi propusti bili redovno zatrpavani. Ovi skokovi su vrlo česti, jer se trasa
pruga i putova postavlja na ovakvim mjestima radi lakše i jeftinije izvedbe.
Kinetu treba izgraditi na cijeloj dužini umanjenog pada, odnosno bar 20 metara
niže od propusta. Pri izradi kinete treba naročitu pažnju obratiti na veličinu
hidrauličnog radiusa, jer je potrebno da se postigne što brži transport nanosa
kroz propust. U ovim slučajevima mogu se dozvoliti i prekoračene brzine
bez štete po konstrukciju kinete, jer bujice kratko traju.


U našem slučaju na mjestu prelaza pada korita od 35% na 17% postavljena
je preljevna stepenica. Ova stepenica se može raditi i na visinskoj razlici od
jednog metra pa dalje. Njena je uloga da pospješi pronos nanosa kroz kinetu i
propust.


Bujičar A e b i je konstruirao povijenu pregradu za što lakši i brži pronos
nanosa. Konstrukciju povijene strane ove pregrade primijenili smo za našu
preljevnu stepenicu i dobili, kako smo naveli, dobre rezultate. Osim toga njena
konstrukcija je jednostavna i lako izvodiva.


Na izlazu bujica iz bregova u doline nailazimo obično na šljunkovito pjeskovite
aluvijalne nanose. Ovi nanosi su nevezani i lako se pokreću, a.u bujičnim
koritima podrivanjem i zarušavanjem stvaraju glavno vrelo nanosnih materijala.
Radi ovog ove nanose stabiliziramo deponijskim pregradama ili pragovima.
U cilju zaštite pruga i putova najčešće se ova stabilizacija izvodi
pomoću pragova. Ako se pregradni pragovi postave na odabrana mjesta, onda
ih za naš slučaj zaštite nije potrebno više od 1—3 komada po jednom bujičnom
koritu.


S obzirom na situaciju da se godišnje sječe u šumama svih kategorija vlasništva
kreću već dugi niz godina u granicama prirasta, potrebno je uvesti i
obzirno gospodarenje u bujičnim područjima. Ovo bi mnogo pomoglo saniranju
od prije aktiviranih bujičnih korita i zaštiti željezničkih pruga i drugih transportnih
putova.


LITERATURA


Afanasije v D.: Pregrade i vodeni jastuci u bujicama — Šum. list, Zagreb, 1944.
Haueis e L.: O bujicama na kršu — Šumarski list, Zagreb, 1928.
Maleti ć Lj.: Uređenje bujica i učvršćivanje terena, Beograd, 1932.
Mari ć L.: Sistematska petrografija — Zagreb, 1951.
Rosić S.: Kanali na slap i kinete — Šumarski list, Zagreb, 1936.