DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1965 str. 22     <-- 22 -->        PDF

jer znači pretvoriti u krajnoj liniji te krajeve u golemom dijelu u kamenu pustoš
što praktički znači smanjiti površinu za produkciju.


II


Pod šikarama razumijevamo degradirane oblike panjača sastavljene od
grmoliko oblikovanih vrsta drveća uz jaču ili slabiju primjesu grmlja. Iz te
definicije slijedi da su šikare d«?gradacijski oblik visoke šume.


Slično tumačenje navodi »British Commonwealth Forestry Terminology«
(London 1953.), gdje za panjače kaže: »Pod sitnom šumom (panjačom) trebalo
bi razumjeti sastojine koju tvore izdanci, nastali iz proventivnih ili adventivnih
pupova posječenih ili drukčije uništenih stabala (11).


Šikare moramo razlikovati od šibljaka (1, 19). Pod tim pojmom razumijevamo
šikarama morfološki slične tvorevine od vrsta grmlja koje ne mogu poprimiti
oblik stabla kao: Crataegus transalpina, Paliurus aculeatus, Prunus spinosa,
Spartium junceum, Rosmarinus officinalis, Cotinus coggygria, Rhus coriaria
itd.


Razlika između šibljaka i šikare je u tom što šikare možemo meliorativnim
zahvatima uspješno privesti u viši gospodarski oblik, dok šibljak ne možemo
tim putem poboljšati već moramo izvršiti konverziju.


Prema B er to vic u (6) na području Krša Jugoslavije rasprostranjena su
od mora prema planinama ove klimatogene zajednice: Orneto-Quercetum ilicis
H-ić, Carpinetum orientalis croaticum H-ić, Seslerieto-Ostryetum Horv. et H-ić,
a fragmentarno Querceto-Carpinetum submediterraneum Wraber, Querceto-
Carpinetum Croaticum Horv., Quercetum confertaecerris Rudski, a zatim dolaze
Fagetum croaticum seslerietosum Horv., Fagetum croaticum montanum
Horv., Fagetum croaticum abietetosum Horv., Fagetum croaticum subalpinum
Horv., Pinetum Helćreichii Horv., Pinetum mughi croaticum Horv. i planinske
rudine iz sveze Sesleriaetalia. Rasprostranjenost tih zajednica vidljiva je na
karti.


Iz te karte uočljivo je da najveća područja rasprostranjenosti imaju zajednice
Carpinetum orientalis croaticum H-ić te Seslerieto-Ostryetum H-ić. Te
dvije zajednice sačinjavaju pretežni dio šikara na litoralnom dijelu Krša i u
njegovu zaleđu. Zbog toga ćemo se podrobnije pozabaviti njihovim sastavom.


Prema I. Horvat u (13, 14), šikare Carpinetum orientalis croaticum nalazimo
u Istri, na Krku, Cresu te u kopnenom krškom području Hrvatske, Hercegovine
i dijelu Crne Gore. One su odraz specifičnih ekoloških prilika. Velike
suše i topline u ljetnim mjesecima uvjetuju izrazito kserofilni značaj njenih
elemenata a studen zimi isključuje mogućnost opstanka najvećeg dijela zimzelenog
drveća. U toj zajednici nalazimo ove elemente: Carpinus orientalis, Acer
monspessulanum, Quercus cerris, Q. lanuginosa, Celtis australis, Pistacia terebinthus,
Colutea arborescens, Petteria ramentacea, Prunus mahaleb, Acer campestre,
Paliurus aculeatus, Coronilla emeroides, Juniperus oxycedrus, Crataegus
transalpina, Cornus sanguinea, Ruscus aculeatus, Asparagus acutifolius, Heleborus
multifidus, Sesleria autumnalis, Tamus communis i dr.


Te šikare dolaze na primorskim padinama Krša do 500 m n/v a iznimno na
jugu do 900 m n/v. Šikare su uslijed antropozoogenih utjecaja često prorijeđene
a na mnogim mjestima nestale su pojedine vrste.


Šikare zajednice Seslerio-Ostryetum Horv. i H-ić nadovezuju se na donjoj
granici rasprostranjenja na šikare bijelog graba a na gornjoj granici na pri