DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1965 str. 19     <-- 19 -->        PDF

OSVRT NA MELIORACIJU ŠIKARA U SUBMEDITERANSKOM


PODRUČJU KRŠA


Ing. AUGUST HORVAT


I


U ovom prikazu osvrnut ćemo se na melioraciju najbrojnije zastupanih listopadnih
šikara u submediteranskom području Krša s osobitim osvrtom na
područje SR Hrvatske. Submediteranski pojas šikara proteže se preko velikog
dijela Krša Jugoslavije pa dalje u Albaniju (18). Te šikare su velikim dijelom
karakterizirane prisustvom crnog i bijelog graba, medunca i crnog jasena kao
dominantnih vrsta, koje se prostorno mjestimice daleko uvlače u kontinent.


Na krškom području u SR Hrvatskoj prostiru se Istrom, Hrvatskim primorjem,
dijelom Like i Dalmacije.
Prema raspoloživim podacima (19) sve šikare u SFR Jugoslaviji obuhvaćaju
površinu od 1,785.000 ha.
U SR Hrvatskoj bilo je prema inventarizaciji šuma iz 1947. god. dopunjenoj
prigodom izrade dugoročne osnove šuma (22) na dan 1. I 1952. god.
u području visokog Krša 87.978 ha šikara
u području priobalnog Krša 356.064 ha šikara


Ukupno 444.042 ha šikara*
Od te brojke treba odbiti površinu makije (19) s 90.853 ha


Prema tome na šikare submediteran. područja otpada 353.189 ha


Nećemo se upuštati u razmatranje tačnosti unesenih podataka jer ima drugih
koji pokazuju veće ili manje površine.
Tako podaci D. Bur e (8) iskazuju površinu šikare i makije krškog po


dručja sa 279.260 ha i sa 397.000 ha.
Statistički godišnjak za 1963 (25) iskazuje 316.000 ha
Po Nikolovskom T. (19) one zapremaju 206.844 ha


Podaci Sekretarijata za šumarstvo Izvršnog vijeća Sabora SRH
iskazuju 388.989 ha


Vidimo da podaci variraju, no kako nije svrha ovog prikaza utvrđivanje
površinskog stanja šikara već davanje opće slike o njihovom prostranstvu to
smo u tu svrhu uzeli podatke inventarizacije, jer ona se po našem mišljenju
bazira na nekim mjerenjima i opažanjima. Iz prednjega vidimo da šikare u


* Prema spomenutoj inventarizaciji bilo je u SR Hrvatskoj na kontinentalnom
području 16.515 ha šikara. Ako tome pribrojimo iznos od 444.042 ha, onda prema tim
podacima ima u SR Hrvatskoj 460.557 ha pod šikarom.