DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1965 str. 12     <-- 12 -->        PDF

KAKVOĆA STABALA U MJEŠOVITOJ I ČISTOJ SASTOJIM
HEASTA LUŽNJAKA


J. ŠAFAR
Iz Instituta za šumarska istraživanja Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


Istraživanja su izvršena u Bosutskom području, nedaleko Vinkovaca. Izabrana
čista sastojina nalazi se u predjelu Zapadna Kusara, odjel 3; nadm. visina
8? m; godišnji interval oscilacije donje vode bio je 0,5 do 6 m, a prosjek u
doba vegetacije 3 m. Mješovita sastojina nalazi se u predjelu Južno Boljkovo,
odjel 12; nadm. visina 82 m; oscilacija vode je podjednaka kao u čistoj sastojini.
Prema ispitivanjima koje je izvršila M. K a 1 i n i ć, kiselor-t tla je u oba predjela
oko 5 pH (po Comb.); sadržaj kalcijskog karbonata ispod 1%; kapacitet za
vodu je veći u predjelu Zap. Kusara a kapacitet za zrak je veći u predjelu J.
Boljkovo; porozitet tla je manji u J. Boljkovu.


Čista sastojina osnovana je sadnjom žira, a mješovita oplodnom sječom.
Starost mješovite sastojine je oko 36 godina a čiste 40 godina. Broj svih stabala
po ha od 3 cm pr. pr. iznosi na plohi u J. Boljkovu 4.444, od toga 844 hrastovih,
a na plohi u Z. Kusari 1.352 hrastova stabla. U mješovitoj sastojini broj stabala
na ha po vrstama drveća je ovakav:


biot. razred hrast grab brijest jasen lipa ostalo svega
I—III 600 176 128 352 12 64 1332
IV—V 244 1004 856 228 72 708 3112
Ukupno 844 1180 984 580 84 772 4444


Drvna masa po ha iznosi u mješovitoj sastojini 211 m:i a u čistoj 141 m3.


Svi podaci izneseni u tabelama br. 1—9 odnose se samo na hrast i to od
6 cm pr. pr. naviše.


Po metodici Instituta, terenske i obračunske radove obavila je Šumsko pokusna
stanica Vinkovci pod vodstvom D. Babogredca . Zahvaljujem drugovima
na suradnji. Zbog drugih redovnih poslova rezultati nisu mogli biti do
danas objavljeni.


1. STRUKTURA SASTOJINA
Prije razmatranja utjecaja što ga vrši gospodarski tip sastojine na kvalitet
stabala, potrebno je da se iznesu podaci o strukturi broja hrastovih stabala po
biotskim i debljinskim razredima, jer o tome znatno ovisi kakvoća stabala.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1965 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Tabela br. 1
Biot. razred I II III I—III IV V IV—V Svega


Mješovita sastojina
N/ha 180 324 96 600 104 52 156 756
% 24 44 12 80 13 7 20 100


Čista sastojina
N/ha 40 588 364 992 244 16 360 1352
°/o 3 44 27 74 18 8 26 100


Prema podacima pril. tab. br. 1, u I do III biotskom razredu procentualno
je više hrastovih stabala u mješovitoj sastojini nego u čistoj. Prema tomu ima
i više mogućnosti da se u mješovitoj sastojini u toku prirodne i umjetne selekcije
razviju najbolja glavna stabla. Budući da se razvrstavanje stabala u biotske
razrede obavlja okularno, te je mnogo pod utjecajem subjektivnih faktora,
stabla su razvrstana i u debljinske stupnjeve.


Tabela br. 2
Debliin.
stupnjevi 6—10 11—15 16—20 21—25 26—30 31—35 36—40 Svega


M ješovita sastoji na
N/ha 192 232 248 80 4 756
°/o 25 31 33 10 1 100


Čista sastojina
N/ha 300 604 344 84 16 4 1352
%> 22 45 26 6 1 — 100


Prema podacima u pril. tab. br. 2, kulminacija broja stabala je za čistu
sastojinu u drugom deblj. stupnju a za mješovitu sastojinu je između drugog i
trećeg deblj. stupnja. Debljih stabala procentualno je više u mješovitoj sastojini
nego u čistoj. Pošto s debljinom hrastovine progresivno raste njena vrijednost,
mješovite lužnjakove sastojine ekonomski su bolje a biološki — kako je
poznato — otpornije lošim utjecajima štetnika i bolesti.


2. KAKVOĆA STABALA
U stručnoj literaturi, gotovo općenito, utjecaj gospodarenja na oblikovanje
stabala razmatra se uglavnom ili ponajviše s gledišta njegovanja. Vrlo rijetko
se raspravlja o utjecaju sastava sastojine na kakvoću stabala. Sastav sastojine,
prema tomu i njen oblik, utječe na mikrostanište drveća. U toku njege utječemo
na mikrostanište drveća i promjenom okoline tako djelujemo da se stabla oblikuju
prema privrednim potrebama. Prema tomu: da bi stabla bila kvalitativno
što bolja, treba prije svega stvoriti što bolji sastav sastojine; kad je sastav
sastojine dobar, njegovanjem se mogu lakše i brže postići dobri uspjesi u oblikovanju
izabranog drveća.


U vezi s iznesenim izvršili smo u mješovitoj i čistoj sastojini analizu elemenata
kvalitete stabala. Elementi su ovi: vitalnost drveća, pravnost debla,
stepen vitkosti stabala, krošnjatost stabala i čistoća debla od grana.


a) Vitalnost drveća


U ocjeni vitalnosti drveća najvažnija je njihova zdravost, zatim izgled krošnje.
Vitalnost se ocjenjivala okularno, pa se u takvom postupku ne mogu posve


103
ŠUMARSKI LIST 3-4/1965 str. 14     <-- 14 -->        PDF

isključiti subjektivni utjecaji. Stabla su se po vitalnosti razvrstavala u tri kategorije:
dobra, osrednja i loša. podaci su izneseni u pril. tab. br. 3.


Tabela br. 3
M j e š o v i t a s a s to ; i i n a Čis t a s a s t o j i n a
Debijin.
stupanj dobra osrednja
vitalnost:
loša
°/o broja stabala
dobra osrednja loša
6—10 35 42 23 11 41 48
11—15 86 10 4 43 46 l i
16—20 99 1 — 81 14 5
21—25 95 5 — 51 44 5
26—30 100 — — 75 25


Zbog boljeg pregleda u navedenoj su tabeli br. 3 brojevi stabala za svaki
debljinski stupanj obračunati na bazi 100%. Unatoč pogreškama koje se mogu
pojaviti kod okularne ocjene vitalnosti po vanjskim znakovima na drveću, ipak
ukupnost brojčanih podataka može dati barem približan uvid u stvarno stanje.
Sakupljeni podaci pokazuju da u svima debljinskim stupnjevima mješovita sastojina
ima mnogo veću vitalnost hrastovih stabala nego čista sastojina. Ta je
pojava naročito jasna kad se uspoređuju samo podaci o dobroj i lošoj vitalnosti
za mješovitu i čistu sastojinu. Prosjek svih podataka za taj kriterij kvalitete
drveća pokazuje u postocima ove odnose:


dobro 78, osrednje 15, loše 7, za mješovitu sastojinu
dobro 46, osrednje 37, loše 17, za čistu sastojinu
Prosjek podataka za osrednju i lošu kategoriju vitalnosti hrastova iznosi u
čistoj sastojini 54 a u mješovitoj samo 22.


Značajno je da u višim deblj. stupnjevima ima malo stabala loše vitalnosti,
osobito u mješovitoj sastojini. Jedan od osnovnih razloga toj pojavi može biti
taj što se kod doznake stabala za sječu veća pažnja poklanja stablima viših
deblj. razreda.


b) Pravnost debala


Pravnost debala ovisi o genetskoj konstituciji vrste drveća i njenoj dispoziciji
prema utjecaju okoline. Pod utjecajem sklopa krošanja deblo heliofita
može se više izobličiti nego deblo skiofita, prema tomu i deblo hrasta lužnjaka.
Pod utjecajem vrsta drveća koje imaju gušću krošnju kao što je grab, devijacije
hrastova debla su to veće što se čišćenje sastojine i njegovanje stabala proredom
započnu kasnije i što su ti postupci nedovoljno obzirni i neredoviti.


U našim istraživanjima kakvoće hrastovih stabala odraslih u mješovitoj i
čistoj sastojini, stabla su po pravnosti razvrstana u tri kategorije- dobra (d),
srednja (s) i loša (1). Podaci su izneseni u pril. tab. br. 4 tako da je svaki deblj.


stupanj tretiran sa 100%.
Tabela br. 4
6—10 11—15 16—20 21—25 26—30
Debijin. Pravnost: ´%> broja stabala
stupnjevi ds l ds l ds l d s l d s l
mješovita s.
čista sastojina
26
17
32
44
42
39
12
29
36
47
52
24
31
39
44
40
25
21
21
33
40
34
39
33
100
26

49

25


Na temelju podataka te tabele može se ustvrditi da je u gotovo svima debljinskim
stepenima pravnost hrastovih debala bolja u čistoj sastojini nego u
ŠUMARSKI LIST 3-4/1965 str. 15     <-- 15 -->        PDF

mješovitoj. Pojava se može objasniti utjecajem jake konkurencije poluheliofita


u mješovitoj sastojini, ili općenito velikim obrastom po broju stabala, i, vje


rojatno, nedovoljnim njegovanjem sastojine i stabala, odnosno nepravodobnim


oslobođenjem hrasta od loših biotskih utjecaja uzgrednih vrsta drveća. Takvi


odnosi u pravnosti debala mogu se još jasnije razabrati u skupnom iskazu svih


stabala za oba gospodarska tipa sastojina:


pravnost u ´% N dobra srednja loša


mješovita sastojina 23 38 39


čista sastojina 30 43 27


Odnos u pravnosti debala između mješovite i čiste sastojine više se odrazuje
u kategoriji stabala loše pravnosti nego u kategoriji stabala dobre pravnosti.


c) Vitkost stabala


Stupanj vitkosti stabla označuje brojčani odnos njegove visine i prs. promjera
(h : d). Taj kvocijent važan je kriterij za prosuđivanje tzv. punodrvnosti
stabla, više na četinjačama nego na listačama. On može služiti uzgajaču za orijentacijsko
ocjenjivanje punodrvnosti. Za navedene sastojine dobili smo odnose
kvocijenta h/d kako je prikazano u pril. tab. br. 5.


Monokultura hrasta lužnjaka u Spačvi (foto A. Sorić). Krošnje su prosječno preuske.
Čistota debla prosječno je loša: mnogo grana i živica a nemalen broj živica razvio se
u grane, pa je krošnja veoma produžena. Dakle, asimilacijski aparat nije valjano
raspoređen. Razmjerno je malena visina stabala, isto tako i vitkost debala. Njegovanje
takvih sastojina često je problem, pa se uglavnom obavlja prorjeđivanje pretežno
ciksploatacijskog tipa. Takve su sastojine i biološki i ekonomski loše, pa je
gdjekad najbolje rješenje da se iskoriste kratkoročno i osnuju nove.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1965 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Tabela br. 3


Biotski razred I II III IV V
96 118 132 133 135 mješovita sastojina
76 102 120 121 116 čista sastojina


Stcpen vitkosti je u svima biotskim razredima stabala veći u mješovitoj
sastojini nego u čistoj. Prema tomu može se zaključiti da je i punodrvnost stabala
bolja u mješovitoj sastojini nego u čistoj.


d) Čistota debla


Cistota debla od grana važan je kriterij kakvoće stabala, pogotovu ako su
grane debele i duboko urasle. U našim istraživanjima mjerili smo dužinu čistog
debla od tla do početka krošnje. Istraživanja su pokazala ove razlike u čistoti
hrastovog debla između obih sastojina (v. pril. tab. br. 6).


Tabela br. 6
Deblj. stepen 6—10 11—15 16—20 21—25 26—30 cm
Cistota u m 6,3 9,2 9,9 9,7 9,5 mješovita sastojina
3,2 3,5 3,9 4,1 4,2 čista sastojina


Podaci signifikantno pokazuju da je čistota debla od grana u svim debljinskim
stepenima u mješovitoj sastojini prosječno najmanje dvostruko veća nego
u čistoj sastojini.


Razmotrimo li podatke o čistoti debla, razvrstane po biotskim razredima,
tada se pokazuju odnosi izneseni u pril. tab. br. 7.
Tabela br. 7
Biotski razred I II III IV V
Čistota u m 9,7 9,8 7,7 6,4 5,1 mješovita sastojina
5,6 4,2 3,1 3,2 3,3 čista sastojina


Podaci o čistoti debla od grana po biotskim razredima pokazuju da stupanj
čisto te pada od najviših biotskih razreda prema najnižima. Razlike u tom pogledu
između mješovite i čiste sastojine veće su u višim biotskim razredima
nego u nižim.


Prosječna čistota debla za oba gospodarska tipa lužnjakovih sastojina


iznosi:
mješovita sastojina 8,8 m
čista sastojina 3,4 m


Mješovita sastojina ima mnogo veći broj stabala, pogotovu onih vrsta
drveća koje imaju gušću krošnju i jaču snagu konkurencije; ta su stabla uglavnom
podstojna i srednjostojna. Zato je i mogućnost za sprečavanje razvitka postojećih
donjih grana i za nestvaranje novih veća u mješovitoj sastojini nego
u čistoj.


Dakle, što se tiče čistote debla od grana mješovita je sastojina hrasta lužnjaka
mnogo bolja nego čista.


e) Obraslost živićima


Živici (tzv. vodeni izbojci, lastari) pojavljuju se na deblu listača i nekih
četinjača (jela, tisa) uglavnom pod utjecajem vanjskih faktora, ali i pod utjecajem
nasljednih osobina vrste, eko-tipova i jedinke. Broj živica naglo se povećava
kad se naglo otvori gust sklop krošanja. Tada, pod utjecajem prevelike
ŠUMARSKI LIST 3-4/1965 str. 17     <-- 17 -->        PDF

količine svjetlosti, visoke temperature, jake transpiracije krošnje i drugih činilaca
neposredne okoline, drveće povećava transpiracijski aparat tako da razvija
nove izbojke iz proventivnih (uspavanih, rezervnih) pupova uzduž debla. Ta je
pojava naročito značajna za starije drveće koje, poslije jakog i naglog otvaranja
sklopa, zbog starosti ne može brzo ili nikako reagirati na promjenu okoline,
tj. ne povećava širinu krošnje, nego je produžuje stvaranjem dopunskog
sistema transpiracijskog aparata. Stvarajući tako neku ravnotežu u odnosu na
povećanu transpiraciju, održava svoj životni potencijal.


Ali i mlađe hrastove sastojine, kad se razvijaju u pregustom sklopu, stvaraju
velik broj živica.


Istraživanja u navedenim sastojinama dala su interesantne podatke o broju
živica. Podaci u pril. tab. br. 8 izneseni su po debljinskim stupnjevima, i to prosječno
po jednom hrastovom stablu.


Tabela br. 8


Debljin. stupanj 6—10 11—15 16—20 21—25 26—30
Broj živica 2,4 0,5 0,1 — — mješovita sastojina
po stablu 4,3 5,0 5,4 4,2 4,5 čista sastojina


Prema podacima navedene tabele,.jasno se razabiru velike razlike u broju
živica: u mješovitoj sastojini mnogo ih je manje nego u čistoj. Po debljinskim
stupnjevima, broj živica u čistoj satojini gotovo je podjednak. U mješovitoj
sastojini razlike su mnogo veće: broj živica naglo pada od prvog deblj. stupnja,
te ih je na stablima drugog deblj. stupnja malo, na stablima trećeg deblj.
stupnja ima ih veoma malo, a na debljim stablima gotovo ih nema.


Još interesantniji su podaci o broju živica po stablu izneseni po biotskhn
razredima stabala (v. pril. tab. br. 9).


Tabela br. 9


Biotski razred I II III IV V
Broj živica 0,02 0,2 1,2 2,4 3,1 mješovita sastojina
po stablu 4,9 4,7 5,6 4,5 4,6 čista sastojina


Prosječan broj živica po stablu u mješovitoj sastojini je u svima biotskim
razredima stabala mnogo manji nego u čistoj sastojini; razlike u tim odnosima
veće su na stablima gornjeg sloja sastojine, tj. u I do III razredu, nego na stablima
donjeg sloja. U mješovitoj sastojini, broj živica općenito je veći na potiskivanim
i potisnutim stablima nego na onima koja se svojim krošnjama nalaze
u gornjem sloju sastojine. Naprotiv, u čistoj sastojini je broj živica po biotskim
razredima gotovo podjednak.


Na temelju svih brojčanih podataka razvrstanih po debljinskim stupnjevima
i biotskim razredima može se, dakle, zaključiti da nagle promjene u intenzitetu
svjetlosti nisu jedini povod jakoj pojavi živica, kako se to često navodi
u literaturi i u praksi.


Broj živica prosječno po hrastovom stablu iznosi u čistoj sastojim 4,9 a u
mješovitoj samo 0,8.


Sama pojava živica nema naročitog značenja za kakvoću deblovine; gdjekad
povećava vrijednost drva. Ali, u neobzirnom gospodarenju, živici mogu
razviti deblje grane; kad ih je mnogo i kad su dublje u deblu, znatno smanjuju
kakvoću deblovine.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1965 str. 18     <-- 18 -->        PDF

3. SINTEZA REZULTATA
Na temelju analize komparativnih i komparabilnih brojčanih pokazatelja,
snimljenih u mješovitoj i čistoj sastojini hrasta lužnjaka na Bosutskom području,
može se ukratko iznijeti ova sinteza dobivenih rezultata:


1. Hrastova monokultura ima prosječno mnogo stabala male vitalnosti,
znatno manju čistotu debla od živih i mrtvih grana i od živica i lošiju vitkost
(punodrvnost) debla.
2. Mješovita dobro sklopljena hrastova sastojina je ne samo biološki stabilnija,
nego omogućuje da se u njoj proizvodi i bolja kakvoća stabala.
3. Nasuprot navedenim rezultatima, pravnost debla je u mješovitoj sastojini
prosječno lošija — zbog jake konkurencije velikog broja stabala uzgrednih
vrsta drveća i, vjerojatno, zbog nedovoljne njege sastojine i stabala.
Dakle, monokulture hrasta lužnjaka su ne samo biološki manje otporne,
nego je u njima prosječno i veoma loš kvalitativan prirast. Mješovite sastojine
treba, s obzirom na pravnost debala, intenzivnije njegovati.


STAMMQUALITÄT IM STIELEICHENREIN- UND MISCHBESTAND


Zusammenfassung


Die Untersuchungen wurden in vergleichbaren 40jährigen Beständen Slawoniens
im Savagebiet (bei Vinkovci) durchgeführt. Die Bestandsstruktur wurde nach den
biotischen Klassen und Durchmesserstufen geprüft und danach die Stammqualität.
Die Seehöhe der untersuchten Bestände beläuft sich auf ungefähr 82 m. Im Reinbestand
beträgt die Stammzahl 1.352ha, im Mischbestand 756 Eichen und 3.688 sonstiger
Laubhölzer (Hainbuche, Ulme, Esche, Linde u. a. m.), oder insgesamt 4.444
Stämme vom 3 cm Brusthöhendurchmesser ausgehend aufwärts. Die Bestandsmasst
im Mischbestand beträgt 211 rri3/ha und im Reenbestand 141 m:i,/ha. In Bezug auf die
Stammqualität (von 6 cm Brusthöhendurchmesser aufwärts) wurden folgende Eigenschaften
untersucht, und zwar: a) Vitalität, b) Geradschaftigkeit, c) Schlankheitsgrad,
d) Astreinheit, e) Bewachsenheit mit Wassarreisern. Folgendes wurde festgestellt:


1. Die Eichenreinkuitur weist auf im Durchschnitt viele Stämme geringer Vitalität,
bedeutend geringere Reinheit von grünen und trockenen Ästen und Wasserreiser,
sowie einen niedrigen Schlankheitsgrad. 2. Ein gemischter Eichenbostand mit gutem
Kronenschluss ist nicht nur biologisch stabiler sondern er ermöglicht, dass in ihm
eine bessere Stammqualität erzeugt wird. 3. Dem gegenüber ist die Geradschaftigkeit
im Mischbestand im Durchschnitt geringer- und zwar wegen der starken Konkurrenz
einer grossen Anzahl von Stämmen der Nebenholzarten, und wahrscheinlich wegen
der unzureichenden Stamm- und Bestandspflege.
Daher sind die Stieleichenreinkulturen nicht nur biologisch weniger widerstandsfähig,
sondern sie weisen auch einen sehr minderwertigen Qualitätszuwachs auf. In
Bezug auf die Geradschaftigkeit seilen Mischbestände intensiv gepflegt werden.