DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 89     <-- 89 -->        PDF

nomski opravdanijeg gospodarenja šumama
na svome području.


4. Osnovna teritorijalna društva treba da
učvrste svoju organizaciju učlanjivanjem
svih stručnjaka šumarstva i drvarske industrije
odgovarajuće teritorije i njihovim
aktiviranjem, u društvenom i stručnom
radu. ti tu svrhu treba poticati stručno usavršavanje
praćenjem stručne literature,
priređivanjem stručnih i općeprivrednih
predavanja, priređivanjem stručnih ekskurzija
i si. Savez društava treba da aktivnije
pomogne ovu djelatnost osnovnih organizacija
i da s njima uspostavi bolju i
užu saradnju. Stručno glasilo »Šumarski
list« više orijentirati na praćenje aktualnih
privrednih problema i na prikaz djelovanja
i postignutih rezultata naše privredne
prakse.
5. Djelovanje Saveza na koordinaciji rada
osnovnih organizacija na održavanju
stručne štampe i zgrade saveza i na izvršavanju
ostalih društvenih zadataka treba
omogućiti pribavljanjem dovoljnih materijalnih
sredstava. Financijsku situaciju Saveza
treba poboljšati naročito smišljenom
i organiziranom izdavačkom djelatnošću. U
tom pravcu treba uže sarađivati s privredno-
političkim institucijama i privrednim
organizacijama šumarstva i industrijske
prerade drva. Posebnu pažnju treba obratiti
izdavanju stručnih knjiga i priručnika
potrebnih stručnjacima u privredi.
6. Potrebno je da se nastavi rad na problemima
profila stručnjaka potrebnih našoj
privredi i da se u tom pravcu izradi
stav našeg Saveza o broju, stupnjevima i
nastavnim planovima stručnog školstva.
7. Treba nastojati, da se održava što neposrednija
veza Saveza sa ostalim stručnim
privredno-političkim institucijama.
Potrebno je, da se Savez angažira u rješavanju
osnovnih problema struke, i da o osnovnim
preblemima zauzme određen, jasno
formuliran i obrazložen stav. Ovo proizlazi
iz zadataka našeg Saveza i uopće
naših stručno-društvenih organizacija.
Dne 14. prosinca 1964. održana je 4. sjednica
Upravnog odbora Saveza I. T. Š. I. Đ.
Hrvatske sa dnevnim redom:


1. Saopćenja; 2. Skijaško natjecanje u
1965. god; 3. Stručno-društvene akcije Saveza
u 1965. god.; 4. Reorganizacija u administraciji
Saveza; 5. Odluka VII Plenuma
SITŠIDJ. o pribavljanju sredstava za
izgradnju doma inženjera i tehničara u
Beogradu; 6. Razno.
U saopćenjima upoznati su članovi U. O.
sa sadržajem dva sastanka održana u SIT
Hrvatske; na prvom je predmet razgovora


bio: omasovljenje pretplate na IT-novine;
na drugom: aktuelna problematika organizacija
I. T. Hrvatske u 1965. god.


Časopis IT-novine se afirmirao kao glasilo
inženjera i tehničara naše zemlje, i on
već danas predstavlja sponu između organizacije
I. T. i javnosti. STTJ želi upravo
u tom pravcu i dalje razvijati djelatnost
IT-novina tako, da bi one mogle poslužiti
i našim poslanicima u skupštini kao informacija
o stavovima organizacija I. T. o
pojedinim privrednim pitanjima. Poželjno
je, da što više naših organizacija, i posebno
naših članova-pojedinaca, bude pretplaćeno
na IT-novine.


Diskusiju o aktuelnoj problematici zaključio
je predsjednik I. T. Hrvatske drug
Bakrač inž. Boris slijedećim zaključcima:


— činjenica je, da je na nizu dosad održanih
sastanaka formulirano mnogo zadataka
inženjera i tehničara u narednom periodu.
Potrebno je, stoga, te formulacije
prikupiti i zacrtati kao plan rada ,SITH-e.
To se stavlja u zadatak trojici tajnika;
— potrebno je snimiti i analazirati sadašnje
organizaciono stanje i na bazi te
analize izvući zaključke o tome kako unaprediti
organizacionu strukturu, s obzirom
na to da se procjenjuje da je samo öÖ´Vo
inženjera i tehničara uključeno u Savez
IT Hrvatske;
— potrebno je također revidirati postojeće
sekcije po stručnim društvima; izvršiti
potrebnu reorganizaciju;
— analizirati dosadašnje kontakte
SITH-e sa organima državne uprave i društvenim
organizacijama i na bazi zadataka
u predstojećem periodu predložiti konkretne
mjere za njihovo eventualno proširenje
i intenzifikaciju.
— zapisnik sa sastanka predsjedništva
poslati svim stručnim društvima u cilju
podsticanja za iznalaženje konkretnih akcija
u predstojećem periodu, kao i priprema
za Plenum SITH-e, na kome će se razmatrati
uloga i zadaci organizacije inženjera
i tehničara u sa vremenom društvu.
Savez I. T. Š. I. D. Hrvatske trebao je
biti organizator III. Saveznog skijaškog
natjecanja radnika šumarstva, drvne industrije
i lovstva. Za održavanje natjecanja
bila bi potrebna znatna sredstva, s kojima
nisu raspolagali ni Skijaški savez Hrvatske
a ni Sindikat radnika šumarstva i drvne
industrije. Budući da privredna poduzeća
šumarstva i drvne industrije nisu dala dovoljnu
podršku za održavanje tog natjecanja,
to je U. O. odlučio da odustane odorganizacije
natjecanja. Sam Savez I. T. Š. I.


D. Hrvatske nema dovoljno sredstava niti
za svoje osnovne zadatke koji proizlaze iz
Statuta Saveza, te se nije mogao angažirati


ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 90     <-- 90 -->        PDF

za izvođenje III. Saveznog skijaškog natjecanja,
koje ne ulazi u zadatke Saveza inženjera
i tehničara šumarstva i drvne industrije
Hrvatske.


Upravni odbor Saveza odlučio je, da pokrene
dvije osnovne akcije u slijedećem
periodu;


1. struka treba da organizirano razmotri
probleme integracije;
2. struka treba da zauzme svoj stav o
sadržaju i uvjetima djelovanja šumarskih
stručnjaka na području degradiranog krša.
Postoje određene akcije privredno-političkih
institucija u pravcu integracije na
području šumarstva i drvne industrije.
Osjećaju se i stanovita integraciona kretanja
u nekim privrednim organizacijama.
Integraciona su kretanja, kao različiti oblici
koncentracije sredstava i kadrova, zakonomjernost
u razvoju proizvodnih snaga,
ona upravo i znače nov korak u tom razvoju.
Neobično važna problematika integracije
ne smije proći mimo naših stručnih
organizacija. Potrebno je uvidjeti sve pozitivne
i sve negativne strane integracije,
nužno je razmotriti i različite oblike integracije.
Zbog toga je U. O. odlučio, da posebno
formirana komisija razradi teze i
pripremi materijal koji bi se razaslao našim
teritorijalnim stručnim organizacijama
na razmatranje. Postoji mogućnost i da
se sazove savjetovanje o toj problematici.
U sastav komisije izabrani su: Potočić Zvonimir,
Čop Bogomil, Mačešić Božidar i Šobat
Aleksandar s time, da im se naknadno
pridruže Smolčić Franjo i Novaković Mladen.


Čini se, da nije ni unutar struke dovoljno
poznato, na koji način se održavaju na


cftcani Stcućnl ca&opiM


LESNOE HOZJAJSTVO — Moskva


12 — 1964. Levi n V. S.: Pitanja razvitka
šumoparkovnog pojasa oko Moskve. —
Pjatecki G. E., GavrilenkoG. A.:
Izvođenje kanala za isušivanje upotrebom
eksplozivnih patrona u šumama Karelije.


— Obydenn y P. T.: Registriranje izmjene
plinova kod raznih biljaka. — R o vsk
i V. M.: Nasljeđivanje svojstava oraha
pri slobodnom oplođivanju. — Kravčen k
o V. I.: Čišćenje omorike od granja. —
Ahromejko A. I.: O uzajamnom djelovanju
biljaka. — Golomedova T. I.,
Spiridonova O. P.: O uzajamnom djegradiranog
krša; one su uspostavljene po


istim načelima (raspodjela ukupnog priho


da) kao i privredne organizacije u bogatim


šumskim područjima. U posljednje vrijeme


se investiraju znatnija sredstva u razvoj


priobalnog turizma, uglavnom za izgradnju


hotelskih objekata i nekih komunikacija, a


slabo ili ništa za ozelenjavanje turističkih


objekata, unatoč velike potrebe.i unatoč


postojanja stručnih organizacija za te po


slove na području krša. Osjeća se potreba,


da se ta problematika razmotri i da se


nadležnim forumima dadu određene su


gestije.


U administraciji Saveza nužno je provesti
reorganizaciju radi sve slabije financijske
situacije. Stalnom osoblju valja povisiti
osobne dohotke, a prihodi postaju sve
slabiji. Zbog toga je potrebno reducirati
neka privremena mjesta, a s druge strane
pobrinuti se za obilnije prihode. Ovo je
potrebno tim više, što je krov na zgradi
Šumarskog Doma dotrajao, i što je nužno
obnoviti fasadu.


Povodom raspisa SITŠID Jugoslavije o
doprinosu za izgradnju Doma inženjera i
tehničara u Beogradu, U. O. je odlučio, da
se potrebna sredstva pribave iz prihoda od
publikacije o bukvi, kako je to uostalom
i preporučeno na prošlom Plenumu u
Skopju.


Pod tačkom »Razno«, Upravni odbor je
ovlastio predsjednika, potpredsjednike, tajnika
i blagajnika da izrade prijedlog članova
sa našeg područja, koji bi trebali biti
proglašeni za počasne, odnosno zaslužne
članove Saveza I. T. Š. I. D. Jugoslavije na
predstojećoj Skupštini.


Z. Po.
lovanju sjemena bora i akacije. — Guba rev
a V. A.: Utjecaj ekstrakta iz lišća i
korijenja na rastenje hrasta. — Afana s´ev
A. V.: Formiranje mladika omorike
sa lišćarima. — Šest opal J. V., S a nagi
n P. A., Š u t o v I. V.: Prednosti uslijed
upotrebe arboricida u uljenom rastvoru —
Košel´kov S. P.: Važnost šušnja za šumu.
— Karmazin A. U.: Primjena aerotaksacije
helikopterom kod uređivanja
šuma III razreda. — Hari n N. G.: Refleksi
svjetla nekih vrsta drva Dalekog istoka.
— Matju k I. S.: Iskustva pošumljavanja
šumoparkova Podmoskovlja. — R uŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 92     <-- 92 -->        PDF

SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA
ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE
HRVATSKE


Zagreb, Trg Mažuranića 11
Broj: 189/1965. Zagreb, 16. III 1965.
Predmet: Novi naziv Saveza


šumarskih društava Hrvatske


Prema zaključku 83. redovne skupštine Saveza šumarskih društava
Hrvatske pod tcč. 9, održane u Karlovcu 27. VI 1964., promijenjen je naziv
ovog Saveza u novi jedinstveni naziv republičkih organizacija inženjera
i tehničara:


»SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA I DRVNE


INDUSTRIJE HRVATSKE« (skraćeno: Savez ITSIDH)


Sjedište Zagreb, Trg Mažuranića 11, prizemno, telefon broj 36-473,


žiro račun 400-181-608-359.


Promjena naziva uključena je u Statutu Saveza ITSIDH, odobrenom
po Republičkom sekretarijatu za unutrašnje poslove SRH, Uprava javne
bezbjednosti, br. 29.292/1-1964. od 5. XII 1964.


Mo li se da se prednje uzme na znanje radi pravilnog naslovljavanja
ovog Saveza.


Drugarski pozdrav


Tajnik: Predsjednik:


Ing. Vilim Živković, v. r. Prof. dr Zvonimir Potočić, v. r
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 93     <-- 93 -->        PDF

„PAPUK"


DRVNO INDUSTRIJSKI KOMBINAT
PAKRAC


U svom sastavu ima i SPECIJALIZIRANU TVORNICU STOLICA
koja je već zauzela vodeće mjesto u kombinatu poredpilane za tvrdo drvo
— tvornice punog i lamel parketa

tvornica drvene vune i
ljevaonice sa mehaničkom radionom
Proizvodi tvornice stolica do sada su se skoro isključivo izvozili, što
je garancija da se mogu preporučiti svima zainteresiranima na domaćem
tržištu.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 94     <-- 94 -->        PDF

VISINA PRETPLATE I CIJENE POJEDINIH BROJEVA ŠUMARSKOG LISTA


Cijena pojedinim brojevima:
Preplata
Naslov : tek. godinu Izdanja Izdanja Izdanja
godišnje do 1945. g. 1945. - tek. g. tekuće g.


Tuzemstvo
Ustanove i poduzeća 5.000 100 200 500
Pojedinci 1.O0O 50 80 150
Studenti i daći 200 30 80 50


Inozemstvo


Ustanove i poduzeća 6.000 150 250 €00
Pojedinci 2.000 100 150 200


ŠUMARSKI LIST — glasilo Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske
Izdavač: Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije u Zagrebu — Upravauredništvo: Zagreb, Mažuranića trg 11 — Račun kod Narodne banke Zagreb 400-181-608-359 —


Tisak: Izdavačko tiskarsko poduzeće »A. G. Matoš« Samobor
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 91     <-- 91 -->        PDF

bco v N. I.: Pretkulture pod sklopom vrijednih
vrsta drveća. — Gonča r A. I.:
Pošumljavanje strmih padina jaruga, obronaka
i riječnih obala izloženih insolaciji.
— Mahn o G. F.: Ispiranje slanih
tala za kulture u Horezmskoj oazi. —
S č e r b a k o v a M. A.: Određivanje kvaliteta
crnogoričnog sjemena rentgenografskom
metodom. — Pribytkov N. V.:
Uzroci sušenja zaštitnih pojaseva u Jankulskim
stepama. — S t a d n i c k i G. V.,
Z a v e d n j u k V. F.: Aerozoprašivanje u
borbi sa štetnicima. — Nevzorov N. V.:
Kakve su potrebne opće sherne za dugoročno
planiranje u čitavoj šumoprivredi. —
Gijazo v S. N.: Predzimska sjetva platane.
— Burgano v N.: Ocjena kvaliteta
sjemena saksaula crnoga (Atrophytum
aphylum Iljin). — Burganov N.: Primjena
mineralnih gnojiva za biljke akacije.
— Bessarobov S. F., B o g o r o


dick i I. I.: »Savremenici« velikih ruskih
pjesnika.


LESNICKY ČASOPIS Prag


7-1^04. Havel ka M.: Primjena sot ijalističkih
principa na plaće radnika u šumoprivredi.
— Prus a E.: Principi po kojima
se vodi sastojinsko gospodarenje prema
skupinama šumskih tipova za hrastovo-
bukov i bukov vegetacijski stepen. —
Eberhar d E.: O tačnosti izračunavanja
srednjeg godišnjeg prirasta. — Nova k V.,
Temmlov a B.: O masovnom razmnažanju
velikog borovog surlaša (Hylobius
abietis-a) u ČSSR i analiza savremenih zaštitnih
mjera i sredstva borbe .


8 — 1964. Zasmeta V., Hermuth
B.: Ocjena kultura topole i vrba. — B u-
tor a A.: Učinak kod piljenja drva motornim
pilama pod raznim radnim uvjetima.
— Simančik F., Bert a F.: Djelovanje
vode na potopljeno sieme bora.


9 — 1964. Stolin a M.: Važnost
sasto


jinske strukture na tok epidemije jelova


savijača. — Pfeffer A.: Tvorba i za


štita pejzaža i zaštita šume. — Kuđle r


J., Temmlov a B.: Kritično razmnaža


nje borove zolje (Neodiprion sertifer). —


Haše k J.: Prilog poznavanju nekih uzroka
neuspjeha pri sadnji topola.


10 — 1964. Vondra K: K pitanju reprodukcije
šumske transportne mreže. —
Prus a E.: Principi gospodarenja u sastojinama
prema skupinama šumskih tipova
omorikovo-bukovog, omorikovog i klekovog
stepena. — B e n d a P., V a 1 k o v a
O., Kreš l M.: Provjeravanje metoda
vankorjenskog prihranjivanja ponika i
sadnica u rasadnicima. — Hochmu t R.:
Problematika omorikovo-jelove uši (Dreyfusia
nordmanniana Eckst.) u ČSSR i obrana
od nje.


SYLWAN — VARSAVA


5 — 1964. Mol end a T.: Šumarstvo u
narodnom gospodarstvu Poljske u 20-godišnjoj
periodi nakon rata. — Maszalek
T.: Ekonomski pokazatelji prirasta sastojina.
— Kozikowski K.: Studija o teritorijalnoj
distribuciji kamionskog parka
za mehanički transport drva u Poljskoj.


— Pachlewski R.: Istraživanja o ektotrofnoj
mikorizi šumskog drveća. —
Wloczewski T.: Radovi provedeni na
katedri Općeg šumarstva Glavne škole za
poljoprivredu na osnovici dotacija Poljske
Akademije Nauka od 1955 do 1962. g. —
S u c h e c k i K.: Razjašnjavanje o »teoriji
ekološkog ispunjavanja prostora«. —
Baczewsk i Cz.: Liocourt-ova krivulja.
— Z a n d r o w i c z W.: Sječa nedozrele
šume. — K r a j s k i W.: Iz diskusije
o
vrijednosti šume i cijene drva u SSSR.
11 — 1964. Vondra K.: K pitanju reprodukcije
šumske transportne mreže. —
Ker n J,: Privlačenje cijelih crnogoričnih
stabala pomoću traktora TDT-40 i Zetora
50 Super. — Sobotka A.: Utjecaj industrijskih
ekshalacija na faunu tla morikovih
sastojina Krušne hore. — C h i r a
E.: Utjecaj temperature na klijavost svježeg
i godinu dana starog borova peluda. —
Mülle r J.: Saopćenje o selektivnosti i
biološkoj efektivnosti herbicida H-1962 u
šumskim rasadnicima. — K u d e 1 a M.,
Wolf R.: Štetnici potkornjaci i u drvu
borova, koji
su oštećeni dimom.
Đ. K.


8!-i