DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 87     <-- 87 -->        PDF

cJ)cu^ltieiie oije&fji


ZAKLJUČCI — PRIJEDLOZI


Na 83. redovnoj skupštini Saveza ŠDH-e,
održanoj 27. i 28. VI 1964. god. u Karlovcu,
nakon održanog referata dipl. inž. Ferde
Sulentića o temi:


»Problematika gospodarenja šumama na
području Gorskog Kotara i Like«,


i djelomičnog terenskog pregleda primjernih
objekata, kao i svestrano provedeno
diskusije, skupština donosi slijedeće


ZAKLJUČKE


1. Da su na navedenom području šumske
sastojine kako po strukturi, oblikovanju
(jednodcbne sastojine, prašumske i razni
drugi prelazni oblici od jednodobnih do
prebornih), tako i po načinu gospodarenja,
sa manjim izuzecima, gospodarski neuređene,
a s obzirom na mogućnosti šumskih
tala nedovoljno produktivne.
2. Da je s obzirom na moguće normalno
stanje sastojina na ovom području struktura
drvnog fonda po zastupljenosti četinjača
u odnosu na listače, u cjelini gledano,
potpuno narušena.
Uslijed toga je drvni fond četinjača manji
za oko 36 milijuna m3, a fond listača
veći za oko 13 milijuna m:1. Apsolutno smanjenje
drvnog fonda na ovom području iznosi
oko 23 milijuna m:; mase ili 24"/».


Kvaliteta drvnog fonda, naročito bukve,
daleko je ispod ekonomskog prosjeka. Unatoč
relativno velikog etata brutto mase,
etat sortimenata je mali, a po zastupljenosti
vrednijih sortimenata više nego oskudan.
Kvaliteta drvnog fonda četinjača također
je ispod normalnog stanja. Unatoč
toga, gledano kroz kubik brutto mase, indeks
gospodarske vrijednosti jele i smreke
u odnosu na bukvu, sada i u perspektivi
kreće se između 1,5 do 2.


4. Otvorenost šuma nalazi se, naročito
na području Velebita i Like, daleko ispod
optimuma, koji omogućuje intenzivno gojpadarenje
šumama. Slaba mreža šumskih
puteva jedan je cd uzroka nedovoljnog korištenja
manje vrijednih sortimenata (ogrjeva),
visokih troškova iznosa i privlačenja
kao i nisko akumulativnosti gospodarstva.
5. Gospodarenje na ovom cijelom području
bilo je uvjetovano krutim propisima
o stablimičnom probornom gospodarenju.
Pri tome se nije dovoljno vodilo računa o
konkretnoj strukturi pojedinih sastojina i
proizvodnoj snazi tala. Opisano stanje dijelom
je rezultat čestih promjena u organizaciji
službe uređivanja šuma.


6. Naročito se je griješilo u primjeni propisa
o prebornom gospodarenju za čiste
sastojine, a posebno za čiste sastojine bukve.
7. Kod sastava privrednih osnova nije
kvaliteta i vrijednost drvnih masa obuhvaćena
u sastojinama, već je sve svedeno
pod pojam o ukupnoj količini. To je razlog
da šumska privreda ne raspolaže pouzdanim
podacima o vrijednosti drvnog
fonda, njegovoj kvaliteti po određenim kategorijama,
te pouzdanim podacima i količini
pojedinih sortimenata na bazi dugoročnog
snabdijevanja tržišta i prerađivačke
industrije.
8. Zaštitna uloga pojedinih terena i staništa
često je u praksi šablonski naglašena
na štetu stvarnih mogućnosti proizvodnje
i iskorištavanja drvnih masa na tim
tlima.
9. Pojmovi o optimalnim prsnim promjerima
stabala u sastojinama u odnosu na
pojedine vrste drveća i za različita staništa
nisu dovoljno rasčišćeni. Ponekada
se neopravdano forsiraju deblji prsni promjeri,
utanoč toga što to ide na štetu ekonomične
proizvodnje i što industrija, osim
malih izuzetaka, ne traži više naročito jaku
deblovinu.
Također ima slučajeva da se sijeku stabla
u naponu prirasta, bilo radi podmirenja
pilanske industrije ili prevelike brige


o potrebi regeneracije.
10. Šumska paša na dobrom dijelu svog
područja kao jedna od najvećih smetnji
za uspješnu regeneraciju i kvalitetni uzgoj
šuma, nije zabranjena.
PRIJEDLOZI


U vezi naprijed navedenog stanja a u
svrhu unapređenja u gospodarenju šumama
Gorskog Kotara i Like, skupština predlaže:


1. Da se kao najprioritetniji zadatak u
odgovarajućem realnom roku izvrši inventarizacija
drvnog fonda po količini i kvaliteti
s tim da ti podaci posluže kao osnova
za određivanje etata gospodarenja za izvjesno
kraće razdoblje, a također za realniju
provjeru mogućnosti snabdijevanja
prerađivačke industrije sirovinama.
85
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 88     <-- 88 -->        PDF

2. Da se razrade nova uputstva o gospodarenju
šumama planinskog područja i izradi
gospodarskih osnova, koje bi osim
podataka o količini drvnih masa morale
sadržavati i podatke o kvaliteti, potrebnim
investicijama i ocjeni gospodarske vrijednosti
pojedinih šumskih sastojina. Zapravo,
gospodarska osnova morala bi poprimiti
oblik generalnog projekta o gospodarenju
pojedinih šumskih objekata.
Radi pokusa i sticanja potrebnih iskustava,
preporučuje se da se odmah pristupi
obradi nekoliko takvih elaborata, kako
na planinskom tako i na prigorskom i nizinskom
području Republike.


3. Da bi se omogućilo naprednije gospodarenje
sa šumama, racionalnije korištenje
sječivih etata, te smanjili proizvodni troškovi
eksploatacije šuma, potrebno je bržim
tempom povećavati mrežu šumskih cesta
i mehanizirati radove izgradnje. Radi
osiguranja financijskih sredstava, nužno je
da se gospodarstvima omogući kontinuirano
korištenje kredita u obliku dugoročnih
zajmova uz povoljne kamate i odgovarajuće
učešće.
4. Da se kod čistih bukovih i općenito
neregularnih i nadrtih sastojina, te sastojina
prašumskog tipa, ukoliko zato postoje
uslovi, odstupi od primjene metode probornog
gospodarenja i pređe na primjenu
u konkretnim slučajevima podesnijih metoda.
U principu potrebno je odbaciti sve šablone
i preći postepeno na intenzivno gospodarenje,
vodeći pri tome strogo računa


o stvarnom stanju tretiranih sastojina, tipovima
staništa i stvarnim mogućnostima
proizvodnje drvnih masa na konkretnim
staništima i po vrstama drveća, po količini
i vrijednosti proizvedenih drvnih masa,
vodeći računa i o potrajnosti prihoda.
Težište rada šumskih uprava treba usmjeriti
na njegu sastojina prema fazama
razvoja i konkretnog stanja sastojina. Potrebno
je obratiti posebnu pažnju oslobađanju
četinjarskog podmlatka u bukovim
sastojinama, te općenito proširenju areala
četinjača.


5. Potrebno je političkom i stručnom linijom
poduzeti sve korake da se šumska
paša blaga na ovome području, kao nespojiv
oblik privređivanja sa potrebama
šumske proizvodnje i regeneracije šuma,
konačno zabrani.
6. Smatra se da je za cijelu republiku
potrebno organizirati po broju i stručnoj
kvaliteti dovoljno jak kadar, koji će donositi
i sastavljati osnovne smjernice kao i
voditi politiku uređivanja šuma za cijelu
republiku, a nakon analiziranja po mjerodavnim
faktorima i za razliku od aparata
koji izvorno radi na obradi i opremi gospodarskih
osnova, kao i na njihovoj provedbi.


7. Pojmove u praksi o zaštitnosti pojedinih
šumskih terena obzirom na stvarne
mogućnosti gospodarenja, potrebno je
svesti u realne granice.
8. Pitanje pojave utjecaja pojedinih korova
na regeneraciju šuma i stanje šumskih
tala potrebno je iscrpnije proučitiobraditi te s rezultatima upoznati operativu.
ZAKLJUČCI
83-gođ. skupštine Saveza šumarskih
društava Hrvatske


Na osnovu izvještaja Upravnog odbora
Saveza o radu u proteklom trogodišnjem
periodu i na osnovu provedene diskusije o
izvještaju i zadacima šumarskih društava i
saveza, skupština donosi slijedeće zaključke
i preporuke:


1. Društva inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije, kao osnovne teritorijalne
organizacije, i Savez društava, treba
da energičnije zahvate probleme koji
stoje pred ovim strukama a izviru iz zadataka
koje je naša društvena zajednica postavila
u osnovnim koncepcijama perspektivnog
plana šumarstva i industrijske prerade
drva. Problematiku određivanja privrednih
područja integracijska kretanja,
orijentaciju na specijalizaciju u proizvodnji
i si. treba ocjenjivati sa objektivnih
pozicija što bržeg razvoja proizvodnih snaga
u ovim privrednim oblastima. Zahvaćene
ove i druge probleme treba do kraja
raščistiti, osvijetliti sa svih strana i zauzeti
određena i jasna stajališta.
2. Osnovne teritorijalne stručno-društvene
organizacije i Savez društava treba da
izbore svoje mjesto i da se afirmiraju u
privredno-političkom životu kao jake
stručno-društvene snage koje mogu dati
krupan prilog odgovarajućim forumima u
rješavanju konkretnih problema šumarstva
i industrijske prerade drva. Nužno
je izboriti se, da se problemi u ovim privrednim
oblastima ne rješavaju mimo naših
društvenih organizacija. Zauzeto stajalište
o konkretnom problemu treba smjelo
iznositi i uporno braniti pred privredno-
političkim forumima.
3. Naše stručno-društvene organizacije
posebno treba da aktivnije zahvate problematiku
izgradnje, rekonstrukcije i lokacije
drvnoindustrijskih prerađivačkih kapaciteta,
osobito primarne preradbe drva. Isto tako
treba da razmotre sve okolnosti i mogućnosti
za primjenu elastičnijeg i eko