DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 85     <-- 85 -->        PDF

Ako traktor vrši vuču na dužim relacijama,
onda pomoćni radnik može iskoristiti
dvije do tri sajle do traktorskog povratka
i na svim sajlama pripremiti teret, tako
da traktoristu preostane samo da povuče
i shrpa sav materijal sa svih sajla na jedno
mjesto, za jedan teret.


n««To n


SLitfl 3,


Predugačke sajle nisu praktične, jer je
teži manevar traktoristu i veća je mogućnost
zapinjanja komada za panjeve i stabla.
Zato je bolje iskoristiti više kratkin
sajla.


Da bismo izbjegli zabijanje klinova u
ovako kratke Sortimente možemo se poslužiti
kombinacijom sajle i esa (slika 4.), s
tim da vežemo ove tanje Sortimente. Praktična
je strana ove kombinacije u tome
što se pomoću ovog kratkog komada sajle


ip.ii;


SLIKO L|.


trupac lakše prilagođuje terenu prilikom


vuče, i ne dolazi do nabijanja svih čela


trupaca na jedno mjesto i lakše se prekap


čaju na traktor.


Kod rada sa ovim sajlama pomoćni rad


nik mora imati rukavice, jer mu sajle ošte


ćuju ruke.


Svako jutro i na večer potrebno je sajle


namazati starim uljem ili mašću radi gip


koće, trajnosti i boljeg klizanja esova po


sajli. Ovaj način prikupljanja može se
iskoristiti i kod traktora sa vitlom i lakim
pokretnim žićarama. Ne preporuča se direktno
prikapčanjem na njihove sajle, jer
će se uništiti, već prikapčanje treba vršiti
na naprijed opisanim komadima starih
sajli. Brajkovdć Zvonko


NAČINI ZAŠTITE UOROZENOG
IZRAĐENOG DRVNOG MATERIJALA
OD POPLAVA


Jesenske i proljetne poplave uz cijeli tok
rijeke Save i njezinih pritoka ugrožavaju
svake godine neizvezeni izrađeni drvni
materijal i zadaju mnoge brige kako da se
taj materijal spasi, osobito poplave, kao
što je prošle godine bila poplava kod Zagreba
i nizvodno od Zagreba.


Ova poplava ugrozila je samo na području
šumarije Kutina preko 5000 m3 izrađenog
drvnog materijala, koji se nije
uspio na vrijeme izvući radi čestih ljetnih
kiša, a kasnije poplava. I baš u takvoj situaciji,
t. j . neprilici, šumarija Kutina uspiela
je sačuvati ovaj drvni materijal na
vrlo vješt, brz i jeftin način. Svi načini su
dobro riješeni tako da sam uspio iste snimiti
i provjeriti njihovu funkcionalnost.
Zato smatram da će ova rješenja moći korisno
poslužiti i ostalim šumarijama, koje
se bore s ovim problemima.


Uglavnom zaštita ovog materijala može
se podjeliti na:


I. Zaštitu uskladištenog drvnog materijala
na pomoćnim stovarištima.
II. Zaštita drvnog materijala u šumi kod
panja.
III. Zaštita raznesenog drvnog materijala.
I.
Načini zaštite uskladištenog
drvnog materijala na pom.
stovarištu
Izrađeni drvni materijal na pom. stova


rištu nailakše je zaštiti dok još voda nije


poplavila stovarište.


Oblovina se složi u što veće hrpe i preko


hrne se prebaci jača žica, koja se za naj


dalje komade uz pritezanie priveže. Pro


storno drvo također slagati u što više su


re
(štosove) i iste se prevežu žicom.


Ukoliko se dogodi da nismo uspjeli pravovremeno
prevezati materijal na naprijed
opisane načine ili se je materijal rasuo, uslijed
talasania vode, popuštanja žice, onda
je potrebno cijelo pomoćno stovarište opasati
sa oblovinom (trupci ili rudno drvo).
Što se dulji komadi oblovine vežu jedan
za druaoga žicom i čavlima i na taj način
oko cijelog pom. stov. postavimo zaštitni
prsten od oblovine (vidi sliku 1 i 2). Napominiem
da ie visina vode na ovom pom.
stov. (Gredice) iznosila 2,5 m.