DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 84     <-- 84 -->        PDF

primjernim prugama, te čine solidnu osnovicu
za sastav elaborata područja, za praktičnu
primjenu i dugoročno planiranje.


5. Da se revizije osnova ne bi smjele odgađati,
već im pristupiti posljednje godine
isteka prvog polurazdoblja, kako bi projektantska
organizacija na vrijeme dala
operativi revidirane osnove. U tu svrhu
potrebno je redovno odvajati ionako neznatna
sredstva za te radove.
Ing. Drago Maj er


PRIKUPLJANJE TANJIH SORTIMENATA
POMOĆU SAJLE I TRAKTORA


Kod izvoza tanje oblo vine iz šume pomoću
traktora s vitlom ili bez vitla, najviše
vremena traktor izgubi na prikupljanju
tereta za vuču do pom. stovarišta, jer
za svaki pojedini komad, od svega 0,06
m3, traktor mora da obavlja manevar dok
ne skupi teret za vuču. Sve ove teškoće
uzrokuju manji dnevni učinak, »trganje«
traktora i veći napor za vozača traktora,
a s time i povećana troškove vuče.


Rješenje ovog problema pronašao sam u
iskorištenju starih komada sajli. Ovaj način
prikupljanja pomoću sajle odnosi se
uglavnom na tanje Sortimente ispod 30
cm debljine, jer teže trupce traktor brzo
prikupi za korisni vučni teret.


Alat:


Od alata potreban nam je jedan teži čekić
za zabijanje klinova (cvika), 5 — 20


St.«« 4.


manjih klinova, 5 — 20 Esova (slika 1.) i 10
do 15 metara stare sajle 8 — 10 mm 0.
Sajla može biti i deblja samo nije praktična
u radu. Kasnije u opisu vidjet ćemo da
nije potrebna nova sajla, jer ju je šteta
upotrebljavati za ovakve radove i komadi
stare sajle, na primjer od traktorskog vitla
mogu se odlično iskoristiti za ove radove.


Opis rada:
Dok traktor odvozi teret, pomoćni radnik
priprema za traktor drugi teret, i to
na taj način, da najprije postavi sajlu po
dužini tako, da se za ovu sajlu može prikopčati
što više komada, a to je najčešće
po dužini pada posječenog stabla. Pomoćni
radnik treba dobro da ocijeni i mogućnost
prilaza traktora, kao i mogućnost povlačenja
sajle, pazeći pri tome da nam vućeni
komadi ne zapinju u ostala stabla ili panjeve.
Kad je ovo sve procijenjeno vuče
sajlu do krajnjeg odabranog komada i njega
pomoću sajle i esa veže za čelo. U ostale
komade zabija klin i pomoću esova prikapča
ih za sajlu (SI. 2).


SliK« Z.


Drugi kraj sajle postavlja tako da traktor
može da je prikopča. Kad se traktor
vrati, prikopča sajlu za traktor i traktor
povlači sajlu. Pri povlačenju sajle svi ovi
komadi se kližu po sajli pomoću esa (slika
3.) i na taj način dobijemo sve komade u
jednu hrpu. Traktorista može ovako shrpane
komade povući na mjesto gdje mu ih
je najlakše prikopčati za traktor. Pomoćni
radnik odkapča sajlu, uzima rezervne esove
i klinove kod traktoriste i priprema
drugi teret, a esovi i klinovi na shrpanim
komadima služe za prikačanje na traktor,
da ih ne bi ponovno zabijali.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 85     <-- 85 -->        PDF

Ako traktor vrši vuču na dužim relacijama,
onda pomoćni radnik može iskoristiti
dvije do tri sajle do traktorskog povratka
i na svim sajlama pripremiti teret, tako
da traktoristu preostane samo da povuče
i shrpa sav materijal sa svih sajla na jedno
mjesto, za jedan teret.


n««To n


SLitfl 3,


Predugačke sajle nisu praktične, jer je
teži manevar traktoristu i veća je mogućnost
zapinjanja komada za panjeve i stabla.
Zato je bolje iskoristiti više kratkin
sajla.


Da bismo izbjegli zabijanje klinova u
ovako kratke Sortimente možemo se poslužiti
kombinacijom sajle i esa (slika 4.), s
tim da vežemo ove tanje Sortimente. Praktična
je strana ove kombinacije u tome
što se pomoću ovog kratkog komada sajle


ip.ii;


SLIKO L|.


trupac lakše prilagođuje terenu prilikom


vuče, i ne dolazi do nabijanja svih čela


trupaca na jedno mjesto i lakše se prekap


čaju na traktor.


Kod rada sa ovim sajlama pomoćni rad


nik mora imati rukavice, jer mu sajle ošte


ćuju ruke.


Svako jutro i na večer potrebno je sajle


namazati starim uljem ili mašću radi gip


koće, trajnosti i boljeg klizanja esova po


sajli. Ovaj način prikupljanja može se
iskoristiti i kod traktora sa vitlom i lakim
pokretnim žićarama. Ne preporuča se direktno
prikapčanjem na njihove sajle, jer
će se uništiti, već prikapčanje treba vršiti
na naprijed opisanim komadima starih
sajli. Brajkovdć Zvonko


NAČINI ZAŠTITE UOROZENOG
IZRAĐENOG DRVNOG MATERIJALA
OD POPLAVA


Jesenske i proljetne poplave uz cijeli tok
rijeke Save i njezinih pritoka ugrožavaju
svake godine neizvezeni izrađeni drvni
materijal i zadaju mnoge brige kako da se
taj materijal spasi, osobito poplave, kao
što je prošle godine bila poplava kod Zagreba
i nizvodno od Zagreba.


Ova poplava ugrozila je samo na području
šumarije Kutina preko 5000 m3 izrađenog
drvnog materijala, koji se nije
uspio na vrijeme izvući radi čestih ljetnih
kiša, a kasnije poplava. I baš u takvoj situaciji,
t. j . neprilici, šumarija Kutina uspiela
je sačuvati ovaj drvni materijal na
vrlo vješt, brz i jeftin način. Svi načini su
dobro riješeni tako da sam uspio iste snimiti
i provjeriti njihovu funkcionalnost.
Zato smatram da će ova rješenja moći korisno
poslužiti i ostalim šumarijama, koje
se bore s ovim problemima.


Uglavnom zaštita ovog materijala može
se podjeliti na:


I. Zaštitu uskladištenog drvnog materijala
na pomoćnim stovarištima.
II. Zaštita drvnog materijala u šumi kod
panja.
III. Zaštita raznesenog drvnog materijala.
I.
Načini zaštite uskladištenog
drvnog materijala na pom.
stovarištu
Izrađeni drvni materijal na pom. stova


rištu nailakše je zaštiti dok još voda nije


poplavila stovarište.


Oblovina se složi u što veće hrpe i preko


hrne se prebaci jača žica, koja se za naj


dalje komade uz pritezanie priveže. Pro


storno drvo također slagati u što više su


re
(štosove) i iste se prevežu žicom.


Ukoliko se dogodi da nismo uspjeli pravovremeno
prevezati materijal na naprijed
opisane načine ili se je materijal rasuo, uslijed
talasania vode, popuštanja žice, onda
je potrebno cijelo pomoćno stovarište opasati
sa oblovinom (trupci ili rudno drvo).
Što se dulji komadi oblovine vežu jedan
za druaoga žicom i čavlima i na taj način
oko cijelog pom. stov. postavimo zaštitni
prsten od oblovine (vidi sliku 1 i 2). Napominiem
da ie visina vode na ovom pom.
stov. (Gredice) iznosila 2,5 m.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 86     <-- 86 -->        PDF

SI. 1.


**&š«»S»^


SI. 2.
Uslijed talasanja vode i rušenja sura, obruč
se popuni materijalom i radi »zasićenosti
« dolazi da pojedini komadi, osobito
cjepanice, prolaze ispod ovog prstena. U
takvom slučaju potrebno je obruč popustiti
i proširiti, a u krajnjem slučaju postaviti
još jedan uz ovaj, kao vijenac. Kroz ovaj
drugi obruč teško će se dogoditi da koji
komad prođe.
Aka nam se pom. stov. nalazi u šumi blizu
stojećih stabala, onda je najbolje ove
obruče postaviti od cijelih stabala s krošnjama,
jer grane krošanja neće dozvoliti
prolaz komadima ispod obruča.


II.
Načini zaštite izrađenog
drvnog materijala u šumi
kod panja
Izrađeni drvni materijal u šumi kod panja,
kojeg je zahvatila poplava najbolje
ćemo zaštiti da oko cijelog odjela ili dijela
odjela postavimo također zaštitni obruč i
to od cijelih stabala ili izrađene oblovine.


Najbolju zaštitu i najjeftiniju ćemo sprovesti,
ako još za vrijeme sječe ostavimo
sva lošija stabla uz rub sječine (odjela) neizrađena,
tj samo ih posječemo tako, da se
stablo do stabla veže jedno za drugoga i
tako tvore ova stabla zaštitni obruč, koji
neće dozvoliti kasnije kod poplave da izrađena
drvna masa izlazi van sječine. Ka


snije nakon povlačenja vode i izvoza cijele
mase ovaj materijal lako izradimo i izvezemo.


Ukoliko nismo ostavili na vrijeme ova
stabla, poslije ih je teže naći, jer su već
doznakom probrana i izrađena, te njihovo
naknadno postavljanje može ići samo na
uštrb kvalitetnih stabala, ostavljenih za
daljni uzrast. Osim toga, ako bismo kasnije
vršili sječu za vrijeme poplave ostavljali
bismo visoke panjeve, radi vode.


Ova mjera opreza u ovakvim područjima
može nam spasiti sav materijal, zato uvijek
treba imati na umu u ovakvim područjima
ove mjere.


III.
Zaštita raznesenog drvnog materijala
Pored svih ovih mjera dogodit će nam S3
da se gdjekoji komad provuče i odluta nošen
vodom, zato je potrebno da stalni čuvari
čamcima skupljaju ovaj razneseni drvni
materijal (Slika 3).


SI. 3.


Visok vodostaj u ovakvim situacijama
možemo iskoristiti i za splavarenje, koje
je negdje jeftinije od šlajsa konjima ili


SI. 4.


traktorima. Svakako da ćemo najprije
splavariti materijal iz šume (Slika 4).
Brajković Zvonko