DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 83     <-- 83 -->        PDF

Mlade sastojine I/II dobnog razreda čine
3bu/o svih sastojina, kod kojih se može očekivati
intenzivnijim proredivanjem rastući
prethodni prihod, dok će kod srednje-dobnih
sastojina IU/IV dobnog razreda (39l7o)
ti prihodi biti jednaki ili nešto manji iz
razloga što su se u proteklih 10 godina u
tim sastojinama vršne dosta intenzivne, a
ponegdje i prejake »visoke prorede«. Ovaj
zaključak aokazuje podatak (tabela 3) da
su prethodni prihodi proreda, predviđeni
revidiranim osnovama, manji od proteklih
za 5.759 m;1 ili za 29´/» iako su podaci o
proredama uglavnom dobiveni na osnovu
izvršenih pokusnih proreda na primjernim
prugama, a samo neznatno uzeti po tabelama
ili iskustvenim podacima — dakle
tačnijom i pouzdanijom metodom. To upućuje
na izvjestan oprez pri proređivanju
srednjedobnih sastojina da se ne bi prejakim
zahvatima u te sastojine išlo ispod
optimalne zalihe drvne mase.


3) U tabeli 3 prikazani su uporedni podaci
fonda površina, drvnih zaliha, prirasta
i etata prvih osnova i onih revidiranih.


Prosjek tečajnog prirasta prvih osnova
iznosio je 4,0 m3/ha, a revidiranih 4,9 irv´Vha


— povećanje 0,9´,/ha ili 22,5"/o; a apsolutnim
iznosima tečajni prirast povišen je od
61.311 m; na 75.328 mJ ili za 14.017 m". Ovo
povećanje tečajnog prirasta uvjetovano je
dijelom predviđenom akumulacijom drvnih
masa sječom ispod tečajnog prirasta
radi bitnog odstupanja poređaja dobnih
razreda sastojina od normalnog, te znatno
manje drvne zalihe od normalne (primjena
kombinovane metode razmjera dobnih
razreda i sastojinskog gospodarenja kod
određivanja etata), a dijelom tačnijim i realnijim
utvrđivanjem tečajnog prirasta revidiranih
osnova mjerenjem metodom izvrtaka
po prof. Klepcu od onog po tabelama,
pomoću kojih je uglavnom tečajni prirast
prvih osnova bio utvrđen.
Povećani tečajni prirast uglavnom se od


nosi na bukvu, kod koje je utvrđeno mje


renjem da je veći od tabelarnog i do 50,;,/o,


dok je kod hrasta neznatno više od tabe


larnog.


Prosječni prirast u prvim osnovama ni


je bio iskazivan, pak se u ovom prikazu ne


može ni upoređivati s onim revidiranih


osnova.


Etat glavnog prihoda revidiranih osnova
veći je za 28.792 m3 ili u odnosu na onaj
prvih osnova za 116°/o. Ovako povećan etat
u skladu je s povećanim fondom drvnih
zaliha koji iznosi 16,8,;7(>, tečajnog prirasta


— 22,5D/o i „izmijenjenim smjernicama gospodarenja
(sniženje ophodnje za bukvu,
konverzije degradiranih sastojina i panjače,
očetinjavanjem, plantažiranje i dr.).
Etat glavnog prihoda revidiranih osnova
propisan je sa 53.592 ms, što iznosi 2,02V»
od drvne zalihe i 71´Vo od tečajnog prirasta,
a 12G°/o cd prosječnog prirasta.


Etat prethodnog prihoda (proreda) je u
odnosu prvih osnova niži za 5.759 m? ili za
25´Vo, a predviđen je sa 18 m3/ha prosječno.
Smanjenje etata proreda obrazloženo je u
lač. 2, a ovisno je o strukturi sastojina po
dobnim razredima, te izvršenim proredama
u proteklih 10 godina.


Analiza i upoređenja fonda prikazana su
i grafički, što zorno ilustrira uporedne
odnose prvih i revidiranih osnova. Troškovi
sekcije Zagreb za izvršene revizije (obnova)
šumsko-privrednih osnova iznosili su.
21,100.000 Din. ili 1.367 Din/ha prosječno.
Ako uzmemo da je to 10-godišnja investicija,
tada godišnji iznose 137 Din/ha, što
predstavlja neznatno opterećenje troškova
proizvodnje i poslovanja po 1 m3 etata:


21,100.00.0 din.


r< : /53.592 m3 + 16.700 mV


10 god.


= 30 Din/m3


Iskazani troškovi odnose se na radove iz


1962./63. god. te čine brutto troškove sekcije,
kad je sekcija bila u sastavu Sekretarijata
kao-ustanova sa samostalnim financiranjem
i nije plaćala razne doprinose,
koje sada u sastavu Poslovnog udruženja,
plaća.


U iskazanim troškovima nisu sadržani


troškovi šumarija (radna snaga, materijal)


koji iznose cea 25´3/o troškova sekcije, pa


bi prema tome ukupni troškovi po 1 m8


etata iznosili cea 40 Din/m3.


Na osnovu prednjeg uporednog pregleda


i analize nužno se nameću slijedeći za


ključci:


1. Da su revizije šumsko-privrednih osnova
neophodne i nužne i da ih je potrebno
izvršiti u roku, a troškovi investicija
za te radove neznatno terete troškove
proizvodnje (poslovanja) — na pr.: za Š.
g. Sisak za 1963. god. iznosili su troškovi
poslovanja po 1 ms etata 8.178 Din/m3 a
troškovi revizije prema ovom prikazu samo
40 Din´m3 ili oko 0,5°/o troškova poslovanja,
i
2. Da se gospodarenjem u prošlosti u tim
gosp. jedinicama akumulirala drvna masa
za 16,8;)/o, te fond drvne zalihe od 150 m3/ha
povisio na 171 m3/ha, a tečajni prirast unapredio
za 22,5Vo.
3. Da se etat glavnog prihoda povisio za
HÖVo, a ukupni etat (glavnog i prethodnog
prihoda zajedno) za 22.970 m3 ili za 4S°/o.
4. Da su šumska gospodarstva revidiranim
osnovama dobila suvremenije elaborate,
sa dobro opremljenim kartama izrađenim
na temelju detaljnih snimanja, a intenzitet
proreda određen je uglavnom metodom
mjerenja pokusnim doznakama na
81