DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 81     <-- 81 -->        PDF

STO SU POKAZALE PRVE REVIZIJE
SUMSKO-FKIVREDNIH OSNOVA


Člankom »Da li revizija ili obnova šumsko-
privrednih osnova« u Šumarskom listu
broj: 3—4propise i potrebu prakse prigodom revizije
prvih poslijeratnih šumsko-privrednih
osnova. Ovim člankom bih operativi
želio dati uvid o neophodnosti izvršenja revizije
u prepisanom roku, jer su revizije,
kako će to biti prikazano u ovom članku,
u pravilu povisile etat, a time 10-godišnju
investiciju za troškove revizija mnogostruko
nadoknadile povećanim prihodima od
prodaje drvnih proizvoda. U priloženim tabelama
1—3 obrađeni su uporedni podaci
prve osnove i onih revidiranih za gosp. jedinicu:
»Apatov. Kalnik«, »Kosturač«, »Kolačka
« šumarije Križevci, te »Jazmak-No-
vakuša-Sikava« šumarije Vrbovec i »Mesarica-
Plavo« šumarije Sokolovac, za koje je
prvu osnovu izradila taksacija u Bjelovaru
1950/1951. god. a reviziju taksacija u Zagrebu.
Zatim gosp. jedinice »Siljakovačka
Dubrava« zagrebačke taksacije. Sveukupna
površina iznosi 14.544 ha. Revizije navedenih
osnova nisu izvršene u propisanom roku
— po isteku prvog 10-godišta, već tokom
19b2<1963. god. što je u radu zadalo izvjesne
poteškoće radi neujednačene i
manjkave evidencije iskorištenih drvnih
masa za taj period.


U tabeli 1 obrađen je uporedni pregled
strukture šuma po površini, u tabeli 2
struktura drvnih zaliha po dobnim razredima,
a u tabeli 3 upoređenje fonda, prirasta
i etata.


S obzirom na izvršene promjene, kako
u posjedovnim odnosima, tako i u pogledu
osnovnih koncepcija cilja gospodarenja (visina
ophodnje, konverzije, intenzivne kulture,
plantaže), te izvršenog obima geodetskih
i taksacijskih terenskih radova, ove
revizije tretirane su kao, »obnova« elaborata,
a ne mala revizija u smislu Cl. 57 i


58. Uputstava.
Kod ovih radova zadržana je u pravilu
postojeća prostorna podjela gosp. jedinice
na odjele, osim nekih izuzetaka i ispravaka,
a dijelom i izručenja sastojina na odsjeke,
ukoliko potreba odvajanja po vrsti
uzgoja (visoke šume i panjače) i vrsti drveća
(bukva unutar hrasta, grabove panjače
za konverziju, grupa četinjača), ili
cilj gospodarenja, visina ophodnje i prevođenje
panjača i degradiranih sastojina
u plantaže i intenzivne kulture — nije imperativno
tražila, da se pristupi izručenju
novih odsjeka.


1) Struktura fonda po površini (tabela 1).
Iz tabele 1 vidljivo je da je fond površina
uglavnom ostao nepromijenjen (poviše


nje l,4´/´o) osim u g. j . »Siljakovačka Dubrava
« u kojoj je površina povećana za
202 ha uslijed provedene komasacije, pripajanjem
nekih pašnjačkih površina i arondacijom
(pripajanjem nekih odjela iz
susjednih jedinica) posjeda.


Unutar fonda struktura se bitno poboljšala
— neobrasla površina je pošumljava
njem smanjena za 94 ha, dok se poljoprivredna
površina neznatno povećala (prolazne
površine poljskih medukultura). Izgradnjom
elektrovoda i kanala za odvodnju
povećala se površina »neplodne« na
račun šumom obrasle površine (91 ha), ponajviše
u nizinskim šumama, za čije povećanje
snose dijelom odgovornost i šumarije,
jer su se trase dalekovoda i kanala
»odobravale« bez suradnje šumarija i u
pravilu polagale kroz šumske predjele, da
bi se izbjegao privatni posjed, bilo to
opravdano ili ne.


2) Struktura drvne zalihe po dobnim razredima
(tabela 2).


Iz tabele br. 2 vidljivi su apsolutni i procentni
odnosi strukture drvne zalihe po dobnim
razredima prema stanju prvog uređivanja
i stanju po reviziji. U svim revidiranim
gosp. jedinicama drvna zaliha je porasla
za 382.252 mJ ili za 17´J/o. Do povišenja
fonda drvnih zaliha došlo je dijelom
radi uštede na etatu glavnog prihoda (2.592


s


m ili 0,2 m:i/ha), a dijelom povećanim tečajnim
prirastom (14.017 m3 ili 0,9 rrr´Vha) i
primjenom tačnijih i suvremenijih metoda
utvrđivanja drvne zalihe mjerenjem, a manje
ocjenjivanjem.


Struktura drvne zalihe unutar dobnih


razreda zadržala je više manje ravnomjer


ne odnose bez većih promjena. Najmlađi


— I. dobni razred smanjuje se po površini
za C´Vo, dok se II. dobni razred istodobno
povećava za 5Vo. Unatoč povećanja obrasle
površine za 94 ha ili 0,6´J/o, dobivenog pošumljavanjem
neobraslih površina, te prelazom
sastojina iz najstarijeg dobnog razreda
(VII) zbog sječa, s površinom od 293
ha ili 2"/» u I dobni razred, površina tog
razreda je ipak smanjena za 6;,/o. Ovo se
obrazlaže time, da je veći broj sastojina I
dobnog razreda bio u doba uređivanja stariji
od 10 godina, koje su urasle u II dobni
razred, a priliv starih sastojina sječom
bio je manji od tog urastanja.
III i IV dobni razred imaju manje oscilacije
unutar 2%>, dok je povećanje V dobnog
razreda za 4´5/o pozitivno i poželjno, jer će
sastojine tog dobnog razreda ranije doći na
red za sječu. Preostale sastojine VII dobnog
razreda, koje čine F/o svih sastojina,
predstavljaju stare kvalitetne hrastove sastojine
nizinskih šuma koje se uzgajaju za
furnirsku oblovinu u ophodnji do 140 godina.


79
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 82     <-- 82 -->        PDF

ZA UREĐIVANJE SUMA
ZAGRE B
UPOREĐENJE FONDA, PRIRASTA I ETATA
Stanje na početku Stanje nakon revizije R a zl i k e
Gospodarska
jedinica
o
IH
đ
OJ o
C ´w
S* rt ^ O fi
a >
c
a
z
a
>ir.
a
2 .Q
0
F-l
35 o C tfl
a to
O T3
L 7 o> ° fc1
ft>
03
X
0
w
H3
-Q
0
r
IH
ja
c ^.
Oa
tH
>
"3
w c
0C
_X)
Opask
Apatovački
k 2242 — 6 22 2270 2222 — 6 42 2270 — 20 — — +20 —
Kosturač 1462 4—2 3 1489 1432 — 8 28 1468 —3 0 — 4 + 8 +5—2 1
Kolačka 1198 — 2 15 1215 1183 2 3 15 1203 —15 + 2 + 1 — — 12
Jazmak-
Novakušaa
2819 5 1 82 2907 2828 10 8 95 2941 + 9 + 5 + 7 +13+3 4
Mesarica
2647 6 20 57 2730 2677 5—5 3 2735 +30— 1 —20 —4+ 5
Šiljakovačka l
Dubrava 4176 356 — 82 4614 4403 260 14 139 4816 +227 —96 +14 +57 +202
: 14544 371 29 281 15225 14745 277 39 372 15438 +201 —94 +10 +91 +208
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 83     <-- 83 -->        PDF

Mlade sastojine I/II dobnog razreda čine
3bu/o svih sastojina, kod kojih se može očekivati
intenzivnijim proredivanjem rastući
prethodni prihod, dok će kod srednje-dobnih
sastojina IU/IV dobnog razreda (39l7o)
ti prihodi biti jednaki ili nešto manji iz
razloga što su se u proteklih 10 godina u
tim sastojinama vršne dosta intenzivne, a
ponegdje i prejake »visoke prorede«. Ovaj
zaključak aokazuje podatak (tabela 3) da
su prethodni prihodi proreda, predviđeni
revidiranim osnovama, manji od proteklih
za 5.759 m;1 ili za 29´/» iako su podaci o
proredama uglavnom dobiveni na osnovu
izvršenih pokusnih proreda na primjernim
prugama, a samo neznatno uzeti po tabelama
ili iskustvenim podacima — dakle
tačnijom i pouzdanijom metodom. To upućuje
na izvjestan oprez pri proređivanju
srednjedobnih sastojina da se ne bi prejakim
zahvatima u te sastojine išlo ispod
optimalne zalihe drvne mase.


3) U tabeli 3 prikazani su uporedni podaci
fonda površina, drvnih zaliha, prirasta
i etata prvih osnova i onih revidiranih.


Prosjek tečajnog prirasta prvih osnova
iznosio je 4,0 m3/ha, a revidiranih 4,9 irv´Vha


— povećanje 0,9´,/ha ili 22,5"/o; a apsolutnim
iznosima tečajni prirast povišen je od
61.311 m; na 75.328 mJ ili za 14.017 m". Ovo
povećanje tečajnog prirasta uvjetovano je
dijelom predviđenom akumulacijom drvnih
masa sječom ispod tečajnog prirasta
radi bitnog odstupanja poređaja dobnih
razreda sastojina od normalnog, te znatno
manje drvne zalihe od normalne (primjena
kombinovane metode razmjera dobnih
razreda i sastojinskog gospodarenja kod
određivanja etata), a dijelom tačnijim i realnijim
utvrđivanjem tečajnog prirasta revidiranih
osnova mjerenjem metodom izvrtaka
po prof. Klepcu od onog po tabelama,
pomoću kojih je uglavnom tečajni prirast
prvih osnova bio utvrđen.
Povećani tečajni prirast uglavnom se od


nosi na bukvu, kod koje je utvrđeno mje


renjem da je veći od tabelarnog i do 50,;,/o,


dok je kod hrasta neznatno više od tabe


larnog.


Prosječni prirast u prvim osnovama ni


je bio iskazivan, pak se u ovom prikazu ne


može ni upoređivati s onim revidiranih


osnova.


Etat glavnog prihoda revidiranih osnova
veći je za 28.792 m3 ili u odnosu na onaj
prvih osnova za 116°/o. Ovako povećan etat
u skladu je s povećanim fondom drvnih
zaliha koji iznosi 16,8,;7(>, tečajnog prirasta


— 22,5D/o i „izmijenjenim smjernicama gospodarenja
(sniženje ophodnje za bukvu,
konverzije degradiranih sastojina i panjače,
očetinjavanjem, plantažiranje i dr.).
Etat glavnog prihoda revidiranih osnova
propisan je sa 53.592 ms, što iznosi 2,02V»
od drvne zalihe i 71´Vo od tečajnog prirasta,
a 12G°/o cd prosječnog prirasta.


Etat prethodnog prihoda (proreda) je u
odnosu prvih osnova niži za 5.759 m? ili za
25´Vo, a predviđen je sa 18 m3/ha prosječno.
Smanjenje etata proreda obrazloženo je u
lač. 2, a ovisno je o strukturi sastojina po
dobnim razredima, te izvršenim proredama
u proteklih 10 godina.


Analiza i upoređenja fonda prikazana su
i grafički, što zorno ilustrira uporedne
odnose prvih i revidiranih osnova. Troškovi
sekcije Zagreb za izvršene revizije (obnova)
šumsko-privrednih osnova iznosili su.
21,100.000 Din. ili 1.367 Din/ha prosječno.
Ako uzmemo da je to 10-godišnja investicija,
tada godišnji iznose 137 Din/ha, što
predstavlja neznatno opterećenje troškova
proizvodnje i poslovanja po 1 m3 etata:


21,100.00.0 din.


r< : /53.592 m3 + 16.700 mV


10 god.


= 30 Din/m3


Iskazani troškovi odnose se na radove iz


1962./63. god. te čine brutto troškove sekcije,
kad je sekcija bila u sastavu Sekretarijata
kao-ustanova sa samostalnim financiranjem
i nije plaćala razne doprinose,
koje sada u sastavu Poslovnog udruženja,
plaća.


U iskazanim troškovima nisu sadržani


troškovi šumarija (radna snaga, materijal)


koji iznose cea 25´3/o troškova sekcije, pa


bi prema tome ukupni troškovi po 1 m8


etata iznosili cea 40 Din/m3.


Na osnovu prednjeg uporednog pregleda


i analize nužno se nameću slijedeći za


ključci:


1. Da su revizije šumsko-privrednih osnova
neophodne i nužne i da ih je potrebno
izvršiti u roku, a troškovi investicija
za te radove neznatno terete troškove
proizvodnje (poslovanja) — na pr.: za Š.
g. Sisak za 1963. god. iznosili su troškovi
poslovanja po 1 ms etata 8.178 Din/m3 a
troškovi revizije prema ovom prikazu samo
40 Din´m3 ili oko 0,5°/o troškova poslovanja,
i
2. Da se gospodarenjem u prošlosti u tim
gosp. jedinicama akumulirala drvna masa
za 16,8;)/o, te fond drvne zalihe od 150 m3/ha
povisio na 171 m3/ha, a tečajni prirast unapredio
za 22,5Vo.
3. Da se etat glavnog prihoda povisio za
HÖVo, a ukupni etat (glavnog i prethodnog
prihoda zajedno) za 22.970 m3 ili za 4S°/o.
4. Da su šumska gospodarstva revidiranim
osnovama dobila suvremenije elaborate,
sa dobro opremljenim kartama izrađenim
na temelju detaljnih snimanja, a intenzitet
proreda određen je uglavnom metodom
mjerenja pokusnim doznakama na
81