DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 78     <-- 78 -->        PDF

cfaopćenja


J. Parđe : INTENSITE DES ECLAIRCIES ET PRODUCTION LIGNEUSE,
Revue Forestiere Francaise, no 12, decembre 1964. Intenzitet prorede i produkcija
drvne mase, Francuski šumarski list, broj 12, prosinac 1964.
U tom je članku J. Pavd e obradio aktuelnu temu o intenzitetu prorede
i šumskoj produkciji. Na temelju dosadašnjih saznanja iz njemačkog i francuskog
šumarstva J. P a rd e u je uspjelo na vrlo pristupačan i jednostavan
način objasniti problematiku proreda s obzirom na šumsku produkciju.


Najprije autor govori o tome kako se na početku ovog stoljeća vjerovalo
da se različitim intenzitetima prorjeđivanja može povećati prirast drvne mase.
No prod neko dvadesetak godina takvo je mišljenje opovrgnuto na temelju dugotrajnih
mjerenja na pokusnim plohama Šumarskih Instituta u Njemačkoj,
Švicarskoj i Francuskoj. U tom pogledu J. Pa r de se prvenstveno poziva na
radove R. Schobe r a, profesora uređivanja šuma u Hannover-Mündenu,
koji je obradio reagiranje četiriju glavnih vrsta drveća (bukve, smreke, bijelog
bora i hrasta) na različite intenzitete prorede te je ponovno potvrdio spoznaju
da se različitim, intenzitetima prorjeđivanja ne može povećati šumska proizvodnja.


Bukva. Što se tiče ove vrste drveća konstatirano je da je ona izrazito indiferentna
na produkciju drvne mase, što će reći da se u bukovim šumama postizava
ista produkcija drvne mase bilo da se primjenjuju slabe, jake ili vrlo jake
prorede. To su dokazali Wiedemann (1931) i Schober (1960) u Njemačkoj,
Vine y (1955) u Francuskoj te Badou x (1939) u Švicarskoj. Ovaj posljednji
autor je ustvrdio ovo: »Obrast bukovih sastojina može varirati u vrlo
širokim granicaam a da se prirast drvne mase ne smanjuje.«*


Smreka. Ovu vrstu drveća su detaljno istraživali Nijemci (Wiedemann .
Vanselo w i dr.). Došli su do sličnog rezultata kao i za bukvu. Analogne
rezultate postignuo je i Šveđanin Carbonnier .


Bijeli bor. Ni za ovu vrstu drveća nije uspjelo dokazati da bi se jakim proredama
mogla povećati šumska proizvodnja. Što više, Badou x i Carbon nie
r ističu da vrlo jake prorede prouzrokuju u borovim sastojinama smanjenje
produkcije za razliku od prehodnih dviju vrsta drveća — bukve i smreke -koje
imaju veliku sposobnost da povećavaju svoje krošnje i dobro reagiraju na
svijetlo i onda kad su vrlo jako prorijeđene.


Hrast. Za ovu vrstu drveća Nijemci nemaju mnogo podataka. Zato je J.
Parđ e posegnuo za pokusnim plohama koje je prije tridesetak i više godina
osnovao bivši direktor škole u Nancyju A. O u d i n u hrastovim šumama
Francuske. Na tim pokusnim plohama primjenjivali su slabe i jake prorede.
Postignute rezultate o produkciji drvne mase obradio je J. Pard e statistički
i dokazao da nema signifikantne diferencije između produkcije drvne mase na
pokusnim plohama, koje su bile podvrgnute jakim i slabim proredama. Prema
tome i za hrast vrijedi ista spoznaja kao i za ostale vrste drveća. Na temelju
toga je J. Pard e donio ovaj zaključak. U određenim granicama prorede ne


* Temeljnica Badouxovi h pokusnih ploha u bukovim srednjodobnim sastojinama
se kreće od 25 do 40 m2/ha.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 79     <-- 79 -->        PDF

utječu na šumsku produkciju; ako se čovjek zamisli u to, postaje mu jasno da
je tome tako ali se ipak pita zašto onda prorjeđivati sastojine?


Odgovor na to pitanje je jasan. Npr. proredama se poboljšava zdravstveno
stanje sastojina. Pored toga prorede utječu povoljno na lakoću regeneracije itd.
Puštajući po strani te argumente J. Pard e je bacio težište na ova tri
argumenta:
— proredama se povećava debljina stabala;


— proradama se vrši selekcija stabala;
— proredama se spašava drvna masa od propadanja.
Proredama se povećava debljina stabala. Poznato je kako intenzitet prorede
utječe na debljinu stabala. Jedna sastojina, jako prorjeđena, dat će u istoj
starosti deblje drvo nego druga sastojina, podvrgnuta slaboj proredi, što se
uvelike odrazuje na financijski efekt. To drugim riječima znači da jake prorede
omogućuju bržu produkciju stabala određenih dimenzija. Prema tome, možemo
reći da jake prorede dopuštaju skraćivanje ophodnje.
Proredama se vrši selekcija stabala. Ako nije u našoj moći da proredama
povećamo šumsku produkciju, mi možemo tu produkciju koncentrirati na relativno
maleni broj izabranih elitnih stabala, koje će dati vredniji prirast. Jasno
je, dakle, da šumar može povećati kvalitetni prirast putem proreda za koje


J. Parde
kaže da moraju biti selektivne, razumne i naučno izvedene.
Koliko je kržljavih, granatih i loših stabala bilo proredama izvađeno, da se
postignula danas vrijedna stogodišnja sastojina?
Ne zaslužuje li ta činjenica pažnju uzgajivača, koji u težnji da smanji troškove,
sadi biljke u sve većim i većim razmacima?
Profesor uređivanja šuma u Hannover-Mündenu R. Schobe r izvršio je
interesantan pokus s bijelim borom koga je posadio na dvije pokusne plohe. Na
prvoj pokusnoj plohi posadio je više od 10.000 sadnica po hektaru a na drugoj
mnogo manje, tako da je prvu nekoliko puta prorjeđivao dok u drugoj nije bilo
proreda, jer je od početka zasađena rijetko. Neobavješteni posmatrač rekao bi
danas da se ovdje radi o dvije rase bora. Eto, toliko su selektivne prorede povoljno
utjecale na prvu plohu.
Interesantni su rezultati Vanselow a (1956) koji je vršio pokuse na kulturama
smreke, zasađenim u različitim razmacima. Pokazalo se, da se u rijetkim
kulturama nije moglo selektivnim proredama ništa postići, jer je kultura
4X 4 ostala i ostat će onakva kakva je stvorena u početku.
Prema tome rijetke sadnje dolaze u obzir u osnivanju kultura i plantaža
onda kad raspolažemo sadnicima odlične kvalitete i rase. U tom slučaju su,
dakako, selektivne prorede nepotrebne pa možemo startati odmah u početku
s malenim brojem sadnica. To je slučaj kod osnivanja kultura i plantaža topola.
No što se tiče ostalih kultura, to nije slučaj!
Proredama se spašava drvna masa od propadanja. Istina je da intenzitet
proređivanja ne utječe na veličinu produkcije drvne mase, ali, dakako, pod
uvjetom da se ne dopusti propadanje (umiranje) pojedinih stabala. Tko ne bi
nikad prorjeđivao sastojinu, dopustio bi da mnoga potisnuta stabla propadnu,
no ona čine sastavni dio proizvodnje drvne mase. Ako ih pustimo da propadnu,
ona će nam nedostajati u konačnom komparativnom obračunu. Ta drvna masa,
koja se odnosi na »mortalitet stabala« nije neznatna pa je ne smijemo ispustiti
iz računa. U grubom prosjeku može se uzeti da na »mortalitet stabala« otpada
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 80     <-- 80 -->        PDF

oko 20—25% od sveukupne produkcije. Radi ilustracije J. Pa r de spominje
istraživanja Šveđanina Carbonnier a koji je promatrao 4 pokusne plohe
smreke:


— na I. plohi nije bilo prorede nego samo prirodna selekcija;
— na II. plohi je primijenjena umjerena proreda;
— na III. plohi je primijenjena jaka proreda;
— na IV. plohi je primijenjena vrlo jaka proreda.
Rezultati opažanja navedeni su u tabeli 1.
Tabela 1.


Pokusne plohe
N/ha g
m2 /ha
d
cm
h
m
H
m
M
m3 /ha
D
nrVha
P
m;Vha
I
°/o
I
bez prorede
II
1396 64,9 24,3 26,8 29,0 917 305 1222 25
umjerene prorede 600 43,2 30,3 28,1 29,4 608 590 1198 49
III
jake prorede
IV
336 34,3 36,1 27,2 29,3 437 739 1176 63
vrlo jake prorede 200 28,9 42,9 28,5 30,2 367 766 1133 67


N/ha broj stabala po hektaru;
g temeljnica u m2/ha;
srednji sastojinski prsni promjer u cm;


d


srednja sastojinska visina u m;


h


dominantna visina u m;


H


drvna masa na panju u rh´/ha;
D
M
suma proreda u m3/ha;
P ukupna produkcija;
I prorede u % od ukupne produkcije.


Iz tabele 1 se vidi da je na I. plohi izgubljeno 25% od ukupne proizvodnje
zbog »mortaliteta stabala«, jer nije bilo prorede. Na četvrtoj plohi produkcija
je smanjena za 7%, što znači, da je temeljnica pala ispod »kritične temeljnice«
(A s s m a n n, 1961).


Evo praktične koristi iz toga.
Za šumara je važno da znade za svaku vrstu drveća i za svaki tip maksimalno
moguću temeljnicu kao i »kritičnu temeljnicu«, tj. onu ispod koje se
proredama ne smije ići, jer će u protivnom slučaju šumska produkcija naglo
pasti.


Prof. dr Dušan Klepac