DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 56     <-- 56 -->        PDF

fagiju ovog štetnika napominjujući da se gusjenice najradije hrane lišćem hrasta
kitnjaka i graba.


Iz navedenih podataka vidi se da je Himera pennaria L. veoma polifagan
štetnik ,da su joj hrast kitnjak i grab glavne biljke hraniteljice i da se štete na
topoli i vrbi izričito spominju samo u SSSR-u.


U našim je šumama ova vrsta također zastupljena. Jedan od najstarijih podataka
(1901. god.) za našu zemlju imamo od Koče (4), koji spominje da je
uhvatio jedan primjerak leptira u Pleternici. Dr Spaić je u jesen 1963. godine
u spačvanskim šumama uhvatio na svijetlo veći broj leptira, a u proljeće 1964.
godine u šumama oko Siska osobno sam nalazio jajna legla na grančicama hrastova.
Da vrsta pridolazi i u Makedoniji navode Daniel, Forster i Osthelder (1).


Razvojni ciklus i način života. Za vrstu Himera pennaria L. u literaturi se
ukratko navode samo najosnovniji biološki podaci kao što su vrijeme rojenja,
način leženja jaja, vrijeme brštenja gusjenica i kukuljenje. No i ti oskudni
podaci se među sobom ponešto razlikuju, a odnose se isključivo na strane zemlje
pa se ne mogu bez daljnjega primijeniti na naše prilike. Prema Lampert-u


(5) leptiri se pojavljuju u septembru i oktobru, gusjenice brste u maju i junu,
a kukuljenje se vrši u zemlji. Wolf i Krausse (10) navode da leptiri lete u
oktobru i novembru (u južnoj Mađarskoj), a gusjenice da žderu pupove prije
izbijanja lišća i kukulje se u zemlji. Prema Gaede-u (3) vrijeme pojave leptira
je oktobar, a brštenje gusjenica počinje u maju. Prema Seitz-u (8) letenje leptira
traje od septembra do novembra. Sorauer (9) navodi kao vrijeme letenja
leptira oktobar i novembar, a pojave gusjenica od marta do sredine maja. U
Japanu, prema istom autoru, leptiri lete početkom maja, dok brštenje gusjenica
traje sve do konca augusta. U Španjolskoj se razvojni ciklus ne razlikuje mnogo
od onog u Srednjoj Evropi (Ruperez, 7). U SSSR-u gusjenice brste u mjesecima
maju i junu (Rimskij-Korsakov, 6). Nitsche (cit. prema Escherich-u, 2)
opisuje jedan jaki napad gusjenica u Mađarskoj 1891 i 1892. godine. Gusjenice
su izašle iz jaja prije izbijanja lista i izgrizle pupove, tako da su dijelovi sastojine
ostali potpuno goli. Nakon listanja proširile su se u susjedne sastojine,
koje su također obrstile. Brštenje je trajalo od konca marta do sredine maja.
Tada su se zakukuljile u kokonima načinjenim od djelića zemlje i drveta u tlu.
Leptiri su letjeli koncem oktobra i početkom novembra. Gusjenice su preferirale
hrast kitnjak i grab, iako su veoma polifagne na listačama pa nisu izbjegavale
niti orah. Osobito su bila oštećena stabla od 20 do 40 godina i prosvijetljene
oplodne sječine. Iako su se do gola obrstene površine u toku ljeta ponove
zazelenile, ipak je posvuda nastao znatan gubitak na prirastu, a očekivani bogati
urod žira je izostao.
Prema vlastitim istraživanjima razvojni ciklus grabove grbe kod nas gotovo
se ne razlikuje od netom opisanog (vidi kalendar razvoja!), a prilično se
podudara i s opisom nekih autora za Srednju Evropu.


(jod. I II III IV V V! VII VIII IX X XI XI!
1963. + + + + + . *
1964. ® © «& O QS> O €) 0 H» m» &


Kalendar razvoja grabove grbe (Himera pennaria L.)