DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 41     <-- 41 -->        PDF

MOGUĆNOSTI SUZBIJANJA BOROVA ČETNJAKA
BIOLOŠKIM I KOMBINmANIM METODAMA
Prof. MILAN ANDROIC —
STEVO OPALICKI, dipl. ing. šum.


1. GOSPODARSKO ZNAČENJE BOROVIH SASTOJINA ZA JUGOSLAVIJU
Od ukupne površine ekonomskih šuma Jugoslavije, koja iznosi cea 7,800.000
ha na borove sastojine otpada tek cea 300.000 ha. Iako je ova površina relativno
mala, ne bi se moglo ustvrditi, da borove sastojine i vrste borova u Jugoslaviji
nisu od većeg gospodarskog značenja. Pored smreke, jele i ariša (autohtonih
vrsta) i vrste borova dolaze u obzir za »oplemenjivanje« lišćarskih šuma, za što
se u novije vrijeme zalažu i šumarski stručnjaci i oni koji su odgovorni za šumarsku
politiku naše zemlje.


SI. 1. Na kamenitom i strmom krškom tlu, gdje bi teško uspijevale druge vrste, crni
bor ipak uspijeva
Foto: Ing. S. Opalički


Ovaj rad financirao je Savezni Savjet za naučni rad i Savjet za naučni rad SfRH.
Veliku pomoć kod izvođenja ovih pokusa na terenu pružilo nam je osoblje šumskog
gospodarstva Buzet- direktor Pužar ing. Miloš, tehnički direktor Sirotić ing. Nadan, te
upravitelj šumarije Labin, Sobol ing. Tomislav; na čemu se svima najtoplije zahvaljujemo.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Od borovih sastojina pritječu znatni prihodi u drvu, smoli i ostalim produktima
kemijske prerade. Ipak važnost borovih vrsta dolazi do izražaja kod
pošumljavanja goleti i krša. Šumarski stručnjaci uložili su mnogo napora da
pronađu pogodne vrste drveća koje će moći uspijevati na ekstremno nepovoljnim
uslovima zemljišta i klime obalnog područja Jadrana. Obešumljene i degradirane
terene toga područja trebalo je zaštititi od daljnje erozije i stvaranja
goleti.


U novije vrijeme vrste borova dolaze u obzir za uljepšavanje turističkih
mjesta i njihove okolice. Upravo na tome području gdje vrste borova predstavljaju
gotovo nezamjenljive vrste, pojavljuje se jedan štetnik Thaumatopoea
pityocampa Schiff, koji je tu vezan koliko na vrste roda Pinus kao biljke hraniteljice,
toliko i na određene klimatske uslove submediteranskog i mediteranskog
područja.


2. NEKE BIOLOŠKO EKOLOŠKE KARAKTERISTIKE BOROVA ČETNJAKA
Iako je u laboratoriju moguć uzgoj ovoga štetnika na jeli (Abies pectmala),
smreci (Picea excelsa), vajmutovcu (Pinus strobus) i duglaziji (Pseudotsuga
Douglasii) u prirodnim uslovima on predstavlja problem u prvom redu za vrste
borova koje dolaze u područjima sa srpanjskom izotermom između 22 i 23° C ili
godišnjom izotermom između 13 i 14° C. To su u prvom redu Pinus nigra Arn.,
koji je izložen najjačim napadima i njegovi varijetiti: P. corsicana, P. calabrica,
zatim P. maritima, P. halepensis, P. brutia te P. pinea. Rjeđi je napad na cedar
(Cedrus atlantica Mar., Cedrus deodara, C. hbani).


Za uspješno provođenje suzbijanja važno je poznavati još slijedeće biološko
ekološke momente:


1) Aktivnost gusjenica odvija se u dva perioda: jesenjem i proljetnom. U
jesenjem periodu dominiraju gusjenice 3 i 4 stadija a u proljetnom 4 i 5 stadija.


2) U našim krajevima konstatirane su 2 ekološke rase (ekotipa): jedan sa
ranijom i drugi sa kasnijom pojavom leptira i gusjenica. U topljjim predjelima,
na otocima i neposredno uz obalu pojavljuju se leptiri i gusjenice kasnije no na
kontinentalnom području i relativno hladnijim predjelima gdje dominira »rani <
tip. Obrazloženje za ovu činjenicu našli smo u nultočki razvoja gusjenica prvog
stadija koja iznosi 11° C. Budući u kontinentalnim i hladnijim predjelima, ove
temperature nastupaju ranije; ove kritične temperature mogle su izbjeći samo
one gusjenice koje su ranije dostigle drugi stadij. Tu vidimo dobar primjer
stvaranja ekološke rase prirodnom selekcijom.


3) Za vrijeme kiše, jakog vjetra i niskih temperatura i presvlačenja gusjenice
ostaju u zaprecima, u kojima mogu izdržati veoma duge bez hrane.


4) Jedan dio gusjenica ima svojstvo da preleži u zemlji jednu, rjeđe dvije
godine.


3. MOTIVI SUZBIJANJA
Period štete nastupa ujesen i proljeće u vrijeme kada su terminalni pupovi
formirani pa obrštena borova stabla ponovo potjeraju. Pojave sušenja su rijetke,
pa šumarski stručnjaci nisu uvijek bili skloni provoditi akcije suzbijanja
koja po njihovom mišljenju nije imala ekonomsko opravdanje.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Razvojem turizma počele se na ovaj problem gledati drugačije. Borove
kulture uz naselja i na obalnom području predstavljaju sada objekte od neposredne
koristi za ljude koji traže odmora u ovim krajevima i za domaće i strane
turiste. Borova stabla koja bi četnjak obrstio i lišio zelene krošnje pružaju neuglednu
i neestetsku sliku a u turističkom smislu ne predstavljaju objekte koji
bi poslužili za odmor i rekreaciju ljudi.


Pored toga »otrovne dlačice« gusjenica izazivaju oboljenja očiju, kože i
respiratornih organa, naročito kod djece koja ljeti u tim šumama kampuju i
traže hlada. Stoga iako se ne uzmu u obzir ekonomski razlozi (obrštena krošnja
regenerira se za tri godine pa je i prirast za toliko smanjen), higijenski i turistički
momenti zahtijevaju da se ovaj štetnik suzbija svagdje uz javne saobraćajnice
i u naseljima i okolici.


4. SUZBIJANJE
Mehanička metoda — Sastoji se u rezanju grana sa zaprecima. Grane se
pale. Stablo se na taj način deformira, naročito u slučaju ako se zapredak nalazi
ispod vršnog izbojka što je vrlo često.


Kemijska metoda — Ova metoda daje dobre rezultate ako se na vrijeme i
pravilno sprovodi. No poznato je da suzbijanje otrovima (u ovom slučaju upotrebljava
se DDT, HCH i dr.) naročito ako se izvrši kasno, može imati negativne
posljedice za šumsku biocenozu. Biliott i (4) je ustanovio veoma kratak interval
u kome se može izvršiti suzbijanje borova četnjaka a da se ne uništi i
korisna entemofauna.


Biološke metode — Naseljavanjem kolonija šumskog mrava iz grupe Formica
ruja navodno je postignut dobar uspjeh u sprečavanju prenamnoženja
borova četnjaka u Italiji. Protagonisti ove metode jesu Gösswal d u Njemačkoj
i P a v a n (9) u Italiji. Ova metoda predstavlja više preventivni karakter
i spada u domenu šumske higijene.


Postoje i velike mogućnosti primjene jajnih parazita (Oencyrtus pityocampae
Mercet, Tetrastichus sp., Trichogramma sp.) a naročito entomofaga koji napadaju
gusjenice. Biliott i (5) pridaje veliku važnost tahini Phryxe caudata,
koja je u našim krajevima slabo zastupljena, nasuprot masovnoj pojavi Compsilura
concinnata.


Neistražena je velika mogućnost primjene vrsta Thyridanth´ax velutinus
i Anthrax hottentotus iz porodice Bombyliide, koji parazitiraju kukuljice u nekim
našim lokalitetima i do 40% a zajedno sa vrstom Conomorium, eremite iz
porodice Pteromalidae uzrokuje mortalitet kukuljica i do 90%. Naročito bi bilo
interesantno ispitati kako bi se paraziti Anthrax i Thyridanthrax ponašali u predjelima
u kojima nije konstatiran. B i 1 i o 11 i (5) ga je u Francuskoj konstatirao
samo u jednom slučaju.


Isto tako u uzgoju smo dobili znatan broj Ichneumonida koje su izlazile
iz preležalih kukuljica. Bilo bi veoma korisno proučiti pitanje kompeticije sa
vrstama iz porodice Bombylidae.


Stoga bi u sastoijnama u kojima je suzbijanje drugim načinom zakasnilo
a drugi faktori dopuštaju da se to provede (udaljenije sastojine) trebalo zapretke
sa gusjenicama posljednjeg stadija stavljati u žičane kaveze i s vremena
na vrijeme ispuštati parazite, ili to činiti sa iskopanim kukuljicama, što bi još
imalo prednost jer bi se na taj način oslobađao parazit Conomorium eremite,


41
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Anthrax hottentctus i Thyridanthrax velitinus kao i vrste Ichneumonida koji
prema postotku parazitiranosti može biti od velikog značenja.


Drugi vid biološke borbe jest primjena patogenih mikroorganizama u
prvom redu virusi i bakterije. Upotreba Smithia virusa u Francuskoj koju je
proveo Grison, Maury, Vago (7) dala je dobre rezultate ali velike teškoće u
multiplikaciji virusa predstavljaju veliku zapreku za njegovu masovnu primjenu
sve dotle dok se virusi mogu izolirati samo iz inficiranih odnosno oboljelih
gusjenica.


Naprotiv, primjena bakterije Bacillus thuringiensis koja se u više zemalja
industrijski proizvodi ne predstavlja nikakove teškoće. U jednom prethodnom
radu (3) jedan od nas iznio je rezultate pokusa suzbijanja bakterijskim preparatima
u laboratoriju i u prirodnim uslovima.


SUZBIJANJE KOMBINIRANIM PREPARATIMA BAKTERIJE + INSEKTICID


Da bi uspjeh bio još sigurniji i efekat brži iskorišćujemo rezultate postignute
kombinacijom bakterija i slabih koncentracija insekticida. Već 1956. god.
ustanovio sam da je u krvi gusjenica Pieris brassicae otrovane insekticidima
(HCH, Parathion) pojačano razmnažanje bakterijske flore i mikrosporidija.
Fagocitarna sposobnost ovako zatrovanih gusjenica umanjena je pa se već u
ovom slučaju A n d r o i ć (1) naslutio sinergično djelovanje insekticida i patogenih
mikroorganizama. God. 1959. Kovačevi ć (8) je potvrdio da postoji odnos
između trovanja slabijim koncentracijama insekticida koje je autor nazvao
subletalnim dozama i pojave bakterijskih i virusnih oboljenja kod vrste Lymantria
dispar L.


U novije vrijeme slične pokuse izvršili su Teleng a (10), koji je primijenio
sa vrlo dobrim uspjehom kombinirane preparate insekticida niskih koncentracija
i bakterija Bacillus thuringiensis za suzbijanje borova prelca (Dendrolimus
pini L.); Fankhäne l (6), koji je ustanovio ubrzani mortalitet gusjenica
hrastova savijača (Tortrix virid,ana) koje su prethodno tretirane ovako
kombiniranim preparatima. U svakom slučaju kombinirani preparati dali su
bolje rezultate od nezavisno primijenjenih insekticida ili bakterija.


METODA I MATERIJAL


I u ovome pokusu uzeli smo kao test insekt gusjenice borova četnjaka
(Thaumatopoea pityocampa Schiff) koje smo donijeli u zimskim zapercima iz
Hrvatskog Primorja. Dosadašnje iskustvo i način života ove vrste bio je glavni
razlog što nismo pokuse vršili sa određenim jednakim brojem individua već smo
uzeli čitave zapretke u kojima se naravno nije nalazio jednak broj gusjenica
Koliko ovaj način ima prednosti zbog toga što lucifugne gusjenice borova četnjaka
veoma nepovoljno reagiraju ako ih se liši prirodnog zaklona tj. zapredaka,
u toliko je za za pokus nepovoljno jer se u raznim zaprecima nalaze i
heterogeni organizmi ne samo s obzirom na starost (iako smo odabrali zapretke
u kojima su gusjenice bile u istom razvojnom stadiju), već i s obzirom na neke
druge važne biološke osebine (genetska konstitucija, ishranjenost i dr.).


Daljnja nepovoljna činjenica bila je u tome što smo za pokuse uzeli gusjenice
petog tj. najstarijeg stadija petnaestak dana prije zakukuljenja, no samo
taj materijal stajao nam je na raspolaganju. S druge strane rezultati dobiveni
na ovako rezistentnim gusjenicama petog stadija mogu se sa velikim koeficijentom
sigurnosti primijeniti na mlađe stadije.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Postupak tretiranja borovih grančica insekticidnim i bakterijskim preparatima
kao i kombiniranim preparatima vršili smo na isti način, a koji je opisan
u prvom dijelu.


U pokusu je primijenjen insekticid Pantakan E-16,5 sa 16,5% DDT-a proizvodnje
»Chromos«. Budući već od prije znademo da ovaj preparat djeluje u
koncentraciji od 1%, uzeli smo za daljnje pokuse koncentracije 0,4° o i 0,04%.


Bakterije Bacillus thuringiensis sadržavao je preparat Bactospeme varietet
Berliner francuske proizvodnje. Upotrebili smo ga u koncentraciji 2 gr na jednu
litru i 1 gr na jednu litru.


Kombinirani preparati bili su slijedećih koncentracija:


0,04% E-16,5 + 1 gr na 1 litru


0,04% E-16,5 + 2 gr/l litru


0,004% E-16,5 + 2 gr/l litru


Pokuse smo ponovili samo smo ovaj puta primijenili asociirane insekticide
(Pantakan + Lindan) u najpovoljnijim koncentracijama i u kombinaciji sa bakterijama.


REZULTATI


Iz priloženog grafikona br. 1 može se zaključiti slijedeće:


1) Insekticid Pantakan i biološki preparat Bacillus thuringiensis djelovali
su svaki za sebe na gusjenice borova četnjaka izazivajući djelomični mortalitet
gusjenica 59,5 do 60,6% za insekcid i 67,6 do 68,9% za bakterije. Nepovoljno


Tretiranje Th. pityoampa s B. Thuringiensis + DDT


DDT 0.04% DDT 0.04% DDT 0,004%


DDT 0,4%


B.Th Ig/lit. B.Th 2g/lit. B.Th. 2j/lit
M = 146 M = 150 ti = 136


i ! KJ.fi.


| uginule gusjenice
lEQEtlDA :
M = ukupni broi gusjenica u pokusu
B. Th a Bacillus Thuringiensis
uginule kukic e
| izašli leptiri
I izašle Tachime


Grafikon 1
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 46     <-- 46 -->        PDF

djelovanje tih preparata očitovalo se i na kukuljice čiji se mortalitet kretao od
12,1 do 15,9% za insekticid i 7,5 do 19,1% za bakterije. Općenito uzev jače koncentracije
insekticida i bakterija pokazale su se nešto efikasnijim od slabijih
koncentracija barem što se tiče mortaliteta gusjenica. Postotak dobivenih imaga
kretao se od 3 do 19,4%.


2) Kombinirani preparati u kombinaciji 0,4% + 2 gr /lit, 0,04% + 1 gr/lit,
i 0,004% + 2 gr/lit. pokazali su se efikasniji od jednostavno upotrebljenih preparata
insekticida ili bakterija.


Pantakan E 16,5 0,«% Lindan EA10 0,12%
Broj gusjenica u pokusu 133 Broj gusjenica u pokusu 289 o


Grafikon 2.


Iz grafikona 2, 3 i 4 može se zaključiti da su asociirani insekticidi već sami
za sebe efikasniji nego sam DDT ili Lindan, a u kombinaciji sa bakterijama dobili
smo odlične rezultate. Gotovo u svim kombinacijama postignut je 100%-tni
mortalitet iako su gusjenice bile u V stadiju. Postotak izašlih leptira bio je u
poređenju sa prethodnim pokusom neznatan (0—0,75%). Kod asociiranog insekticida
procenat uginulih gusjenica bio je manje no kod kombiniranih preparata.
I u ovom pokusu Tachine su ostale pošteđene. Procenat tahiniziranih gusjenica
iznosio je kod insekticida 2,07—21,05 a kod kombiniranih preparata 0,73—14,4.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Pantakan E16,5 0,1% Lindan EA10 0,03% + Bactospein 4 gr/lit


Broj gusjenica u pokusu 272 w Broj gusjenica u pokusu 295


Grafikon 3.


S obzirom na visok mortalitet u stadiju gusjenice kombinirani preparati
imaju očitu prednost. Drugi pokus (grafikon 2, 3 i 4) izvršen je kasnije, gusjenice
su bile starije i stoga je razumljivo da je u kombinaciji Pantakan E-16,5
0,2% + Lindan Ea 10, 0,06" o + Bactospeine 4 gr/lit procenat uginulih gusjenica
manji no u 1. pokusu kombinacije DDT + bakterije, iako je s obzirom na izlazak
leptira konačni rezulta tbolji. U kombinaciji E-16,5 0,1% + Lindan EA 10
0,03" o + Bactospeine 4 gr/lit uspjeh je bolji od onoga u kombinaciji E-16,5 0,2%


+ Lindan E 10 0,006% + Bactospeine što bi se moglo pripisati većoj količini
Lindana. Kontrola je dala veliki postotak izašlih leptira 60,62—80,2% i relativno
mali broj uginulih gusjenica 6,21—3,6% (grafikon 5).
Iako se iz ovih pokusa može već sada utvrditi prednost kombiniranih preparata
pred insekticidima koji se upotrebljavaju u jačim koncentracijama kada
se upotrebljavaju samostalno smatramo potrebnim u slijedećoj fazi pokusa ispitati
kombinirane preparate na gusjenice mlađeg stadija i što je veoma važno za
praksu odrediti najefikasniju kombinaciju.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 48     <-- 48 -->        PDF

8 ? rft. ? ° ?
16,21 s o
H|f]lO,g» 5 H
2 O
J4,W
HIIIIIIIIIIi»,i«
_J 60,62
pilili". » Qc
rb
U?
13,8
Vf
^]«0,2
1»8


uginulo gusjenica
uginulo od Tachina
zakukutjilo se
uginulo u kukuljici
izašlo leptira
ukupno uginulo


uginulo gusjenica
uginulo od Tachina
zakukuljilo se
uginulo u kukuljici
izašlo leptira
ukupno uginulo
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 49     <-- 49 -->        PDF

LITERATURA


1.
Androić , M.: Leukocitarna reakcija gusjenica kupusnog bijelca (Pieris brassicae
L.) na djelovanje insekticida Systox i HCH, Biljna proizvodnja, Zagreb, 1956.
2.
Androić , M.: Borov prelac gnjezdar (Cnethocampa pityocampa Schiff), Biološko
ekološka studija. Glasnik za šumske pokuse Vol. XIII, 1957.
3.
Androić , M.: Pokusno suzbijanje borova četnjaka (Thaumatopoea pityocampa
Schiff) bakterijama (Bacillus thuringiensis), Šum. list 3—4, 1961.
4.
Biliotti , E.: Difficulte rencontrees dans la determination des periodes d´intervention
contre les processionnaire du chene et du Pin. Rev. de Path, veget. Tom.
XXXI, Fase. 2, 1952.
5.
Biliotti , E.: Les parasites et predateurs de Thaumatopoea pityocampa Schiff
(Lepidoptera). Entomophaga Tom III, No 1, 1958.
6.
Fankhänel : Über Versuche zur Verwendung von Bakterien- mittein gegen
Forstschädlinge in Laboratorien und Freiland. Zeit, des Deutschen Pflanzenschutzdienst
F. F. Berlin, 1962. Jahrgang 16, Heft 7.
7.
Grison, P., Maury, R., Vago, C: La lutte contre la Processionaire du Pin
(Thaumatopoea pityocampa Schiff) dans les Massif du Ventoux. Essai d´utilisation
pratique d´un virus speeifique. Revue forsteriere francaise No 5, Mai 1959.
8.
K o v a č e v i ć, 2.: Einflus subletaler Konzentrationen der Insekticide auf das
Erscheinen von Krankheiten bei einigen Insekten Trans. I. Int. Conf. Insect Pathology
and Biol, control. Praha, 1963.
9.
Pavan , M.: Attivitä italiana per la lotta biologica con formiche del gruppo
Formica rufa contro gli insetti dannosi alle foreste. Collana verde 4, 1959.
10.
Te l en g a, N. A.: Das Problem der komplexen Verwendung biologischer und
chemischer Methoden der Schädlingsbekämpfung (ruski) Bull. Ukr. naučn. issl.
inst. zašč. rast. 1958, 4.
POSSIBILITIES OF CONTROLLING PINE PROCESSIONARY MOTH BY MEANS
OF BIOLOGICAL AND COMBINED METHODS
Results
From the presented Graph 1 the folowing conclusions can be drawn:


I. a) The insecticide Pantakan (DDT-type) and the biological preparation of Bacillus
thuringiensis exercised their individual action on the caterpillars of Pine pro-
cessionary moth producing a partial mortality of caterpillars from 59.5 to 60.6 for the
insecticide and from 67.6 to 68.9l:i/o for the bacteria. The effect was conspicuous also
on pupae whose mortality ranged from 12.1 to 15.9J/o for the insecticide, and from
7.5 to 19.rVo for the bacteria. On the whole the higher concentrations of insecticide
and of bacteria proved slightly more effective than the weaker concentrations, at least
as regards the mortality of caterpillars. The percentage of imagos obtained ranged
from 3 to 19.4i:,/o.
b) The combined preparations in the combinations of 0.4V» + 2 g./l., 0.04´Vo +
1 g./l., and 0.004V» + 2 g./l. proved more effective than the separately applied preparations
of insecticide or of bacteria.


II. From Graphs 2, 3, and 4 it can be concluded that the associated insecticides
are by themselves more effective than DDT or Lindane alone, while in combination
with bacteria the best results were obtained. Almost in all combinations a 100V»-mortality
was achieved even though the caterpillars were in the fifth instar. The percentage
of the emerged butterflies as compared with the preceding experiment was
insignificant (0—0.75%). In the associated insecticides the percentage of caterpillars
killed was smaller than in the combined preparations. In this experiment too Tachina
flies remained unaffected. The "/o parasitiration of caterpillars by Tachinidae was in
insecticides 2.07—21.5, and in the combined preparations 0.73—14.4.
Considering the high mortality in the stage of caterpillars the combined preparations
have a conspicuous advantage. The second experiment (Graphs 2, 3, and 4)
was performed later, when caterpillars were older, and therefore it is understandable
that in combination Pantakan E 16.5 O.z^o + Lindane EA 10 0.6eVo + Bactospeine
4 g./l., the percentage of killed caterpillars was less than in the first experiment
(combination DDT + bacteria) although the final result was better with regard to
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 50     <-- 50 -->        PDF

the emergence of butterflies. The combination E 16.5 0.1% + Lindane EA 10 0.03 ->-
Bactospeine 4 g.´l. gave a better result than the combination Pantakan E 16.5 0.2%


+ Lindane EA 10 0.06% + Bactospeine, a fact which could be attributed to the larger
quantity of Lindane used. The untreated controls displayed a large percentage of
emerged butterflies (60.62—80.2%), and a relatively small number of dead caterpillars
(6.21—3.0%).
Although it is possible already now to determine the advantage of the combined
preparations over the insecticides used in higher concentrations, when separately
applied the author considers it necessary to investigate in the following stage of experiments
the effect of the combined preparations on caterpillars of a younger stage,
and, which is very important for practice, to determine the most effective combination.