DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 35     <-- 35 -->        PDF

finiše« ugao oštrenja, pri čemu se polazi samo od toga da on zavisi od položaja
turpije prema pravcu kretanja lanca. Međutim, time je određen samo ugao
oštrenja vertikalnog dela sečiva. Ugao oštrenja horizontalnog dela sečiva ne
zavisi uopštc od ugla koji zaklapa osa turpije sa pravcem okretanja lanca, već
zavisi od drugih faktora. Pre svega, s obzirom da se za oštrenje upotrebljavaju
valjkaste turpije, ravan oštrenja horizontalnog dela sečiva, njegova prednja
strana, ima konkavnu formu. Prema tome, tu se ugao oštrenja mora preciznije
definisati. Zapravo ne radi se samo o jednom uglu. Mi ćemo u daljem tekstu
imati u vidu pretežno najmanji ugao, nazovimo ga tangentni ugao, a to je ugao
koji odgovara koeficijentu pravca tangente koja prolazi kroz zajedničku tačku
preseka oštrice i turpije (si. 4).


SI. 4


Kao što se na si. 4 vidi, prednja strana sečiva je konkavna. U skoro svih
sečiva konveksna, ali praksa to nije prihvatila je bi oštrenje bilo znatno složenije.
Odstupanje u suprotnom smeru, tj. umesto konveksne, obrazovanje konkavne
forme prednje strane sečiva, predstavlja korak nazad u nastojanju da
se sečivo usavrši.


Dakle, definisanje ugla oštrenja horizontalnog dela sečiva je dosta teško.
Tu moramo razlikovati početni (tangentni) ugao, od pojma ugla oštrenja u celini.
Na si. 5 prikazana je zavisnost forme prednje strane sečiva — stepen konkavnosti
— od nadvišenja turpije (h) nad oštricom, kao i od prečnika turpije.
Na si. 5a isti je prečnik turpije, a različita su nadvišenja. U tom slučaju različiti
su i tangentni uglovi, a isto tako različiti su i uglovi oštrenja u celini, tj. različit
je stepen konkavnosti. Ovu razliku u početnim uglovima još bolje ilustruje
si. 6.


U si. 5b prikazan je slučaj zavisnosti ugla oštrenja od prečnika turpije pri
istom relativnom nadvišenju turpije nad oštricom (nadvišenje 1/5 prečnika turpije).
U tom slučaju početni ugao oštrenja je uvek isti, bez obzira na prečnik
turpije, ali je stepen konkavnosti prednje strane sečiva različit, tj. različit je
ugao oštrenja u celini.