DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 32     <-- 32 -->        PDF

PRILOG PROUČAVANJU SEČIVA I ELEMENATA OŠTRENJA
LANACA MOTORNIH PILA


Dr SRETEN NIKOLlC
docent Šumarskog fakulteta u Beogradu


UVOD


Zubi lanaca savremenih motornih pila, posmatrano u celini, znatno su savršeniji
od ranijih formi zuba pila uopšte, kako sa gledišta teorije rezanja, tako
i s obzirom na praktičnost oštrenja. Međutim, značaj i odlike pojedinih elemenata
sečiva i oštrenja nisu u literaturi dovoljno osvetljeni, a u praksi se shvaćaju
grubo ili čak pogrešno. U ovom radu želimo da bliže odredimo pomenute
elemente, njihov značaj i ulogu, s ciljem da doprinesemo daljem usavršavanju
sečiva i ustanovljavanju optimalnih elemenata oštrenja.


Najpoznatija forma sečiva pila uopšte su trouglasti zubi — tzv. prosti nazub.
Njihova glavna odlika je što imaju aktivnu kratku oštricu (»k«) — si. la —
koja odvaja iver od dna proreza, dok bočne oštrice (»b«) obrezuju iver sa strane,
obrazujući zidove proreza (propiljka). Da bi kratka oštrica odgovorila nameni
neophodno je zube oštriti pod relativno velikim uglom (60° i više), što uslovljava
odgovarajuću povećanu potrebu za energijom. U smislu TIME-ove teorije rezanja
elementarnim sečivom, glavnu ulogu ima baš kratka oštrica.


Znatno poboljšanje forme nazuba postignuto je pre nekoliko decenija kada
su izdiferencirane funkcije kratke i bočnih oštrica na posebne zube. To je slučaj
u pila složenog nazuba (pile račvastih i pile kopljastih zuba), koje su i danas
skoro isključivo u upotrebi u eksplotaciji šuma, tamo gde nemehanizovane pile
nisu zamenjene motornim (si. lb).


U procesu rezanja pilama složenog nazuba, zubi rezači obrezuju iver sa
strane, praveći zidove proreza, a zubi strugači imaju ulogu kratke oštrice.


Slika 1.


Glavna odlika složenog nazuba je relativna mogućnost smanjenja ugla
oštrenja zuba rezača, sve do granice koja odgovara materijalu iz koga su izrađene
pile, što nije bilo moguće u pila prostog nazuba. Praktično, donja granica
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 33     <-- 33 -->        PDF

ugla oštrenja zuba rezača je približno 30°, a optimalni ugao je 35—40°. Međutim
sa smanjivanjem ugla oštrenja zuba pila prostog nazuba, kratka oštrica u
odnosu na dno proreza (ravan rezanja) stoji sve strmije, tj. sve manje je aktivna.


ELEMENTI SEČIVA LANACA MOTORNIH PILA I NJIHOVE FUNKCIJE


Približno u vreme kada su pile složenog nazuba skoro potpuno potisnule iz
upotrebe pile prostog nazuba (misli se na pile koje se upotrebljavaju u eksploataciji
šuma), pojavljuje se nova forma zuba lanaca motornih pila, tzv. »univerzalni
zubi«. To je kvalitetno nova forma zuba, posmatrano u celini, ali istovremeno
na izvestan način i u izvesnoj meri to je vraćanje na staru formu zuba


— na prosti nazub. Ponove su funkcije kratke i bočnih oštrica »skoncentrisane«
na jednom zubu. Zapravo, sada je to jedna oštrica na kojoj se razlikuju tri dela:
horizontalni, prelazni i vertikalni i koji imaju različite funkcije (si. 2).
Slika 2.


Horizontalni deo oštrice (Ho), ili, bolje reći, deo oštrice koji je paralelan
sa dnom proreza, ima ulogu kratke oštrice, a vertikalni deo (Vo) ima ulogu bočnih
oštrica. Prelaz između ova dva dela oštrice je lučnog oblika (Po), tako da ih
je dosta teško strogo odvojiti.


Horizontalni deo oštrice izložen je znatno manjim specifičnim otporima, s
obzirom da se tu radi o tangencijalnom rezanju, pa je moguće i relativno smanjenje
ugla oštrenja u odnosu na vertikalni deo sečiva, čime je zadržana prednost
diferenciranja uloge. U tom smislu zubi novih lanaca zadržali su prednost
zuba pila složenog nazuba. U odnosu na njih imaju prednost u tome što je jednostavnije
oštrenje, jer je manje elemenata oštrenja (samo ugao oštrenja i dubina
prodiranja zuba), i što je manji ugao rezanja horizontalnog dela sečiva
nego zuba strugača. To što je prorez skoro pet puta širi nego u ručnih pila, nedostatak
je novih lanaca, ma da nije u toj srazmeri. Znatan deo od ukupnog
otpora drvo pruža vertikalnoj oštrici, a taj otpor je praktično konstantan bez
obzira na širinu proreza. Napred pomenuti manji ugao rezanja horizontalnog
dela sečiva je u znatnoj meri kompenzacija za povećanu širinu proreza. Naime,
u zuba lanaca motornih pila ugao rezanja horizontalnog dela sečiva je približno
jednak uglu oštrenja, s obzirom da je ugao nagiba svega do 7°. U pila složenog
nazuba, zubi strugači imaju ugao rezanja približno 90:l, šio se smatra najnepcvoljnijim
slučajem. Tome treba dodati da zubi lanaca motornih pila zahvataju
deblji iver, pa sledstveno tome trpe manje specifične otpore (manji je koeficijent
otpora), nego što je slučaj u pila složenog nazuba.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Nova forma zuba lanaca motornih pila danas je skoro isklučivo u upotrebi.
Ona je ipak više plod empirije, nego teorije rezanja i za pravilnu pripremu i
oštrenje lanaca, kao i za dalji rad na usavršavanju sečiva, značajno je sagledati
novo sečivo u svetlosti teorije rezanja. Kao što ćemo dalje videti, nepoznavanje
suštinskih odlika sečiva i elemenata oštrenja može da uslovi niz štetnih posledica.


UGLOVI OŠTRENJA SECIVA


Istakli smo već da je broj elemenata oštrenja zuba lanaca motornih pila
manji nego broj elemenata oštrenja nemehanizovanih pila. Ustvari ako se dubina
prodiranja zuba u drvo, tj. visinska razlika (h) između horizontalne oštrice
i ograničivača dubine, ne smatra elementom oštrenja, ostaje samo jedan elemenat:
ugao oštrenja, s obzirom da je razmet zuba dat fabrički. Međutim,
daleko je teže jednom definicijom obuhvatiti ugao oštrenja zuba lanaca nego
ugao oštrenja zuba nemehanizovanih pila. Praksa suviše grubo »shvata« pojam
ugla oštrenja. U literaturi ovo pitanje skoro uopšte nije tretirano.


U prospektima firmi koje proizvode motorne pile preporučuje se ugao
oštrenja 55—60". Ovo srećemo u prospektima nemačkih firmi. U prospektima
švedskih i norveških firmi srećemo formalno znatno manji podatak o uglu
oštrenja (35n). Ustvari razlika ne postoji, radi se o istom uglu oštrenja, samo su
različite definicije. U prvom slučaju ugao oštrenja se pravilno shvata (na osnovi
slike iz prospekta) kao ugao koji zaklapa osa turpije sa pravcem okretanja lanca
(si. 3a), dok se u drugom slučaju ugao oštrenja shvata kao ugao koji zaklapa
osa turpije sa pravom upravnom na pravac okretanja lanca (si. 3b).


Upoređujući ove definicije, odnosno si. 3a i 3b, vidimo da je, u smislu
teorije rezanja, ugao oštrenja isti u oba prethodna slučaja. Zapravo u drugom
slučaju pod uglom oštrenja se podrazumeva razlika između 90!) i stvarnog ugla
oštrenja. Prva definicija, sa stanovišta teorije rezanja, jedino je ispravna i verovatno
je iz čisto reklamnih razloga prihvaćena druga varijanta »definisanjas
ugla oštrenja. U praksi zbog toga što se ne shvata ova razlika, često dolazi do
zabune i oštećivanja lanaca.


Pitanje uglova oštrenja zuba savremenih motornih pila ne iscrpljuje se ni
prethodnim objašnjenjima. I u jednom i u drugom slučaju suviše se grubo »de
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 35     <-- 35 -->        PDF

finiše« ugao oštrenja, pri čemu se polazi samo od toga da on zavisi od položaja
turpije prema pravcu kretanja lanca. Međutim, time je određen samo ugao
oštrenja vertikalnog dela sečiva. Ugao oštrenja horizontalnog dela sečiva ne
zavisi uopštc od ugla koji zaklapa osa turpije sa pravcem okretanja lanca, već
zavisi od drugih faktora. Pre svega, s obzirom da se za oštrenje upotrebljavaju
valjkaste turpije, ravan oštrenja horizontalnog dela sečiva, njegova prednja
strana, ima konkavnu formu. Prema tome, tu se ugao oštrenja mora preciznije
definisati. Zapravo ne radi se samo o jednom uglu. Mi ćemo u daljem tekstu
imati u vidu pretežno najmanji ugao, nazovimo ga tangentni ugao, a to je ugao
koji odgovara koeficijentu pravca tangente koja prolazi kroz zajedničku tačku
preseka oštrice i turpije (si. 4).


SI. 4


Kao što se na si. 4 vidi, prednja strana sečiva je konkavna. U skoro svih
sečiva konveksna, ali praksa to nije prihvatila je bi oštrenje bilo znatno složenije.
Odstupanje u suprotnom smeru, tj. umesto konveksne, obrazovanje konkavne
forme prednje strane sečiva, predstavlja korak nazad u nastojanju da
se sečivo usavrši.


Dakle, definisanje ugla oštrenja horizontalnog dela sečiva je dosta teško.
Tu moramo razlikovati početni (tangentni) ugao, od pojma ugla oštrenja u celini.
Na si. 5 prikazana je zavisnost forme prednje strane sečiva — stepen konkavnosti
— od nadvišenja turpije (h) nad oštricom, kao i od prečnika turpije.
Na si. 5a isti je prečnik turpije, a različita su nadvišenja. U tom slučaju različiti
su i tangentni uglovi, a isto tako različiti su i uglovi oštrenja u celini, tj. različit
je stepen konkavnosti. Ovu razliku u početnim uglovima još bolje ilustruje
si. 6.


U si. 5b prikazan je slučaj zavisnosti ugla oštrenja od prečnika turpije pri
istom relativnom nadvišenju turpije nad oštricom (nadvišenje 1/5 prečnika turpije).
U tom slučaju početni ugao oštrenja je uvek isti, bez obzira na prečnik
turpije, ali je stepen konkavnosti prednje strane sečiva različit, tj. različit je
ugao oštrenja u celini.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 36     <-- 36 -->        PDF

SI. 6


Na osnovi ovih razmatranja možemo izvesti vrlo značajne zaključke o zavisnosti
ugla oštrenja od prečnika turpije i nadvisenja turpije nad oštricom. Kao
što se vidi nadvišenje je najvažnije, pa ćemo, s obzirom na veliki praktični zna-


SI. 7
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 37     <-- 37 -->        PDF

čaj ovog pitanja, sagledati ovo u celini i detaljnije. Najbolju sliku o ovoj zavisnosti
dobićemo na osnovu matematičke analize.


Na si. 7 prikazan je presek horizontalnog dela sečiva i oštrice, kao i presek
turpije. Tačka u kojoj se dodiruju »teoretska oštrica« (presek prednje i zadnje
strane sečiva) i turpija obeležena je sa »M« i ima koordinate »x« i »y«.


Koeficijent pravca prave koja prolazi kroz tačku »M« i centar kruga (koordinatni
početak) je


y


Ki = —,


x


a koeficijent pravca tangente na krug u tačci »M« je


1
K =


Ki


U slici se vidi da je x = — y r2 — y2, a odgovarajuća ordinata y = r — h,
gde je:


— r, poluprečnik turpije, a
— h, nadvišenje turpije nad oštricom.
Prema tome je x = — ^ r2 — (r — h)2, a koeficijent pravca tangente


r2 — (r — h)2


CD


(r — h)2


Ako umesto apsolutnog nadvišenja (h) turpije nad oštricom uzmemo relativnu
vrednost (u delovima od poluprečnika )i stavimo da je h = c r, onda se
posle odgovarajuće zamene u jednačini I dobije


r2 — (r — c r)2
K
(r — c r)2


Sređivanjem prethodnog izraza dobije se da je


2c — c2
K = (2)


2c + c2


Jednačina 2 pokazuje da je pri istom relativnom nadvišenju turpije »h«,
u delovima od poluprečnika turpije, tangentni ugao oštrenja konstantna vred2
nost bez obzira na prečnik turpije. Na primer za (nadvišenje) c = —, dobije se
5
da je K = 1,333, što odgovara uglu od 53°.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Pomoću jednačine 2 možemo izračunati tangentni ugao oštrenja za bilo koje
nadvišenje turpije izraženo u delovima prečnika turpije. Zavisnost tangentnog
ugla od nadvišenja »h« prikazana je u si. 8.


´


90


80


s


70


60


<


50


I 40


UJ


w 30


O 20


<
o


10


01 02 04 Q6 08 1.00
NADVIŠENJE U DELOVIMA OD POLUPREČNIKA TURPIJE


SI. 8


Na si. 8 vidimo da tangentni ugao može imati, u zavisnosti od nadvišenja
turpije, sve vrednosti od 0—90°. Kada je ugao oštrenja veliki to ne znači da se
režim rezanja proporcionalno pogoršava, ali kao što je poznato zavisnost postoji.
S druge strane kad je nadvišenje sasvim malo tada je tangentni ugao vrlo
mali. Pri malom uglu oštrenja realna oštrica se obrazuje na većem odstojanju
od tzv. teoretske oštrice, take da se vrlo brzo naruši uspostavljeni optimalni
odnos visine oštrice i ograničivača dubine. Uz to nepotrebno se troši zub. U
vezi sa intenzivnijim zatupljivanjem sečiva kad je tangentni ugao oštrenja vrlo
mali, da istaknemo još da pojmom »tangentni ugao« nije obuhvaćen najkarakterističniji
ugao, s obzirom na otpore drveta rezanju. Što je tangentni ugao
manji sečivo se brže zatupljuje, a to ima za posledicu povećanje realnog početnog
ugla oštrenja. Što je sečivo zatupljenije realni početni ugao oštrenja je
veći.


Zavisnost tangentnog ugla oštrenja od nadvišenja turpije je vrlo velika pa
iz toga proističe i značaj preciznosti oštrenja. Jasno je da precizno oštrenje nije
moguće obaviti bez preciznih naprava kojima bi se odredio ugao turpije prema
smeru kretanja lanca i nadvišenje turpije nad horizontalnom oštricom. Nažalost
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 39     <-- 39 -->        PDF

u nas je česta praksa, da zbog nedostatka pomenutih naprava, radnici oštre zube
lanaca bez upotrebe naprava, što se negativno odražava na produktivnost rada,
trajanje lanca, oštećuje se motor i dr. Pri upotrebi naprava za oštrenje treba
imati u vidu da su naprave namenjene samo za određeni prečnik turpije, jer se
nadvišenje turpije »h« ne može regulisati; ono je konstantno bez obzira na
prečnik turpije.


Negativne odlike prednje strane sečiva — konkavnost i dr. — mogle bi se
otkloniti upotrebom specijalnih turpija, čija bi izrada bila jednostavna kao i
običnih turpija koje su u upotrebi. Turpija bi trebalo da ima naizmenično ravne
i steine površine. Ravnim stranama turpije obrazovala bi se prednja ravan
horizontalnog dela sečiva, a sfernim površinama bi se obrazovala prelazna i
vertikalna oštrica. Još bolje je rešenje mehanizovano oštrenje brusnim pločama
koje bi imale sličan profil.


Pri oštrenju valjkastim turpijama, s obzirom da turpija ne zauzima upravan
položaj na šinu pile, horizontalna oštrica ne stoji upravno na smer rezanja
već koso, približno pod uglom oštrenja vertikalnog dela sečiva. Ovaj ugao ne
sme se shvatiti kao ugao oštrenja horizontalnog dela sečiva.


Sva dosadašnja razmatranja odnose se na horizontalni i vertikalni deo sečiva.
Pitanje elemenata oštrenja prelaznog dela sečiva je još složenije. Ono što
je rečeno za horizontalni deo sečiva važi i za prelazni deo samo kao jedan granični
slučaj, a ono što je rečeno za vertikalni deo sečiva važi kao drugi granični
slučaj. Drugim recima elementi oštrenja prelaznog dela sečiva zavise od svih
faktora od kojih zavise elementi oštrenja horizontalnog i vertikalnog dela
sečiva.


Prelazni deo oštrice je lučnog oblika. Tačnije, i vertikalni deo oštrice je u
vidu luka, s tim što je njena projekcija na profilnici vertikalna. Prečniku luka
prelaznog dela oštrice treba da odgovara prečnik turpije, što je još jedan momenat
koji potencira značaj prečnika turpije.


ZAKLJUČAK


Sečiva lanaca savremenih motornih pila, uzevši u celini, znatno su savršenija
od sečiva nemehanizovanih pila. Glavne prednosti su:


1. mogućnost oštrenja pod manjim uglom onog dela sečiva koji ima ulogu
kratke oštrice, odnosno zuba strugača (horizontalnog dela sečiva);
2. Znatno manji ugao rezanja horizontalnog dela sečiva i
3. Manji broj elemenata oštrenja i s tim u vezi olakšano oštrenje.
Upotreba valjkastih turpija za oštrenje ima za posledicu obrazovanje konkavne
forme prednje strane sečiva, što smatramo nedostatkom s obzirom da
prednja strana sečiva treba da bude konveksna ili bar ravna. Ovaj nedostatak
se može otkloniti upotrebom turpija odgovarajuće forme ili specijalnih brusnih
ploča.
Pojam ugla oštrenja zuba lanaca savremenih motornih pila znatno je složeniji
nego što je to slučaj u nemehanizovanih pila. Ugao oštrenja vertikalnog
dela sečiva zavisi od ugla koji zauzima turpija prema smeru kretanja lanca, a
ugao oštrenja horizontalnog dela sečiva zavisi od prečnika turpije i od nadvišenja
turpije nad horizontalnom, oštricom. Pri istom relativnom nadvišenju isti
je tzv. početni (tangentni ugao), ali je različit stepen konkavnosti, odnosno
sledstveno tome različit je ugao oštrenja u celini. J"z ovoga proistiće veliki značaj
preciznosti oštrenja, koje se ne može obaviti bez odgovorajućih naprava za
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 40     <-- 40 -->        PDF

oštrenje. Zavisnost ugla oštrenja od prečnika turpije i nadvišenja »h« je jako
izražena, što se pri oštrenju bez upotrebe odgovarajućih naprava negativno odražava
na kvalitet oštrenja.


Ovim razmatranjima obuhvatili smo najvažnije faktore u vezi sa oštrenjem
zuba lanaca motornih pila koje se danas upotrebljavaju u eksploataciji šuma.
Iz izloženog dovoljno je jasno da je mišljenje o težini oštrenja zuba motornih
pila relativno i da se više odnosi na vreme i napor, a mnogo manje na složenost
oštrenja i potrebnu preciznost.


LITERATURA


1. Anikin , B. P.: Mehanizacija lesorazrabotok, 1940.
2. Popović , V.: Iskorišćavanje šuma, 1954.
3. Beršadskij , A. L.: Rezanie drevesini, Moskva, 1956.
THE CUTTER AND THE ELEMENTS OF SHARPENING POWER-SAW CHAINS


Summary


The author deals with the elements and the significance of the cutter and with
the sharpening of power-saw chains used in logging. He points out the superiority
of the new tooth form (Fig. 2) over the old tooth form of non-mechanized saws (Fig. 1).
In the introduction he explains the role of individual elements of the cutter in the
light of the theory of the wood-cutting process. On a tooth edge the author distinguishes
three parts: horizontal (Ho), vertical, transition (Po). On explaining the role
of the individual parts of the cutter or the edge, he points to the rough notion of the
elements of sharpening in practice, and after some critical comments gives the definitions
of the sharpening angles for the individtial parts of the cutter.


The major part of the paper is engaged with the question of the dependence of
the sharpening angle of the individual part on the file diameter and other factorj.
The author stresses that sharpening angle of the vertical part of cutter depends on
the angle which takes the file axis towards the direction of the chain motion, but ho
likewise points to the fact that the sharpening angle of the horizontal part of the
cutter does not depend on the file angle mentioned towards the direction of the chain
motion. He illustrates this in Figs. 5, 6, and 8, presenting also a matematical expression
for these relations. Equation 1 represents the dependence of the sharpen´n^
angle of the horizontal cutter part (minimum angle) on the file diameter and the tile
superelevation above the cutter edge. Equation 2 indicates the dependence of the
sharpening angle of the horizontal cutter part on the so-called relative file superelevation
above the cutter edge only, while the diagrammatic representation of this
dependence is given in Fig. 8.


According to the author, the sharpening angle of the horizontal part does not
depend at all on the angle which the files towards the direction of the chain motion,
but only on the file superelevation above the cutter edge. In this connexion the author
introduces the concept of the so-called minimal or tangent angle of sharpening from
which he distinguishes the over-all angle of sharpening — the concavity of the cutter
front-side. When the file superelevation above the cutter edge remains the same in
the relative amount (in parts of file diameter), then also the initial sharpening angle
remains the same (Fig. 5b).


On the basis of an analysis of the elements and role of the indicidual parts of
the cutter edge, the author draws the conclusion about the superiority of the new
cutter over the teeth of non-mehanized saws, and in doing so he especially points
to a smaller cutting angle and the sharpening angle of the horizontal cutter part.
Then he stresses the significance of precision sharpening, and the drawbacks when
the sharpening operation is performed without adequate devices. He also points to the
imperfections of sharpening with cylindrical files.