DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 3     <-- 3 -->        PDF

SU MARSKI LIST


SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA


I


DRVNE INDUSTRIJE HRVATSKE


GODIŠTE 89 SIJEČANJ—VELJAČA GODINA 1965.


PROBLEM SUŠENJA JELE I NAČIN GOSPODARENJA
NA MACELJ GORI
Iz Instituta za šumarska istraživanja Šumarskog fakulteta Zagreb
J. ŠAFAR


Problem održavanja i podmlađivanja jele star je oko sto godina; akutniji
je nakon I svjetskog rata, još više nakon II svjetskog rata. O tomu obilno govori
stručna literatura srednje Evrope, a bila je riječ i u našoj stručnoj štampi u
toku prošlog i sadašnjeg decenija (vidi pregled literature). Prema tomu, problem
sušenja jele na Macelj gori nije izoliran i svojstven za tu goru; ali je vrlo
karakterističan, jer je sušenje započelo naglo i zahvatilo razmjerno veliku
drvnu masu jelovih sastojina.


Iako je pojava sušenja jele u Hrvatskoj i u susjednoj Sloveniji zahvatila
istodobno različita staništa areala jele, ti bi se uzroci mogli tražiti u nekom
makroekološkom faktoru, kao što je oscilacija makroklime (prvenstveno, suše
ili topliji — suši karakter klime), ipak — poznavajući naše šume — mora se
pretpostaviti da na sušenje jele utječe više faktora, od kojih je jedan dominantan
u jednom području a neki drugi faktor je značajniji na drugom području.
Zato je bilo potrebno da se u vezi sa sušenjem jele na Macelj gori
izvrše prva istraživanja orijentacijskog karaktera. Ta bi istraživanja trebalo
prema danim razvojnim situacijama, proširiti i produbiti. Ovi radovi izvršeni
su ujesen 1964. na zahtjev i uz materijalnu i stručnu pomoć Šumskog gospodarstva
Zagreb (odnosno, Šumarije Krapina); trajali su na terenu pet dana.


1. OSNOVNE BIOLOŠKO-EKOLOSKE KARAKTERISTIKE JELE
Da bi se mogli upoznati uzroci sušenja jele i utvrditi smjernice gospodarenja
u njenim sastojinama, potrebno je da se poznaju osnovne životne značajke
te četinjače, i to s gledišta areala jele na Macelj gori.


Od svih glavnih vrsta drveća u Evropi, jela ima najmanji areal. Prema
tomu, najmanju prilagodljivost raznim biotskim i ekološkim situacijama. To
naročito vrijedi za sastojine jele na onim staništima koja su na rubovima njena
areala. Na rubovima areala gospodarenje mora biti obzirnije nego u središtima
areala. Na takvim graničnim položajima mogu i manje promjene u kompleksu
ekoloških ili biotskih faktora uzrokovati veće poremetnje, pogotovo kad se
istodobno nakupi više negativnih utjecaja koji djeluju istosmjerno i paralelno.


Jela zahtijeva umjerenu kontinentalnu klimu, teško podnosi veće ekstreme
temperature i vlage. Prosječno manje podnosi vrućine i suše nego bukva i, pogotovo,
nego hrast kitnjak. Ne podnosi toplo-suhu makroklimu i mikroklimu.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Fitocenološki, jela je kod nas rasprostranjena uglavnom u arealu bukve.


Na toplijim i sušim satništima, na kojima dobro uspijeva na primjer hrast kit


njak, jela teže podnosi loše vanjske utječe (klimatske, pedogenetske, antropo


gene); na takvim je staništima mogu više napadati razni štetnici, odnosno na


takvim je staništima jela manje otporna lošim utjecajima štetnika, jer je fizio


loški slabija, manje vitalna. Isti negativan faktor, odnosno isti intenzitet nekog


negativnog faktora ne mora loše utjecati na jelu u staništima bukve ali na po


dručju hrasta kitnjaka može joj smanjiti fiziološku otpornost. Postoje ekološke


razlike za jelu i u staništima bukve :neka su svježija i hladnija, a druga toplija


i suša. Jela je prosječno higrofilnija, termofobnija i skiofitnija nego bukva i,


pogotovo, nego kitnjak, pa se takve razlike u staništima moraju stjecajem ne


gativnih okolnosti odraziti na vitalnost jele.


Makar visinske razlike na Macelj gori nisu velike (mnogo su veće na području
dinarskih planina), ipak su staništa i na razmjerno malim razlikama
visinskih zona i reljefa vrlo velike, veće nego na dinarskom području. Takve
ekološke razlike utječu na rasprostranjenost i vitalnost jele u raznim visinskim
zonama. Ako gospodarenje nema u vidu toliku raznovrsnost kompleksa ekoloških
faktora, te se uzgojni ili ekspolatacijski zahvati vrše podjednako na svim
staništima, može se dogoditi i događa se da neki drugi faktor (klimatski, biotski)
dotle neznačajan postane na nekim staništima vrlo značajan, odnosno odlučan
za razvitak, prirast, uzrast pa i opstanak jele.


2. AREAL JELE NA MACELJ GORI
Macelj gora nalazi se na granici Slovenije i Hrvatske, sjeverno od Zagreba,
na nadm .visini 250 do 620 m.


Jela na Macelj gori čini disjunktan areal, tj. odvojen od velikog kontinuiranog
areala jele na balkanskim, alpskim i karpatskim planinama. Tu jela
dopire na južnoj ekspoziciji do 250—300 m n, v., što je velika rijetkost u čitavom
prirodnom području rasprostranjenja te četinjače. Biološki potencijal i
otpornost svake vrste drveća na tako izoliranom arealu mogu brzo, stjecajem
određenih okolnosti, biti smanjeni. Stoga gospodarenje mora biti obzirnije, pa
sistematski treba pratiti, registrirati i uvažiti promjene biološkog potencijala
jele da bi se pravodobno mogla izvršiti represivna i preventivna intervencija.


Na Macelj gori veoma je interesantna i značajna pojava inverzije vegetacije:
ispod zone hrasta kitnjaka razvila se zona bukve s jelom i jele s bukvom.
Staništa hrasta kitnjaka su ovdje prosječno suša i toplija, nalaze se na grebenima
i njihovim strminama (vjerojatno i s razmjerno plitkim tlom). Naprotiv,
staništa bukve i jele nalaze se u uvalama i njihovim padinama te su hladnija
i vlažnija, svježija. Jasno je da higrofilnoj i termofobnijoj jeli više odgovaraju
svježija staništa te da se na njima može bolje održavati nego na sušim staništima
koja indicira prisustvo hrasta kitnjaka.


3. NAČIN GOSPODARENJA
Prijašnje gospodarske osnove, razni vlasnici šuma (Deutsch Maceljski, barun
Otenfels, barun Kulmer, Krapinska banka, grof Draskovic, zemljišne zajednice),
razni eksploatatori i uzgajači kolebali su u odluci da li da se u sastojinama
jele uzgaja po načelima prebornog gospodarenja ili po načelima koja
važe za tzv. regularne šume, tj. za jednodobne sastojine. Posljedica je da u
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 5     <-- 5 -->        PDF

arealu jele na Macelj gori postoje vrlo različiti prelazni oblici sastojina od raznodobnih
i skupinastih do prebornih i preborno-skupinastih.


Izgleda da se, unatoč pojedinim eksploatacijskim sječama, nastojalo jelu
što više konzervirati i proširiti na raznovrsna staništa, na kojima ona možda od
prirode nije nikad bila ili je njen omjer bio malen; jer inače se ne može protumačiti
činjenica da u ponekim predjelima jela čini razmjerno gust obrast i da
na istom tom staništu (valjda na graničnoj liniji vlasnika) najednom imamo
čiste odnosno gotovo čiste bukove sastojine. Na temelju saznanja i izviđa mogli
bismo utvrditi ovo:


1. održavanje, podmlađivanje, proširivanje i povećavanje omjera smjese
jele provodilo se sistematski pod utjecajem njemačke nauke o najvećoj zemljišnoj
odnosno šumskoj renti (unošena je i alohtona smreka na staništa na kojima
je mogla dobro uspijevati ili se prirodno proširiti autohtona jela!);
2. pod utjecajem ili ekstenzivnog konzervativnog ili prebornog gospodarenja,
mnogo jelovih stabala bilo je zastarčeno tako da danas ta stabla imaju
razmjerno velike starosti, pa su prema tomu manje otporna lošim utjecajima
ekoloških i biotskih faktora;
3. iz nepoznatih razloga (ekonomskih, estetskih, subjektivno-sentimentalnih
ili dr.) velik broj stabala ima debljine preko 50—60 cm, pa i do 90 cm; ta su
stabla vjerojatno vrlo stara, dakle (kako je navedeno već u tač. 2) nedovoljno
vitalna i slabije otporna, na primjer, sušama, suhim vjetrovima, toplijem karakteru
klime i parazitima.
4. ŽIVOTNA KRIZA I SUŠENJE JELE U SLOVENIJI
Prije nego prijeđemo na iznošenje podataka naših istraživanja, smatramo
potrebnim da barem ukratko iznesemo rezultate o ispitivanju sušenja jele u
Sloveniji, jer Macelj gora u dolini Sutle graniči s gorama Slovenije.


Prema Brinarovi m zaključcima: ne može se potvrditi općenito rašireno
mišljenje da je neodgovarajuće gospodarenje ili nevaljali oblik sastojina
primarni uzrok odumiranju jele. Pojava sušenja ima fiziološki značaj i ovisi


o lošim sekularnim odstupanjima klime k pojačanoj kontinentalnosti. Demantirana
je hipoteza da je regresija jele zahvatila prvenstveno rubove jelinog
areala; naprotiv na rubovima areala jela se dobro održala, a vrlo su česti primjeri
regresije jele baš na boljim staništima. Brinar smatra da treba proučiti
problem paleontološke migracije jele, njene ekotipove u vezi s prijašnjim i
sadašnjim karakterom klime te preporuča da se u umjetnom unošenju te četinjače
moraju birati biotipovi koji su kserofitniji i mogu podnijeti izrazitu kontinentalnost
klime.
Prema Mlišekovi m izlaganjima, jela se u Sloveniji suši na oko 10%
površine njenog areala, tj. na oko 30.000 ha; od toga je oko 50% tih sastojina
jako i srednje oslabljenih. Najveće je sušenje u alpskim rubnim predjelima.
Težište sušenja je na 400—750 m n. v. U neoptimalnim jelovim staništima jela
se suši jače. U čistim jelovim sastojinama sušenje je površinski najviše rašireno.
Jako je sušenje u sastojinama koje su zadnjih godina mnogo sjećene. Ne preporuča
se proširivanje jele izvan njenog prirodnog areala. Ne stvarati čiste
jelove sastojine. Ne smiju se vršiti jaki zahvati, jer se inače smanjuje vitalnost
i ujedno povećava aktivnost možda još posve nepoznatih štetnika.


Kordi š preporuča da, prema raznovrsnosti staništa, treba primjenjivati
različite gospodarske oblike i zahvate od postepenog skupinastog preko skupi


3
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 6     <-- 6 -->        PDF

nasto-prebornog do tipičnog prebornog (pojedinačnog) gospodarenja. Isti pisac
smatra da imela najviše napada jednodobne sastojine jele. Intenzivne sječe pospješuju
proširivanje imele, jer utječu da su krošnje bolje osvijetljene. Imela
smanjuje volumni prirast stabala. Raznodobne i mješovite sastojine su otpornije
širenju imele. Imela se ne može uništiti ni sječom ni kemijskim sredstvima.


Jurha r upozoruje na konkurenciju bukve i na zabukovljivanje jelovih
sastojina, te preporuča sjetvu jele.


Klepa c je za šume u Zalesini (Gorski Kotar) utvrdio da je pod utjecajem
imele gubitak na prirastu 19°, o. Pod utjecajem imele smanjuju se dimenzije
sječne zrelosti jele, tj. onemogućena je produkcija stabala jačih dimenzija, povećavaju
se greške drva, poremećuju se sklop i obrast sastojina, također i kontmuiranost
sječina i struktura etata.


5. ISTRAŽIVANJA
Naša istraživanja o sušenju jele na Macelj gori orijentacijskog su karaktera,
tj. morala su se obaviti u što kraćem roku: da bi Sekcija za uređivanje
šuma Zagreb u plan gospodarenja mogla uvrstiti naučno fundirane smjernice
za provedbu uzgojnih postupaka. Istraživanja nismo ograničili na odjele u
kojima se jela najviše suši, nego su provedena i u »manje bolesnim« i u relativno
»zdravim« odjelima.


Zadatak koji smo si postavili bio je da se — na temelju poznatih biološkoekoloških
značajki jele — pronađu bitnije okolnosti u kojima ta vrsta drveća
razvija dobru, lošiju i lošu vitalnost, odnosno okolnosti u kojima se ona neznatno,
više i najviše suši. Za dobivanje rezultata bilo bi mnogo pogodnije da
su se istraživanja obavila u toku trajanja vegetacijskog doba, pogotovo u proljeće,
kad se proces sušenja može vrlo jednostavno otkriti po boji iglica i rjetkoći
krošnje. Ali istraživanja se nisu mogla odgoditi za iduću godinu, pa se prema
takvoj situaciji morala izraditi metodika rada. Zbog kratkoće vremena
određenog za izvršavanje istraživanja, morala se sastaviti i takva metoda rada
da se što jednostavnijim postupkom dobiju što objektivno-realniji podaci za
usmjerivanje istraživanja u toku samog terenskog rada i da dobiveni podaci
ujedno posluže za stvaranje potrebnih zaključaka i smjernica daljnjeg gospodarenja.


a) Metoda rada


Potrebni podaci snimani su na primjernim plohama. Primjerne plohe postavljene
su na temelju prethodnog izviđa te prema rezultatima koji su dobiveni
snimanjem podataka na prvim primjernim plohama.


Budući da se nije mogla postaviti radna hipoteza, na primjernim plohama
trebalo je snimati mnogo podataka, da bi se kasnije — na temelju studija tih
podataka — moglo utvrditi koji su podaci karakteristični ili upotrebljivi za
stvaranje zaključaka. Ukupno je snimano 12 vrsti podataka, za svaki podatak
određene su najmanje tri kvalitetne kategorije. Svi su podaci u toku rada razvrstavani
u šest debljinskih razreda, tj. za stabla od 20 cm prsnog promjera do
90 cm pr. pr. Dakle., nisu snimani podaci za stabla ispod 20 m prsnog promjera,
jer se opažanjem u izvidima ustanovilo da ti podaci ne bi mogli biti značajni za
stvaranje potrebnih zaključaka. Na taj je način mnogo skraćeno radno vrijeme
za snimanje podataka, jer stabala od 5 do 10 cm i od 10 do 20 cm ima, po oku
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 7     <-- 7 -->        PDF

larnoj ocjeni, oko 30—50% čitave količine broja stabala. Takav postupak omogućuje
da se Šumskom gospodarstvu Zagreb, odnosno Sekciji za uređivanje
šuma Zagreb u određenom kratkom roku dadu rezultati istraživanja i potrebni
zaključci za izradu smjernica budućeg gospodarenja u jelovim sastojinama
Macelj gore. Dobiveni rezultati pokazali su da se i takvim »brzopoteznim« postupkom
mogu obaviti ugovorena orijentacijska istraživanja.


b) Izbor mjesta za polaganje i snimanje primjernih ploha


Na temelju naprijed ukratko opisanih biološko-ekoloških karakteristika
jele (komparativno, kitnjaka i bukve) i tako obavljenih prvih istraživanja, primjerne
plohe položene su u ovakvim sastojinama odnosno staništima:


I. skup sastojina u kojima se jela, prema podacima Šumarije Krapina, najviše
sušila: predjel Kozji hrbat, greben i padine odjela 25, u kojemu se jela
nalazi velikim dijelom u smjesi s hrastom kitnjakom; to su uglavnom suša staništa;
na tom lokalitetu ima jele oko 50%, hrasta kitnjaka oko 30% i bukve s
po kojim javorom oko 20%; nadmorska visina oko 350 m;
II. skup sastojina u predjelu Svetlov jarak, odjeli 25 i 26, u dubokoj zatvorenoj
uvali u kojoj se, prema izvidima, jela vrlo malo sušila; stanište je prosječno
hladno-svježe, s dovoljno vlažnosti za jelu; na tom lokalitetu jela posve
dominira, pa je omjer smjese otprilike 80% jele i 20% bukve s nešto johe; nadmorska
visina oko 250 m;
III. skup sastojina u predjelu Ravninsko, odjel 40; strma padina u veoma
zatvorenoj uvali, u kojoj se, prema podacima područnog osoblja i izvršenim izvidima,
jela gotovo ne suši; unatoč velikoj strmini, stanište je razmjerno hladno-
svježe, povoljno za higrofilnu i termofobnu jelu; omjer smjese iznosi oko
90% jele i 10% bukve; nadmorska visina oko 300 m;
IV. skup sastojina u predjelu Skrutica, odjel 31; strma do veoma strma padina
u otvorenijoj uvali; kompleks ekoloških faktora čini neku sredinu između
staništa na kojima su snimljene prve dvije primjerne plohe; omjer smjese na
dijelu odjela u kojemu je položena primjerna ploha iznosi prosječno oko 70%
jele, 2G% bukve i 10% hrasta kitnjaka; nadmorska visina oko 400 m;
V. skup sastojina u predjelu Lukovčak, odjel 10; veoma strma padina u
otvorenoj uvali, staništa na donjim i srednjim položajima pogodna su za jelu te
je njen omjer smjese prema bukvi oko 80—70 i 30—20; jela se dobro podmlađuje;
nadmorska visina oko 250—300 m.
Na svakoj plohi snimljeno je po 100 stabala. Ukupno je izmjereno i ocijenjeno
500 stabala. Svi brojčani podaci izneseni su u apsolutnim iznosima i postocima
(tabele 1—8).


c) Struktura broja stabala


Prema podacima gospodarske osnove, u odjelima u kojima su snimljene
primjerne plohe broj stabala pokazuje hiperbolične strukture. Prema tomu, sastav
tih sastojina je više-manje preboran.


Međutim, broj jelovih stabala snimljen na primjernim plohama i raspoređen
po debljinskim razredima pokazuje binomske strukture.


Na temelju tih podataka i izvršenih izviđa može se zaključiti da su oblici
sastojina prelazni, pa su sastojine preborno-skupinaste, raznodobne i raznodobno-
skupinaste.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 8     <-- 8 -->        PDF

U postocima broj jelovih stabala razvrstan po debljinskim razredima za pet
opisanih primjernih ploha je ovakav (vidi tabelu br. 1).


Tabela br. 1
Ploha br. 21—30 31—40
Debljinski
41—50
razredi
51—60 61—70 71--80 cm
I 13 22 25 23 11 6
II 9 IG 33 20 16 6
III 14 19 16 28 15 8
IV 16 32 31 18 2 1
V 18 28 36 14 3 1


d) Oštećenja na deblima


Oštećenja su registrirana da se može razmotriti da li ona s obzirom na
vrstu i jakost utječu na sušenje jele. Registrirana su mehanička oštećenja i rak.
Ispitivanja su pokazala da su takva oštećenja po količini i kakvoći razmjerno
malena i da ne mogu bitno utjecati na otpornost odnosno na zdravstveno stanje
jele. Prema tim ispitivanjima, broj oštećenih stabala je za pet primjernih ploha


u postocima ovakav (tab. br. 2).
Ploha br.
rana
rak
I
19
11
II
24
9
III
22
11
IV
26
11
Tabela br.
V
23
10


Prema sakupljenim podacima, ta oštećenja ni kvalitativno nisu velika, tako
da se njihov utjecaj u tim orijentacijskim istraživanjima može i zanemariti.


ej Utjecaj bršljana


U toku prijašnjih pregleda opaženo je da mnoga jelova stabla, na primjer
na obližnoj gori Strahinjčici, imaju obilno razvijene epifite, napose bršljan.
Budući da obilno razvijeni epifiti mogu u određenim okolnostima negativno
utjecati na održavanje drveća, smatrali smo potrebnim da se ispituje učestalost
i razvijenost bršljana na jelovim stablima. U našim iskazima navedeni su brojevi
stabala koja bršljanom nisu obrasla te četiri gradacije razvijenosti-obraslosti
(2 u dijelovima debla i 2 u dijelovima krošnje). Numerički podaci su pokazali
da su učestalost bršljana i obraslost njime na jelovim stablima razmjerno
malena. Zato iznosimo same postotke broja stabala na kojima je bršljan primijećen
(vidi tabelu br. 3).


Tabela br. 3.


Ploha br. «Vo N


I 13


II 20


III 13


IV 2


V 10


Podaci o obraslosti stabala bršljanom pokazuju da je ta penjačica rijetko
gdje zahvatila krošnju. Prema tomu, taj biotski faktor ne treba uzeti u razmatranje
kod utvrđivanja uzroka sušenja jele.


f) Obraslost stabala živićima


Općenito je dovoljno poznato da u životnom potencijalu drveća koje je
mnogo obraslo živićima (lastarima, sekundarnim granama iz proventivnih pu


ti
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 9     <-- 9 -->        PDF

pova) nešto ekološki ili biotski ne valja. Taj nam je faktor bio, dakle, potreban
da utvrdimo životnu uslovljenost i životne poremetnje. Makar taj faktor počesto
nije kriterij o životnoj sposobnosti drveća, mi smo ga za svaku eventualnost
uzeli u razmatranje, pa smo po određenoj metodi vršili ispitivanja tako da
dobijemo numeričke pokazatelje. Ova razmatranja kao i druga, koja ćemo iznijeti,
pokazala su da je takva naša postavka bila korisna, jer znatno upotpunjuje
rezultate dobivene iz drugih numeričkih pokazatelja.


Nećemo se upuštati u detaljnija razmatranja o obraslosti živićima .po debljinskim
razredima, jer za problem sušenja jele zasad možda nisu bitna. Stoga
iznosimo kumulativne podatke za ukupan broj stabala pojedinih primjernih
ploha. Podaci, koje navodimo u tabeli broj 4, odnose se procentualno na ove
pokazatelje: a) stabla bez živica, b) stabla kojima je 1/4 debla obraslo živićima,
c) stabla kojima je 1/2 debla obraslo živićima, d) stabla koja su obrasla živićima
gotovo do dna.


Tabela br. 4.


Ploha br. a b c d
I
II
III
IV
V
43
86
73
44
39
18
11
23
37
21
17
2
4
12
2d
22
1

7
20


Već ovi, jednostavnim postupkom sakupljeni podaci pokazuju da je na
manje svježim staništima (primj. plohe br. I, IV, V) obrasiost jelovih stabala
živićima veća nego na svježijim i hladnijim (plohe br. II i III). Da li je ta pojava
izazvana samo ili pretežno pod utjecajem staništa, ili se razvijala samo ili pre
težno pod utjecajem antropogenih faktora (gospodarskih zahvata), ili su u toj
pojavi učestvovali i neki biotski faktori — to se na temelju tih orijentacijskih
istraživanja ne može razmatrati. Ali svakako je interesantna i značajna činjenica
da je, prema podacima Šumarije Krapina, najveće sušenje jele bilo baš u
onim staništima u kojima smo ustanovili najveću obrasiost jelovih stabala
živićima.


g) Gustoća krošnje


Gustoća krošnje može biti indikator o vitalnosti i zdravosti drveća. Jer ako
se krošnja otpadanjem iglica prorjeđuje, znači da drvo smanjuje životnu sposobnost,
te prema tomu postoji vjerojatnost da će se drvo pod utjecajem ranijih
uzroka, koji su doveli do prorjeđivanja, ili novih povoda posušiti. Ocjena gustoće
krošnje bila bi pouzdanija da se taj posao obavljao u doba vegetacije, kad
drveće snažno reagira na loše utjecaje. Numerički pokazatelji snimljeni u jesen,
mogu dati barem približno objektivno-realnu sliku o sadašnjem i budućem
razvojnom stanju. Podaci utabeli broj 5 za pojedine primjerne plohe daju procentualne
odnose broja stabala: a) s normalno gustom krošnjom, b) sa srednje
gustom krošnjom, c) s rijetkom krošnjom.


Ploha br. a b c
I 32 33 33
TI
TU
74
71
2(1
23
6
ti
IV 50 33 17
v 51 32 17
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Već prvi pogled na tabelu br. 5 dovodi nas do zaključka da su krošnje jelovih
stabala na sušim staništima (plohe broj I, IV, V) rjeđe nego na svježijim
(plohe br. II i III); što je stanište suše (ploha br. I) krošnje su rjeđe.


Usporedimo li podatke te tabele s podacima prethodne tabele br. 4 o obraslosti
živićima, možemo opaziti ovo: što je obraslost živićima veća, krošnje su
rjeđe. I obratno: stabla s više-manje normalno gustim krošnjama imaju manju
obraslost živićima.


Ova korelativnost veoma je značajna za daljnja razmatranja, pa će o njoj
biti riječ i u idućim poglavljima.


h) Oblik vrha krošnje


Na temelju podataka o razvitku stabalnog vrha može se zaključiti o toku
visinskog prirasta te iz toga izvesti razne druge dedukcije. Međutim u takva
razmatranja ne možemc se ovdje upuštati, jer istraživanja imaju orijentacijski
karakter i treba da posluže rješavanju drugog zadatka: utjecaj imele za stablo.


Naime, na temelju opažanja moglo se zaključiti da su mnoga jelova stabla
obrasla imelom i da taj hemiparazit utječe na oblikovanje stabalnog vrha. Što
je stablo količinski više i uz to duže vrijeme obraslo imelom, vrh krošnje manje
je šiljast; postepeno postaje kišobranast i zatim gnjezdast. Promatranje vrha
obavljalo se dalekozorom. Rad je bio otežan jer se posao obavljao u oblačnom
i maglovitom vremenu. Procentualni odnosi broja stabala za pojedine primjerne
plohe daju ove podatke po pojedinim oblicima krošnje: a) šiljast, b) kišobranast,
c) gnjezdast (vidi tabelu br. 6).


Ploha br. a b c
I 12 50 38
II 76 22 2
III 84 15 1
IV 63 28 9
V 63 29 8


Od četiri primjerne plohe, ploha br. I je na najsušem staništu; ovdje gotovo
neznatan broj stabala ima normalno razvijen vrh krošnje, a vrlo je velik
broj stabala s kišobranasto i gnjezdasto oblikovanim vrhom. Prema tim podacima,
slijede plohe br. IV i V koje se nalaze na manje svježim staništima. Plohe
br. II i III su postavljene na vlažnijim i razmjerno hladnim staništima (koja
bolje odgovaraju biološko-ekološkim svojstvima jele); na tim plohama malen
broj stabala ima kišobranast vrh i gotovo nema stabala gnjezdastog vrha.


Usporedimo te podatke s podacima prethodnih dviju tabela (o obraslosti
živićima i o gustoći krošnje). Vidimo da se podaci za iste plohe odnosno za ista
staništa podudaraju. Suhoća odnosno vlažnost i hladnoća staništa, dakle, utječu
na vitalnost, otpornost i životnu energiju jele, pa se u gospodarenju jelom ti
ekološki faktori moraju trajno imati u vidu.


i) Obraslost imelom


Općenito! Imela je raširena u gotovo svima šumama na nižim i srednjim
visinskim zonama u području areala jele. Sjeme ove dvodomne zimzelene biljke
raznose ptice. Biljka se redovno dvije godine razvija u grani, gdje razvija
rizoide, treće godine razvije se stabljika, koja izlučivanjem encima razara naj
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 11     <-- 11 -->        PDF

prije koru i zatim drvo, iz domaćina crpi potrebnu hranu i vodu. Iz rizoidnog
spleta razviju se novi grmovi. Pod utjecajem imele odumiru i razaraju se napadnuti
dijelovi stabla, drvo fiziološki oslabi i pod utjecajem drugih negativnih
faktora drvo ugiba. Imela je jak fotofit. Zato se najviše razvija na gornjim dijelovima
stabala i na starijem drveću, ali se latentno može održavati i u manjoj
sjeni te se poslije jačeg osvjetljenja aktivira. Kad imela zahvati i deblo (ovršinu),
tehnička upotrebljivost tog dijela drva je mala ili nikakva. Što su stabla
više osvijetljena, tj. što je sastojina rjeđa i starija, životna sposobnost i razaralaćka
snaga imele je veća. U rjeđoj sastojini veća je količina svjetlosti i topline,
veća je suhoća zraka, pa takva stanja pogoduju razvitku imele a smanjuju
životnu energiju jele. Prema tomu, jake sječe utječu da se imela proširuje.


Metodika za utvrđivanje obraslosti stabla imelom morala se prilagoditi
maglovitosti odnosno vidljivosti našeg jesenskog rada. Utvrđivani su ovi podaci:
a) stabla bez imele, b) stabla s početnom fazom razvitka imele, c) stabla
s razvijenijom fazom imele, d) stabla s veoma razvijenom imelom. Piocentualni
odnosi broja stabala daju ove podatke o obraslosti imelom (vidi tabelu br. 7).


Tabela br. 1.


a b C d
27 23 27 18
72 26 2 —
93 6 1 —
59 20 14 7
4fi 20 18 16


Na sušem staništu (ploha br. I) ogromna je zaraženost imelom, nešto je
manja na manje svježim staništima (plohe br. IV i V). Na vlažnim-hladnim staništima
(plohe br. II i III) raširenost i vitalnost imele je veoma malena. Usporedi
ovu tabelu s prethodne tri! Sastojine na kojima je imela najviše proširena
imaju velik broj stabala na kojima se razvila velika obraslost živićima, mala
gustoća krošanja i velika izobličenost vrhova stabala.


j) Opća vitalnost


Da bi podaci o otpornosti jele bili pouzdaniji, upotpunili smo ih podacima
c općoj vitalnosti stabala. Za navedenih pet primjernih ploha procentualni odnosi
broja stabala o općoj vitalnosti jelovih stabala (vidi tabelu br. 8) daju ove
podatke: za dobru vitalnost (a, b) i za lošu vitalnost (c, d, e):


Tabela br. 8.


Ploha br. a b Svega c đ e Svega
I 19 25 44 26 27 3 56
II 76 20 96 3 1 — 4
ITI 83 13 96 2 2 — 4
IV 45 34 79 12 9 — 21
V 41 20 61 13 13 13 39


Rezultati procentualnih podataka o općoj vitalnosti jelovih stabala pokazuju
značajni paralelizam s rezultatima podataka naprijed navedenih tabela
(tabele br. 4, 5, 6, 7).


Time smo nesumljivo dokazali ovisnost fiziološkog slabljenja i sušenja jele


o vlažnosti i hladnoći odnosno o suhoći i toploti staništa.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 12     <-- 12 -->        PDF

6. STAROST POSUŠENIH STABALA
Na sušenje jelovih stabala vjerojatno utječe i starost, jer o starosti organizma
ovise njegove životne energije, otpornost, prilagodljivost i dr. Šumarija
Krapina pod vodstvom upravitelja ing. Kondres a vršila je brojenje godova
na panjevima posječenih suhih i polusuhih stabala. Brojenje je izvršeno u
odjelu 24 na 30 panjeva, u odjelu 25 na 58 panjeva i u odjelu 26 na 52 panja,
ukupno na 140 panjeva. Podaci o starosti svrstani po debljinskim razredima
prethodno promjerenih stabala nalaze se u tab. br. 9.


Tabela br.
Debljinski Staros t Prosječna
razred minimal i maks. starost


Odjel 24
30—40 cm 95 do 123 111
41—50 106 do 175 138
51—60 118 do 163 148


»i


61—70 125 do 170 159


71—80 136 do 145 140


"


Odjel 25
30—40 cm 83 do 157 116
41—50 99 do 191 134


,,


51—60 114 do 187 142
61—70 132 do 172 150
71—80 186 do 223 201


"


Odjel 26
30—40 cm 95 do 142 113
41—50 98 do 173 128
51—60 100 do 209 151

61—70 119 do 210 152
71—90 121 do 210 156


>
>>


Nažalost, nemamo ni ne možemo imati podatke o starosti živih (zdravih)
stabala istih debljinskih razreda da bismo ih usporedili sa starošću posušenih
jela. Ipak, izneseni podaci o starosti posušenih jela dovoljno navode na pomisao
da su jele odnosnih debljina relativno stare i vrlo stare. Doduše, poznato je da
jele u prebornim oblicima sastojina na području naših Dinarida dozivljuju
mnogo veće starosti a da ipak ne smanjuju životnu energiju s obzirom na otpornost
lošim vanjskim utjecajima i s obzirom na prirast. Ali za Macelj goru treba
uvažiti činjenicu, da se tu jela nalazi na istočnom rubu svojeg prirodnog područja
rasprostranjenja; vjerojatno se ovdje izdiferencirao poseban genetski
skup svojte jele (ekotip, rasa). Zato bi bilo interesantno i važno da se životna
potencijalnost jele ispita i na udaljenijem panonskom istočnom rubu njena
areala, na Papuku (kod Slavonske Požege).


Međutim, kako ćemo kasnije pokazati, smanjena vitalnost jele i veća obraslost
imelom razvile su se više na debljim stablima nego na tanjim. Može se
pretpostaviti da su deblje jele prosječno starije, pa bi se masovno sušenje jele
moglo pouzdano dovesti u vezu i sa starošću.


Brossier J. i PlagnatF., u svojoj studiji o gospodarenju sastojinama
zaraženim imelom, ističu da je »imela bolest starenja«, tj. da je starost
faktor širenja imele; makar imele ima i na mladim jelama, taj hemiparazit na
njima nema velik efekt, ali postepeno postaje intolerabilan; imela istodobno
uzrokuje prebrzo starenje jele. Održavajući debela jelova stabla, favorizira se
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 13     <-- 13 -->        PDF

imela. Jer, bolest ne ovisi o modificiranoj virulentnosti parazita nego o modificiranoj
rezistetnosti sastojine, tj. o starosti i staništu.


Dublje ispitivanje naprijed navedenih naših podataka pokazalo je još i to
da na mnogim stablima postoje tri zone odnosno tri strukture godova: u središtu
uska, zatim široka i pri kraju ponovno uska zona godova. Prva uska zona
se razvila pod utjecajem gustoće sklopa, jer su podstojne jele bile zastarčene.
Druga uska zona potječe najvjerojatnije pod utjecajem smanjenja životne sposnosti
izazvane imelom i nekim drugim faktorima. Evo podataka o broju panjeva
koji imaju tri zone godova (tabela br. 10).


Tabela br. 10.u odjelu 24, od 30 panjeva 16 panjeva ili 53´°/o
ima tri zone godova

u odjelu 25, od 58 panjeva 43 panja ili 74,a/o
ima tri zone godova
— u odjelu 26, od 52 panja 28 panjeva ili 533/o
ima tri zone godova
Ovaj podatak, makar oskudan, pobuđuje na razmišljanje: ako je starost
jedan od hitnijih faktora smanjenja životne sposobnosti jele, zašto su se osušile
i one jele koje nisu značajno stare, odnosno one koje nemaju dvije zone uzanih
godova. Vjerojatno utječe još neki značajan faktor.


Taj značajan faktor može biti klima, odnosno oscilacija podneblja nepovoljna
za održavanje jele. To mogu biti samo prevelika toplina i suhoća, odnosno
jedna dugotrajna suša ili nekoliko uzastopnih kraćih suša.


Općenito je poznato da je jela malo tolerantna prema suhoći, tj. prema
smanjenoj količini vlage u tlu i zraku. Ako se kod pomanjkanja vlage ili oborina
razvije i velika toplina, onda od zla postaje gore. Velika suhoća, velika
toplina i velika osvijetljenost pogoduju razvitku i širenju imele (i mnogih potkornjaka),
a negativno utječu na održavanje jele. Niz suhih i toplih vegetacijskih
doba djeluje paralelno raznosmjerno: na fiziološko slabljenje jele i na
povećanje biotskog potencijala imele (i potkornjaka, koji djeluju sekundarno
i dokrajče život). Mlađe drveće lakše se prilagođuje takvim stanjima, borbenije
je i otpornije, a starije drveće brže oslabi.


Prema tomu, faktor starosti (povezan s debljinom stabala) važan je iz šumsko-
gospodarskog gledišta u rješavanju problema sušenja jele.


7. ZNAČAJKE »OIMELJENIH« STABALA
U nastojanju da orijentacijska istraživanja što više prodube problem održavanja
jele, izvršili smo analizu šest jelovih stabala. Osnovne karakteristike
tih, oborenih i sekcioniranih, stabala su ove (vidi tabelu br. 11).


Tabela br. 11.


Stablo
broj
Starost
panj u 4. m d h m3
Broj imelinih
na gran. na
ogranaka
deblu Svega
1 90 77 42 30,5 1,68 17 11 28
2
o
99
98
87
81
61
40
34,5
30,5
3,94
1,73
5G
144
(i
13
62
157
4 118 98 47 32 2,24 79 28 107
5 143 75 58 33 3,74 127 15 142
(3 174 134 52 31 3,01 111 9 120
11
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Iz tih podataka može se donekle razabrati ovo:


1. rasprostranjenost imele prosječno je veća na starijim jelama;
2. starost jela nije jedini faktor o kojemu ovisi raširenost imele na stablima;
3. velika obraštenost imelom uzrok je da se većinom znatno smanjuje prirast
stabala.
Prema tomu, obilno prisustvo imele ne mora svagdje i uvijek biti uzrok
sušenju jelovih stabala; mogu biti povod ili jedan od faktora koji, kod lošeg
utjecaja nekog kompleksa ekoloških faktora, utječe da se ubrza smanjenje fiziološkog
potencijala, onemogućuje brzo ili dobro oporavljanje i tako indirektno
uslovljuje ubrzano sušenje jele.


8. ODNOS DEBLJINE STABALA I OBRASLOSTI IMELOM
Budući da u prebornim oblicima sastojina, odnosno u sastojinama u kojima
se gospodari po načelima prebornog gospodarenja, starost stabala ne može služiti
kao faktor utvrđivanja fiziološko-patološke zrelosti stabala za sječu (jer
je nepoznata), izvršili smo analizu obraslosti stabala imelom po debljinskim razredima,
i to tako da se svaki razred razmatrao kao poseban skup stabala. Ukupan
apsolutni broj stabala svakog debljinskog razreda sveden je na jednaku
osnovicu (100%). Kvalifikacija obraslosti imelom određena je u četiri kategorije:
a) bez imele, b) malo, c) srednje, d) mnogo (vidi tabelu br. 12). Dakako, da
u takvom ocjenjivanju ima znatno subjektivnih utjecaja, ali drukčije se nije
moglo raditi, pogotovo zato što smo posao morali obavljati po maglovitom vremenu
te se brojenje grmova imele nije moglo ni približno obavljati.


Tabela br. 12.


Ploha 21—30 cm 31—40 cm 41—50 cm 51—60 cm 61—70 cm 71—80 cm
br. a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d
I 77 15 8 — 37 18 27 18 16 35 25 24 17 30 31 22 9 36 37 18 — 33 50 17
II 100 94 6 72 24 4 — 60 40 62 38 — — 33 50 17 —
III 100 90 10 100 96 4 90 10 — — 62 25 13 —
IV 100 82 12 3 3 32 36 26 6 39 22 22 17 50 50 100
V 78 14 8 — 48 24 23 5 37 22 21 20 36 27 19 13 — 100 100


Na temelju podataka tabele br. 12 može se razabrati da je obraštenost sta


bala imelom najveća na relativno
najsušim staništima od 30 (35) cm pr. pr.
suhim staništima od 35 (40) cm pr. pr.
svježim staništima od 40 (50) cm pr. pr.
vlažnim staništima od 60 (70) cm pr. pr.


9. ODNOS DEBLJINE I VITALNOSTI STABALA
Kako je već navedeno, opća vitalnost jela utvrđena je okularnom ocjenom,
pa je u tom poslu imao znatan udio subjektivni utjecaj. Ali u grubom prosjeku
može i podatak o vitalnosti (u vezi s drugim podacima) služiti za ocjenu životnog
potencijala promatranih jela. Slično kao i u prethodnom poglavlju, sastavljena
je priložena tabela tj. apsolutni broj stabala svakog debljinskog razreda
sveden je na jednaku osnovicu (100%). U terenskom manualu za ocjenu vitalnosti
bile su uvedene i rubrike »polusuh« i »suh«. Takvih stabala nismo našli,
jer ih je šumska uprava pravodobno oborila i iskoristila. Zato za ocjenu vitalnosti
imamo svega četiri kategorije: dobra o b te loša c d (vidi tabelu br. 13).
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Tabela br. 13.


Ploha 21—30 cm 31—40 cm 41—50 cm 51—60 cm 61—70 cm 71—80 cm
br. a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d
I 31 7 32 30 5 22 23 50 20 28 28 24 21 26 31 22 18 36 19 27 33 34 17 16
11 66 33 75 25 70 24 4 2 84 10 6 — 87 13 65 18 17 —
III 79 14 7 — 74 21 5 — 94 6 86 16 86 14 75 — 13 12
IV 56 44 54 31 9 6 39 29 19 13 39 33 17 11 — 50 50 — — — 100 —
V 50 21 14 15 38 33 17 12 45 19 17 19 27 25 28 20 100 — 50 50


Prema podacima iznesenima u priloženoj tabeli broj 13, može se pretpo


staviti da je vitalnost jele dobra:
na hladnijim i vlažnijim staništima do oko 60—70 cm pr.pr.
na manje svježim staništima do oko 45—50 cm pr. pr.
na relativno suhim staništima od oko 35—50 cm pr. pr.


10. DISKUSIJA O REZULTATIMA ISTRAŽIVANJA
Istraživanja koja su se obavljala na Macelj gori orijentacijskog su karaktera,
jer su se morala izvršiti ujesen, po veoma oblačnom i maglovitom vremenu
te u veoma kratkom roku, u vezi s potrebnim smjernicama gospodarenja
koje treba unijeti u reviziju gospodarske osnove (privrednog plana). Zato ta
istraživanja nisu potpuna.


Prema podacima osoblja Šumarije Krapina, jaka zaraza potkornjaka razvila
se godine 1950/51, i to najviše u odjelima 24, 25 i 26, u kojima se razvilo
katastrofalno sušenje jele godine 1963. i 1964. Prema navodima gospodarske
osnove, koja je izrađena godine 1957., »jela je najboljeg izgleda i zdravstvenog
stanja«; može se, dakle, pretpostaviti da su se masovna sušenja jele u godinama
1963. i 1964. razvila naglo, nakon nakupljanja raznih (nekontroliranih) negativnih
utjecaja, i da je tih godina iil godinu-dvije ranije postojao povod koji je
proces negativnih utjecaja pojačao. Makar ne možemo za sada razmatrati pitanja
promjene karaktera makroklime, na temelju podataka susjedne Slovenije


(M. B r i n a r) može se pretpostaviti da je jak utjecaj na ubrzanje sušenja jele
imao kontinentalniji karakter makroklime. K tomu bi vjerovatno trebalo dodati
i faktor pogoršanja sastojinske klime, tj. njeno zatopljivanje pod djelovanjem
jakih eksploatacijskih i sanitarnih sječa (jako i naglo otvaranje sklopa krošanja).
Prema podacima Šumarije Krapina, posječeno je suhih, polusuhih i veoma
»oimeljenih« stabala« jele u tri najugroženija odjela:


odjel 24
godina 1963. 203 stabla sa 597 m3
godina 1964. 173 stabla sa 541 m:i


Svega: 376 stabala sa 1.138 m:1


odjel 25
godina 1963. 453 stabla sa 1.441 m:!
godina 1964. 528 stabala sa 1.768 m3


Svega: 981 stablo sa 3.209 m:l
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 16     <-- 16 -->        PDF

odjel 26
godina 1963. 148 stabala sa 349 m3
godina 1964. 661 stablo sa 2.008 m´!


Svega: 809 stabala sa 2.357 m´!


Dakle, u ta tri odjela posječeno je defektnih jelovih stabala:


godine 1963. 804 stabla sa 2.387 m:i


godine 1964. 1.362 stabla sa 4.317 m:i


Ukupno: 2.166 stabala sa 6.704 m:i


Broj defektnih jela i drvna masa posušenih stabala je u godini 1964.
mnogo veća nego u godini 1963. Može se pretpostaviti, da će — zbog jako otvorenog
sklopa stvorenog sječama, odnosno zbog toplije i suše mikroklime, sušenje
jele u navedenim odjelima biti u idućoj godini vjerovatno još veće.


Površine tih odjela su ove:


odjel 24 ima površinu 60,16 ha


odjel 25 ima površinu 70,40 ha


odjel 26 ima površinu 68,00 ha


Svega površina 198,56 ha
Znači, u godinama 1963. i 1964. prosječno je defektnih jela po ha oko 33 m3.
Prosječni volumen posječenog stabla je 3,1 m:), a njegov prsni promjer iznosi
približno oko 50 cm.


Dakle, to nije mala drvna masa po ha površine. Mnogo je značajnije, barem
za naša istraživanja, da su se posušile ili su bile u stadiju sušenja debele jele.
Zaključak bi bio, kako to izlazi i iz naših prijašnjih razmatranja (vidi poglavlja
broj 8 i broj 9), da se u navedenim odjelima ne bi smjela održavati jelova stabla
deblja od oko 35—50 (60) cm pr. pr., ovisno o njihovim mikrostaništima,
obraslosti imelom i vitalnosti.


U tim razmatranjima ne smije se ispustiti iz vida i činjenica da se suše i
jele koje nisu mnogo napadnute imelom (stabla mnogo napadnuta imelom, kako
je općenito poznato, smanjuju prirast, što se očituje u gustoći godova). Vidjeli
smo u poglavlju broj 6 da od broja posječenih defektnih jela ima i navedenim
odjelima oko 26 do 47% stabala koja nisu imala tri zone godova, tj.
njihova vitalnost bila je naglo smanjena pod utjecajem nekog drugog negativnog
faktora; najvjerovatnije to može biti povećana toplina i suhoća a možda i
preplitko tlo (ili suvislost slojeva litosfere).


ZAKLJUČAK


Sušenje jele na Macelj gori posljedica je kompleksnog utjecaja niza raznih
topogeografskih, klimatskih, pedosferskih i biotskih faktora: izoliranost disjunktnog
areala i izloženost kontinentalnom (subpanonskom) karakteru klime,
proširivanje i održavanje velikog omjera jele na sušim za nju manje pogodnim
staništima, prevelika prosječna starost mnogih debljih jela i s time u vezi pre-
mala životna otpornost prema lošim utjecajima raznih ekoloških i biotskih faktora,
mjestimice preplitka (tj. relativno suha) tla, jaka obraslost stabala, naro


14
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 17     <-- 17 -->        PDF

čito debljih odnosno starijih, imelom, promjene karaktera makroklime (zatopljivanje),
promjene mikroklime uslijed jakog i naglog otvaranja sklopa krošanja
(suša i toplija sastojinska klima); zatim, potkornjaci koji kao sekundarni
faktor dokrajče život fiziološki oslabljenih jela.


Najznačajnija i veoma simptomatična jest činjenica da se najviše suše
deblje, tj. prosječno starije jele — ne samo pod utjecajem jake obraslosti imelom
nego, možda još više, zbog slabije fiziološke otpornosti prema lošim utjecajima
mjestimičnih kompleksa ekoloških faktora. Prisutnost imele samo> pojačava
loše djelovanje niza raznih ekoloških faktora na održavanje i opstanak
starijih i starih jela. Možda još važnija je činjenica da sušenje jele veoma mnogo
ovisi c vlažnosti i hladnoći staništa: što je stanište svježije, sušenje je manje
rasprostranjeno.


Ova orijentacijska istraživanja treba produbiti i upotpuniti. Potrebna bi
bila i komparativna genetska istraživanja.


PRIJEDLOZI OPERATIVI


Osnovno je: sniziti tzv. promjer stabala sječive zrelosti, i to ovako:


— na relativno suhim staništima (u području areala hrasta kitnjaka) do
oko 30 (40) cm pr. pr.
— na manje svježim staništima (viši i veoma strmi položaji u zoni bukve,
s plićim tlima) do oko 40 cm pr. pr.
— na svježim staništima (u zoni bukve, iznad uvala) do oko 40—50 cm
pr. pr.
— na vlažnim i hladnim staništima (u zatvorenim donjim dijelovima uvala)
do oko 60 cm pr. pr.
Neuredni preborni oblici rjeđih sastojina omogućuju proširivanje heliofitne
imele i potpunjie obrašćivanje gornjih dijelova stabala imelom; utječu i na
povećavanje aktivnosti potkornjaka. Zato se, na temelju orijentacijskih istraživanja,
može pretpostaviti da takvi, neuredni, preborni oblici na valjaju. Ako
se ne može voditi uredno probno gospodarenje, treba uvesti skupinasto gospodarenje
koje, osnivanjem i unapređivanjem većih podmladnih skupina jele,
utječe đa se stvaraju gušće raznodobne sastojine. Na taj će se način smanjiti
rasprostranjenost imele i ujedno povećati kakvoća stabala (punodrvnost, čistoća
debla od grana, smanjenje okruži jivosti, jednoličnija struktura godova). Na
staništima koja su za jelu nedovoljno svježa treba smanjiti omjer te četinjače
a povećati omjer hrasta kitnjaka ili unijeti crni bor.


LITERATURA


B r i n a r, M.: Življenska kriza jelke na slovenskem ozemlju v zvezi s klimatičnimi
fluktuacijami. Gozd. vestnik, 1964.
Brossier . J. et P 1 a g n a t, F.: Nouvelle sylviculture des sapinieres a gui Revue


for. franc, 1960.
Jurhar , F.: Vnašanje jelke v naše gozdove. Gozd. vestnik, 1964.
Klepac , D.: Utjecaj imele na prirast jelovih šuma. Šum. list, 1955.
Kor d i š, F.: Omela ogroža jelove gozdove. Gozd. vestnik, 1964.
M 1 i ii š e k, D.: Sušenje jelke v Sloveniji, prvi izsledki. Gozd. vest., 1964.
S a i a r, J.: Ugibanje i obnavljanje jele u prebcrnim šumama Gorskog kotara, Šum.


list, 1951. — Problem nadiranja i širenja bukve u arealu jele. Anali Instituta za
eksper. šumarstvo Jugosl. akademije, Zagreb, 1955. — Rasprostranjenost i prošivanje
četinjača u arealu bukovih šuma Hrvatske. Šum list, 1961.


15
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 18     <-- 18 -->        PDF

DAS PROBLEM DES TANNENSTERBENS UND DIE ART DER
WALDBEWIRTSCHAFTUNG AUF DEM MACELJ-GEBIRGE


Zusammenfassung;


Das unzusammenhängende Areal der Tanne (1500 ha) auf dem Macelj-Gebirge
(620 m Meereshöhe) liegt in der pannonischen Niederung, nördlich von Zagreb, auf
Silikatböden; meistens unterhalb der Traubeneichenzone (250—450 m). Es ist höchst
wahrscheinlich, dass hier die Tanne eine besondere Rasse bildet, welche weniger
schattenertragend ist als diejenige, die auf den dinarischen Gebirgen vorkommt. Ein
stärkeres Eintrocknen der Stämme setzte in 1962 ein und dauerte in den Jahren 1963
und 1964. Der Autor untersuchte das Phänomen des Tanneneingehens auf den vergleichbaren
typischen Flächen vermittels der Aufnahme von 12 verschiedenartigen
Daten auf mehr trockennen, frischeren, und humiden Standorten. Auf mehr trockenen
Standorten (in der Traubeneichenzone, sowie aut sehr steilen Lagen in der Buchenzone)
wurde eine gewisse Korrelativität dieser Angaben festgestellt, wie z. B.: die
stärkeren bzw. älteren Tannenstämme sind mit einer grösseren Anzahl von Wasserreisern
behaftet, zeigen weniger dichte Krone, mehr tafel- bis nestfürmige Gipfel,
stärkere Bewachsenheit mit Mistel und eine geringere Vitalität. Das Alter der abgestorbenen
Tannenstämme beträgt 110—160 Jahre. Auf den Schnittfächen am
Wurzelstock sind meistens drei aufeinanderfolgende Jahrringzonen erkenntlich: eine
engringige, eine breitringige und eine engringige Zone. Die Bewachsenheit mit Mistel
(und eine geringere Vitalität der Stämme) wurde am stärksten auf mehr trockenen
Standorten an Stämmen von etwa 35 cm Brusthöhendurchmesser, auf frischeren
Standorten an Stämmen von etwa 45 cm, und auf humiden Standorten an Stämmen
von 60—65 cm aufwärts ausgeprägt. Die physiologische Schwächung der Tanne wird
durch den Komplex verschiedenartiger biologischer, ökologischer und anthropogener
Faktoren (die Mistel namentlich in höherem Alter) beeinflusst, während das Endglied
dieser Reihenfolge negativer Faktoren durch die Tannenborkenkäferarten gebildet
wird.


Die Hiebsreife der Tanne dürfte im Durchschnitt die erwähnten Richt-Zahlenwerte
nicht überschreiten. Wenn eine geregelte Plenterwirtschaft nicht betrieben
werden kann, dann soll ein horstweiser Femelbetrieb eingeführt werden.