DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 97     <-- 97 -->        PDF

Kalini ć M.: Tipovi šumskih kultura i plodnost tla 87— 89,
Kneževi ć Đ.: E. i G. Buchholz — Životinjski svijet i lov u Rusiji
tokom historije 89— 90
Kl ep a c D.: Demonstracija prof.- P. Generoso-a 157
Kneževi ć Đ.: Šumarski časopisi u Sovjetskom Savezu 157—153
Piškori ć O.: Jedan primjer rentabilnosti gnojenja starijih sastojina . 274—275
Frančiškovi ć S.: Simpozijum o parazitarnim bolestima drvlja i o
šumskim štetama od insekata — Avion u službi zaštite šuma — Napuštanje
pile današnjeg tipa — Pošumljavanje velikih površina pomoću
helikoptera — Aerostat u eksploataciji šuma 275—276
Beni ć R.: Hafnerov Transport drva — Prorjeđivanje i dr 359—360
Kie p a c D.: Moradini — Meksički borovi 456
Ani ć M.: Weymar — knjiga o travama i sitama 456—457
Kovač e vi ć J.: Wraber — Šume smrče u Slovenskim istočnim Alpama 457
Špoljarić : Mnogojezični rječnik 54S
Frančiškovi ć S.: Budućnost upotrebe drva 544—546


XII. NEKROLOZI


Dipl. inž. M. R a d i š e v i ć 342
U spomen prof, dr Rudolfa Haše . 451
Sjećanja na A. Dumengjića, druga i čovjeka 541—542


KAZALO IMENA SARADNIKA 1964. GODINE


Androić M.: 263, 265Ani ć M.: 451, 456, 457Benić R.: 205, 359, 360B r a j k o v i ć L.: 432Bunj e včević Z.: 489Car Z.: 476C vi to vac V.: 80, 269, 343, 449Curić R.: 316Dereta B.: 513Frančišković S.: 86, 87, 275, 544Fukarek P.: 109G o 1 u b o v i ć U.: 22Hanzl D.: 57, 237Horvat A.: 213Jung F.: 165Kalinić M.: 87, 434Kevo R.: 134K 1 e p a c D.: 1, 83, 106, 157, 456, 469, 507Knežević Đ.: 81, 89, 157, 434, 541Kovačević J.: 156, 357, 452, 457Kr al j ić B.: 365Lneniček Z: 137


Lovrić N.: 496
Maj er D.: 73, 76 ,152, 269
Matota I.:321
M e š t r o v i ć Š.: 124, 439
MottR.:509
Oštrici.: 37
Pečo vić M.: 43
Pere Z.: 342
P i š k o r i ć O.: 79, 274, 448
Plavšić M.: 22
Prpić B.: 426
R a j č i ć M.: 333
Rauš Đ.: 334
Spaić I.: 10, 226
Simić N.: 419
Šafar J.: 93, 307, 453
Š p o 1 j a r i ć Z.: 548
V r 1 j i č a k J.: 316
Vujević I.: 333
Ziani P.: 173, 277
Z m i j a n a c Đ.: 140
Zukina I.: 71