DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 95     <-- 95 -->        PDF

Simi ć N.: Uputstvo za miniranje panjeva u poljoprivredi i šumarstvu.
Regulations for uprooting by explosives in agriculture and forestry.
Reglement pour le dessouchage au moyen d´explosifs en agriculture et
en silviculture.
Bestimmungen für die Rodung mit Sprengstoffen in der Land- und
Forstwirtschaft 419—425


Ca r Z.: Problem usklađivanja interesa lovne proizvodnje sa intersima
šumske proizvodnje u Hrvatskoj 476—488


Lovri ć N.: Određivanje srednje daljine prijenosa kod centralnog privlačenja
pomoću težišta.
Dermination of the mean extraction distance at the central skidding
by means of a centre of gravity.
La determination de la distance moyenne d´exploitation au debardage
central au moyen du centre de gravite.
Bestimmung der mittleren Bringungslänge bei der Zentralrückung
mit Hilfe des Schwerpunktes. . ´ 496—506


VII. RAZNE TEME I PRIKAZI
Zukin a L: Uloga šumarstva i lovstva u turizmu . 71— 73
Ma j er D.: Pojednostavljenje i smanjenje uređajnog elaborata šum.privr.
osnova 73— 75
Maje r D.: O obilježbi i doznaci (konsignaciji) stalaba za sječu . . . 76— 79


Zmijana c D.: Mogućnost proizvodnje drveta u šumama Šumskog gospodarstva
Zagreb 140—151


Maje r D.: Da li revizija ili obnova šumsko-privrednih osnova? . . . 152—156


Šulenti ć F.: Problematika gospodarenja šumama na području Gorskog
Kotara i Like 245—262
Androi ć M.: Saradnja među zavodima istorodnih fakulteta. — Koordinacija
naučnog rada između fakulteta 263—268
Ma to t a I.: Organizacija službe uređivanja šuma u novim uvjetima
intenzivne i napredne šumske privrede 321—332
Vujevi ć I.: Širenje rđe na alepskom boru u Istri 333
Rajči ć M.: Integracija u šumarstvu za područje Dalmacije ... . 333
Rau š D.: Takmičenje sjekača jednorucnim motornim lančanim pilama
12-11-1964. u šumi Dubovica Kombinata Spačva Vinkovci ... . 334—341
Brajkovi ć Z.: Ekonomičnost rada motornom pilom u odnosu na ručni
rad 432—434
Kalini ć M.: Pedogenetsko proučavanje tala i izrada pedološke karte
SR Hrvatske 434—435
Kneževi ć Đ.: Novost u tehnici određivanja drvne mase sastojina . . 436—438


Meštrovi ć Š.: Terenska nastava studenata zagrebačkog Šumarskog


fakulteta u oblasti primorskih šuma 439´—447


Piškori ć O.: Novopronađeni čempresi s jajolikim presjekom grana . 446—449


Mot t R.: Značaj šuma za rekreaciju 509—512
Der et a B.: Mehanizacija izvlačenja i transporta drveta u ČSSR . . . 513—524
C v i t o v a c V.: Privredna komora SR Hrvatske 525—539
Maje r D.: Primjena ručne preše kod punjenja stabala 296—271