DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 85     <-- 85 -->        PDF

DRUGOVIMA, SARADNICIMA ŠUMARSKOG LISTA


1.
Siadržaj svakog članka ili napisa treba odgovarati zadacima časopisa,
da donese nešto nova sa područja nauke ili tehnike, prikaže nove
metode ili da u bilo kom obliku posluži progresu šumarstva.
2.
Obim radova u pravilu ne simije prelaziti 10 do 15 štampanih stranica
(a to je 15 do 20 stranica rukopisa s proredom). Članci neka
budu pisani sažeto i stvarno, opširna izlaganja sadržaja i iscrpne
uvode valja izbjegavati. Naslovi članaka neka ne budu razvučeni.
Radove, koji ne budu odgovarali ovim postavkama, a ako im je sadržaj
inače vrijedan, moče će se štampati nakon potrebnog skraćenja.
3.
Na kraju svakog članka treba donijeti kratak Zaključak iz kojeg se
jasno razabire sadržaj i rezultati rada. U pravilu, opseg njegov neka
ne prelazi polovinu do najviše cijelu stranicu rukopisa. Takav će
Zaključak moći poslužiti i kao Rezime za prijevod na strani jezik.
4.
Manuskripti trebaju biti osposobljeni za štampanje, pisani mašinom
sa proredom i to samo na jednoj stranici. Citati literature u tekstu
navode se imenom autora sa dodanom godinom u zagradi, a na kraju
članka donosi se popis literature alf abetskim -redom. Knjige se
navode prezimenom i početnim slovom imena autora, naslovom, izdanjem,
mjestom naklade i godinom. Članci u časopisim a osim
toga i brojem sveska ili godišta i početnom i završnom stranicom
članka.
5.
Predložene fotografije i grafikoni moraju biti jasni, uredni i gotovi
za reprodukciju (fotografije na papiru visokog sjaja) a tumač slikama
priložen na odvojenom listu, numeriran kao i slike. Manjkavo izvedeni
grafikoni ne će se moći upotrijebiti ili će se dati prerisati na
trošak autora.
6.
Tabele sa puno cifara svakako napisati tušem na pauspapiru, da bi
se mogli izraditi klišeji (jer je to jeftinije i brže nego slaganje na
šlagaćem stroju).
7.
Istovremeno sa poslanim člankom autor treba da naruči potreban
broj separata (ako to želi) i označi na čiji će se trošak štampati, a
također označiti i broj svog žiro-računa.
Uredništvo