DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 83     <-- 83 -->        PDF

citcanl &ttucnl cad&pl&i


LESNOE HOZJAJSTVO — Moskva


10 — 1964. Kočerga F. K.: Šumarstvo
i zaštitno pošuml javan je Srednje Azije. —
Drobiko v A. A.: Tehnologija sječina u
planinskim šumama. — IJysin L. P.: Obnova
bora u mješovitim boricima s podstojnom
lijeskom. — Pauljukevičus


G. B.: Promjena klime nakon postupne
sječe. — Martynov A. N.: Mikroklima
u mješovitim mladićima nakon kemijske
obrade. — Mašinski A. L.: Uloga sistema
korijenja u formiranju sastojina. —
Pisar´kov H. A., Davydov P. I.:
Utjecaj isušenja na rast brezovih sastojina.
— Kučkarov M.: Kfektivnost proreda
u navodnjavanim šumskim masivima.
— Panarin I. I., Gutorov V. I.:
Obnova zabakalskih borika. — Železk o
A. E.: Obnova daurijskog ariša u sastojinama
s podstojnom sastojinom. — Č i č iki
n J. N.: Uloga faune u prirodnoj obnovi
oraha. — Apostolov J. S.: Iskorišćavanje
koloriranih aerofotomaterijala pri inventarizaciji
šuma. — Cuenko v V. S.:
Taksacija sječnog fonda u šumama III
grupe. — Čihladze T. G.: Određivanje
zalihe i obrasta sastojina u ovisnosti o
kružnoj plohi. — Sadovniči F. P.:
Utjecaj širine redova na promjer stabala.
— KolesnikovF. G., ŠalatovV. G.:
Pošumljavanje zamočvarenih obala Dona.
— Haritonov G. A.: Primjena mineralnog
gnojiva pri njezi kultura. — Zyrjäe
v A. G.: Primjena herbicida u rasadniku.
— Solov´ev B. P.: Sistem korijenja
podmlatka četinara i pokušaj njegova
iskorišćenja za sadnju. — ZaridzeG.
A.: Temeljni principi kod ozelenjavanja
planinskih kamionskih cesta. — Eydki n
V. A.: Melasoma aenea i rast omorike. —
K r a 11 j E. L.: Parasitski nematodi —
štetnici šumskih rasadnika. — Rožko v
A. A.: Kontrola stabala u žarištima razmnažanja
Monochamus urussovi Fisch. —
Jakubo v T. F.: Kultura topola u Jugoslaviji.
11 — 1964. Prokop čuk A. V.: Kompleksno
gospodarenje u šumama na Karpatima.
— Dobržanskaja T. V.: Veliki
zadaci uzbekistanskih šumara. —
Kajrjukštis L. A.: Osobitosti proreda
u bjelogorično-omorikovim sastojinama.


— Iljinsk i V. V.: Produktivnost borovih
sastojina u ovisnosti o tlu. — U š a-
ti n I. P.: Struktura mješovita mladika
podzone južne tajge i prorede u njemu. —
Matjulina A. P.: Sječe borika na krajnjem
jugoistoku. — Prjažnikov A. N.:
Stanje u kom se nalazi drveće i količina
klorofila u lišću. — Č u p r o v N. P.: Rast
modalnih omorikovo-brezovih sastojina
Arhangelske oblasti. — ŠevernožukR.
G.: O Sortiranju jelovih sastojina. —
Afanas´ev A. V.: Šumske kulture na
obalama Issyk-Kula. — Obnovlenski


V. M.: Podizanje bora sa brezom i omorikom
na zapadu zone mješovitih šuma i šumostepe.
— Babikov B. V.: Borove kulture
na isušenim močvarama. — Kosouro
v J. F.: Uzgoj crne topole u Baškiriji.
— Semihatova O. A.: Iskorišćenje mikroorganizama
pri izgradnji sastojina. —
Balbysev I. I.: Karakter požara na
Sjeveru. — Kibler V. F., Top or kov
S. S.: Protupožarna zaštita sječina. — G us
e v a A. N.: Cronartium ribicola Diet, na
limbi u južnoj Jakutiji. — Šabunevič
S. F., Kulagi n V. S.: Selenephera lunigera
Esp. u šumama Irkutske oblasti. —
Gorškov N. V., Orlov L. M.: Utjecaj
koji vrši Pachyneuron solitarius Hatt. na
razmnažanje sibirskog prelca. — V1 a s o v
E. I.: Temelji uvođenja automatizacije u
šumoprivredu. — Gruzdev D. M.: Mehanizacija
kod podizanja šuma na neiskrčenim
sječinama na tlima koja su povremeno
zamočvarena. — Šarif´janov H.:
Ljestve za sabiranje šišarica. — G o r ovoj
M. S., Matveev I. P.: Registrirajući
mjerač promjera stabala.
i


SYLWAN — Varšava


4 — 1964. G e s i n g R.: Šumarstvo i drvarska
industrija u Poljskoj. — Rutkov sk
i B.: Tekući prirast gospodarstva kao
funkcija razdiobe sastojina po starosti. —
Nunber g M.: Naučni radovi koje je
provela katedra za zaštitu šuma Glavne
škole poljoprivrede na bazi fonda Poljske
Akademije Nauka. — Grochowski J.:
Naučni radovi koje je izvela Katedra dendrometrije.
— Krajski W. i Žabko-
Potopowic z A.: Wladyslaw Tyniecki
(1883—1912).


LESNICKA PRACE — Prag


6 — 1964. Sabacky V.: K pitanju
planskog vođenja šumoprivrede. — K oh
o u t T.: Šuma treba vodu a voda šumu.


— Juračk a J.: Ocjena novih organizacijskih
oblika u Šumskom gospodarstvu
Čemerne. — Hrode k V.: Mehanizacija
administrativnih radova u šumoprivredi.
— Holubči k M.: Pošumljavanje, rasadnici
i sjemenarstvo u Danskoj. — Reho une
k J.: Perspektivni plan centralizacije
549