DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 82     <-- 82 -->        PDF

iz nižih u više slojeve, a time povisuje
plodnost tla.


Dalje se tretiraju razne vrste uzgoja, iznose
njihove prednosti i mane, razrađuje
pitanje proreda, tipologije i dr. Knjiga je
lijepo ilustrirana s veoma uspjelim fotografijama.
Šteta što nije spomenuta oplodna
sječa bukovih sastojina u Karpatima,
a tako ni tipologija Sukaceva, Nesterova
i dr. i njihova kritika. Općenito uzevši,
ovaj se naučni rad može ocijeniti kao vrijedna
monografija o šumi i kao koristan
udžbenik. Đ. K.


Mnogojezični rječnik stručnih izraza u
anatomiji drva, Komitet za nomenklaturu
Međunarodnog udruženja anatoma drva,
Zürich 1964. Multilingual glossary
of terms used in wood anatomy,
Committee on Nomenclature of the International
Association of Wood Anatomists,
Zürich 1964.


Mnogojezični rječnik stručnih izraza u
anatomiji drva s tumačenjem pojmova
razrađen je na temelju prve engleske
obrade iz godine 1933. i prve revizije iz
1957. godine. Prije publikacije izvršena je
i druga revizija rječnika sa svrhom da se
nadopune neke definicije anatomskih pojmova
i da se izostave zastarjeli ili neadekvatni
sinonimi. Reviziju tumačenja pojmova
i nadopunu teerminologije izvršio je
Komitet za nomenklaturu Međunarodnog
udruženja anatoma drva (engl, kratica
IAWA) u slijedećim sastavu: L. Chalk,
Forestry Faculty, University Oxford, England;
B. Huber, Forstbotanisches institut,
München, D. R. Deutschland; M. D. Normand,
Centre Technique Forestier Tropical,
Nogent-sur-Marne, France; E. W. J.
Phillips i B. J. Rendle, Forest Products
Research Laboratory, Princes Risborough,
Britain.


Prema ranijim intencijama IAWA, engleska
obrada bila je baza za razradu
mnogojezičnog rječnika i tumačenja pojmova
u anatomiji drva. Mnogojezični dio
publikacije obradili su članovi IAWA u
šest jezika: francuski (D. Normand, Centre
Technique Forestier Tropical, Nogentsur-
Marne, France), hrvatskosrpski (Z.


Špoljarić, B. Petrić i V. Šćukanec, Šumarski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu), njemački
(A. Frey-Wyssling i H. H. Bosshard,
Eidgenössische Technische Hochschule,
Zürich, Schweiz), portugalski (F. R. Milanez
i A. de Miranda Bastos, Jardim Botanico,
Rio de Janeiro, Brazil), španjolski


(H. Corothie, Universidad de Los Andes,
Merida, Venezuela )i talijanski (A. Messeri
i G. Scaramuzzi, Centro di Sperimentacione
Agricola e Forestale, Roma, Italia).
U mnogojezičnom rječniku izostavljeni
su sinonimi, a zadržan je samo jedan, po
mišljenju spomenutih suradnika, najprikladniji
izraz na dotičnom jeziku. Time je
broj osnovnih termina prema publikaciji
na engleskom iz godine 1957. smanjen za
četvrtinu, a značenje rječnika u stabilizaciji
jednoznačne suvremene terminologije
je znatno povećano. Tumač pojmova sadrži
i važnije sinonime, specifične za pojedine
jezike. Predložena terminologija nije
obavezna: po intencijama IAWA ona je
prijedlog za razradu jedinstvene svjetske
terminologije ove specijalnosti.


Konačnu redakciju rječnika preuzeo je
Sekretarijat IAWA u Zürichu (A. Frey-
Wyssling i H. H. Bosshard), a štampan je
u Mitteilungen der schweizerischen Anstalt
für das forstliche Versuchswessen, Bd. 40,
Heft 1, Zürich 1964.


Ova međunarodna publikacija od posebnog
je interesa za našu naučnu i stručnu
javnost, jer sadrži kompletnu terminologiju
iz specifičnog i kod nas ranije slabo
tretiranog područja stručne i naučne djelatnosti
— ANATOMIJE DRVA. Hrvatskosrpski
dio obrade sadrži suvremene
pojmove, definicije i nove termine u anatomiji
drva, koji su u suglasnosti s kompetentnim
tumačenjima Međunarodnog komiteta
za nomenklaturu IAWA. Potrebno
je naglasiti i činjenicu da je u toj međunarodnoj
publikaciji hrvatskposrpski jezik
jedini predstavnik velikog slavenskog jezičnog
područja.


Mnogojezični rječnik sadrži 186 stranica,
a kao posebna publikacija može se naručiti
kod: International Association of
Wood Anatomists, Office of the Secretary-
Treasurer, Universitätsstrasse 2, Zürich 6,
Schweiz. Cijena publikacije je sFr. 20.


Prof. dr Z. Špoljarić
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 83     <-- 83 -->        PDF

citcanl &ttucnl cad&pl&i


LESNOE HOZJAJSTVO — Moskva


10 — 1964. Kočerga F. K.: Šumarstvo
i zaštitno pošuml javan je Srednje Azije. —
Drobiko v A. A.: Tehnologija sječina u
planinskim šumama. — IJysin L. P.: Obnova
bora u mješovitim boricima s podstojnom
lijeskom. — Pauljukevičus


G. B.: Promjena klime nakon postupne
sječe. — Martynov A. N.: Mikroklima
u mješovitim mladićima nakon kemijske
obrade. — Mašinski A. L.: Uloga sistema
korijenja u formiranju sastojina. —
Pisar´kov H. A., Davydov P. I.:
Utjecaj isušenja na rast brezovih sastojina.
— Kučkarov M.: Kfektivnost proreda
u navodnjavanim šumskim masivima.
— Panarin I. I., Gutorov V. I.:
Obnova zabakalskih borika. — Železk o
A. E.: Obnova daurijskog ariša u sastojinama
s podstojnom sastojinom. — Č i č iki
n J. N.: Uloga faune u prirodnoj obnovi
oraha. — Apostolov J. S.: Iskorišćavanje
koloriranih aerofotomaterijala pri inventarizaciji
šuma. — Cuenko v V. S.:
Taksacija sječnog fonda u šumama III
grupe. — Čihladze T. G.: Određivanje
zalihe i obrasta sastojina u ovisnosti o
kružnoj plohi. — Sadovniči F. P.:
Utjecaj širine redova na promjer stabala.
— KolesnikovF. G., ŠalatovV. G.:
Pošumljavanje zamočvarenih obala Dona.
— Haritonov G. A.: Primjena mineralnog
gnojiva pri njezi kultura. — Zyrjäe
v A. G.: Primjena herbicida u rasadniku.
— Solov´ev B. P.: Sistem korijenja
podmlatka četinara i pokušaj njegova
iskorišćenja za sadnju. — ZaridzeG.
A.: Temeljni principi kod ozelenjavanja
planinskih kamionskih cesta. — Eydki n
V. A.: Melasoma aenea i rast omorike. —
K r a 11 j E. L.: Parasitski nematodi —
štetnici šumskih rasadnika. — Rožko v
A. A.: Kontrola stabala u žarištima razmnažanja
Monochamus urussovi Fisch. —
Jakubo v T. F.: Kultura topola u Jugoslaviji.
11 — 1964. Prokop čuk A. V.: Kompleksno
gospodarenje u šumama na Karpatima.
— Dobržanskaja T. V.: Veliki
zadaci uzbekistanskih šumara. —
Kajrjukštis L. A.: Osobitosti proreda
u bjelogorično-omorikovim sastojinama.


— Iljinsk i V. V.: Produktivnost borovih
sastojina u ovisnosti o tlu. — U š a-
ti n I. P.: Struktura mješovita mladika
podzone južne tajge i prorede u njemu. —
Matjulina A. P.: Sječe borika na krajnjem
jugoistoku. — Prjažnikov A. N.:
Stanje u kom se nalazi drveće i količina
klorofila u lišću. — Č u p r o v N. P.: Rast
modalnih omorikovo-brezovih sastojina
Arhangelske oblasti. — ŠevernožukR.
G.: O Sortiranju jelovih sastojina. —
Afanas´ev A. V.: Šumske kulture na
obalama Issyk-Kula. — Obnovlenski


V. M.: Podizanje bora sa brezom i omorikom
na zapadu zone mješovitih šuma i šumostepe.
— Babikov B. V.: Borove kulture
na isušenim močvarama. — Kosouro
v J. F.: Uzgoj crne topole u Baškiriji.
— Semihatova O. A.: Iskorišćenje mikroorganizama
pri izgradnji sastojina. —
Balbysev I. I.: Karakter požara na
Sjeveru. — Kibler V. F., Top or kov
S. S.: Protupožarna zaštita sječina. — G us
e v a A. N.: Cronartium ribicola Diet, na
limbi u južnoj Jakutiji. — Šabunevič
S. F., Kulagi n V. S.: Selenephera lunigera
Esp. u šumama Irkutske oblasti. —
Gorškov N. V., Orlov L. M.: Utjecaj
koji vrši Pachyneuron solitarius Hatt. na
razmnažanje sibirskog prelca. — V1 a s o v
E. I.: Temelji uvođenja automatizacije u
šumoprivredu. — Gruzdev D. M.: Mehanizacija
kod podizanja šuma na neiskrčenim
sječinama na tlima koja su povremeno
zamočvarena. — Šarif´janov H.:
Ljestve za sabiranje šišarica. — G o r ovoj
M. S., Matveev I. P.: Registrirajući
mjerač promjera stabala.
i


SYLWAN — Varšava


4 — 1964. G e s i n g R.: Šumarstvo i drvarska
industrija u Poljskoj. — Rutkov sk
i B.: Tekući prirast gospodarstva kao
funkcija razdiobe sastojina po starosti. —
Nunber g M.: Naučni radovi koje je
provela katedra za zaštitu šuma Glavne
škole poljoprivrede na bazi fonda Poljske
Akademije Nauka. — Grochowski J.:
Naučni radovi koje je izvela Katedra dendrometrije.
— Krajski W. i Žabko-
Potopowic z A.: Wladyslaw Tyniecki
(1883—1912).


LESNICKA PRACE — Prag


6 — 1964. Sabacky V.: K pitanju
planskog vođenja šumoprivrede. — K oh
o u t T.: Šuma treba vodu a voda šumu.


— Juračk a J.: Ocjena novih organizacijskih
oblika u Šumskom gospodarstvu
Čemerne. — Hrode k V.: Mehanizacija
administrativnih radova u šumoprivredi.
— Holubči k M.: Pošumljavanje, rasadnici
i sjemenarstvo u Danskoj. — Reho une
k J.: Perspektivni plan centralizacije
549
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 84     <-- 84 -->        PDF

rasadništva. — Zarub a C.: Gospodarske
osnove u područjima koja su oštećena dimom.
— KorinekJ.: Rješenje transportnih
problema pri izvozu drva. —
Dressle r M.: Suvremeno stanje i perspektiva
racionalizacije žicara. — H a b r
J.: Rekreacija i šumarstvo.


7 — 1964. Zasmeta V.: Peti kongres
Čehoslovačkog lovačkog saveza. — Ber ka
I.: Još jednom o problemu upravljanja
šumskim gospodarstvom. — Mott l J.,
Špale k V.: Rajoniranje topole u ČSSR.


— Bludovsky Z., Jindra J.: Neki
podaci o šumoprivredi Švicarske. — T o 1linge
r V.: Zašto se povisuju troškovi pri
transportu drva kamiona. — Određivanje
vagonskog prostora pri transportu ogreva.
8 — 1964. Chovanec J.: Dvadesetogodišnjica
ustanka u Slovačkoj. — Lošta
k B.: Specijalizacija rada pomogla
nam je u rješavanju naših poteškoća. —
Štilhar t M.: Osobine rasta talijanskih
topola u istočnoj Češkoj. — Šnajd r J.:
K pitanjima neuspjelih pošumljavanja u
srednjočeškom okružju. — Zarub a C:
ne smijemo potcijeniti važnost preventivne
zaštite šuma od vjetroloma. — Boro t
a J.: Šumarstvo Indije.


9 — 1964. Riedl O.: Šuma — jedan iz
odlučnih faktora za opskrbu vodom u
ČSSR. — Uhorskai O.: Sistem, veličina
i oblik rasadnika. — Konvalina J.:
Polaganje biljaka u polivinilne vrećice. — ,
Kub i ček J.: Transport biljaka u šumskim
gospodarstvima. — Male k J.: Me


lioracija i pošumljavanje mokrih tala. —
Čiže k J.: Čišćenje ili prorede? — Huz l
F., Ma in er ova J.: Oboljenje od vibracija
nastalo uslijed rada ručnim motornim
pilama. — Matovi č A.: Šumarstvo Finske.
— Bozde h J.: Drvna masa debljih
i tanjih motki. — Časnoha P.: Novi tip
korita za hranjenje divljači. — J a n č ari
k V.: Bolest osipanja iglica duglasije.


LESNICKY ČASOPIS — Prag


4 — 1964. Jož a M.: Još o cijeni drvne
sirovine. — Ker n J.: Analiza faktora,
koji djeluju na utrošak vremena na privlačenju
drva traktorima. — Brezin a
P.: Šumske zajednice Tršebonskih močvara
i gubici nastali pri njihovoj eksploataciji.


5 — 1964. Mervart J., Konopasek
J.: Neki aktualni problemi pokazatelja cijena
koštanja šumske proizvodnje. —
Skoup y J.: Utjecaj mehaničke priprave
tla za naravno pomlađen je omorike. —
Prus a E.: Principi vođenja gospodarstva
u sastojinama u suglasju s grupama šumskih
tipova za hrastov vegetacijski stepen.


6 — 1964. Vysko t M.: Nove spoznaje
na osnovici upoređenja visoke i niske prorede
u jednoj sastojini hrasta lužnjaka. —
Vacli v V.: Sječna zrelost šumskih sastojina,
— Dressler M.: K pitanju primjene
dijagrama sinteze za određivanje ekonomične
daljine privlačenja i gustoće šumske
transportne mreže.


Plantaža topola u Dalmaciji
(Bribirske Mostine)
Foto: Rajčić


;
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 85     <-- 85 -->        PDF

DRUGOVIMA, SARADNICIMA ŠUMARSKOG LISTA


1.
Siadržaj svakog članka ili napisa treba odgovarati zadacima časopisa,
da donese nešto nova sa područja nauke ili tehnike, prikaže nove
metode ili da u bilo kom obliku posluži progresu šumarstva.
2.
Obim radova u pravilu ne simije prelaziti 10 do 15 štampanih stranica
(a to je 15 do 20 stranica rukopisa s proredom). Članci neka
budu pisani sažeto i stvarno, opširna izlaganja sadržaja i iscrpne
uvode valja izbjegavati. Naslovi članaka neka ne budu razvučeni.
Radove, koji ne budu odgovarali ovim postavkama, a ako im je sadržaj
inače vrijedan, moče će se štampati nakon potrebnog skraćenja.
3.
Na kraju svakog članka treba donijeti kratak Zaključak iz kojeg se
jasno razabire sadržaj i rezultati rada. U pravilu, opseg njegov neka
ne prelazi polovinu do najviše cijelu stranicu rukopisa. Takav će
Zaključak moći poslužiti i kao Rezime za prijevod na strani jezik.
4.
Manuskripti trebaju biti osposobljeni za štampanje, pisani mašinom
sa proredom i to samo na jednoj stranici. Citati literature u tekstu
navode se imenom autora sa dodanom godinom u zagradi, a na kraju
članka donosi se popis literature alf abetskim -redom. Knjige se
navode prezimenom i početnim slovom imena autora, naslovom, izdanjem,
mjestom naklade i godinom. Članci u časopisim a osim
toga i brojem sveska ili godišta i početnom i završnom stranicom
članka.
5.
Predložene fotografije i grafikoni moraju biti jasni, uredni i gotovi
za reprodukciju (fotografije na papiru visokog sjaja) a tumač slikama
priložen na odvojenom listu, numeriran kao i slike. Manjkavo izvedeni
grafikoni ne će se moći upotrijebiti ili će se dati prerisati na
trošak autora.
6.
Tabele sa puno cifara svakako napisati tušem na pauspapiru, da bi
se mogli izraditi klišeji (jer je to jeftinije i brže nego slaganje na
šlagaćem stroju).
7.
Istovremeno sa poslanim člankom autor treba da naruči potreban
broj separata (ako to želi) i označi na čiji će se trošak štampati, a
također označiti i broj svog žiro-računa.
Uredništvo
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 86     <-- 86 -->        PDF

Svim suradnicima,
pretplatnicima,
čitateljima
i prijateljima


neka bude


Sretna Nova
1965. godina


UREDNIŠTVO
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 87     <-- 87 -->        PDF

ŠUMSKO - POLJOPRIVREDNO - INDUSTRIJSKI KOMBINAT
»SP AC VA« — VINKOVCI


Telefoni: kućna centrala 22-202, 22-222, 22-242, 22-262
Glavni direktor 22-330, komercijalni direktor 22-831
Telegram: KOMBINAT SP AC VA VINKOVCI


KOMBINAT »SPACVA« VINKOVCI IMA U SVOJEM SASTAVU
SEKTOR ŠUMARSTVA


Pogoni:10 šumarija sa 65.000 ha nizinskih šuma,

toipolove plantaže u zajednici s poljoprivrednim kulturama
s programom plaaitažiranja 23.000 ha,
— uprava za lovstvo.
SEKTOR INDUSTRIJE


Pogoni:


— pilana sa- godišnjom proizvodnjom 60.000 m3 oblovine,
— tvornica parketa,
— 2 tvornice namještaja,
— tvornica drvenih kuća,
— tvornica iverastih ploča,
— građevni pogon za, visoko i niskogradnju,

transport vlastitim željezničkim, cestovnim i vodenim
saobraćajnim sredstvima, sa stanicom teških strojeva za
krčenje šuma, duboko oranje i remontnim radionicama.
Biroi:


— za unapređenje šumarstva,
— za unapređenje industrije,
— projektni biro.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 88     <-- 88 -->        PDF

ŠUMSKO GOSPODARSTVO
NOVA GRADIŠKA
Štrosmajerova ulica 11 — Telefoni: 33, 155 i 167


SA SVOJIM POGONIMA ŠUMARIJAMA:
Nova Kapela, Nova Gradiška, Okučani, Novska, Jasenovac


PROIZVODI:


sve vrste trupaca hrasta, bukve, jasena, graba i mekih listača,
pragovsku oblovinu hrasta i bukve,
rudno drvo hrasta, jasena i bukve,
tehničku cjepanicu hrasta i bukve,
hrastovu cijepanu dužicu,
celulozno drvo bukve i topole,
ogrevno drvo tvrdih i mekih lišćara i drveni ugljen.


U SVOJIM UZGOJNIM LOVIŠTIMA:


Radin je, Prašnik, Međustrugovi, Psunj i Batoja Gora


UZGAJA:


-kvalitetnu jelensku i srneću divljač,
te divljač niskog lova: zečeve i fazane.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 89     <-- 89 -->        PDF

ŠUMSKO GOSPODARSTVO »REND U A«
NAŠICE


sa šumarijama


Našice


Koska


Đurđenovac


Donji Miholjac


Slavonska Orahovica


Slatinski Drenovac


I´ROIZVODI I ISPORUČUJE:Trupce za furnir, ljuštenje, ikladarske i sve ostale standardne
pilanske trupce hrasta, jasena, brijesta, bukve, graba i ostalih
vrsta šumskog drveća,
— rudno drvo,
— celulozno drvo,
— drvo za -kemijsku preradu,
— ogrjev i prostorno drvo.
ISPORUČUJE I SPECIJALNU ROBU
UZ POSEBNO UTANAČENE USLOVE


VISINA PRETPLATE I OIJENE POJEDINIH BROJEVA ŠUMARSKOG LISTA


Cijena pojedinim brojevima:
Pretplata
Naslov : tek. godinu Izdanja ladanja Izdanja
godišnje: do 1945. g. 1945. - tak. g. tekuće g.


Tuzemstvo


Ustanove i poduzeća 5.000 100 200 500


»


Pojedinci
1.000 50 80 150


Studenti i đaci 200 30 80 50


Inozemstvo


600


Ustanove i poduzeća 6.000 150 250


Pojedinci
2.000 100 150 200


ŠUMARSKI LIST — glasilo Saveza šumarskih društava Hrvatske. — Izdavač: Savez šumarskih
društava Hrvatske u Zagrebu. — Uprava i uredništvo: Zagreb. Mažuranića trg 11. — Račun kod
Narodne banke Zagreb 400-181-608-111. — Tisak: Izdav. tisk. poduzeće »A. G. Matoš« Samobor.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 90     <-- 90 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GLASILO SAVEZA ŠUMARSKIH DRUŠTAVA HRVATSKE


Organe de 1´Union des Societes foreftieres de Croatie — Journal of the Union of
Forestry Societies of Croatia — Žurnal lesnogo obščestva Horvatii — Zeitschrift des
Verbandes der Forstvereine Kroatien-


Glavni urednik
Redacteur en chef — Editor in chief — Glavnyj redaktor — Hauptschriftleiter
VJEKOSLAV CVITOVAC


Tehnički urednik
ĐURO KNEŽEVIĆ


Izdavač: Savez šumarskih društva SR Hrvatske — Edi,teur: L´Unioln des Societes
forestieres de Croatie — Publischer: Union of Forestry Societies of Croatia —
Izdatelj: Lesnoe obščestvo Horvatii — Herausgeber: Verband der Forstvereine
Kroatiens — Zagreb, Mažuranića trg 11


Godište Godina
Volume Year
Volume LXXXVIII ZAGRE B Annee 1964.
Tom God
Jahrgang Jahr
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 91     <-- 91 -->        PDF

SADRŽAJ


(CONTENTS — TABLE DES MATIERES — INHALT)


ŠUMARSKOG LISTA 1964. g.


ČLANCI — ARTICLES — AUFSÄTZE


I. UZGAJANJE ŠUMA — SILVICULTURE — WALDBAU
Hanz l D.: Orijentacija u gospodarenju Šumskog gospodarstva SI. Požega.
Tendencies in the management of the Forest Enterprise of SI. Požega.
La tendence dans la gestion de l´entreprise forestiere de SI. Požega.
Die Waldwirtschaftsorientierung bei der forstlichen Unternehmung
von SI. Požega 57


Šafa r J.: Nalazišta i razmnažanje topola na mediteranskom području.
Habitats and propagation of Poplars in the Mediterranean area.
Les habitats et la propagation des peupliers dans la region mediterraneenne.
Fundorte und Vermehrung der Pappeln in der mediterranen Region. 93


Meštrovi ć Š.: Primjena mehaničke obrade tla pri podizanju šuma na


području Mediterana.
Application of mechanical preparation of the soil in the establishment
of forests in the Mediterranean area.


L´application de la preparation mechanique du sol ä la creation de


peuplements dans la region mediterraneenne.
Anwendung der mechanischen Bodenbearbeitung bei der Waldaufzucht
im mediterranen Gebiet 124


Lneniče k Z.: Prva iskustva duboke sadnje topola na pijescima.
First experiences with deep planting of Poplars on sands..
Les premieres experiences acquises par la plantation profonde des
peupliers sur les sables.
Erste Erfahrungen mit der Pappeltiefpflanzung auf Sandflächen. . 137


Zian i P.: Uvjeti rentabiliteta rekonstrukcije degradiranih, malovrijednih
i slaboproizvodnih šuma na području SR Hrvatske.
Considerations of the rentability of reconstructing degraded, low-grade
and low-yielding forests on the territory of the SR of Croatia.
Les conditions de la rentabilite de reconstruction des forets degradees,
de peu valeur et peu productives dans la region de la RS de Croatie.
Voraussetzungen für die Rentabilität einer Rekonstruktion der degradierten,
geringwertigen und ertragsarmen Wälder auf dem Gebiete
der SR Kroatien 173


Hö r va t A.: Pošumljavanje degradiranih krških površina sjetvom.
Afforestation of degraded Karst areas by sowing.
Le reboisement des terrains carstiques degrades par les semis.
Aufforstung degradierter Karstterrains durch Aussaat 213
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 92     <-- 92 -->        PDF

Š a f a r. J.: Kakvoća bukovog mladika u sastojinama Dinarskih planina.
Quality of Beech young growth in the stands on the Dinara—Massif.
La qualite de jeune peuplement de Hitre dans les forets du Massif
dinarique.
Die Qualität des Buchenaufwuches in den Beständen des Dinara-Massifs. 307—315


Prpi ć B.: Ispitivanje srašćivanja korijena poljskog jasena (Fr. angustifolia
Vahl) pomoću radioaktivnog izotopa fosfora (32P).
Testing the coalescence of roots of Narrow-leaved Ash (Fr. angustifolia
Vahl) by means of the radioactive .isotope of phosphorus (32P).
Essai de la soudure des raciones du Frene oxyphylle (Fr. angustifolia
Vahl) au moyen des isotopes radio-actifs de phosphore.
Prüfung der Wurzelverwachsun.gen bei schmalblättriger Esche (Fr.
angustifolia Vahl) mit Hilfe von Phosphor-Radioisotopen 426—431


Kl epa c D.: Kako je
reagirala 50-godišnja sastojina hrasta lužnjaka


nakon jakih proreda?
How did a 50-year-old stand of Penduculate Oak after heavy thinnings
react?


Comment a reagi un peuplement du Chene pedoncule age de 50 ans


apres les eclaircies fortes?
Wie reagierte ein 50-jähriger Stieleichenbestand nach starken
Durchforstungen? . . 496—475


II.
UREĐIVANJE ŠUMA — FORESTMANAGEMENT — L´AMENAGEMENT DES
FORETS — FORSTEINRICHTUNG
Klepa c D.: Smjernice o estetskom i rekreativnom uređenju šuma Med


vednice.
Guide lines on woodlandscape tending in the Medvednica Mountain.
Directives sur l´amenagement esthetique de la Montagne de Medvednica.


Richtlinien über die ästhetische Waldlandschaftgestaltung von Medvednica—
Gebirge 1— 9
Klepa c D.: Još jedna mogućnost brzog određivanja drvne mase jedno


dobnih sastojina.
Another possibility for rapid determining the standing crop volume
in even-aged stands.


Encore une autre possibility pour determiner d´une facon rapide le


volume sur pied des peuplements equiennes.
Noch eine Möglichkeit für eine schnelle Ermittlung der Holzmasse
der gleichaltrigen Bestände 106—103


Klepa c D.: Nova vrsta uređajnih tabela ili tarifa.
A new type of standard volume — tables or tariffs.
Un nouveau modele de tables d´amenagement ou de tarifs.
Eine neue Art von Einrichtungs — Massentafeln oder Tarifen . . 507—508


III. ZAŠTITA ŠUMA — FOREST PROTECTION — PROTEKTION DES FORETS
— FORSTSCHUTZ
Spai ć I.: Predispozicija jasenovih stabala za napadaj malog jasenovog


potkornjaka (Hylesinus fraxini Panz.).
Predisposition of Asch trees to the attack of Asch Bark Beetle (Hylesinus
fraxini Panz.).
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 93     <-- 93 -->        PDF

Predisposition des tiges de Frene ä l´attaque du hylesine du Frene
(Hylesinus fraxini Panz.).
Prädispozition der Eschenbäume für den Befall vom kleinen bunten
Eschenbastkäfer 10— 21


Spai č J.: Pokusi suzbijanja potkornjaka na alepskom boru metodom


prstenovanja.
Experimental control of Bark Beetles on Aleppo Pine by the sap-flow
method.


Essais de lutte les bostriches sur Pin d´Alep par la methode de coulee


de la seve.
Experimentalle Bekämpfung der Borkenkäfer auf Aleppokiefer durch
das Saftstromverfahren 226—236


IV. ŠUMSKA EKONOMIKA — FOREST ECONOMICS — ECONOMIE
FORESTIERE — FORSTÖKONOMIK
Pecovi ć M.: Potreba i mogućnost intenzivnog iskorištavanja prirodnih
šuma na području Šumskog gazdinstva »Kraljevo«.
The need and possibilities for a more intensive utilization of natural
forests in the region of the Forest Enterprise Kraljevo.
Les besoins et les possibilites pour une exploitation plus intense des
forets naturelles dans la region de l´entreprise forestiere de Kraljevo.
Die Notwendigkeit und Möglichkeiten einer intensiveren Nutzung der
natürlichen Wälder im Gebiet der Forstwirtschaft Kraljevo. . . . 43— 56


V. RACIONALIZACIJA U ŠUMARSTVU — RATIONALIZATION IN FORESTRY
— RATIONALISATION DES TRAVEAUX FORESTIERES — RATIONALISIERUNG
Plavsi c M. i Golubovi ć U.: Istraživanja postotnog odnosa pilan


skih sortimenata kod jele (Abie s alb a Mill.).
Investigations into the percentage shares of sawmill assortments
yielded by Silver Fir (Abies alba Mil.).


Recherches sur la repartition en pourcentages des assortiments
obtenus au debit du Sapin (Abies alba Mill.) dans la scierie.
Untersuchungen über den prozentuellen Anteil der Sägereisortimente
bei der Weisstanne (Abies alba Mill.) 22— 36


Jun g F.: Analiza rada kopača panjeva »Caterpillar D-8« kod izvedbe
zemljanih radova kroz šumska područja gornjeg Posavlja i usporedba
cijena koštanja vađenja panjeva na razne načine.


Analysis of work of »Caterpillar D-8« stump grubber in earthworks
within the forest areas of the Upper Sava Basin, and comparison of
costs in different methods of stump extraction.


Analyse du rendement de travail de l´essoucheur »Caterpillar D-8«
dans les travaux de terrassements des reigions forestieres du basin
superieur de la Save ainsi que la comparaison des frais d´essouchage
fait par differentes methodes.


Analyse der Arbeitsleistung der Stockrodemaschine »Catepillar D-8«
bei der Ausführung der in den Wäldern stattfindenden Erdarbeiten
des oberen Savagebiets, sowie Kostenvergleich der verschiedenen
Stockrodungsmethoden. . 165—172


Kralji ć B.: Uvjeti i problematika uvođenja 42-satnog radnog tjedna
radnika u šumsko-privrednim organizacijama i poduzećima za preradu
drva.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 94     <-- 94 -->        PDF

Conditions and problems of the introduction of a 42-hours week for
the workers in the forest and woodworking enterprises.
Conditions et problemes de l´introduction de la semaine de 42 heures
de travail pour les travailleurs dans les entreprises forestieres et dans
les usines de transformation du bois.


Voraussetzungen und Problematik der Einführung einer 42-Stunden-
Woche in den forstwirtschaftlichen Organisation und holzverarbeitenden
Betrieben 365—418


Bunjevčevi ć Z.: Novi pogledi na problem gospodarenja šumama.
New considerations on the problem of forest management.
Nouvelles idees sur le probleme de la gestion des forets.
Neue Betrachtungen über die Waldbewirtschaftung. .... . 489—495


VI. RAZNO — MESCEIXANEOUS; VARIETES; VERSCHIEDENES
O š t r i ć I.: Upotreba eksploziva u savremenom šumarstvu.
The use of explosives in modern forestry
Emploi des explosives dans la foresterie moderne.
Anvendung der Sprengstoffe in der modernen Forstwirtschaft. . . 37— 12


Fukare k P.: Sjeverozapadna granica današnje rasprostranjenosti hrasta
sladuna (Quercus conferta Kit. = Quercus farneto
Ten.).


The north-western limit of today´s distribution of Hungarian Oak
(Quercus conferta Kit. = Quercus farneto Ten.).
La limite de nord-ouest de l´aire de distribution d´aujourdh´hui du
chene hongrois (Quercus conferta Kit. = Quercus farnet
o Tern.).


Die heutige nordwestliche Verbreitungsgrenze der ungarischen Eiche
(Quercus conferta Kit. = Quercus farneto Ten.). . . 109—123


Kev o Ft.: Nacionalni parkovi — mogućnosti primjene zaštitnih mjera.
National parks — possibility for the application of protective measures.
Pares nationaux — les possibilites pour l´application des mesures de
protection.


Nationalparks — Möglichkeiten der Andwendung von Schutzmassnahmen
134—136


Hanz l D.: Problem šteta od visoke divljači na šumskim površinama.
On the damage done in forest areas by big game.
Le probleme des degäts commis par le gros gibier sur les surfaces
boisees.
Das Problem der Hochwildschäden auf Waldflächen 237—244


Zian i P.: Problemi uzgoja koza u Jugoslaviji.
Problems of goat breeding in Yugoslavia.
L´elevage des caprins en Yougoslavie et ses problems.
Probleme der Ziegenzucht in Jugoslawien 277—306


Čuri ć R. — Vrljiča k J.: Nalazišta planinskog javora (Acer Heldreichii
Orph.) na sjeveroistočnim padinama Golije (u SR Crno] Gori).
Habitats of Sycamore Maple (Acer Heldreichii Orph.) on the northeastern
slopes of Mt. Golija (in the SR of Montenegro).


Les habitats d´Acer Heldreichi Orph. sur les pentes du nord-est de
la montagne de Golija (en RS de Montenegro).
Fundorte des Griechischen Ahorns (Acer Heldreichii Orph.) an den
nord-östlichen Abhängen des Golija-Gebirges (in der SR Montenegro). 316—320
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 95     <-- 95 -->        PDF

Simi ć N.: Uputstvo za miniranje panjeva u poljoprivredi i šumarstvu.
Regulations for uprooting by explosives in agriculture and forestry.
Reglement pour le dessouchage au moyen d´explosifs en agriculture et
en silviculture.
Bestimmungen für die Rodung mit Sprengstoffen in der Land- und
Forstwirtschaft 419—425


Ca r Z.: Problem usklađivanja interesa lovne proizvodnje sa intersima
šumske proizvodnje u Hrvatskoj 476—488


Lovri ć N.: Određivanje srednje daljine prijenosa kod centralnog privlačenja
pomoću težišta.
Dermination of the mean extraction distance at the central skidding
by means of a centre of gravity.
La determination de la distance moyenne d´exploitation au debardage
central au moyen du centre de gravite.
Bestimmung der mittleren Bringungslänge bei der Zentralrückung
mit Hilfe des Schwerpunktes. . ´ 496—506


VII. RAZNE TEME I PRIKAZI
Zukin a L: Uloga šumarstva i lovstva u turizmu . 71— 73
Ma j er D.: Pojednostavljenje i smanjenje uređajnog elaborata šum.privr.
osnova 73— 75
Maje r D.: O obilježbi i doznaci (konsignaciji) stalaba za sječu . . . 76— 79


Zmijana c D.: Mogućnost proizvodnje drveta u šumama Šumskog gospodarstva
Zagreb 140—151


Maje r D.: Da li revizija ili obnova šumsko-privrednih osnova? . . . 152—156


Šulenti ć F.: Problematika gospodarenja šumama na području Gorskog
Kotara i Like 245—262
Androi ć M.: Saradnja među zavodima istorodnih fakulteta. — Koordinacija
naučnog rada između fakulteta 263—268
Ma to t a I.: Organizacija službe uređivanja šuma u novim uvjetima
intenzivne i napredne šumske privrede 321—332
Vujevi ć I.: Širenje rđe na alepskom boru u Istri 333
Rajči ć M.: Integracija u šumarstvu za područje Dalmacije ... . 333
Rau š D.: Takmičenje sjekača jednorucnim motornim lančanim pilama
12-11-1964. u šumi Dubovica Kombinata Spačva Vinkovci ... . 334—341
Brajkovi ć Z.: Ekonomičnost rada motornom pilom u odnosu na ručni
rad 432—434
Kalini ć M.: Pedogenetsko proučavanje tala i izrada pedološke karte
SR Hrvatske 434—435
Kneževi ć Đ.: Novost u tehnici određivanja drvne mase sastojina . . 436—438


Meštrovi ć Š.: Terenska nastava studenata zagrebačkog Šumarskog


fakulteta u oblasti primorskih šuma 439´—447


Piškori ć O.: Novopronađeni čempresi s jajolikim presjekom grana . 446—449


Mot t R.: Značaj šuma za rekreaciju 509—512
Der et a B.: Mehanizacija izvlačenja i transporta drveta u ČSSR . . . 513—524
C v i t o v a c V.: Privredna komora SR Hrvatske 525—539
Maje r D.: Primjena ručne preše kod punjenja stabala 296—271
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 96     <-- 96 -->        PDF

VIII DRUŠTVENE VIJESTI


Cv.: Peta proširena plenarna sjednica IO Saveza ITŠDIJ 80— 81
Knežević D.: Naš gost iz SSSR . . . . . .. . . . . 81—82
Cv.: 20. sjednica UO Saveza ŠDH 269


21. sjednica UO Saveza ŠDH 209
Cv.: VI Plenum Saveza ŠDH ´ 343—345
Cv.: 83. Redovna skupština Saveza ŠDH 345—356
Cv.: Prvi sastanak UO Saveza
ŠDH izabranog na 83. Redovnoj god. skupštini
Saveza ŠDH u lipnju 1964 449
Cv.: Druga sjednica UO Saveza ŠDH 449—450
Cv.: Treća sjednica UO Saveza ŠDH 450
Cv.: Poslovno udruženje 525—532
Cv.: Integracija u šumarstvu 533—539


IX. ZAKONSKI PROPISI I RJEŠENJA
Beni ć R.: Minimalni promjeri trupaca i maksimalno učešće crvenog
srca kod pragovskih trupčića. (Analiza propisa novog standarda JUS


D. D1020-XII 1962.).
Minimal diameters of roundwcod and the maximal proportion of red
hearth in Beechwood railway sleepers. (An analysis of the new
standard specifications JUS D. D1020-XII 1962.).
Les diameters minimaux du bois rond et la proportion maximale du


coeur rouge dans les traverses en bois de Hetre. (Analyse des prescriptions
de la nouvelle norme JUS D. D1020-XII 1962.).
Mindestdurchmesser des Rungholzes und Höchstanteil des Rotkerns
bei Eisenbahnschwellen aus Buchenholz. (Analyse der Bestimmungen
des neuen Normblattes JUS D. D1020-XII 1962.) 205—212


X. DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
Piškori ć O.: Soljanik I. — Ekspozicija kao faktor pri pošumljavanju
goleti , 70— 80
Kovačevi ć J.: Stefanović V. — Tipologija šuma 357
Kovačevi ć J.: Čolić, Mišić. Pcpović — Fitocenološka analiza visokoplaninske
zajednice šleske vrbe i planinske iove 452
Kovačevi ć J.: Fukarek P. — Prilog poznavanju dendrografskih i fitocenoloških
odnosa planina sjeverozapadne Crne Gore. Prilog poznavanju
nomenklature i rasprostranjenosti hrasta sladuna ... . 452—453
Šafa r J.: Kritičan razvitak jelovih sastojina i problem održavanja
jele u Sloveniji 453—455
Kovačević J : Prvi naš pedološki rad 543


XI. STRANO ŠUMARSTVO I LITERATURA
Kl ep a c D.: ,Sa XII Zasjedanja Evropske komisije za šume FAO . . 83— 85
Franciškovi ć S.: Racionalizacija šumskog gospodarstva u Švedskoj 86— 87
Franciškovi ć S.: Sekcija za historiju šuma u Međunarodnom savezu


šumsko-istraživačkih radova
87
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 97     <-- 97 -->        PDF

Kalini ć M.: Tipovi šumskih kultura i plodnost tla 87— 89,
Kneževi ć Đ.: E. i G. Buchholz — Životinjski svijet i lov u Rusiji
tokom historije 89— 90
Kl ep a c D.: Demonstracija prof.- P. Generoso-a 157
Kneževi ć Đ.: Šumarski časopisi u Sovjetskom Savezu 157—153
Piškori ć O.: Jedan primjer rentabilnosti gnojenja starijih sastojina . 274—275
Frančiškovi ć S.: Simpozijum o parazitarnim bolestima drvlja i o
šumskim štetama od insekata — Avion u službi zaštite šuma — Napuštanje
pile današnjeg tipa — Pošumljavanje velikih površina pomoću
helikoptera — Aerostat u eksploataciji šuma 275—276
Beni ć R.: Hafnerov Transport drva — Prorjeđivanje i dr 359—360
Kie p a c D.: Moradini — Meksički borovi 456
Ani ć M.: Weymar — knjiga o travama i sitama 456—457
Kovač e vi ć J.: Wraber — Šume smrče u Slovenskim istočnim Alpama 457
Špoljarić : Mnogojezični rječnik 54S
Frančiškovi ć S.: Budućnost upotrebe drva 544—546


XII. NEKROLOZI


Dipl. inž. M. R a d i š e v i ć 342
U spomen prof, dr Rudolfa Haše . 451
Sjećanja na A. Dumengjića, druga i čovjeka 541—542


KAZALO IMENA SARADNIKA 1964. GODINE


Androić M.: 263, 265Ani ć M.: 451, 456, 457Benić R.: 205, 359, 360B r a j k o v i ć L.: 432Bunj e včević Z.: 489Car Z.: 476C vi to vac V.: 80, 269, 343, 449Curić R.: 316Dereta B.: 513Frančišković S.: 86, 87, 275, 544Fukarek P.: 109G o 1 u b o v i ć U.: 22Hanzl D.: 57, 237Horvat A.: 213Jung F.: 165Kalinić M.: 87, 434Kevo R.: 134K 1 e p a c D.: 1, 83, 106, 157, 456, 469, 507Knežević Đ.: 81, 89, 157, 434, 541Kovačević J.: 156, 357, 452, 457Kr al j ić B.: 365Lneniček Z: 137


Lovrić N.: 496
Maj er D.: 73, 76 ,152, 269
Matota I.:321
M e š t r o v i ć Š.: 124, 439
MottR.:509
Oštrici.: 37
Pečo vić M.: 43
Pere Z.: 342
P i š k o r i ć O.: 79, 274, 448
Plavšić M.: 22
Prpić B.: 426
R a j č i ć M.: 333
Rauš Đ.: 334
Spaić I.: 10, 226
Simić N.: 419
Šafar J.: 93, 307, 453
Š p o 1 j a r i ć Z.: 548
V r 1 j i č a k J.: 316
Vujević I.: 333
Ziani P.: 173, 277
Z m i j a n a c Đ.: 140
Zukina I.: 71