DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 74     <-- 74 -->        PDF

dužnosti svih članova, organa i način njihovog
izbora i rada, način financiranja i
drugo, u skladu sa načelima i odredbama
ovog Statuta.


Sve organizacije ITJ imaju zajedničku
značku sa inicijalima IT.


Osnovne organizacije IT su stručne organizacije.
Ukoliko nema uvjeta za osnivanje
stručne organizacije, onda je opća
organizacija IT osnovna organizacija.


Članstvo u organizacijama IT razvrstano
je na redovne, počasne, zaslužne i kolektivne
članove, dok su članovi SITJ kolektivni
i pojedinačni: počasni i zaslužni.


Počasne i zaslužne članove biraju najviši
organi organizacija IT.


Kolektivni članovi organizacija IT su
privredne i društvene organizacije, ustanove
i organi društvene uprave, ikoji svojim
doprinosima i sudjelovanjem u radu
doprinose ostvarenju ciljeva i zadataka
organizacija IT.


Kolektivni članovi SITJ su: Republički
Savezi, Savezni stručni savezi i društva,
druge savezne naučne i stručne društvene
organizacije, koje okupljaju naučne radike
i druge stručnjake koji se bave tehničkim
nauikama i praksom, a da u skladu
prema Statut" budu primljene u članstvo
SITJ.


Najviši organ organizacije IT i SITJ
je skupština. Ostale organe organizacija
IT samostalno utvrđuju svojim statutima
kolektivni članovi SITJ. Skupštine SITJ
održavaju se svake druge godine. U SITJ
postoje uz skupštinu još centralni, izvršni
i nadzorni odbor.


Skupštinu sačinjavaju delegati kolektivnih
članova SITJ.


Centralni odfocr rukovodi radom SITJ
između dvije skupštine. Ovaj odbor radi
kolektivno.


Centralni odbor sačinjavaju predsjednik
i deset članova centralnog odbora izabranog
na skupštini.


Kolektivni članovi SITJ delegiraju u
Centralni odbor po dVa svoja predstavnika,
od kojih je jedan obvezatno predsjednik
te organizacije. Predsjednici stalnih
komisija SITJ također su članovi Centralnog
odbora.


Centralni odbor bira iz svojih redova
izvršni odbor STTJ. U ovaj odbor ulaze


po položaju predsjednik, potpredsjednici,
sekretari i pet članova Centralnog odbora.


Na sjednici Centralnog odbora SITJ
održanoj 3. XI 1964. izabran je ovaj Izvršni
odbor:


Predsjednik Đuro Matić, dipl. inž.
Potpredsjednici: Pavle Zaucer, dipl. ing.
i Marko Banković, tehničar.


Sekretari: Stjepan Zgurić dipl. ing.,
Leon Kabiljo dipl. ing. arh., Miodrag Dragović
dipl. ing., Dr ing. Ljubomir Petrović
i Rajko Ivančević, geometar.


Članovi: Miloš Milenković dipl. ing.,
Hasan Šiljak tehničar, Radoslav Ukropina
dipl. ing., SvetiiSlav Vujadinović viši tehničar
i Slavko Simonović dipl. ing.


U stalnu komisiju za produktivnost
SITJ izabran je i predsjednik takve komisije
Saveza ŠĐH prof, dr Branko Kraljić.


Novi predsjednik SITJ drug Đuro Matić
istakao je da je jedan od naših najviših
zadataka1: sagledati šta je uloga postojećih
organa i organizacija — društvenih,
državnih i privrednih, a naš rad usmjeriti
tako da pravodobno kao stručno
javno mnijenje utječemo svojom saradnjom,
pomoći i kritikom, da njihove akcije
i odluke budu što bolje sprovedene.


Ing. Zvonko Pere


LIČNE VIJESTI


Na Šumarskom Fakultetu Sveučilišta
Zagreb, obranili su doktorske disertacije:


BBEZNJA K Marijan, dipl. inž. šumarstva
i asistent Zavoda za tehnologiju drva
s radnjom »Neke eksploatacione karakteristike
tračnih pila i jarmača. (26. XII
1964.).


GOLUBOVIČ Uro-š, dipl. ing. šumarstva
i asistent u Zavodu za organizaciju šumske
privrede i drvne industrije sa radnjom
»Istraživanje najrentabilnijeg debljinskog
stapana jele (ABIES, alba, MILL)
za pilansku preradu (28. XII 1964.).


ZUFA Lajoš, dipl. ing. šumarstva, službenik
Zavoda za topole — Novi Sad sa
radnjom »Varijabilnost i nasljednost pravnosti
stabla crne topole srednjeg podunavlja
«. (29. XII 1964.).


Našim novim doktorima nauka tople
drugarske čestitke.


Z. Pere
/