DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 73     <-- 73 -->        PDF

izvodnju i najsitnijeg proizvođača, a to je
protivno industrijskom načinu proizvodnje.


— S obzirom na sadašnju situaciju u trgovini
potrebno je ići na novu organizaciju
kako vanjskog ,tako i unutrašnjeg tržišta.
— relativno povoljni rezultati poslovanja
drvne industrije za I. polugodište 1964.
godine nisu odraz ekonomičnije proizvodnje
nego samo rentabilnije kroz uticaj tržišta.
Veća potražnja od ponude uvjetovala
je i povećanje prosječnih cijena zbog
čega je i porast ukupnog prihoda i ostalih
elemenata njegove raspodjele daleko
veći od porasta realizacije u naturalnom
pokazatelju.
— O pitanju zahtjeva Šumarskog fakulteta
da im i Savjet na jedan određeni način
pomogne u problemu trećeg stupnja
studija, zaključeno je da predsjednik Savjeta
inž. Duka Martinović, sekretar komore
inž. Čedo Bajtajić i sekretar Savjeta
inž. Bernard Hruška sudjeluju u tome.
— Savjet se suglasio sa prijedlogom da
Poslovna udruženja šumarstva i drvne industrije
razrade program obrazovanja kadrova
za jednu i drugu granu.
Cv.


´JicuStßene atfe6li


VI. VANREDNI KONGRES
INŽINJERA I TEHNIČARA
JUGOSLAVIJE
Kongres je održan u Sfcoplju 11. i 12.


listopada 1964. uz učešće 230 delegata, ko


ji su zastupali preko 60.000 inžinjera i teh


ničara Jugoslavije, učlanjenih u SITJ.


Ovaj kongres usvojio je novi Statut


ITJ, izabrao novo rukovodstvo i donio


Rezolueiju o narednim zadacima.


(Dok je na dosadanjim kongresima do


minirala naučno-stručna problematika,


ovaj Kongres donio je zaključke o orga


nizacijskim problemima i metodama rada


organizacija ITJ.


Statut omogućuje da se organizacije IT


elastičnije uklope u drustveno-politički si


stem i kretanja našeg društva prema uvje


tima i potrebama radnih zajednica i nepo


srednih proizvođača.


Novi Statut uvažio je osnovnu politiku


decentralizacije i demokratizacije u našem


društvenom-ekoinoimskom sistemu, kao i


vrlo različite uvjete za rad organizacija


IT ne samo u pojedinim područjima već


i na istom području po pojedinim opći


nama. Stoga je Statut postavio u pogledu


organizacije opće norme, a svu ostalu organizacijsku
problematiku prepustio je
samim organizacijama i njihovim statutima.


Savez ITJ ima se smatrati kao koordinacijsko
tijelo učlanjenih saveznih stručnih
i republičkih saveza i drugih organizacija,
kao mjesto dogovora ovih samostalnih
organizacija, a ine kao nadređena organizacija.


Činjenica je, da su najbolje rezultate
postizale one organizacije IT čije je rukovodstvo
organizovalo rad preko komisija,
radnih grupa, komiteta i slično, a ne tamo,
gdje su se sami izborni organi organizacija
IT rukovodili i organizirali sve aktivnosti.
´


Stoga je usvojeno stanovište, da se
stručna radna tijela komisije biraju na
skupštinama. Međutim i sama rukovodstva
društava i saveza mogu formirati
radna tijela prema svojim uvjetima i_potrebama.


Potrebno je organizaciju postaviti tako
da se osigura uspješan rad društva i
saveza o svim bitnim pitanjima.


Ograničan je broj biranih funkcionera
s obzirom da pretežan dio rukovodstva sačinjavaju
drugovi na osnovu položaja u
svojim organizacijaima. Međutim veća je
pažnja pridana biranju brojnijeg članstva
radnih tijela —: komisija, čija je uloga u
radu organizacija vrlo značajna.


Pravilnom rotacijom u rukovodećim
tijelima i komisijama, stvorit će se uvjeti,
da se aktivira širi krug stručnjaka i razvije
stvaralačka inicijativa. S time u vezi
u Statutu je određeno da nitko ne može
biti biran u rukovodeće organe SITJ više
od dva puta uzastopce.


Dinamičan razvoj društvenih odnosa i
proizvodnih snaga traži da se u organizacijama
IT sprovode i izrađuju nove metode
rada u cilju uspješnijeg iskorištenja
kolektivnih i pojedinačnih stručnih snaga
i mogućnosti, za dobrobit društvene zajednice.
Kongresi će se u buduće baviti krupnim
naučnim, tehničkim, privrednim i privredno
organizacijskim problemima koji
su od interesa za sve struke. Organizator
Kongresa je SITJ a pravo učešća imaju
svi inžinjeri i tehničari.


Organizacije inžinjera i tehničara otora^
zuju se po strukama, ili po naučnim i tehničkim
disciplinama, kao i na teritorijalnoim
iprincipu u skladu sa potrebama i mogućnostima.


Organizacije IT samostalno donose svo


je Statute ili Pravilnike kojima bliže od


rešujlui svoje zadatka, ultvrđuju prava i


539