DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 67     <-- 67 -->        PDF

%nleqzacija u $umaedtßu


SJEDNICA SAVJETA ZA ŠUMARSTVO, DRVNU INDUSTRIJU I PROMET PRIVREDNE
KOMORE SR HRVATSKE, ZAGREB DNE 20. X 1964. GOD.


Na sjednici je razmatrano vrlo aktualno prinese svom razvoju i oslobodi sve one
pitanje integracionih kretanja u šumarstvu razvojne mogućnosti koje leže u prirodu
drvnoj industriji. nom i drugom potencijalnom (zemljište,


klimatski uvjeti, socijalističko društvo


Zbog važnosti razmatranog pitanja doitd.).
U današnjoj situaciji i sistemu jugonosimo
u cijelosti uvodno izlaganje koje slavenske privrede, teško je očekivati neje
podnio inž. Čedo B a j t a j i ć, sekretar ku znatniju intervenciju društva a pitaPrivredne
komore: nje je da li je šumarstvo, ovakvo kakvo je


danas, uopće i spremno da je prihvati. Te


Prijedlog na raspravu materijala koji škoće s kojima se susrećemo u realizaciji
smo nazvali »Ocjena integracionih kretasredstava
koje je zajednica stavila na ranja
u šumarstvu i drvnoj industriji SRH« spolaganje za neke projekte (odugovlačedolazi
iz više razloga. To su prije svega, nje u podizanju plantaža topola, teškoće


velike razvojne mogućnosti šumarstva SR oko podizanja nasada u Lici, stalan nedoHrvatske,
potencijali postojećih šuma i statak sadnog materijala, kadrovski prošumskog
zemljišta, izvanredne mogućnosti blemi itd.) govore u prilog takvom razmistvaranja
novih izvora tako vrijedne sirošljanju.
Ukupna sredstva koja šumarstvo
vine kao što je drvo, a sve to pod relativakumulira,
a koja je moguće upotrebiti za
no mnogo povoljnijim uvjetima nego je bireprodukciju,
predstavljaju značajnu svolo
gdje u Evropi. U uvjetima velike defitu
koja se penje i na nekoliko milijardi,
citarnosti ove sirovine ,koja će se po svim samo što su ta sredstva razbijena na oko


prognozama samo zaoštravati, mogućnosti 30 organizacija koje vode 30 raznih politikoje
nam stoje na dohvat ruke ostaju neka,
bore se sa stotinama svojih problema
iskorištene. Izvjesni manji pokušaji na i vrlo često troše ova sredstva u neekotom
planu uprkos izvanrednim rezultati-._ nomske, čak i nedozvoljene svrhe.
ma ,jos uvijek ne nailaze na potpuno prihvaćanje
i razumijevanje, ni zajednice a Sredstva se tako razvlače .započinju se
niti šumarstva. S druge strane široko ka-investiciona ulaganja na površini od 2 mipacitirana
prerađivačka industrija uporno lijuna hektara, jer svaka organizacija
inzistira na tome da se drvo kao deficitarsmatra
za svoju obavezu da dodijeljene
na sirovina podvrgne administrativnom re-| | površine, bez obzira da li su to ekonomske
zimu distribucije, čak i cijena, ne želeći da "d šume ili bezvrijedne površine, pokuša prisagleda
da je baš takav režim i politika *V,vesti kategoriji ekonomskih šuma ,iako je
osnovni razlog nezavidnog položaja u ko-Jj sasvim jasno da taj posao nije moguće ni
me se ona nalazi, jer jeftina i distributiv-´ig sa tim sredstvima, niti u doglednom vrena
sirovina podnosi i lošu manipulaciju i i menu izvršiti. Česti su slučajevi da su reslabo
korištenje, i zastarjelu preradu. Ona™ žijski troškovi (čuvanje i si.) po nekoliko


veći od


otupljuje borbu za produktivnost i dalji J,P ut a ukupnog prihoda po jedinici


razvoj i unapređenje prerađivačke indupovršine,
ali mi i dalje uporno održavamo
strije, a s druge strane neopravdano lišava to stanje, trošimo sredstva isključivo našumarstvo
jednog dijela akumulacije koji


mijenjena reprodukciji, za plaće nepro


bi mogao da u znatnoj mjeri potpomogne


duktivnog osoblja, jer, čini se da nismo u


razvoj šumarstva, a samim tim i razvoj


potpunosti shvatili svoj novi zadatak koji


prerađivačke industrije.


smo dobili stvaranjem šumsko-privrednih
Vrlo je vjerojatno da ovako organizira-M organizacija. Analiza trošenja sredstava za
no šumarstvo nije u stanju da bitno do-^iiregeneraciju šume to potvrđuje.