DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Od šumskog


Ukupni gospodarstva


iznos za primljeno do


1963/64. 31. XII. 1963.


dinara dinara


23,600.000


7,769.000


42,856.000


74^2251000 14,398.500


(Split, Rijeka1, Zagreb, Nova Gradiška i
Osijek) našle su se u sastavu Biroa Udruženja
kao obračunske jedinice, u istom sastavu
kadrova i opreme.


U ovakvoj situaciji Poslovno udruženje
preuzelo je službu uređivanja šuma
i tokom 1963. godine nastavilo rad:


— na završavanju radova po ugovorima
iz 1961. i 1962. g. sa istim stručnim kadrom
i na dosadašnji način rada.
— na zaključivanju novih ugovora za
1963. koji su omogućili daljni rad sekcija
za uređivanje šuma, s istim stručnim osobljem,
ali s nešto poboljšanim načinom rada
U približavanju potreba operative i
mogućnosti sekcija za uređivanje šuma1,
obzirom na propise.
— na uključivanju osoblja u .privrednu
organizaciju, a stim u vezi i nagrađivanje
po radu, odnosno po ostvarenom
dohotku.
— na sastavu i izradi normi za radove
u uređivanju šuma.
U prvom polugodištu, naikon analize
rada svake sekcije, ustanovljeno je da
(Sekcija Split radi s gubitkom, jer nije
mogla naći dovoljno posla. Unatoč smanjenju
kadrova, ipak se nije moglo spriječiti
sve veći gubitak. Poslova na području
SRH nije bilo dovoljno, jer šumska
gospodarska Dalmacije nisu u financijskoj
mogućnosti da udovolje zakonskoj
odredbi o uređivanju šuma, odnosno sastavu
šumsko privrednih osnova, a sama
sekcija specijalizirana je isključivo na
geodetske radove. Sekcija je ukinuta. Investitor
je odlukom Upravnog odbora po
sporazumu sa Sekretarijatom za šumarstvo
predan Šumskom gospodarstvu u Splitu.


Sekcije za uređivanje šuma Biroa izvršile
su radove na uređivanju šuma preprema
tabeli na str. 531.


5. Zaštita šuma
Prema ovlaštenjima Republičkog sekretarijata
za šumarstvo i Privredne fco-


Ugovorima predujmljeno Ostaje za
realizac.
Obrađivačima dinara u 1964. g.
dinara


Zavod za četinjače


Jastrebarsko 5,900.000 17,700.000


Zavod za kontr.
,


šum. sjemena


Rijeka 1,942.000 5,827.000


Institut za šum.


istraž. Zagreb — 42,856.000
7,842.000 66,383.000


more SRH, a po odobrenju Upravnog odbora
— Biro Udruženja je nastavio s radom
na sistematskoj zaštiti šuma.


U vezi s time osnovana je Komisija za
zaštitu šuma, čija je zadaća ne samo organiziranje
suzbijanja zaraze nego i pronalaženje
novih, suvremenih i na naučnoj
metodi baziranih organiziranja preventivne
i represivne zaštite šuma.


Izvršenje akcije zaštite šuma viidi se
iz tabele:


Šumsko
Kot a r gospodarstvo Zamagljeno ha
Osijek Osijek 1.132


Vinkovci 5.221


6.353
Bjelovar
Koprivnica 4.023
Bjelovar 945
Kutina 352


5.320
Sisak Željezara Sisak 38
UKUPNO 11.711 ha
Osim aviometodom i to samo na jako
zaraženim površinama, tretiralo se suzbijanje
i na manje zaraženim površinama
ručnim aparatima i to na oko 1.769 ha.


Prema tim iskustvima Komisija za zaštitu
šuma pripremila je još tokom zadnjeg
kvartala 1963. pregled stanja žaraze,
mjere za suzbijanje i troškove za
1964. godinu, koji naprama prošloj godini
pokazuju jaki porast (skorio 8 puta).


Zaražena je površina od 296.507 ha, od
čega: jako 41.982 ha´, srednje 53.000 ha,
slabo 201.516 ha.


Troškovi iznose 343,469.000 dinara u
kojima sudjeluje Savezna uprava za zaštitu
bilja sa 80,345.700 dinara za učešće u
avioakciji i nabavi insekticida.


Mjere za suzbijanje predviđaju: aviozamagljivanje
površina od 36.453 ha, avioprskanje
površina od 29. 697 ha, zamagljivanje
sa zemlje ručno površina od 18.160
ha i ipreanazivanje legala na površini od


30.000 ha.