DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 59     <-- 59 -->        PDF

POSLOVNO UDRUŽENJE PRIVREDNIH ORGANIZACIJA*


Predstavnici 12 šumskih gospodarstava:
Sisak, Osijek, Slavonska ´Požega, Delnice,
Našice, Varaždin, Čakovec, Gospić, Bjelovar,
Karlovac, Kutina i Ogulin na svom
sastanku 8. X 1962. godine izabrali su »Inicijativni
odbor« za osnivanje Poslovnog
Udruženja s time da provede sve pripremne
radnje za njegovo osnivanje.


S danom 1. I 1963. započelo je poslova*
nje Poslovnog udruženja šumsko privrednih
organizacija u Zagrebu.


U Biro Udruženja privremeno su preuzeta
od sekcije za šumarstvo bivše Poljoprivredho-
šumarske Komore:


3 šumarska inžinjera


1 šumarski tehničar


1 administrator


1 daktilograf


1 čistačica — kurir — 7 radnika.


Prema Pravilima Poslovnog udruženja
najvažniji zadaci jesu:


— Zahvatanje problema korištenja velikih
.kompleksa do sada neiskorištenih površina
u šumarstvu, i angažiranje u tim
zajedničkim naporima naših instituta i
drugih naučnih institucija radi traženja
zajedničkog odgovarajućeg rješenja, s konačnim
ciljem aktivizatcije tih površina.
— Organiziranje akcija iz oblasti zaštite
šuma u vezi suzbijanja štetnika i biljnih
bolesti.
— Izrada i revizije šumsfco-privrednih
osnova, provođenje inventarizacija šuma
i utvrđivanje prirasta koristeći savremene
naučne metode.
— Analiziranje potreba šumske operative
za tipizacijom i unifikacijom mehanizacije
potrebne za razne šumske djelatnosti
i općenito unapređenje šumske proizvodnje.
— Organiziranje zajedničke akcije o
pitanjima ubrzanog povećanja drvnog fonda
i bržeg otklanjanja deficita naročito na
tehničkom i industrijskom drvetu.
— Koordinirano s drvnom industrijom
i izvoznicima drveta praćenje stanja na
domaćem i stranom tržištu s ciljem uspješnijeg
plasmana šumskih proizvoda.
— Usklađivanje zajedničkih problema
iz šumske i drvno industrijske proizvodnje
u cilju što racionalnijeg i ekonomičnijeg
koriste ja sirovine.
— Pružanje pomoći članovima Udruženja
kod pribavljanja zajmova i kredita.
— Zastupanje interesa poduzeća kod
privrednih sudova i ostalih državnih organa.
—´ Upoznavanje članova Udruženja s
aktuelnim problemima iz šumske proiizvodr
nje putem Biltena i drugih izdanja, kao i
vršenje ostalih poslova na zahtjev članova
Udruženja.


Na sjednici od 22. I 1963. godine, konstituiran
je Upravni odbor, čiji su članovi
svi opunomoćeni predstavnici članova
Udruženja.


Upravni odbor je osnovao ove komisije:
a) Komisija za zasnivanje i otkazivanje
radnog odnosa,
b) Komisija za izradu Pravilnika o raspodjeli
osobnih dohodaka,
c) Koordinacioni odbor Poslovnog udruženja
šumsko-privrednih organizacija i
Poslovno udruženje drvne industrije,
d) Komisija za izradu tema naučnoistraživačkog
rada,
e) Komisija za zaštitu šuma,
f) Komisija za građevinske radove u
šumarstvu,
g) Disciplinska komisija Biroa Udruženja,


h) Komisija za cijene,


i) Komisija za JUS.


U osnivanju Udruženja .sudjelovalo je
12 članova, a u godini 1963. pristupili su:
Šumsko gospodarstvo Senj, Gospić, Čakovec,
Zagreb, Podravska Slatina i Kutina,
Daruvar, Našice i Križevci. Zatim
Šumsko poljop. kombinat Koprivnica,
Šumsko gospodarstvo Zadar, »Semesadike
« — Mengeš Slovenija, Šumsko građevno
poduzeće »Radnik«, Zagreb, Tvornica
tanina u Sisku.
Time je broj koncem godine iznosio. 28
članova i to 24 šumska gospodarstva s
područja SR Hrvatske, Šumsko građevno
poduzeće »Radnik« iz Zagreba, »Exportdrvo
« — Zagreb, »Semesadike« Mengeš
SR Slovenija, Tvornica tanina Sisak.
Od važnijih pitanja kojima se bavilo u
1963. godini navodi se:


1. Akcija za uzgoj brzorastućlh vrba
a) tu .svrhu dobivanja celuloznog drveta


Šumsko gospodarstvo u Čakovcu, koje
se bavi već više godina uzgojem košaracke
vrbe i koje je osnovalo salikarij u kome
je uzgojeno oko 700 vrsta vrba iz
Poljske, predložilo je da se ispitaju neke
vrste vrba za uzgoj celuloznog drveta. Na
saistaniku Upravnog odbora od 19. III.


* Prema godišnjem izvještaju o poslovanju
Poslovnog udruženja za 1963. godinu.
525
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 60     <-- 60 -->        PDF

1963. godine (Osijek, Čakovec, Bjelovar,
Varaždin, Sisak »Košutnjak« i Delnice),
kome je prisustvovao i prof. Dr. Vidafcović
sa Šumarskog fakulteta u Zagrebu,
nakon opširne diskusije i prikaza o uzguju
vrba, zaključeno je:


1. Treba postaviti pokuse s raznim našim
i stranim vrbama u svrhu pronalaženja
najboljeg klona i tehničkog procesa
koji bi u našim uvjetima dao najbolje rezultate.
2. Poslove na tom istraživanju i uzgoju
vrba za celulozno drvo objedinit će Poslovno
udruženje uz suradnju Šumarskog
fakulteta u Zagrebu.
3. Pošto su za ovaj uzgoj zainteresirana
šumska gospodarstva: Čakovec, Osijek,
»Košutnjak« — Bilje, Slavonski Brod, Sisak,
Kutina i Nova Gradiška, komisijski
će ise obići terene i utvrditi najpovoljnije
uslove za uzgoj vrba, te napraviti plan
uzgoja vrba za celulozno drvo.
Prema rezultatima obilaska terena
šumskih gospodarstava sastavljen je plan
za godinu 1963., tako da će se prvi pokusi
vršiti u Čakovcu, a zatim u Osijeku, ddk
za ostala šumska gospodarstva treba još
proučiti vrste tla, visinu podzemne vode,
kao i vrste domaćih vrba koje bi odgovarale.


Biro udruženja je izradio u zajednici
sa Šumarskim fakultetom u Zagrebu i
Šumskim gospodarstvom u Čakovcu op>sežan
elaborat o uzgoju vrbe za celulozno
drvo za područje Čakovac. Na temelju
tog elaborata zatražen je zajam za pokusni
uzgoj vrba u iznosu od 18 milijuna dinara,
ikoji je i odobren, tako da šumsko
gospodarstvo učestvuje sa 203/o od odobrene
svote. Pokusi su zasnovani na 12
ha površine s domaćim klonovima (rožnicama)
i stafolasiqama starim 4 godine,
pronađenim u šumskom gospodarstvu Osijek
(6,500 kom.). U proljeće je zasađeno
svega 4,5 ha, jer nije bilo dovoljno selekcionog
materijala i kasno je odobren zajam.
Cijeli posao je izvršen pod kontrolom
Zavoda za đanđjrologifju i genetiku
Šumarskog fakulteta, koji vodi i sva potrebna
mjerenja i ispitivanja ovih pokusnih
nasada.


Na području šumskog gospodarstva Osijek
uzgajaju se domaće vrbe neustanovljenih
vrsta, ,koje su pokazale u 4 godine
vrlo dobar prirast; u visinu preko 9 m, a
prosječno u promjeru 7 cm. Na toj površini
odabrani su pojedini primjerci kao
najbolji, radi utvrđivanja vrste vrba i
svojstva klona. Osim ove površine postoji
i rasadnik vrba 1/2 iz kojih se izabiru naj


bolji primjerci i unose u depresije planta


ža topola.


U nastojanju da se proširi i ubrza uz


goj vrsta domaćih vrba u svrhu dobiva


nja kvalitetnog celuloznog đrveta, poja


vljuju se slijedeći problemi:


— neispitane vrste vrba u uzgoju plantaža
vrba i topola
— neispitan tehnološki proces uzgoja
vrba za celulozno drvo
— nedovoljna suradnja s naučno-istraživačkim
organizacijama i Šumarskim fakultetom
radi rješavanja problema iz 1.
i 2. tačke.
Poslovno- udruženje nastoji u suradnji


sa Šumarskim fakultetom da utvrdi:


a) Da li podaci iz literature o brzora


stućoj vrbi .SAG-56 vrijede i da li su


objektivni.


to) da poveća akcij´u oko uzgoja domaćih
izabranih vrsta vrba´ i time proširi
mogućnost uzgoja vrba na temelju naučno
istraživačkih rezultata dobivenih u zamlji
(Čakovac, Novi Sad) i van nje.


U tu svrhu je profesor Vidaković prilikom
posjeta inoizemstvu dbišao Dansku,
Švicarsku i Austriju, gdje je imao prilike
da se upozna s pokusima tih vrba i njihovim
rezultatima. Konstatirao je da vrste
vrba SAG-56, ili nisu originalne, ili
ne daju ni ove rezultate koje daju naše
selekcionarne vrbe. Prema tome i naši
prvi pokusi s tom vrboim su oprezni i na
maloj površini zasnovani, tako da ćemo
se orijentirati samo na domaće selekcionirane
vrbe.


O rezultatima- pokusnih nasada nije
moguće dati podatke, jer se rad obavljao
u proljeće i jesen 1963., što će se moći
istom u proljeće 1964. objelodaniti i proanalizirati.


b) u svrhu šireg uzgoja vrbe za košaraštvo


Udruženje je u dogovoru s »Interpletam
«. Udruženjem za pletarstvo povelo
aikciju da se i ovaj vid uzgoja proširi na
svim područjima gdje to donosi velike koristi,
a na tlima, koja se za rentabilnije
ne mogu. iskoristiti.


Na više sastanaka razmatrane su mogućnosti
uzgoja košara oke vrbe i interes
je bio priličan. Kako šumskim gospodarstvima
nije uzgoj vrba glavni posao, zahtijevala
su da ih pomogne »Interplet« u
tehnološkom procesu uzgoja, i to:


— u nabavi odgovarajućih klonova
— u financiranju većih nasada
— u osiguranju preuzimanja svih količina
vrbe u roku od 5 — 10 godina uz
određenu cijenu.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Međutim »Interplet« nije bio u mogućnosti
osigurati aranžman ovako velike i
zamašne akcije na oko 20.000 ha, pa je dogovoreno
da se nastavi s postepenim proširivanjem
uzgoja košaračke vrbe u šumskim,
gospodarstvima Čakovac i Delnice,
a potom već prema mogućnostima i uvjetima
i u ostalim šumskim gospodarstvima.


2. Stanje proizvodnje i realizacije plana
proizvodnje đrveta u godini 1963.
Na tri sjednice Upravnog odbora razmatrano
je stanje u proizvodnji rudnog i
taininsfcog drveta. Prema zaključku trebala
su oba Poslovna udruženja vršiti
ugovaranje, no to nije uspjelo radi visine
cijena rudnog drva i radi malih količina
ikoje još nisu bile ugovorene. Konačno je
dogovoreno da se šumska gospodarstva
povezu sa rudnicima i po mogućnosti zadovolje
potrebe rudnika s rudnim drvom,
što je u većini i uspjelo.


Napose su poduzete zajedničke akcije
za opskrbu »Raše« rudnim drvom četinjara
kod Privredne komore Slovenije i
osigurano je 50°/o količine iz Slovenije, a
5Ö°/o iz Hrvatske;.


U pogledu taninskog drveta a pošto je
Tvornica tanina u Sisku pristupila u članstvo
kako bi što više kooperirala sa proizvođačima
a jer je i proizvodnja taninskog
drveta u zadnjih god. oslabila, podsticana je
proizvodnja tog drva, osobito u, šumskom
gospodarstvu Sisak i Karlovac radi kestenovog,
a tod ostalih šumskih gospodarstava
radi hrastovog taninskog drveta.


(Radi koordinacija sječe i isporuke pilanskih
trupaca i radi izvršeni a plana za
izvoz i domaću potrebu, aktiviran je koordinacioni
odbor u kom su osim već pomanutih
članova ovog Udruženja i predstavnici
Republičkih sekretarijata za šumarstvo
i drvnu industriju.


U vezi izvozne robe s »Exportdrvom«
utvrđene su planske količine po vrsti
drveta i asortimanu, kao i »mjere koje će
osigurati minimalni program.


U vezi sa proizvodnjom robe iza domaće
potrebe održani su bazensiki sastanci
(19 sastanaka) sa predstavnicima šumskih
gospodarstava i kotarskih privrednih komora
radi pravodobne isporuke i asortimentacije,
opskrbe domaćeg tržišta i pravilnog
koriišćenja sirovine. Održana su i 3
seminara s poslovođama i manipulantima
(na pilanama i u šumi područja Šumskog
gospodarstva Gospić i Karlovac).


U svrhu ubrzanja po jedinih faza rada
u iskorišćavanju poduzete su akcije za


uvođenje prikladne mehanizacije i to sa
»Litostrojem« Ljubljana i »Colles« za
nabavu dizalica, a sa poduzećem »8. Mart«
u Vojniću radi izrade specijalnih šumskih
prikolica. Na održanih 5 demonstraicija
i sastanaka odlučeno je da se financijski
pomogne poduzeće »8. Mart« (Šumsko
gospodarstvo Karlovac, Ogulin, Gospić,
Kutina i Sisak) u cilju brže i dovoljne
količine opreme u ovoj djelatnosti.


Nadalje sastavljen je Ugovor s Fabrikom
celuloze u Banja Luci o isporuci sirovine
s područja Šumskih gospodarstava
Sisak, Karlovac, Kutina, Bjelovar, Nova
Gradiška, Slavonska Požega i Križevci. U
tu svrhu održana su 3 sastanka i pretresem
planovi, te mjere za izvršenje ugovara.
Uskom suradnjom i međusobnim dogovorima
uspješno su aktivirane članice
tako, da će boljom organizacijom u tehnološkom
procesu osigurati barem mindmalnu
količinu sirovina.


Sa tvornicama celuloze u Plaškom i
Zagrebu održana su 4 sastanka na kojima
je utvrđena suradnja i pronalažene su
mogućnosti isporuke celuloznog drva za
sadanje potrebe tvornica kao i orijentaciu
je prozvođača na zajedničku suradnju u
proširivanju sirovinske baze za perspektivni
razvoj s onim vrstama drveća koje
na odgovarajućim područjima daju brže i
veće prinose (topola, vrba, četinjače).


Biro Udruženja je s predstavnicima
Šumskih gospodarstava i tvornica šperploča
— »Mojica Brita« u Bjelovaru i »Rade
Šupić« u Rijeci, poveo akciju da se
trupci za ljuštenje i furnir prodaju samo
tvornicama šperploča. Pošto se pokazalo da
mnogi proizvođači iz svojih razloga to ne
čine. Na 4 sastanka kod proizvođača uspjelo
se otkloniti momentalne lokalne za»preke
1 usmjeriti isporuku trupaca za selo
van je.


Radi brže i efikasnije primjene mehanizacije
u šumskoj proizvodnji održani su
seminari u šumskim igosjpodarstvima:
Delnice, Nova Gradiška, Vinkovci, Osijek,
Gospić, Senj, Varaždin i Sisak, u zajednici
sa servisnom stanicom »Unioomerca«.
Cijela akcija je bila zapravo škola za rukovanje
i održavanje motorne pile, te načina
obaranja i prirezivanja stabala. Ova
se akcija ponavlja svake sezone, a servisna
stanica obilazi šumska gospodarstva
i vrši popravke na motornim pilama.


Provedena je i akcija da se što više
mehanizira faza izvoza i prevoza šumskih
sortimenata. U tu svrhu su izvršene demonstracije
s odgovarajućim prikolicama
ikoje izrađuje naše poduzeće »8. Mart«
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 62     <-- 62 -->        PDF

u Vojniću. Demonstracije su obavljene u
Šumskim gospodarstvima: Osijek, Kutina,
Delnice i Zagreb, pa su pokazale svoje
dobre i loše strane. Za masovnu produkciju
odgovarajućih prikolica Šumska gospodarstva
će financirati ovu akciju, pa
je za očekivati i na torn polju povoljnije
rezultate nego danas. Osim ovih praktičnih
mjera očekuju se i prvi rezultati naučno-
istraživačkog rada o temi mehanizacije
u ovoj djelatnosti.


Upravni odbor je osnovao Komisije,
koje treba da prouče problem cijena drva
i JUS i predlože njihovo rješenje. Komisije
su se sastale 3 puta i povele akciju
prikupljanja podataka za sastav analize u
kojoj sudjeluje i predstavnik Šumarskog
fakulteta. Od završenih analiza predložene
su nove cijene za bukovu celulozu.


3.
Objedinjavanje naučno istraživačkog
rađa
U SR Hrvatskoj djeluju dvije naučno
istraživačke organizacije od kojih je najstarija
Institut za šumska istraživanja —
Zagreb, zatirn Zavod za četinjače u Jastrebarskom,
osnovan prije 3 godine. Osini
ove dvije organizacije djeluje i Zavod za
kontrolu šumskog sjemena u Rijeci, koji
osim ispitivanja šumskog sjemena vrši i
naučno-istraživačke radove iz područja
sjemenarstva i sjemenskih sastojina.


Šumiarski fakultet sa svojim zavodima
naučna je ustanova, koja tek djelomično
vrši naučno istraživačke radove za potrebe
privrede.


Obzirom na potrebu privrede i smjernice
unapređenja proizvodnje, okupljanja
kadrova i objedinjavanja financijskih
sredstava, koja su dosada nesistematski
ulagana u navedene institucije, radi rješavanja
važnih problema u šumskoj proizvodnji.
Udruženje je povelo akciju oko
objedinjavanja naučno istraživačkog rada
u šumarstvu.


Skoro čitave pola godine vršene su analize,
diskusije i predlagane mjere za najsvrsishodnije
rješenje ovoga problema.
Komisija, koja je u tu svrhu sastavljena
proučila je sve prijedloge, provela analizu
prijedloga i diskusija, te´je na više
sjednica Upravnog odbora stavila prijedloge,
koji su doveli do zaključaka:


1. da se sav naučno-istraživački rad
objedini u Poslovnom udruženju šumsko
privrednih organizacija u Zagrebu.
2. da se financijska sredstva, potrebna
za izabrane teme formiraju iz sredstava
amortizacije za regeneraciju šuma u */o
učešća svake šumske organizacije prema
visini potrebnih sredstava i objedine u Birou
Poslovnog udruženja.


3. da svi članovi Udruženja prihvaćaju
ove teme obradivače tema i troškove:
Naziv tema


1.
Ekonomsko opravdanje plantažnih
kultura četinjača ubrzanog rasta u
poređenju s uzgojem intenzivnih kultura
i klasičnim pošum! javan j em četinjača
2.
Istlraživanjiei tijppva! šuima i šumskih
staništa
3.
Izrada nacrta standarda za1 sjeme
sadni materijal
4.
Izrada normi i normativa za radove
na uređivanju šuma
5.
Kompleksna optimalna organizacija
rada, proizvodnje, rukovođenja, upravljanja
i poslovanja u šumarskim organizacijama
6.
Proučavanje mehanizacije obaran ja
stabala1, izrade i iznošenjja (softinrenata
u cilju iznalaženja najpovoljnijih
rješenja za nizinska!, brdska i planinska
područja
7.
Izrada drvno-gromadnih tablica za
kesten
8.
Izrada drvno-gromadnih tablica za
grab
9.
Izrada prirasno-prihodnih tablica za
glavne vrste šumskog drveća
10.
Problem šumske ispaše u SR Hrvatskoj
1,1.
Određivanje komponenata ekoloških
faktora staništa koje su bitne za usklađeno
a interesa uzgoja divljači i interesa
šumarstva u SRH


12.
Pedološka istraživanja šumskih tala
Hrvatske sa izradom pedološke karte
u mjerilu 1:100.000
13.
Oprema za rad na temama r. broj 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
14.
Problem proširenja brzorastućih četinjača
na području Hrvatske
15.
Selekcija brzorastućih četinjača u
Hrvatskoj
16.
Sistematska komparativna ispitivanja
o klijavosti, energiji klijavosti i čistoći
sjemena, kao i norme za minimalno
dozvoljenu klijavost, minimalnu
energiju klijavosti i minimalnu
čistoću sjemena
17.
Ispitivanje vitaliteta sjemena Abies
sp. i Cedrus sp. metodom rasten ja
embriona u raznim uslovima okoline
18.
Ispitivanje mogućnosti i ispravnosti
upotrebe biokemijskih metoda za ispitivanje
vitaliteta sjemena vrsta kao
pod 17.
X
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 63     <-- 63 -->        PDF

19.
Pronalaženje i utvrđivanje najpovoljnijeg
načina prethodnog tretiranja
sjemena Pseudotsuga sp. i Abies sp.
prije sjetve na terenu u cilju poboljšanja
i ubrzanja isklijavanja
20.
Komparativna istraživanja o mogućnosti
upotrebe indigokarmina i tetrazoliuma
metoda za ustanovljenje vitaliteta
nekih vrsta sjemena četinjača;
Pin us, Picea i dr.
21.
.Ispitivanje upotrebljivosti ra^tenja
embriona za utvrđivanje vitaliteta sjemena
ekstremno .dominantnih vrsta i
Fraxinus i Acer spp.
22.
Ispitivanje mogućnosti i načina očuvanja
klijavosti jelovog sjemena u frižideru
i u hermetški zatvorenim, posuđarna
´kroz cea 1 godinu i odnos
između stupnja prosušenofertli jelovog
sjemena i njegove klijavosti
23.
Izrada uputstava za sakupljanje, čuvanje
i manipulaciju šum. sjemena
24.
Primjena pozitivne selekcije i meliorativno-
sanitarnih mjera u šum. sjemenskim
bazama, izrada uputstava i
Jnstruktaže
Troškovi


Bok Obrađivač ukupni za 63/64.
5. g.
5. g.
1. g.
1- g5.
g.
3. g.
1. g2.
g.
5. g.
1. g5.
g.
5. g.
2. g.
5, g.
5. g.
2. g.
2. g.
2. g.
1. g2,
,g.
3. g.
1- g1.
g3.
g.
ZCJ
IŠZ
ZKŠSR
IŠZ
IŠZ
IŠZ
IŠZ
IŠZ
IŠZ
IŠZ
IŠZ
IŠZ
IŠZ
ZCJ
ZCJ
ZKŠSR
ZKŠSR
ZKŠSR
ZKŠSR
ZKŠSR
ZKSSR
ZKŠSR
ZKŠSR
ZKŠSR
15,000
52,500
0,700
0,800
99,406
5,500
0,600
2,700
10.500
0,600
13,211
17,000
2,700
40,000
35,000
1,661
0,657
0,639
1,111
0,831
0,474
0,500
0,500
7,000
3.000
10,500
0,700
0,800
21.186
2,170
0,600
1,000
2,100
0,600
2,500
5,600
1,350
8,000
7,000
0,810
0,657
0,083
1,111
0,150
0,088
0,860
0,860
3,500


Prema tome, objedinjenje naučno istra
ŽpvačkiOig irada obuhvaća nia.učno-islir.aiždvačke
organizacije:


Institut za šumarska istraživanja teme
broj


Zavod za četinjače Jastrefoairsko teme
broj
Zavod za kontrolu šum. sjemena Rijeka
teme broj
Ukupno :


2, 4, 11 i 13 188,567 42,856
1, 12, 14 i 15 107,000 23,600
3, 16 — 24 14,433 7,912
310,000 74,368


4. Osiguravaju se financijska sredstva
za troškove u godini 1963. u visini od
74.368 mllioma dinara, putem doprinosa
svakog šumskog gospodarstva — člana
Udruženja u visini od 2,834´/» od ukupne
svote od 74.368 mil dinara, koje će Biro
Udruženja fakturirati svakotn šumskom
gospodarstvu — članu Udruženja i to polovicu
odmah t. j . do 1. VII. 1963., a drugu
polovicu na koncu godine.
5. Ugovaranje se vrši za jednu godinu
i to za prvi puta od 1. VII. 1963, do 30.
VI. 1964. s tim da će obrađivači podnositi
redovite izvještaje o stanju izrade tema
i utrošenih sredstava svake pola godine
Birou Udruženja, odnosno i putem plenuma
šumskih gospodarstava — članova
Udruženja.
Realizacija prednjih zaključaka o izradi
tema bila je do konca 1963. godine
ovakva:


a) Sklopljeni su ugovori sa Zavodom
za četinjače Jastrebarsko i sa Zavodom
:za kontrolu šumskog sjemena u Rijeci.


b) Nisu sklopljeni s Institutom za šumarska!
istraživanja u Zagrebu pošto Institut
nije riješio pitanje svog cjelokupnog
financiranja i potrebe novih kadrova.


c) Uplaćeni doprinosi investitora i predujmljeni
iznosi obrađivacima prema ovoj
tabeli:


Pošto Institut za šumarska istraživanja
nije do konca godine ugovorio nijednu temu,
rok izvršenja obrade teme produžuje
se u cijelu godinu 1964., osim što uz to
treba riješiti i zahtjeve Instituta:


— preuzimanja obaveza za rješavanje
predloženih tema
— sklopiti ugovore za navedene teme.
4, Uređivanje Šuma


Služba uređivanja šuma u SR Hrvatskoj
bila je koncem godine 1962. dvojako
organizirana i to u šumskim gospodarstvima
(Vinkovci, Sisak, Bjelovar, Karlovac,
Ogulin i Gospić) i u 5 samostalnih
sekcija za uređivanje šuma kao ustanova
Republičkog sekretarijata za šumarstvo.


Osnivanjem Poslovnog udruženja 5 samostalnih
sekcija za uređivanje šuma
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Od šumskog


Ukupni gospodarstva


iznos za primljeno do


1963/64. 31. XII. 1963.


dinara dinara


23,600.000


7,769.000


42,856.000


74^2251000 14,398.500


(Split, Rijeka1, Zagreb, Nova Gradiška i
Osijek) našle su se u sastavu Biroa Udruženja
kao obračunske jedinice, u istom sastavu
kadrova i opreme.


U ovakvoj situaciji Poslovno udruženje
preuzelo je službu uređivanja šuma
i tokom 1963. godine nastavilo rad:


— na završavanju radova po ugovorima
iz 1961. i 1962. g. sa istim stručnim kadrom
i na dosadašnji način rada.
— na zaključivanju novih ugovora za
1963. koji su omogućili daljni rad sekcija
za uređivanje šuma, s istim stručnim osobljem,
ali s nešto poboljšanim načinom rada
U približavanju potreba operative i
mogućnosti sekcija za uređivanje šuma1,
obzirom na propise.
— na uključivanju osoblja u .privrednu
organizaciju, a stim u vezi i nagrađivanje
po radu, odnosno po ostvarenom
dohotku.
— na sastavu i izradi normi za radove
u uređivanju šuma.
U prvom polugodištu, naikon analize
rada svake sekcije, ustanovljeno je da
(Sekcija Split radi s gubitkom, jer nije
mogla naći dovoljno posla. Unatoč smanjenju
kadrova, ipak se nije moglo spriječiti
sve veći gubitak. Poslova na području
SRH nije bilo dovoljno, jer šumska
gospodarska Dalmacije nisu u financijskoj
mogućnosti da udovolje zakonskoj
odredbi o uređivanju šuma, odnosno sastavu
šumsko privrednih osnova, a sama
sekcija specijalizirana je isključivo na
geodetske radove. Sekcija je ukinuta. Investitor
je odlukom Upravnog odbora po
sporazumu sa Sekretarijatom za šumarstvo
predan Šumskom gospodarstvu u Splitu.


Sekcije za uređivanje šuma Biroa izvršile
su radove na uređivanju šuma preprema
tabeli na str. 531.


5. Zaštita šuma
Prema ovlaštenjima Republičkog sekretarijata
za šumarstvo i Privredne fco-


Ugovorima predujmljeno Ostaje za
realizac.
Obrađivačima dinara u 1964. g.
dinara


Zavod za četinjače


Jastrebarsko 5,900.000 17,700.000


Zavod za kontr.
,


šum. sjemena


Rijeka 1,942.000 5,827.000


Institut za šum.


istraž. Zagreb — 42,856.000
7,842.000 66,383.000


more SRH, a po odobrenju Upravnog odbora
— Biro Udruženja je nastavio s radom
na sistematskoj zaštiti šuma.


U vezi s time osnovana je Komisija za
zaštitu šuma, čija je zadaća ne samo organiziranje
suzbijanja zaraze nego i pronalaženje
novih, suvremenih i na naučnoj
metodi baziranih organiziranja preventivne
i represivne zaštite šuma.


Izvršenje akcije zaštite šuma viidi se
iz tabele:


Šumsko
Kot a r gospodarstvo Zamagljeno ha
Osijek Osijek 1.132


Vinkovci 5.221


6.353
Bjelovar
Koprivnica 4.023
Bjelovar 945
Kutina 352


5.320
Sisak Željezara Sisak 38
UKUPNO 11.711 ha
Osim aviometodom i to samo na jako
zaraženim površinama, tretiralo se suzbijanje
i na manje zaraženim površinama
ručnim aparatima i to na oko 1.769 ha.


Prema tim iskustvima Komisija za zaštitu
šuma pripremila je još tokom zadnjeg
kvartala 1963. pregled stanja žaraze,
mjere za suzbijanje i troškove za
1964. godinu, koji naprama prošloj godini
pokazuju jaki porast (skorio 8 puta).


Zaražena je površina od 296.507 ha, od
čega: jako 41.982 ha´, srednje 53.000 ha,
slabo 201.516 ha.


Troškovi iznose 343,469.000 dinara u
kojima sudjeluje Savezna uprava za zaštitu
bilja sa 80,345.700 dinara za učešće u
avioakciji i nabavi insekticida.


Mjere za suzbijanje predviđaju: aviozamagljivanje
površina od 36.453 ha, avioprskanje
površina od 29. 697 ha, zamagljivanje
sa zemlje ručno površina od 18.160
ha i ipreanazivanje legala na površini od


30.000 ha.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Planirano Izvršeno


S e k c i j a


Rijeka


Zagreb


Nova


Gradiška


Osjek


Split


Šumsko
gospodarstvo


Buzet


Delnice


Senj


Gospić


Svega


Križevci
Zagreb
Kutina
Koprivnica
Ogulin
Nac. park »Plitvice«
Svega:


SI. Požega


Daruvar


N. Gradiška
Svega:
Našce
Šibenik
Zadar
Knin
Drniš
Delnice


Sve g a


Sveukupno:


terenski
ha ha radovi °!»


3.500 3.500 100
19.844 19.844 100
7.069 7.969 1O0
1.461 1.461 100
32.774 32.744 100
4.093 4.130 100
4.614
4.690 100
893 920 100
2.730 2.730 100
3.600 3.600 100
1.700 1.800 100
17.530 17.870 100
12.200 12.200 100
1.200 1.200 100
3.690 3.690 95
17.090 17.090 100
5.833
5.833 100
900 900 100
6.599
6.599 100
250 250 100
900 900 100
18 18 100


2.068 2.068 100
74.995 75,295 100
kancelarijski


radovi %>


70
40
35
100

50
0
0


60
100
100
100
100


Napomena: Sekcija za uređivanje šuma u Splitu radila je na uređivanju šuma svega
na 2.050 ha, a za Šum. gospodarstvo Zadar sastavila iskaz površina za 6.599 ha. Na
području Šum. gospodarstva Delnice vršila je reamibulaciju međa na 18 km a na
području Šum. gospodarstva u Glarnoču procjene 50.000 na« stabala za sječu. Pošto
taj posao nije završen nema podataka za izvještaj .


Osiguranje insekticida od proizvođača
po uputama i izboru stručne Komisije.


Osiguranje nabave 100 kom, ručnih
reaktivnih zamagljivača, za čiju nabavu
Savezna uprava za zaštitu bilja osigurava
307» učešća.


Šumska gospodarstva će preispitati još
jednom, uz pomoć Komisije za zaštitu šuma
Poslovnog udruženja svoje planove
u zaštiti šuma i osigurati 5(P/a učešća u
svim. troškovima.


Poduzeća privredne avijacije će osigurati
dovoljan avionski prostor i podnijeti
svoje kalkulacije.


Šumska gospodarstva će na svom području,
a Poslovno udruženj u republičkom
okviru istražiti mogućnosti osiguranja
dodatnih sredstava putem srednjoročnih
zajmova odnosno učešća republike i
općima.


Da bi se svi zaključci proveli pravodobno
i pravilno, Upravni odbor je đo


nio zaključak da se u tu svrhu obrazuje
posebna komisija.


6. Šumsko građevinarstvo
Za izvršenje građevinskih radova u šumarstvu
imaju neka šumska gospodarstva
svoje građevinske odjele ili grupe
(Nova Gradiška, Ogulin, Sisak i dr.). Osim
toga postoji i posebno poduzeće koje se
bavi specijalno šumsko građevinskim poslovima
— izgradnja šumskih cesta puteva
i zgrada.


Uslijed novo nastalog stanja u privredi
vidjelo se da su građevinske grupe pri
šumskim gospodarstvima "preskupe, odnosno
nedovoljno iskorištene obzirom na
postojeći kadar i opremu. S druge strane,
šumsko građevinsko poduzeće je dobro
opremljeno i ima pouzdam kadar, pa može
pomioći šumskim gospodarstvima na realizaciji
plana šumskog gospodarstva. U
tu svrhu osnovana Komisija izradila je re
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 66     <-- 66 -->        PDF

ferat iz kojeg je sve^to vidljivo, a Upravni
odbor je prihvatio ovu inicijativu, kao
poslovnu suradnju svih šumskih gospodarstava,
ikojima je takova suradnja potrebna
(Sisak, Ogulin, Kutina, Gospić,
Karlovac, Zagreb, Daruvar), te da s njima
sklopi ugovore za radove po planu 1963/64.


Šumsko građevno poduzeće preuzelo bi
režijske grupe na šumskim gospodarstvima
i pomoglo ih u izvršavanju postavljenih
zadataka, dok bi te grupe ostale na
svojim mjestima ´kao terenske jedinice u
sklopu šumskih gospodarstava i izvršavale
zajednički sve zadatke.


Na održanih 5 sastanaka proučio se
matrijal referata o suradnji, te su preni


jete djelomične obaveze za suradnju sa
šumskim gospodarstvom Sisak, Ogulin i
Gospić.


7.
Bilten
(Na sjednici Upravnog odbora od 19.
HI. 1963. godine, donesen je zaključak da
se mjesečno izdaje BILTEN radi informa»cije
članova o radu Udruženja i najsuvremenijih
zbivanja u struci.
Izdano je 12 brojeva na ukupno 563
stranice. Štampa se 260 kom., koje dobivaju
svi članovi i njihove šumarije, zatim Republički
sekretarijat za šumarstvo i Privredna
komora SRH.
Cv.


Oglasu j te u
ŠUMARSKOM LISTU


´ ´: