DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Ova žicara može imati dvije alternative
i to za transport drveta horizontalno ovješenog
(tip DPL2-2000) i za transport drveta
poluovješenog (tip JPL2-600).


DPL2-2000 upotrebljava se na udaljenost
do 2000 m gdje je pad veći od 20´/o. Omogućeno
je privlačenje cijelih debala i to
zbog horizontalnog vješanja. Pogonski
stroj je vitlo tipa JNSU-30. Primjenjuje
se u kombinaciji sa drugim sredstvima
privlačenja drveta (traktori, sprege i si.).


JPL-2-600 upotrebljava se za privlačenje
uz pad. Drvo se transportira poluovješeno.
Maksimalna dužina transporta iznosi
600 m.


Gravitacijska žicara tipa Valtelina


Ova žicara upotrebljava se tamo gdje su
velike koncentracije drvne mase (1000 do
2000 m3 i više). Ona je stabilnijeg karaktera
i dozvoljava solidnije uređaje. Upotrebljava
se na udaljenost od 1000 do 2000


m. No može se upotrebljavati i na veće
udaljenosti. Instalira se tamo gdje nema
izgrađenih putova. Može da svladava padove
veličine do 6Ö°/o. Prosječni dnevni
učinak ove žicare iznosi za četinjače 30 m3,
a za listače 25 m3. Maksimalni učinak kod
četinjača može dosegnuti i do 80 m3.
Kod svih pomenutih žicara potrebna je
radna snaga od 4 ili 5 radnika. No ukoliko
radnik na pogonskom stroju vrši i odvezivanje
drveta-tovara, to se broj radnika
smanjuje na 3 i tako se poboljšava ekonomičnost
rada žicare.


Koliko značajnu ulogu imaju žicare u
CSR vidi se po tome što npr. Uprava državnih
šuma Banska Bistrica ima 50 raznih
tipova u radu na svome području, a
Uprava državnih šuma Žilina 34. Na području
Banske Bistrice u toku 1963. godine
izvučeno je 40.000 m3 drvne mase na prosječnoj
udaljenosti od 1000 m.


Kako je i dalja perspektiva izvlačenja
drveta pomoću žicara to se ispituje upotreba
jeftinijih pogonskih strojeva ili primjena
gravitacije.


U priloženoj tabeli 4 date su tehničke
karakteristike žicara, a u tabeli 5 pregled
pogonskih strojeva žicara.


/


TRANSPOR TDRVETA


Pod transportom drveta razumijevamo
ovdje prijevoz drveta na veće udaljenosti
od pomoćnog stovarišta do glavnog stovarišta
ili od glavnog stovarišta do mjesta
dalje prerade.


U ČSSR za transport drveta upotrebljavaju
se traktori sa odgovarajućim prikolicama,
kamioni bez prikolica, s prikolicama
i poluprikolicama i šumske željeznice.


Traktori s prikolicama upotrebljavaju se
za manje udaljenosti, a kamioni i željeznice
na veće udaljenosti. Drvo se pretežno
transportira kamionima.


Transport u CSSR mehaniziran je lOO´Vc.


Razvoj mehanizacije transporta ´ na području
Uprave državnih šuma Žilina kretao
se po godinama:


1956 1957 1958 1959 1960 1961


63,0 68,7 80,1 87,6 94,0 89,7


1962 1963 1964 godine


93,7 94,0 99,7 »/«


Transport traktorima


Za transport drveta upotrebljavaju se
u CSSR slijedeći traktori: Zetor 25; Zetor
35; Skoda 30; Zetor 50; Zetor 3011. U tabelama
1, 2 i 3 dati su podaci i tehničke
karakteristike za traktore i njihovu opremu.
Ovdje dajemo opis traktorske prikolice
TD-5 (si. 10).


SI. 10. Traktorska prikolica DT-5 nosivosti
5 tona


Prikolica je namijenjena za transport
dugog drveta. Sastoji se iz dva dijela koji
se mogu međusobno primicati ili odmicati.
Nosivost prikolice iznosi 5000 kg. Dozvoljena
brzina kretanja je 30 km´sat. Snabdjevena
je zračnom i ručnom kočnicom.
Težina prikolice iznosi 1800 kg. Razmak
između postranih stupova je 1740 mm, a
njihova visina je 1200 mm. Stupovi se mogu
spuštati cijeli ili polovina što olakšava
utovar na prikolicu.


Transport automobilima


Teretni automobili su glavno transportno
sredstvo za prevoz drvne mase. U
ĆSSR upotrebljavaju se slijedeći tipovi teretnih
automobila: Praga V3S; Praga S5T;
Škoda 706; Tatra 111; Tatra 805; Tatra 137


521