DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 50     <-- 50 -->        PDF

privlačenje, i prenos drvne mase po saobraćajni
« do pomoćnog stovarišta »priblizovani
« — izvlačenje. U stvari i jedna i
druga operacija je koncentracija drveta
na jednom mjestu u svrhu daljeg odvoza
iz šume na glavna stovarišta ili na mjesta
dalje prerade ili potrošnje.


Način izvlačenja zavisi o mjesnim prilikama.
Traktor operemljen vitlom i žicanim
uzetom stoji na liniji privlačenja i pomoću
vitla privlači trupce ili cijela okresana
stabla (što je u ČSSR pretežan slu-


Sl. 5. Izvlačenje drveta iz šume pomoću
traktor Zetor opremljenog vitlom TNP


čaj) od panja do saobraćajnice. Drugi traktor,
opremljen kolicima, čeličnom pločom
i si., odvozi dalje drvo po saobraćajnici do
pomoćnog stovarišta (si. 5 i si. 6).


No postoje i druge kombinacije. Pomoću
konjske sprege ili traktora točkaša; pomo


-
> ´


SI. 6. Izvlačenje drveta pomoću traktora
gusjeničara TDT-40


ću žicare i traktora; pomoću specijalnih
traktora i si.


Vrše se također ispitivanja izvlačenja
drveta pomoću traktora opremljenog vitlom
i uređajem za daljinsko upravljanje.


U ČSSR upotrebljavaju se traktori domaće
proizvodnje i u manjem obimu traktori
uvezeni iz inozemstva.


Pošto uvozimo iz ČSSR traktore i opremu
daju se podaci za traktore i traktorska
vitla. U tabeli 1 izneseni su podaci za
traktore točkaše, u tabeli 2 za traktore gusjeničare,
a u tabeli 3 podaci za traktorska
vitla.


Posebno dajemo podatke za traktorsku
potporu RVS, kojom se rukuje pomoću hidrauličnog
uređaja. Ova potpora ne samo
da služi za učvršćenje traktora prilikom
izvlačenja drveta nego ima i veliku primjenu
na pomoćnim stovarištima (si. 7 i
si. 8).


SI. 7. Traktor točkaš Zetor opremljen
vitlom TNP i potporom RVS


t


Dužina potpore 1485 mm
Širina potpore 1500 mm
Težina 140 kg


2ICARE
U ČSSR je jako razvijena upotreba raznih
vrsta žicara za iznošenje drveta iz šume.
Njihova primjena naročito dolazi do
izražaja u nepristupačnim planinskim predjelima
gdje se ne može upotrijebiti ni jedno
drugo mehaničko sredstvo. No one se
upotrebljavaju i u prigorskim područjima.
U posljednje vrijeme vrše se probna ispitivanja
za upotrebu žicara i u nizinskim
poplavnim područjima.
Prednost žicara je u tome što izdižu cijela
debla, trupce ili druge Sortimente djelimično
ili potpuno iznad tla i tako ih spušta
ili diže na pomoćna stovarišta. Na taj