DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 48     <-- 48 -->        PDF

u nizinskim predjelima nego one danas
prodiru sve više i u visoke planinske predjele.
Njihova izgradnja i održavanje je
olakšano zbog brzog ocjeđivanja vode i sušenja
pod utjecajem jačeg sunca i visinskih
vjetrova.


Sekundarne saobraćajnice grade se sa
padom od 4—ISf/o. Gdje voda ugrožava cestu
rade se jednostavni odvodni jarci od
drvenih gredica (si. 1). ili se provodi jednostavna
drenaža. Gradnja i održavanje je
jeftino jer se upotrebljava materijal koji
se nalazi na licu mjesta.


Linije privlačenja (vlake)


Linije privlačenja ili kako se kod nas
nazivaju vlake grade se u šumi na taj način
da se odstrani drveće i panjevi, a rupe


Uf


*:
SI. 1. Odvodni jarci preko puta izgrađeni
od drvenih gredica


se zatrpaju. Širina ovih linija iznosi 2,5 do
3 m (si. 2). Smjer se označuje na postranim
stablima. Na mjestima, gdje je moguća
upotreba traktora, olakšavaju izvlačenje
drvne mase iz šume sa manje štete na
podrastu. Mreža linija privlačenja može
biti dopunjena sa tzv. perima. To su kraće
slijepe privremene vlake.


Putovi za izvlačenje drveta


Putovi za izvlačenje" drveta su zemljani,
koji se grade široko 2,5 do 3 m. Oni se
obično grade na terenima manjeg nagiba.
Izrada putova vrši se pomoću traktora gusjeničara
sa buldozerskom daskom (si. 3).


514


SI. 2. Linije privlačenja vlake


Izvozne i ođvozne ceste


U planinskim predjelima grade se također
izvozne i od vozne ceste. Gradnja ovih
cesta vrši se pretežno pomoću traktora gusjeničara
(S-100) opremljenih buldozerskom
daskom. Širina iznosi od 3 do 3,5 m,
a odvoznih od 4 do 4,5 m. Odvozne ceste
grade se solidnije i padom do 12%> tako da
bi se kasnije mogle pretvoriti u tvrde ceste.
Vrši se odvodnja i drenaža, a po po-


SI. 3. Način izgradnje zemljanih putova
pomoću traktora gusjeničara


trebi kopaju se i postrani jarci. Ove ceste
su tipične u krajevima sa rijetkom mrežom
primarnih cesta (si. 4).