DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 47     <-- 47 -->        PDF

MEHANIZACIJA IZVLAČENJA I TRANSPORTA DRVETA U CSSR


Institut za šumarska istraživanja Zagreb


Bez boljeg i bržega uvođenja napredne
tehnike i novih tehnoloških i proizvodnih
postupaka ne možemo održati korak s razvojem
cjelokupne privrede. Šumarstvo
mora postupno odbacivati zastarjele forme
rada i zamijeniti ih s novim i naprednijim
formama.


Problemu uvođenja mehanizacije u šumskoj
proizvodnji moramo prići i zbog praktične
potrebe. Ne možemo se više oslanjati
na jeftinu radnu snagu jer nagli razvoj
industrije pruža povoljnije uslove rada i
povlači radnike iz napornog i teškog ručnog
rada u šumi.


Čehoslovačka je razvijena industrijska
zemlja, koja je brže i jače osjetila manjak
radne snage u šumi i razvoj mehanizacije
je tekao i teče brže nego kod nas iako zapravo
početak pada u isto vrijeme tj. nakon
svršetka rata.


Razvoju mehanizacije u CSRR doprinijela
je i jače razvijena naučno istraživačka
služba usko povezana s šumsko proizvodnim
organizacijama. U CSSR postoje
dva šumarska instituta (Zbraslav-Strnadi
i Banska Bistrica) i svaki od njih ima zasebne
kompletno opremljene stanice za
mehanizaciju u šumarstvu (Krtine i Oravski
Podzamok). Svaka od ovih stanica ima
preko 30 zaposlenih stručnih radnika s
potpuno opremljenim laboratorijima i mehaničkim
radionicama.


Kao primjer razvoja mehanizacije navodimo
brojčano stanje nekih strojeva i vozila
u Upravi državnih šuma u Banskoj
Bistrici:


Motorne pile 590 komada


Traktori 274 komada


Teretni automobili 200 komada


Zicare 50 komada


Ova uprava ima 385.000 ha pod šumom.


Pošto se sve više produbljuju odnosi između
naših zemalja i naša trgovačka mreža
nabavlja strojeve i vozila iz ČSSR za
potrebe šumarstva, to iznosimo prikaz vrsta
strojeva i vozila koji se upotrebljavaju
za izvlačenje i transport drveta. Osim toga
dajemo i pregled stanja šuma i vrsta drveća
i načina izgradnje šumskih putova i
cesta, kao preduslova za uspješnu mehanizaciju.


STANJE ŠUMA U ČSSR


Čehoslovačka spada u zemlje sa dosta
razvijenim šumarstvom. Iskazano u procentima
iznosi pošumljenost 33,5la/o. Ukupna
površina šuma iznosi 4,285.000 ha. Od


te površine otpada na četinare 2,862.000 ha
ili 67°/o, a na lišćare 1,423.000 ha ili 33»/o.


Od četinara zastupljene su slijedeće vrste:
smreka 2,001.000 ha (46.7´°/.))
bor 596.000 ha (13,93/o)
jela 202.000 ha (4,7,0/o)
ariš 58.000 ha (1,4´Vo)
ostale vrste 5.000 ha (0,P/o)


2,862.000 ha (66,8»/o)


Od lišćara zastupljene su slijedeće vrste:
bukva 665.000 ha (15,5B/u)
hrast 320.000 ha (7,5´»/o)
grab 135.000 ha (3,2%)
breza 66.000 ha (l,5»/o)
joha 45.000 ha (l,l»/o)
javor, jasen i brijest 53,000 ha (l,2°/o
ostali lišćari 139.00 ha (3,2,0/o)


1,423.000 ha (33,2´»/o


Na jednog stanovnika otpada 0,31 ha šume.


Godišnji etat iznosi


četinari 8,359.000 m3 ili 75a/o


lišćari 2,850.000 m3 ili 25´°/o


Uprava i gospodarenje šumama vrši se
preko uprava državnih šuma. Granice područja
državnih uprava poklapaju se sa
političkom podjelom ČSSR u srezove kojih
ima 10.


Uprava državnih šuma organizacijski se
dijeli na šumarije, šumske revire i lugarske
srezove.


IZVLAČENJE DRVETA


Izvozne saobraćajnice


Iznošenje drveta iz šume ne može se zamisliti
bez dobre mreže izvoznih i odvoznih
putova. Mreža izvoznih putova i cesta
dijeli se u primarnu i sekundarnu mrežu.


. Primarna mreža sastoji se najvećim dijelom
od čvrstih putova i cesta, koje treba
da posluže za brzi i sigurni prevoz drveta
na veće udaljenosti. Izgradnja ovih saobraćajnica
spada u tzv. investicijsku izgradnju.


Sekundarnu mrežu saobraćaj nica čine
putovi i ceste, koje služe za prevoz drveta
na manje udaljenosti, prodiru dublje u šumu
i grade se jeftinijim sredstvima. Obično
su to označene ili nešto dotjerane vlake
ili su to izgrađene meke ceste. Sekundarne
saobraćajnice ne samo da se grade
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 48     <-- 48 -->        PDF

u nizinskim predjelima nego one danas
prodiru sve više i u visoke planinske predjele.
Njihova izgradnja i održavanje je
olakšano zbog brzog ocjeđivanja vode i sušenja
pod utjecajem jačeg sunca i visinskih
vjetrova.


Sekundarne saobraćajnice grade se sa
padom od 4—ISf/o. Gdje voda ugrožava cestu
rade se jednostavni odvodni jarci od
drvenih gredica (si. 1). ili se provodi jednostavna
drenaža. Gradnja i održavanje je
jeftino jer se upotrebljava materijal koji
se nalazi na licu mjesta.


Linije privlačenja (vlake)


Linije privlačenja ili kako se kod nas
nazivaju vlake grade se u šumi na taj način
da se odstrani drveće i panjevi, a rupe


Uf


*:
SI. 1. Odvodni jarci preko puta izgrađeni
od drvenih gredica


se zatrpaju. Širina ovih linija iznosi 2,5 do
3 m (si. 2). Smjer se označuje na postranim
stablima. Na mjestima, gdje je moguća
upotreba traktora, olakšavaju izvlačenje
drvne mase iz šume sa manje štete na
podrastu. Mreža linija privlačenja može
biti dopunjena sa tzv. perima. To su kraće
slijepe privremene vlake.


Putovi za izvlačenje drveta


Putovi za izvlačenje" drveta su zemljani,
koji se grade široko 2,5 do 3 m. Oni se
obično grade na terenima manjeg nagiba.
Izrada putova vrši se pomoću traktora gusjeničara
sa buldozerskom daskom (si. 3).


514


SI. 2. Linije privlačenja vlake


Izvozne i ođvozne ceste


U planinskim predjelima grade se također
izvozne i od vozne ceste. Gradnja ovih
cesta vrši se pretežno pomoću traktora gusjeničara
(S-100) opremljenih buldozerskom
daskom. Širina iznosi od 3 do 3,5 m,
a odvoznih od 4 do 4,5 m. Odvozne ceste
grade se solidnije i padom do 12%> tako da
bi se kasnije mogle pretvoriti u tvrde ceste.
Vrši se odvodnja i drenaža, a po po-


SI. 3. Način izgradnje zemljanih putova
pomoću traktora gusjeničara


trebi kopaju se i postrani jarci. Ove ceste
su tipične u krajevima sa rijetkom mrežom
primarnih cesta (si. 4).
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Navodimo primjer o stanju šumskih saobraćajnica
i njihovoj izgradnji na podruju
Uprave državnih šuma 2 i 1 i n a.


Površina šuma iznosi 420.000 ha


Sječa u 1964 .godini 1,010.000 m3


U 1961. godini izgrađeno je 118 km raznih
saobraćaj nica.
U 1962 .godini izgrađeno je 239 km raznih
saobraćaj nica.
U 1963. godini izgrađeno je 270 km raznih
saobraćajnica.


. ´ .;
SI. 4. Izgrađena zemljana cesta pomoću
traktora gusjeničara


Od ukupno izgrađenih 270 km raznih


putova u 1963. godini otpada na:
tvrde ceste 40 km
meke ceste 33 km
»svažnice« 197 km


Pod »svažnicama« smatraju se putovi i
vlake izgrađene pomoću traktora gusjeničara
a osigurane odvodnim kanalima i
drenažama učinjenim od materijala koji
se nalazi na licu mjesta.


Radi orijentacije o cijenama koštanja
pojedinih vrsta cesta iznosimo slijedeće
podatke koji se odnose na cijenu po 1 km:


Meke ceste 75.430 Kčs
Tvrde ceste 480.000 Kčs
Svažnice novoizgrađene 31.377 Kčs
rekonstruirane 12.521 Kčs


Pretvaranje postojećih svažnica u tvrde
ceste nasipanjem kamenja iznosi po 1 km


49.440 Kčs.
Postavljanje asfalta na postojeću staru
cestu iznosi po 1 km 60.000 Kčs.
Pod cijenom za 1 km izgrađene tvrde ceste
razumijeva se i izgradnja pomoćnih
stovarišta uz cestu.


TRAKTORI


Traktori nalaze sve veću primjenu u
šumskoj proizvodnji. Naročito dobru primjenu
su našli kod izvlačenja drveta od
panja do šumskog stovarišta.


Traktore dijelimo na točkaše, gusjeničare
i polugusjeničare. Točkaši imaju manju
vučnu silu, veći specifični pritisak na tlo,
relativno veliku brzinu, manevarsku sposobnost
i veliku mogućnost agregatiranja.
Traktori gusjeničari imaju veliku vučnu
silu, mali specifični pritisak na tlo, malu
brzinu i manju mogućnost agregatiranja.
Traktori polugusjeničari su u stvari prerađeni
točkaši i upotrebljavaju se u specijalnim
prilikama.


Upotrebu traktora u šumarstvu omogućilo
je i znatno proširilo njegovu primjenu
ugrađeno vitlo.


Mehanizacija privlačenja drveta u ČSSR
veoma se brzo razvijala. Navodimo primjer
Uprave državnih šuma Žilina iz koga
se vidi konstantni i dosta brzi razvoj ovog


načina rada:
1956 1957 1958 1959 1960 1961
15,4 18,9 26,7 36,6 46,0 49,4
196254,5
1963
59,5
1964 godine
68,3 Vo


U ovoj mehanizaciji znatnu ulogu imaju
traktori uz žicare.


Pomenuta Uprava raspolaže´ sa 142 traktora
gusjeničara i 104 traktora točkaša.
Osim pomenutih traktora Uprava ima i 31
traktor opremljen buldozerskom daskom
za radove na izgradnji putova.


Godišnji učinak traktora iznosi oko 3.000
m3. Dnevni prosječni učinak kreće se od
15 do 17 m3. Prosječna udaljenost za traktore
točkaše iznosi oko 1320 m, a za traktore
gusjeničare 955 m.


Radi poređenja navodimo i podatke za
Upravu državnih šuma Banska Bistrica.


Izvlačenje drveta traktorima gusjeničarima
iznosilo je godišnje 3217 m3 na prosječnoj
relaciji od 1149 m, a traktora točkaša
2538 m3 na relaciji od 1068 m.


Traktori nisu bili maksimalno iskorišćeni
zbog kvarova, vremenskih prilika i slično.
Procenat iskorišćenja iznosio je:


Banska Bistrica Zilina
Traktori točkaši 67,5ia/o 64"Vo
Traktori gusjeničari 64,0iri/o 58,8%>
Ovdje se računalo da je 304 radna dana


lOOVo.


U stručnoj literaturi i šumarskoj praksi
u ČSR upotrebljavaju se dva termina za
iznošenje drveta iz šume do pomoćnih stovarišta.
Premještanje drveta od panja do
saobraćajnice nazivaju »vyklizovani« —
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 50     <-- 50 -->        PDF

privlačenje, i prenos drvne mase po saobraćajni
« do pomoćnog stovarišta »priblizovani
« — izvlačenje. U stvari i jedna i
druga operacija je koncentracija drveta
na jednom mjestu u svrhu daljeg odvoza
iz šume na glavna stovarišta ili na mjesta
dalje prerade ili potrošnje.


Način izvlačenja zavisi o mjesnim prilikama.
Traktor operemljen vitlom i žicanim
uzetom stoji na liniji privlačenja i pomoću
vitla privlači trupce ili cijela okresana
stabla (što je u ČSSR pretežan slu-


Sl. 5. Izvlačenje drveta iz šume pomoću
traktor Zetor opremljenog vitlom TNP


čaj) od panja do saobraćajnice. Drugi traktor,
opremljen kolicima, čeličnom pločom
i si., odvozi dalje drvo po saobraćajnici do
pomoćnog stovarišta (si. 5 i si. 6).


No postoje i druge kombinacije. Pomoću
konjske sprege ili traktora točkaša; pomo


-
> ´


SI. 6. Izvlačenje drveta pomoću traktora
gusjeničara TDT-40


ću žicare i traktora; pomoću specijalnih
traktora i si.


Vrše se također ispitivanja izvlačenja
drveta pomoću traktora opremljenog vitlom
i uređajem za daljinsko upravljanje.


U ČSSR upotrebljavaju se traktori domaće
proizvodnje i u manjem obimu traktori
uvezeni iz inozemstva.


Pošto uvozimo iz ČSSR traktore i opremu
daju se podaci za traktore i traktorska
vitla. U tabeli 1 izneseni su podaci za
traktore točkaše, u tabeli 2 za traktore gusjeničare,
a u tabeli 3 podaci za traktorska
vitla.


Posebno dajemo podatke za traktorsku
potporu RVS, kojom se rukuje pomoću hidrauličnog
uređaja. Ova potpora ne samo
da služi za učvršćenje traktora prilikom
izvlačenja drveta nego ima i veliku primjenu
na pomoćnim stovarištima (si. 7 i
si. 8).


SI. 7. Traktor točkaš Zetor opremljen
vitlom TNP i potporom RVS


t


Dužina potpore 1485 mm
Širina potpore 1500 mm
Težina 140 kg


2ICARE
U ČSSR je jako razvijena upotreba raznih
vrsta žicara za iznošenje drveta iz šume.
Njihova primjena naročito dolazi do
izražaja u nepristupačnim planinskim predjelima
gdje se ne može upotrijebiti ni jedno
drugo mehaničko sredstvo. No one se
upotrebljavaju i u prigorskim područjima.
U posljednje vrijeme vrše se probna ispitivanja
za upotrebu žicara i u nizinskim
poplavnim područjima.
Prednost žicara je u tome što izdižu cijela
debla, trupce ili druge Sortimente djelimično
ili potpuno iznad tla i tako ih spušta
ili diže na pomoćna stovarišta. Na taj
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 51     <-- 51 -->        PDF

TRAKTORI TOCKAŠI
traktor a Zetor 25 A Zetor 25 K Škoda 30 Zetor Major Zetor´ 35 Super Zetor
motora Z-25 Z-25 Š-30 Z-30 Z-35 Z-50
cilindera 2 2 2 3 4 4
cilindra :L 2,080 2,080 3,115 2.340 4,160 4,160
klipa m m 105/120 105/120 115/150 92/110 105/120 105/120
KS/o/min. 26/1800 26/1800 30/1500 30/2000 42/1400 50/1650
nafta nafta nafta nafta nafta nafta
kompresije 18:1 18:1 18:1 17:1 16,5:1 16:1
km/sat 3,7—28,3 3,7—28,3 3,9—19,2 1,0—23,2 3,9—24,0 0,3—24,
motora vodom vodom vodom vođom vodom vodam
točkova:
mm 1200—1540 1220—1540 1270—1462 1275—1750 1280—1760 1280—176
mm 1200—1500 1150—1460 1318—1396 1275—1800 1280—1760 1280—176
m m 1900 1900 1850 1918 2190 2190
g
traktora
2217
vitlo
2282
vtlo
1640
vitlo
1550
vitlo
2430
vitlo
2560
vitlo
zašt. mreža zašt. mreža zašt. mreža zašt. mreža zašt. mreža zašt. mrež
potporanj potporanj potporanj potporanj
kolica
potporanj
kolica
potporan
kolica
daska za daska za daska
privlačenje privlačenje privlačenj
traktora:
m m 3200 3200 3060 2725 350O 3570
mim 1800 1800 1570 1625 1830 1875
m m 2075 2075 2190 2050 2250 2185
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 52     <-- 52 -->        PDF

TRAKTORI GUSJENICARI
traktor a Zetor 35 KT-12 DT-54 TDT-40 TDT-60 S-100
a Z-35 ZIS-21A D-54A D-40T D-60T KDM-10
cilindera 4 6 4 4 4 4
cilindera 4,160 5,550 7,45 4,500 7,450 13,63
klipa mm 105/120 101,6/114,3 125/152 105/130 125/152 145/205
motora KS 42 45 54 42 60 100
okretaja/min 1500 2300 1300 1500 1500 1050
nafta drvni plin nafta nafta .nafta nafta
kompresije 16,5:1 7:1 16:1 17:1 16,5:1 15,5:1
vodom vodom vodom vodom vc dom vodom
brzina:
5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 4
pria
tlo
0,35 0,39 0,41 0,45 0,42 0,50
mm 320 540 323 540 550 391
g 4000 5800 5515 6610 11130 11400
gusjem
m 1270 1480 1435 1480 1910 1880
gusjenica 330 340 340 450 500
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 53     <-- 53 -->        PDF

k na traktor


Maksimalna vučna sila u kg


dužina užeta u m
užeta u mm
Maksimalni ugao privlačenja
potrebna za odmatanje
kg
vezanja užeta na bubanj


Z - 65


Zetor-Super
Zetor-Super
Zetor-Super
3500
zubčanik
100
14
± 30"
6—10


vijak


TRAKTORSKA


Z - 69


P Zetor 25


50
1700
zubčanik
100
11,2
±15»
6—10


vijak


VITLA


Tip vitla


TNP


Zetor-Super P


Zetor-Super
Zetor-Super 50
3500
zubčanik
100
12,5—14
± 90°
6


vijak


Z - 2061


Zetor-2041
Zetor-3011
Zetor-3016
1700
zračna
100
8
±60°
6—12


vijak


Z - 306


Zetcr-401
Zetor-301
Zetor-301
2500
zračna
100
10
±60°
6—12


vijak
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Žicara tipa VLu


SI. 8. Upotreba potpore RVS za
uskladišten je trupaca


način ne oštećuje se tlo i biljni korov. Također
se ne oštećuju ni odrasla stabla jer
trasa žicare prolazi prosjekom (si. 9).


Prema nosivosti i funkciji dijele se žica


re na:


a) žicare lakog tipa VLu 4


b) žicare srednjeg tipa VLu 8


c) žicare teškog tipa DPLu 2-2000


d) gravitacijske žicare tipa Valtelina


Žicare lakog tipa VLu 4 dijele se prema
načinu iznošenja drvnih sortimenata tj.
prema tome kako je drvo ovješeno na žicari.
Tako imamo:


1. horizontalno ovješeno drvo VLu
2. poluovješeno VLn
3. okomito ovješeno VLs
4. žicara za ravnice VLr
SI. 9. Izvlačenje drveta pomoću žicare —
horizontalno ovješeno drvo


Ova žicara se upotrebljava za otpremu
drveta niz pad i to veći od 20%. Horizontalni
položaj drveta dozvoljava prenos dugih
sortimenata pri razmjerno maloj visini
nosivog užeta. Najekonomičnija udaljenost
privlačenja za drvo četinjača iznosi
200 do 270 m, a za drvo listača 200 do 300


m. Dnevni učinak kod drva četinjač.a iznosi
15 do 17 m3, a kod drva listača 12 do
15 m3. Maksimalni učinak kod četinjača
može da dosegne i do 50 m3. Kao pogonski
stroj upotrebljava se vitlo JNSU-10.
Žicara tipa VLn


Ova žicara izvlači drvo poluovješeno tj.
samo na jednom kraju zavezano dok se
drugi kraj kreće po zemlji. Upotrebljava
se za transport uz nagib. Preppruča se za
veći pad od 25%. Najekonomičnija udaljenost
privlačenja za drvo četinjača iznosi
120 do 170 m, a za drvo listača 120 do 180


m. Dnevni učinak kreće se za četinjače od
17 do 20 m3. Pogonski stroj je vitlo tipa
JNSU-10 ili za teže drvo vitlo tipa JNSU20.
Žicara tipa VLs


Žicara ovog tipa primjenjuje se za
transport drveta niz pad. Preporuča se za
pad veći od 40l!,/o. Drvo se veže za sistem
kolotura na jednom kraju, a drugi kraj visi
okomito. Zbog toga se upotrebljava za
trupce veličine 6 m. Pomoću ove žicare
može se drvo transportirati i uz pad.


Žicara tipa VLr


Upotreba ove žicare je u blago nagnutim
terenima i ravnim terenima. Najekonomičnija
udaljenost transporta kreće se
od 130 do 200 m. Dnevni učinak iznosi prosječno
17 do 20 m3.


Žicara tipa VLu 8


Ova žicara spada u srednji tip jer je nosivost
nešto veća nego kod naprijed opisanih
žicara. Upotrebljava.se u planinskim
terenima gdje je rijetka mreža putova.
Maksimalna dužina iznosi 1200 m. Kao
pogonski stroj upotrebljava se vitlo tipa
DNSU-30 sa dva doboša.


Žicara tipa DOPLu 2-2000


Žicara ovog tipa ima nosivost do 2000 kg
pa prema tome spada u žicare teškog tipa.
Upotrebljava se u područjima gdje se ne
mogu graditi sekundarne ceste. Duljina
transporta je do 2000 m. Ekonomična je
tamo gdje je moguća koncentracija drveta
do 400 ma.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Ova žicara može imati dvije alternative
i to za transport drveta horizontalno ovješenog
(tip DPL2-2000) i za transport drveta
poluovješenog (tip JPL2-600).


DPL2-2000 upotrebljava se na udaljenost
do 2000 m gdje je pad veći od 20´/o. Omogućeno
je privlačenje cijelih debala i to
zbog horizontalnog vješanja. Pogonski
stroj je vitlo tipa JNSU-30. Primjenjuje
se u kombinaciji sa drugim sredstvima
privlačenja drveta (traktori, sprege i si.).


JPL-2-600 upotrebljava se za privlačenje
uz pad. Drvo se transportira poluovješeno.
Maksimalna dužina transporta iznosi
600 m.


Gravitacijska žicara tipa Valtelina


Ova žicara upotrebljava se tamo gdje su
velike koncentracije drvne mase (1000 do
2000 m3 i više). Ona je stabilnijeg karaktera
i dozvoljava solidnije uređaje. Upotrebljava
se na udaljenost od 1000 do 2000


m. No može se upotrebljavati i na veće
udaljenosti. Instalira se tamo gdje nema
izgrađenih putova. Može da svladava padove
veličine do 6Ö°/o. Prosječni dnevni
učinak ove žicare iznosi za četinjače 30 m3,
a za listače 25 m3. Maksimalni učinak kod
četinjača može dosegnuti i do 80 m3.
Kod svih pomenutih žicara potrebna je
radna snaga od 4 ili 5 radnika. No ukoliko
radnik na pogonskom stroju vrši i odvezivanje
drveta-tovara, to se broj radnika
smanjuje na 3 i tako se poboljšava ekonomičnost
rada žicare.


Koliko značajnu ulogu imaju žicare u
CSR vidi se po tome što npr. Uprava državnih
šuma Banska Bistrica ima 50 raznih
tipova u radu na svome području, a
Uprava državnih šuma Žilina 34. Na području
Banske Bistrice u toku 1963. godine
izvučeno je 40.000 m3 drvne mase na prosječnoj
udaljenosti od 1000 m.


Kako je i dalja perspektiva izvlačenja
drveta pomoću žicara to se ispituje upotreba
jeftinijih pogonskih strojeva ili primjena
gravitacije.


U priloženoj tabeli 4 date su tehničke
karakteristike žicara, a u tabeli 5 pregled
pogonskih strojeva žicara.


/


TRANSPOR TDRVETA


Pod transportom drveta razumijevamo
ovdje prijevoz drveta na veće udaljenosti
od pomoćnog stovarišta do glavnog stovarišta
ili od glavnog stovarišta do mjesta
dalje prerade.


U ČSSR za transport drveta upotrebljavaju
se traktori sa odgovarajućim prikolicama,
kamioni bez prikolica, s prikolicama
i poluprikolicama i šumske željeznice.


Traktori s prikolicama upotrebljavaju se
za manje udaljenosti, a kamioni i željeznice
na veće udaljenosti. Drvo se pretežno
transportira kamionima.


Transport u CSSR mehaniziran je lOO´Vc.


Razvoj mehanizacije transporta ´ na području
Uprave državnih šuma Žilina kretao
se po godinama:


1956 1957 1958 1959 1960 1961


63,0 68,7 80,1 87,6 94,0 89,7


1962 1963 1964 godine


93,7 94,0 99,7 »/«


Transport traktorima


Za transport drveta upotrebljavaju se
u CSSR slijedeći traktori: Zetor 25; Zetor
35; Skoda 30; Zetor 50; Zetor 3011. U tabelama
1, 2 i 3 dati su podaci i tehničke
karakteristike za traktore i njihovu opremu.
Ovdje dajemo opis traktorske prikolice
TD-5 (si. 10).


SI. 10. Traktorska prikolica DT-5 nosivosti
5 tona


Prikolica je namijenjena za transport
dugog drveta. Sastoji se iz dva dijela koji
se mogu međusobno primicati ili odmicati.
Nosivost prikolice iznosi 5000 kg. Dozvoljena
brzina kretanja je 30 km´sat. Snabdjevena
je zračnom i ručnom kočnicom.
Težina prikolice iznosi 1800 kg. Razmak
između postranih stupova je 1740 mm, a
njihova visina je 1200 mm. Stupovi se mogu
spuštati cijeli ili polovina što olakšava
utovar na prikolicu.


Transport automobilima


Teretni automobili su glavno transportno
sredstvo za prevoz drvne mase. U
ĆSSR upotrebljavaju se slijedeći tipovi teretnih
automobila: Praga V3S; Praga S5T;
Škoda 706; Tatra 111; Tatra 805; Tatra 137


521
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 56     <-- 56 -->        PDF

POGONSKI STROJEVI ŽICARA
stroj a JNS-10 JNSU-10 JNSU-20 JiNS-30 DNSU-20 DNSU-energije Jawa 350 T-4K-10
mali traktor
Traktor Z-3011 Skoda 440 Motor Z minor Motor
motora KS 16 10 33 40 22 33
goriva benzin nafta nafta benzin nafta nafta
vitla bez 220 1150 težina traktora 820 1000 —
g + 350
doboša 1 1 + (1) 1 + (1) 1 2 2
dobom/
promjer
550/10 550-10 550/10 1400/10
2100/8
1200/10-1
II
550/12,
950/10
m
voza sanke točkova točkovi sanke sanke točkov
samopokretnih samcpokretan samcpokreta
čeljust
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 57     <-- 57 -->        PDF

i u novije vrijeme Tatra 138. U tabeli 6
dani su podaci i tehničke karakteristike za
pomenute automobile.


Kako je često u upotrebi i poluprikolica
DA-5 to se daju za nju podaci:


Automobilska prikolica DA-5 (si. 11)


Prikolica je namijenjena za prevoz dugačke
robe.


Nosivost prikolice je 5000 kg; težina 1870
kg; visina 2640 mm; širina 2300 mm; dužina
3240 mm. Srednji razmak kotača iznosi
1760 mm. Kočenje je zračno i ručno.


Prosječna udaljenost transporta teret->
nim automobilima na području Uprave državnih
šuma Žilina iznosila je 19 km, a na
području Banske Bistrice 16,5 km. Uprava
državnih šuma Banska Bistrica raspolaže
sa 200 kamiona ,a Zilina sa 163 kamiona.
Na si. 12 vidi se prevoz duge robe pomoću
teretnog automobila sa poluprikolicom.


SI. 11. Automobilska poluprikolica DA-5


UTOVAR I ISTOVAR


U šumarstvu je dugo vremena bio problem
utovara u željezničke vagone i kasnije
u teretne automobile i prikolice raznog
tipa. Danas se utovar znatno riješio
pomoću raznih dizalica i pomoćnih stroje


va. Istovar se lakše rješava zbog toga jer
se ili upotrebljavaju isti strojevi kao i za
utovar ili se on vrši ručno.


Jedno od dobrih rješenja utovara na teretne
automobile je ugrađeno vitlo TB


SI. 12. Prevoz duge robe pomoću teretnog
automobila sa poluprikolicom TD-5


(si. 13). Primjena ovog vitla znatno rješava
problem ručnog utovara. Montira se na
vozilo. Težina vitla je 330 kg. Vitlo ima
dva doboša. Vučna sila na jednom užetu
iznosi 700 kg. Dužina užeta je 40 m, što
potpuno zadovoljava. Na si. 14 prikazan je
način utovara pomoću ovog vitla.


SI. 13. Kamionsko vitlo TB
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Za utovar se upotrebljava i tzv. hidraulička
ruka HZP 4-61 (si. 15). Ugrađena je
na kamion. Nosivost je od 1000 do 2000 kg.
Pogon je hidraulični a vrši se preko motora
automobila.


m


-´JLg ^:


?
^I^^^^JO


**>*


SI. 14. Utovar duge robe na kamion
s poluprikolicom pomoću vitla TB


Ukratko rezimirajući rezultate stanja i
razvoja mehanizacije u CSSR može se
konstatirati slijedeće:


1. Mehanizaciji u šumarstvu posvećuje se
velika pažnja. U kratkom vremenskom
razdoblju postignuti rezultati i uspjesi u
izvlačenju drveta iz šume i u transportu
drveta.
2. Uspjesi mehanizacije postižu se:
a) fiksiranim planovima razvoja mehanizacije,
b) radom i rezultatima instituta za šumarstvo
i to stanica za mehanizaciju u Krtinama
i Oravskom Podzamku,
c) stalnoj vezi i uskoj suradnji naučnoi
straživačkih stanica sa operativom,
d) postojanjem posebne fabrike za izradu
opreme i priključnih strojeva za potrebe
šumarstva.


3. Za izvlačenje drveta upotrebljavaju se
slijedeća sredstva:
a) traktori točkaši opremljeni vitlom i
drugim odgovarajućim uređajima,
b) traktori gusjeničari opremljeni vitlom
i drugim uređajima,
c) samostalna vitla,
d) žicare raznog tipa.
Izvlačenje drveta riješeno je sa cea 60´Vo.


4. Transport drveta vrši se:
a) kamionima vlastite proizvodnje,
b) traktorima sa prikolicama,
c) šumskim željeznicama.


Transport drveta riješen je 100%.


5. Utovar i istovar drveta vrši se:
a) samostalnim dizalicama,
b) ugrađenim vitlima na kamione,
c) ugrađenim dizalicama na kamionima,
d) specijalnim utovarivačima.
Moramo istaći da smo prilikom boravka
u CSSR bili vanredno primljeni i da nam
je bila pružena maksimalna mogućnost


SI. 15. Utovar kamiona pomoću
hidrauličke ruke HZP4-61


uvida u mehanizaciju izvlačenja i transporta
kako na terenu tako i u naučnim i
drugim ustanovama.


Ing. Bogdan Dereta